Baros Maldives Luxury Resort
เหนือระดับของการเดินทาง ไปกับ รีสอร์ทหรูติดอันดับ รีสอร์ท สุดโรแมนติก ระดับโลก “World’s Most Romantic Resort”

ทำวันพักผ่อนของคุณให้สมบูรณ์ และเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

เต็มอิ่มกับการพักผ่อนแบบ 4 วัน 3 คืน ณ The Baros หนึ่งในรีสอร์ทระดับท้อป ของมัลดีฟส์

พร้อมตั๋วเครื่องบิน ชั้นธุรกิจ ไป – กลับ

พิเศษ Credit 200 USD ระหว่างที่เข้าพัก

เริ่มต้นที่ 182,900* บาท ต่อท่าน

ราคารวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ กรุงเทพ – มัลดีฟส์ ชั้นธุรกิจ รวมภาษีสนามบิน
 • ห้องพัก 3 คืน ณ โรงแรม Baros ห้องพักแบบ Water Pool Villas
 • พร้อมอาหารเช้า และ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร LIME Restaurant
 • บริการ เรือสปีทโบ๊ท รับ – ส่ง ระหว่าง สามบินและ โรงแรมที่พัก
 • Credit 200 USD Resort Credit per stay
 • ภาษี และ Service Charge

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทาง

 

ระเบียบการ และเงื่อนไข:

 • ราคานี้ใช้ จองและเดินทางได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562
 • ราคาดังกล่าว เป็นราคาที่นำเสนอเท่านั้น และยังไม่ได้ทำการจอง
 • ราคาดังกล่าว สำหรับจองตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ บุคกิ้งคลาสที่เป็นโปรโมชั่นเท่านั้น หากลูกค้าต้องการทำการจอง โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจอง
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณี ราคาตั๋วเครื่องบิน บุคกิ้งคลาสที่เป็นโปรโมชั่น เต็ม อาจมีการปรับเปลี่ยนบุคกิ้งคลาส และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง เนื่องจากราคาดังกล่าว เป็นราคาโปรโมชั่น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

 

 • เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 

– ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเช็ค ห้องว่าง และ ที่นั่งสายการบิน

– จองและชำระจำนวนเต็มเท่านั้น หลังได้รับการยืนยัน จากเจ้าหน้าที่

 

WATER POOL VILLAS (126sqm )

The turquoise of your plunge pool blends with the blues of our lagoon. Behind the daybed on your sun-soaked veranda, a stairway descends to crystal-clear waters, the house reef ready and waiting for exploration. Life at Baros is glorious, outside and in. You will find every comfort in your private cocoon over the water – rich teak floors, comfortable furniture and luxurious bedding, a library of books and indoor games, and every modern convenience. Your tropical overwater haven gives you the perfect balance of privacy and access.

 Features:

 • Private pool (6.6m x 3.6m)
 • Dedicated 24-hour villa host
 • Spacious wooden deck
 • Direct lagoon access
 • Library
 • IPTV
 • Tea and coffee making facilities
 • Sun loungers

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line: @worldsurprise
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com

Comments

comments