share
Kyoto Dining Winter Surprise! 6 วัน
Price Start From ราคาโปรดสอบถาม
Location : Tokyo
เดินทางวันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2556
โอซาก้า – วัดนันเซนจิ – เขาอาราชิยามะ – สะพานโทเกะซึเคียว – วัดเทนริวจิ – ตลาดเช้านิชิกิ – ปราสาทนิโจ – ชิมขนมญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งย่านซันโจ และชิโจ – วัดซันจูซันเก็นโด – โรงบ่มสาเกยามาโมโตะ ฮอนเกะ – ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ – ใส่ชุดกิโมโน – ถนนมะท์สึบาระ – ช้อปปิ้งย่านสถานีรถไฟเจอาร์
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า
20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2
เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
23.15 น. โดยสายการบินไทย TG622 นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองโอซาก้า
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต – วัดนันเซนจิ – เขาอาราชิยามะ – สะพานโทเกะซึเคียว – วัดเทนริวจิ – ป่าไผ่
เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
06.25 น. ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อม ตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์สู่ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นในช่วงเวลากว่าพันปี ในช่วงปี ค.ศ. 794 ถึง ค.ศ. 1868 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวอาทิตย์อุทัย จากนั้น นำท่านสู่ วัดนันเซนจิ วัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1290 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 วัดแบบเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม และโดดเด่นด้วยสวนสวยที่ตกแต่งในแบบเซน คือ เรียบง่าย สงบ แต่มีสเน่ห์ และยังมีท่อส่งน้ำแบบโบราณ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่วัดแห่งนี้
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เขาอาราชิยามะ (ภูเขาแห่งพายุหมุน) สถานที่ที่เคยเป็นที่พักผ่อนของชนชั้นสูงในสมัยเฮอัน อีกทั้งในปัจจุบันยังถูกขนานนามว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเกียวโต พาท่านดื่มด่ำไปกับธรรมชาติที่งดงามของสายน้ำ แมกไม้ และสายลมเย็นโชยบาง ๆ นำท่านเดินทางสู่ สะพานโทเกะซึเกียว (สะพานข้ามดวงจันทร์) จากสะพานท่านจะเห็นน้ำในแม่น้ำลำธารใสแจ๋ว พาให้รู้สึกสดชื่นในหัวใจยิ่งนัก แล้วว่ากันว่าถ้าใครมาถึงอาราชิยามะ แล้วไม่ได้มาแวะที่สะพานแห่งนี้ ถือว่ามาไม่ถึงอาราชิยามะเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นบริเวณที่สวยงาม และเป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดเทนริวจิ (วัดมังกรสวรรค์) ที่ถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1339 เป็นวัดที่มีความสวยงาม โดยตัววัดสร้างด้วยไม้ และยังมีสวนแบบเซน ที่ทำให้ท่านรู้สึกสบาย ๆ ไปกับธรรมชาติรอบ ๆ ตัว อีกทั้งวัดนี้ยังเป็น 1 ใน 5 วัดนิกายเซนที่มีชื่อเสียง แล้วนำท่านเดินลัดเลาะสู่ ป่าไผ่ ที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังของอาราชิยามะเพราะในบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อมเต็มบริเวณปกคลุมทั่วทั้งป่า นำเดินตามทางเดินที่จะทำให้ท่านได้บรรยากาศสงบ
ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ภัตตาคาร
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสริฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Westin Miyako Kyoto หรือในระดับเดียวกัน
วันที่สาม เกียวโต – ตลาดเช้านิชิกิ – ปราสาทนิโจ – ชิมขนมญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งย่านซันโจ และชิโจ
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสัมผัสบรรยากาศของ ตลาดเช้านิชิกิ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเกียวโต และมีความยาวประมาณ 400 เมตร ท่านจะได้พบกับอาหารสด ผักนานาชนิด ทั้งผักสดและผักดอง ผลไม้หลากหลาย อาหารพื้นเมืองที่ปรุงสด ๆ ของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย ณ ตลาดเช้าแห่งนี้ ซึ่งมีนิยามว่า “ไม่มีสิ่งไหนที่หาไม่ได้ที่นิชิกิ”
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนิโจ ซึ่งอดีตเคยเป็นที่อยู่ในเมืองเกียวโตของโชกุนโตกุกาว่า ผู้ปกครองประเทศญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ. 1603 ถึงปี ค.ศ. 1868 ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นำท่านชมความงามของกำแพงหิน สวนญี่ปุ่น และปราสาทเก่า อีกทั้งท่านยังสามารถเดินชมความงามของภาพวาดญี่ปุ่น ที่ประดับไว้อยู่ตามห้องต่าง ๆ ในปราสาท และส่วนที่นักท่องเที่ยวทุกชาติที่มาเที่ยวชมปราสาทแห่งนี้จะพลาดไม่ได้ นั่นก็คือ ทางเดินที่เมื่อท่านเดินแล้ว ไม่ว่าจะเบาแค่ไหนก็ยังมีเสียงร้องของพื้นไม้ ราวกับเสียงร้องของนกไนติงเกลนั่นเอง
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยอาหารชุดโซบะ ณ ภัตตาคารเก่าแก่ที่เปิดมากว่า 530 ปี ซึ่งทางร้านได้รักษารสชาติไว้ให้เป็นแบบดั้งเดิม อีกทั้งร้านนี้ยังเป็นร้านที่ได้รับเลือกให้จัดอาหารประเภทโซบะให้กับพระราชวังอิมพีเรียลตั้งแต่สมัยเอโดะมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งทุกครั้งที่เชื้อพระวงศ์เสด็จมายังกรุงเกียวโตจะมาเยี่ยมเยี่ยนร้านนี้เสมอ
หลังอาหาร นำท่านสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้วิธีการทำขนมญี่ปุ่นดั้งเดิม ขนมญี่ปุ่นนั้นมีสีสันที่สวยงาม และรูปทรงที่น่ารักสะดุดตา ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงดอกไม้ ผลไม้ หรือรูปทรงสัตว์แสนน่ารัก ส่วนผสมหลักของขนมญี่ปุ่นได้แก่ ถั่วชนิดต่าง ๆ ธัญพืช มันเทศหวาน ผลไม้ และวุ้น ซึ่งทำให้ขนมมีแร่ธาตุโปรตีนที่มาจากพืช และไขมันในปริมาณต่ำ จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องปริมาณแคลเลอรี่
จากนั้น นำท่าน ช้อปปิ้งย่านซันโจ และชิโจ หรือสยามสแควร์ของเมืองเกียวโตที่มีร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ท่านจะได้พบกับร้านค้าแบรนด์เนม ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกสรร แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อของฝากได้อย่างเต็มอิ่มจุใจ จนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติของซูชิร้านดังแห่งเมืองเกียวโต ท่านจะได้สัมผัสถึงความสด ของซูชิในแต่ละคำอย่างเอร็ดอร่อย
สำหรับมื้อกลางวันนี้ ท่านอาจจะต้องยืนรอคิว ประมาณ 15-30 นาที ก่อนเข้าไปรับประทาน เนื่องจากร้านนี้ เป็นร้านอาหารยอดนิยม และทางร้านไม่อนุญาตให้จองโต๊ะล่วงหน้า
พักค้างแรม ณ โรงแรม Westin Miyako Kyoto หรือในระดับเดียวกัน
วันที่สี่ เกียวโต – วัดโคไดจิ – วัดซันจูซันเก็นโด – โรงบ่มสาเกยามาโมโตะ ฮอนเกะ – ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดโคไดจิ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1606 เป็นวัดในศาสนาพุทธนิกายเซ็น ตัวอาคารสร้างขึ้นอย่างประณีตสวยงาม มีสวนแบบเซ็นขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยสวนแบบญี่ปุ่นที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และป่าไผ่ที่ให้ความรู้สึกที่เงียบสงบ อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
จากนั้น นำท่านสู่ วัดซันจูซันเก็นโด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่ามีรูปปั้นพระโพธิสัตว์ 1001 องค์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1164 และบูรณะขึ้นใหม่ในศตวรรษต่อมา หลังจากโครงสร้างเดิมได้ถูกทำลายจากเหตุเพลิงไหม้ ตัววิหารมีความยาว 120 เมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในวิหารโครงไม้ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น บริเวณกลางวิหารมีรูปปั้นพระโพธิสัตว์พันมือขนาดใหญ่ และที่ด้านซ้ายและขวามีรูปปั้นพระโพธิสัตว์พันมือขนาดเท่าตัวคนอยู่ข้างละ 500 องค์ ซึ่งนับเป็นภาพที่น่าตื่นตาที่เดียว รูปปั้นพระโพธิสัตว์นั้น จริง ๆ แล้วมีเพียง 42 มือ เมื่อลบ 2 มือขนาดปกติออกแล้วคูณด้วย 25 จึงจะได้จำนวนครบพันมือ
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้สัมผัสอาหารต้นตำรับญี่ปุ่นแบบไคเซกิ อาหารสำหรับต้อนรับผู้มาเยือน บนชุดจาน ชาม ลวดลายสวยงามแบบดั้งเดิม ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นแท้ ๆ หลากหลายประเภท ทั้งอาหารปิ้งย่าง ปลาดิบ หม้อไฟ สลัดญี่ปุ่น หรือเทมปุระ เสิร์ฟมาในขนาดพอรับประทาน ให้ท่านได้อิ่มเอมทั้งอาหารตาและอาหารคาว ณ ภัตตาคารที่ได้รับ 2 ดาว จากมิชลินไกด์
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โรงบ่มสาเกยามาโมโตะ ฮอนเกะ โรงบ่มสาเกอันเก่าแก่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเกียวโต และเปิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1667 ผลิตสาเกคุณภาพดีมานานกว่า 3 ศตวรรษ โดยสืบทอดกิจการมาแล้วถึง 11 รุ่น สาเกที่นี่ผลิตจากน้ำแร่ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุซึ่งไหลมาจากภูเขา และส่วนผสมชั้นดี ได้รับการบ่มอย่างพิถีพิถันจนได้เป็นสาเกอันมีเสน่ห์ และเป็นเอกลักษณ์ นำท่านชมกระบวนการผลิต และลิ้มลองสาเกรสชาติกลมกล่อม
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สถานที่สำคัญอันวิจิตร ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (ศาลเจ้าแม่จิ้งจอก) ศาลเจ้าหลักในบรรดาศาลเจ้าอินาริทั้งหมด ที่มีมากกว่า 35,000 แห่งทั่วเกาะญี่ปุ่น ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นนับถือ และเชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสารของเจ้าหญิงยูกะทามะ เทวีแห่งข้าวหรือพระแม่โพสพ ผู้ซึ่งเป็นเทพแห่งการเก็บเกี่ยวของญี่ปุ่น เพื่อบันดาลให้การเพาะปลูกมีผลผลิตที่ดี อุดมสมบูรณ์ และปัดเป่าภยันตรายต่าง ๆ ดังนั้นภายในศาลเจ้าจึงมีรูปปั้นสลักสุนัขจิ้งจอกตั้งอยู่มากมาย ตระการตาไปกับซุ้มอุโมงค์เสาโทริอิสีแดงกว่า 10,000 ต้น ที่ทอดยาวตามทางเดินกว่า 4 กิโลเมตร โดยท่านสามารถเดินลอดซุ้มเสาเพื่อไปสักการะศาลเจ้าอินาริ เพื่อขอโชคลาภ และความสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยบาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านเลือกสรรอย่างเต็มที่ ซึ่งภัตตาคารแห่งนี้ได้คัดเลือกเนื้อคุณภาพดี ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก ที่สไลด์บาง ๆ ย่างบนเตาจนส่งกลิ่นหอม จิ้มกับซอสสูตรต้นตำหรับของทางร้าน ให้รสสัมผัสที่นุ่มลิ้นและชุ่มฉ่ำ
พักค้างแรม ณ โรงแรม Westin Miyako Kyoto หรือในระดับเดียวกัน
วันที่ห้า เกียวโต – ใส่ชุดกิโมโน – ถนนมะท์สึบาระ – ช้อปปิ้งย่านสถานีรถไฟเจอาร์ เกียวโต
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ การใส่ชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น ซึ่งมีวิวัฒนาการความเป็นมาที่ยาวนานคู่กับประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายจนกระทั่งกลายเป็นภาพติดตาเมื่อกล่าวถึงประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องนึกถึงภาพคนญี่ปุ่นในชุดกิโมโนที่สวยงาม แล้วให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในชุดประจำชาติของญี่ปุ่น
แล้วนำท่านสู่ ถนนมะท์สึบาระ ถนนเส้นเล็ก ๆ อีกเส้นหนึ่งที่สามารถนำท่านไปสู่ วัดคิโยมิสึได้ ท่านจะได้พบกับร้านค้าพื้นเมืองที่เรียงรายตลอดสาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากท้องถิ่น ของที่ระลึกติดมือกลับบ้าน พร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเกียวโต
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยชุดอาหารฝรั่งเศสที่ค่อย ๆ เสิร์ฟท่านทีละจาน ตั้งแต่อาหารเรียกน้ำย่อย อาหารจานหลัก จนกระทั่งขนมหวาน ณ ภัตตาคารที่เปิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904 อีกทั้งสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเคยเสด็จมาเสวยที่ภัตตาคารแห่งนี้ด้วย หลังอาหาร นำท่าน ช้อปปิ้งย่านสถานีรถไฟเจอาร์เกียวโต ศูนย์รวมของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากมาย อาทิ Porta Underground Shopping Mall, Isetan, Aeon, และ The CUBE ศูนย์รวมร้านขายของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้าและร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีร้าน Bic Camera ซึ่งขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เชิญท่านลิ้มลองรสชาติของ เทมปุระ ที่ทอดร้อน ๆ เสิร์ฟให้ท่านทีละคำ ให้ท่านได้สัมผัสถึงความหวานและกรอบของเทมปุระอย่างเอร็ดอร่อย
พักค้างแรม ณ โรงแรม Westin Miyako Kyoto หรือในระดับเดียวกัน
วันที่หก เกียวโต – โอซาก้า – รินกุทาวน์ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต – อิออน – กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านกลับสู่ เมืองโอซาก้า แล้วนำท่านสู่ รินกุทาวน์ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 ร้าน รอให้ท่านเลือกซื้อ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ
ท่านสามารถเลือกทานจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน
ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคันไซ
17.00 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
21.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
ค่าบริการสำหรับรายการ
Kyoto Dining Winter Surprise!
ณ ประเทศญี่ปุ่น 6 วัน
เดินทางโดยสารการบิน สายการบินไทย : TG
เดินทางในช่วง 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ใหญ่ ท่านละ 99,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 96,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 89,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 79,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,500.-
ค่าบริการรวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
• ค่ารถรับส่งตามรายการ
• ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร ตามรายการ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
• ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
• มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น
• หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกจากกรุงเทพฯ 
ค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม 

ระเบียบการ และเงื่อนไข :
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด (15 ท่านขึ้นไป)
2.อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
3.การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร และ น.ส. ณภัทร โลกาศิริวัตร เลขที่บัญชี 065-238830-9

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร เลขที่บัญชี 001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บจก.เวิลด์เซอร์ไพร้ส ทราเวิล เลขที่บัญชี 101-8-01246-6

4.กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
5.การยกเลิก
o กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
o กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
o กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
6.บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้ หมายเหตุ 
o บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น 
1.หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันเดินทาง และมีหน้าว่างสำหรับติดวีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย 
2.รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ที่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีอ่อน ไม่มีการแต่งภาพถ่าย และห้ามใช้รูปสติกเกอร์ 
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
ในกรณีเด็กที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน 
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 
5.สำเนาทะเบียนบ้าน 
6.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือฝากประจำ (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ทุกหน้า 
- ในกรณี สมุดบัญชีเล่มปัจจุบันเป็นเล่มใหม่และมีข้อมูลไม่ถึง 6 เดือน กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงิน ฝากเล่มเก่ามาด้วยทั้งเล่ม
7.หนังสือรับรองการทำงาน
- ในกรณีที่เป็นลูกจ้างจะต้องให้ทางบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัดออกหนังสือรับรอง โดยหนังสือรับรอง ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องระบุตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
“วันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ระยะเวลาวันลาพักร้อน”
- ในกรณีที่เป็นเจ้าของบริษัท จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือ จนถึงวันเดินทาง
8.สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบหย่าร้าง
9.นักเรียน 
- อายุต่ำกว่า 16 ปี จะต้องมีสำเนาสมุดรายงานผลการเรียน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
- อายุมากกว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน โดยต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ในกรณีเด็กเดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย ทางผู้ปกครองต้องกรอกรายละเอียดหนังสือรับรองการเดินทางที่ทางบริษัทแนบให้ไป

หมายเหตุ :
- การยื่นวีซ่ากรุ๊ป ใช้ระยะเวลา 10-14 วันทำการ
- การยื่นวีซ่าเดี่ยวใช้ระยะเวลา 3-5 วันทำการ โดยต้องยื่นสำเนาเอกสารตามรายการข้างต้นพร้อมแนบเอกสารตัวจริง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตเท่านั้น ยกเว้นผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นภายใน 5 ปีที่ผ่านมา สามารถส่งเอกสารทั้งหมดมาให้กับทางบริษัท โดยทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการยื่นวีซ่าให้กับท่าน
- ในกรณีของนักเรียนที่จะเดินทางคนเดียว จะต้องมีหนังสือยินยอมของบิดาหรือมารดา, หนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ของบิดาหรือมารดา และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับบิดาหรือมารดา (สำเนาใบสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น)
ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับบิดาหรือมารดา แต่เดินทางไปกับญาติจำเป็นต้องยื่นเอกสารดังกล่าวด้วย
 
Trip information :
Travel Date : (dd/mm/yyyy)
1 Adult (P1A)
1 Adult 1Child (P1A1C)
2 Adult 1 Child with Bed (P2A1C_WB)
2 Adult 1 Child without Bed (P2A1C_NB)
1 Adult in 1Room (P1A_1R) 
Remarks
P1A = 1 Adult
P1A1C = 1 Adult 1Child
P2A1C_WB = 2 Adult 1 Child with Bed
P2A1C_NB = 2 Adult 1 Child without Bed
P1A_1R = 1 Adult in 1Room
Asia China Cruise Europe Gourmet Hokkaido Japan Romantic Shanghai Surprise! World ญี่ปุ่น สัมผัส