Cruise Surprise! Celebrity Edge

ประเทศ : Italy France Monaco and Spain

13 - 23 มิถุนายน 2562 (11วัน)

โปรแกรมการเดินทาง

ทาเทยามะ ภูเขาที่มีหิมะตกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีความสูงของหิมะที่ทับถมเฉลี่ย 7 เมตร (และอาจสูงถึง 20 เมตรในปีที่หิมะตกหนัก)

นักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่าน กำแพงหิมะ ที่ขุดเป็นทางยาวเกือบครึ่งกิโลเมตรหลังเปิดเส้นทางในช่วงเดือนเมษายนของแต่ละปี 

โดยช่วงที่กำแพงหิมะมีขนาดสูงที่สุดก็คือหลังเปิดเส้นทางในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และตรงจุดที่ชมกำแพงหิมะนี้ นักเดินทางสามารถใช้เวลาเล่นหิมะ หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดไว้อย่างน่าสนใจได้อีกด้วย

โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก  13 มิ.ย. 62 กรุงเทพฯ – ดูไบ

18.30 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสายขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์

ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว T เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

21.25 น. โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 นำท่านเหินฟ้าสู่ ดูไบ

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง 14 มิ.ย. 62  ดูไบ – กรุงโรม – เซกเวย์ทัวร์ – บันไดสเปน

00.50 น. ถึงท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

03.20 น. ดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK191 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรม เพื่อชื่นชมกับศิลปะสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้ง 7 ริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ

โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อม ตรวจเช็คสัมภาระ แล้วนำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองโรม

จากนั้น นำท่านชมสถานที่สำคัญของกรุงโรมในมุมมองใหม่ที่สนุกสนานไปกับ เซกเวย์ทัวร์ เริ่มจากทำความคุ้นเคยกับการควบคุมเซกเวย์ประมาณ 30 นาที

จากนั้นเริ่มสำรวจพื้นที่โบราณที่สุดของโรม ผ่านตรอกซอกซอย สู่สนามกีฬากลางแจ้งเซอร์คัสแม็กซิมัส ลองจินตนาการถึงนักกีฬาชาวโรมันที่กำลังแข่งรถศึกของพวกเขา ชมโคลอสเซียม และโรมันฟอรัม แล้วเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของกรุงโรมที่เนินเขา พาลาทีนฮิลล์ ก่อนมุ่งหน้าสู่โรงละครมาร์เซโล

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ บันไดสเปน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในโรมว่า “Piazza di Spagna” หรือ จัตุรัสสเปน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกยุคศตวรรษที่ 18 พื้นที่ของจัตุรัสกินอาณาบริเวณตั้งแต่

เชิงเขาพินซิโอไล่ตามบันไดสเปนขึ้นไปจนถึงด้านบนที่เป็นโบสถ์ฝรั่งเศส ซึ่งจากโบสถ์เราจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้ชัดเจน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1598 ตามพระบัญชาขององค์สังฆราช ต่อมาในศตวรรษที่ 17 มีการสร้างบันไดสเปนขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างถนนด้านล่างและโบสถ์ด้านบน จนได้เป็นบันไดสูง 137 ขั้น

ปัจจุบันในฤดูร้อนของทุกปีบันไดสเปนแห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่จัดแฟชั่นโชว์ชื่อดัง และคนทั่วไปยังนิยมใช้จัตุรัสสเปนเป็นสถานที่นัดพบกันอีกด้วย บริเวณโดยรอบจัตุรัสจะมีร้านค้ามากมาย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโรม

จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ ภัตตาคาร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Palace Rome หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม  15 มิ.ย. 62  กรุงโรม – ล่องเรือ Celebrity Edge Cruise

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย เพื่อเช็คอินขึ้นเรือสําราญ Celebrity Edge Cruise

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

17.00 น. เรือสำราญออกเดินทางจากท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ อาทิ ชมการแสดงดนตรีสดที่ Magic Carpet ชมสวนบนดาดฟ้า Rooftop Garden มีกิจกรรมการฝึกโยคะในเวลากลางวัน ชมภาพยนตร์ในช่วงเย็น และการแสดงดนตรีในช่วงค่ำ ว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำขนาดใหญ่บนดาดฟ้าที่ Resort Deck

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อน ทำกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ ในยามค่ำคืน

เรือสำราญจะนำท่านเดินทางสู่ เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี

สำหรับกระเป๋าใบใหญ่ ทางเจ้าหน้าที่เรือจะนำมาส่งที่ห้องพักของท่านภายในวันเดียวกัน ซึ่งอาจจะล่าช้า

ฉะนั้น เพื่อความสะดวกกรุณาจัดเตรียมสัมภาระส่วนตัว 1 ใบ ถือติดตัวขึ้นไปบนเรือ

วันที่สี่  16 มิ.ย. 62 ล่องเรือ Celebrity Edge Cruise – เมืองเนเปิลส์  (เกาะคาปรี) ประเทศอิตาลี – เกาะคาปรี – ขึ้นรถราง Funicular

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

07.00 น. เรือสำราญ Celebrity Edge Cruise  นำท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี หรือเมืองนาโปลี ตั้งอยู่ในแคว้นคัมปาเนีย ทางทิศใต้ของประเทศอิตาลี 

อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทำอาหาร ได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของ พิซซ่า เมนูหลักที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาลองลิ้มชิมรสชาติกันอย่างมากเลยทีเดียว

นำท่านล่องเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะคาปรี สถานที่ตากอากาศของชนชั้นสูงมาตั้งแต่สมัยโรมันเรืองอำนาจ และยังคงไว้ซึ่งมนต์เสน่ห์แห่งความงามมาจนถึงทุกวันนี้

สิ่งสะท้อนความงดงามของเกาะคาปรี คือว่าบรรดากวีและนักเขียนชื่อดังต่างก็บอกในงานเขียนเป็นเสียงเดียวกันว่า “ที่คาปรีสวรรค์อยู่ใกล้ๆ เพียงแค่ปรายตามอง”

นำท่านขึ้นรถราง FUNICULAR สู่ชุมชนคาปรีชื่นชมกับบรรยากาศที่ทำให้คาปรีมีเสน่ห์เป็นที่หลงใหลของนักท่องเที่ยวอดีตเคยเป็นที่ประทับตากอากาศของจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมันที่โปรดให้เป็นวิมานฉิมพลีริมฝั่งทะเล

ชมทิวทัศน์อันงดงามของ ยอดเขาอนาคาปรี

อิสระให้ท่านชมบ้านเรือนและบ้านพักตากอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

  

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะคาปรีท่ามกลางท้องฟ้าสีคราม น้ำทะเลสีน้ำเงินเข้ม แล้วนำท่านชมความงามของ ถ้ำบลูกรอตโต้

ถ้ำนี้ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1826 มีขนาดกว้าง 45 เมตรและยาว 54 เมตร สูง 15 เมตร ทางเข้าถ้ำสูงจากระดับน้ำทะเลเพียงเมตรเศษๆ (โปรแกรมขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านล่องเรือเฟร์รี่กลับสู่เนเปิลส์ แล้วนำท่านกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

พักค้างแรม ณ เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise

18.30 น. เรือสำราญเดินทางออกจาก เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี

วันที่ห้า  17  มิ.ย. 62 ล่องเรือ Celebrity Edge Cruise

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อน หรือทำกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ ซึ่งมีมากมายบนเรือ

ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ ศูนย์ฟิตเนส การว่ายน้ำ อาบแดด อ่านหนังสือในห้องสมุด การเดินช้อปปิ้งร้านค้าภายในเรือ ผ่อนคลายจากการออกกำลังกายหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น การทำสปา (การทำสปาหรือการทำกิจกรรมบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ชมการแสดงดนตรีสดที่ Magic Carpet ชมสวนบนดาดฟ้า Rooftop Garden มีกิจกรรมการฝึกโยคะในเวลากลางวัน ชมภาพยนตร์ในช่วงเย็น และการแสดงดนตรีในช่วงค่ำ ว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำขนาดใหญ่บนดาดฟ้าที่ Resort Deck

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อน ทำกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

พักค้างแรม ณ เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise

เรือสำราญนำท่านเดินทางสู่ เมืองลิวอร์โน ประเทศอิตาลี

วันที่หก 21 มิ.ย. 62  ล่องเรือ Celebrity Edge Cruise – เมืองลิวอร์โน – เมืองฟลอเรนซ์ –
เมืองปิซา ประเทศอิตาลี

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

07.00 น. เรือสำราญ Celebrity Edge Cruise  นำท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองลิวอร์โน่ หรือ ลีวอร์โน่ ประเทศอิตาลี เมืองท่าเรือใหญ่อันดับ 3 บนชายฝั่งตะวันตกของอิตาลี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแคว้นทัสคานี ติดกับทะเลไทเรเนียน เมืองข้างเคียงคือเมืองฟลอเรนซ์และ  ปิซ่า มีพื้นที่1,211 ตร.กม. ประชากรประมาณ 400,000 คน

ดินแดนแห่งนี้มี ไวน์อิตาเลียนชั้นดีอยู่มากมาย ผลิตไวน์โบลเกริ และไวน์โบลเกริ ซาสซิคาย่า อุตสาหกรรมหลักในเมืองคือ ธุรกิจปิโตรเคมี และมีการแล่นเรือใบหลายและการแข่งขันพายเรือที่จัดขึ้นในแต่ละปีนอกชายฝั่งของลิวอร์โน่

 จากนั้น นำท่านเดินทางต่อสู่แคว้นทัสคานี โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ เมืองฟลอเรนซ์ ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสำคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทำให้ทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก

จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของ

มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม นำชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิ รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล

จากนั้นนำท่านสู่ ริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน จะพบกับสะพานเวคคิโอ สะพานเก่าแก่ที่มีร้านขายทอง และอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าทั้งของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งสินค้าแฟชั่นนำสมัย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

พักค้างแรม ณ เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise

19.00 น. เรือสำราญนำท่านเดินทางสู่ เมืองมอนติคาร์โล ประเทศโมนาโก

วันที่เจ็ด 19 มิ.ย. 62 ล่องเรือ Celebrity Edge Cruise – เมืองมอนติคาร์โล ประเทศโมนาโก – เอซ – นีซ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

07.00 น. เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise นำท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองมอนติคาร์โล ประเทศโมนาโก รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ติดกับชายแดนฝรั่งเศสที่มีสถานะเป็น

ประเทศที่เล็กที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก (1.95 ตร.กม./รองจากวาติกัน 0.44 ตร.กม.)  ประชากรประมาณ 36,000คน ปกครองในระบอบราชาธิปไตย (ราชวงศ์กรีมัลดี) ภายใต้รัฐธรรมนูญลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่เชิงหน้าผาสูงชัน ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่เต็มไปด้วยตึกสูงสวยสง่าและบ้านเรือนหลากสไตล์ของเหล่ามหาเศรษฐี อ่าวจอดเรือยอร์ช เรือสำราญริมฝั่งทะเลสีครามกว้างไกลสุดสายตางดงามยิ่งนัก

แล้วนำท่านเดินทางสู่ เอซ (Eze) เมืองแสนสงบริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ดินแดนแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ และมีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องหอม นำท่านชมเมืองเก่าเอซ ชมบ้านเรือนอันสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านในสไตร์โปรวองซ์-แอลป์เมอริทามส์

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นีซ (Nice) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งถือเป็นเมืองเก่าแก่ และมีสถาปัตยธรรมแบบเจนัวส์ที่สวยงาม แล้วนำท่านชม ย่านเมืองเก่านีซ ชมทัศนียภาพของอาคารสไตล์อิตาลี สัมผัสถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบที่รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านบูทีค อีกทั้งสวนนั่งเล่นที่เผยให้เห็นมุมของเมืองที่สวยงามมากขึ้น

อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อน หรือทำกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ ซึ่งมีมากมายบนเรือ

ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ ศูนย์ฟิตเนส การว่ายน้ำ อาบแดด อ่านหนังสือในห้องสมุด การเดินช้อปปิ้งร้านค้าภายในเรือ ผ่อนคลายจากการออกกำลังกายหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น การทำสปา (การทำสปา หรือการทำกิจกรรมบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ชมการแสดงดนตรีสดที่ Magic Carpet ชมสวนบนดาดฟ้า Rooftop Garden มีกิจกรรมการฝึกโยคะในเวลากลางวัน ชมภาพยนตร์ในช่วงเย็น และการแสดงดนตรีในช่วงค่ำ ว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำขนาดใหญ่บนดาดฟ้าที่ Resort Deck

พักค้างแรม ณ เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise

22.00 น.  เรือสำราญนำท่านเดินทางสู่  เมืองคานส์  ประเทศฝรั่งเศส

วันที่แปด 20 มิ.ย. 62 ล่องเรือ Celebrity Edge Cruise – เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส –
แซงปอล เดอ วองซ์ – อองตีบส์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

07.00 น.  เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise นำท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองมอนติคาร์โล ประเทศโมนาโก รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ติดกับชายแดนฝรั่งเศสที่มีสถานะเป็น

ประเทศที่เล็กที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก (1.95 ตร.กม./รองจากวาติกัน 0.44 ตร.กม.)  ประชากรประมาณ 36,000คน ปกครองในระบอบราชาธิปไตย (ราชวงศ์กรีมัลดี) ภายใต้รัฐธรรมนูญลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่เชิงหน้าผาสูงชัน ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่เต็มไปด้วยตึกสูงสวยสง่าและบ้านเรือนหลากสไตล์ของเหล่ามหาเศรษฐี อ่าวจอดเรือยอร์ช เรือสำราญริมฝั่งทะเลสีครามกว้างไกลสุดสายตางดงามยิ่งนัก

แล้วนำท่านเดินทางสู่ เอซ (Eze) เมืองแสนสงบริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ดินแดนแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ และมีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องหอม นำท่านชมเมืองเก่าเอซ ชมบ้านเรือนอันสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านในสไตร์โปรวองซ์-แอลป์เมอริทามส์

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นีซ (Nice) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งถือเป็นเมืองเก่าแก่ และมีสถาปัตยธรรมแบบเจนัวส์

ที่สวยงาม แล้วนำท่านชม ย่านเมืองเก่านีซ ชมทัศนียภาพของอาคารสไตล์อิตาลี สัมผัสถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบที่รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านบูทีค อีกทั้งสวนนั่งเล่นที่เผยให้เห็นมุมของเมืองที่สวยงามมากขึ้น

อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อน หรือทำกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ ซึ่งมีมากมายบนเรือ

ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ ศูนย์ฟิตเนส การว่ายน้ำ อาบแดด อ่านหนังสือในห้องสมุด การเดินช้อปปิ้งร้านค้าภายในเรือ ผ่อนคลายจากการออกกำลังกายหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น การทำสปา (การทำสปา หรือการทำกิจกรรมบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ชมการแสดงดนตรีสดที่ Magic Carpet ชมสวนบนดาดฟ้า Rooftop Garden มีกิจกรรมการฝึกโยคะในเวลากลางวัน ชมภาพยนตร์ในช่วงเย็น และการแสดงดนตรีในช่วงค่ำ ว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำขนาดใหญ่บนดาดฟ้าที่ Resort Deck

พักค้างแรม ณ เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise

22.00 น. เรือสำราญนำท่านเดินทางสู่  เมืองคานส์  ประเทศฝรั่งเศส

วันที่เก้า 21 มิ.ย. 62 ล่องเรือ Celebrity Edge Cruise – ปัลมา เดอ มายอร์ก้า ประเทศสเปน – ปราสาทเบลเว่ – มหาวิหารปาลมา เด มายอก้า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อน หรือทำกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ภัตตาคารบนเรือสำราญ

13.00 น.  เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise นำท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์ก้า เกาะมายอร์ก้า ประเทศสเปน เมืองสำคัญและเมืองท่าบนเกาะมายอร์ก้า และเป็นเมืองหลวง

ของแคว้นปกครองตนเองของหมู่เกาะแบลีแอริก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 12 ในสเปน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของโรมันและอาหรับ ปัลมา เดอ มายอร์ก้า

นอกจากโดดเด่นในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่กว้างใหญ่แล้ว ในด้านของการเกษตรและเหล้าองุ่น สิ่งทอ เครื่องจักรสาน ก็โดดเด่นไม่แพ้กัน

และเมืองสำคัญนี้นั้นยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในด้านของร้านอาหารที่หลากหลาย ร้านบาร์ หรือแม้กระทั่งร้านค้า ช็อปต่างๆ ชาวเยอรมัน มักเรียก เกาะมายอร์ก้า ว่า Party Island เป็นเกาะที่โด่งดังสำหรับคนยุโรป ทั้งวัยรุ่นและวัยกลางคน ไปจนถึงวัยชรา มีกิจกรรมมากมายเเละค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องการมาปาร์ตี้

แล้วนำท่านชม ปราสาทเบลเว่ ปราสาทเก่าแก่อยู่คู่เกาะมาเกือบ 700 ปี ด้วยรูปทรงวงกลมอันมีเอกลักษณ์นี้ ทำให้เป็นปราสาทอีกจุดหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยม

จากนั้น นำท่านชม มหาวิหารปาลมา เด มายอก้า มหาวิหารสไตล์กอธิคซึ่งสูงเด่นสง่าริมทะเล  เป็นอีกสัญลักษณ์แห่งหนึ่งบนเกาะแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีกระจกวงกลม ซึ่งใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยความกว้างของเส้นรอบวง 12 เมตร และใช้กระจกสีอีก 1,236 ชิ้น

จากนั้นนำท่านชม สังเวียนกระทิง และให้ท่านอิสระภายในเมืองจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

พักค้างแรม ณ เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise

21.00 น. เรือสำราญนำท่านเดินทางสู่  เมืองบาร์เซโลน่า แคว้นคาตาโลเนีย ประเทศสเปน

 *** ก่อนที่เรือจะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือเมืองบาร์เซโลน่า แคว้นคาตาโลเนีย ประเทศสเปน ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ

ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ แล้วนำมาวางไว้ที่หน้าห้องก่อนเวลา 24.00 น.

โดยแยกของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านตั้งแต่กลางดึก

*** และโปรดชำระบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ บนเรือ โดยท่านสามารถตรวจเช็คยอดและชำระค่าใช้จ่ายได้ภายในเย็นวันนี้จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น***

 

หมายเหตุ: สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่สิบ 22 มิ.ย. 62 ล่องเรือ Celebrity Edge Cruise – เมืองบาร์เซโลน่า แคว้นคาตาโลเนีย
ประเทศสเปน – มหาวิหาร ซากราด้า ฟามิเลีย – สวนสาธารณะ ปาร์ค กูแอล – ลาโลคาวิลเลจ ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต – ดูไบ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

06.00 น.  เรือสำราญ Celebrity Edge Cruise นำท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองบาร์เซโลน่า แคว้นคาตาโลเนีย ประเทศสเปน เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปนและเป็นท่าเรือสำคัญที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งในอดีต ณ บริเวณแห่งนี้เคยเป็นสถานีการค้าของชาวกรีก และเป็นอาณานิคมของอาณาจักรโรมันก่อนที่จะถูกยึดครองโดยชนชาติต่างๆ อีกหลายครั้ง

ปัจจุบันบาร์เซโลน่า คือ เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคสมัย มีสวนสาธารณะ สิ่งแวดล้อม และการวางผังเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่สัญลักษณ์ที่มีผู้คนจดจำได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของ

เมืองบาร์เซโลน่า มหาวิหาร   ซากราด้า ฟามิเลีย (Sagrada Familia) มหาวิหารที่ยังคงสร้างไม่เสร็จจวบจนถึงปัจจุบันซึ่งได้รับการออกแบบโดย อันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกที่มีชื่อเสียง ความพิเศษในงานของเกาดี้ คือการรวบรวมรูปทรงและพื้นผิวต่างๆ ในธรรมชาติมาใช้ และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของความสูงของยอดเขา

แล้วนำท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะ ปาร์ค กูแอล (Parc Güell)  สวนสาธารณะแห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่มีองค์ประกอบอันซับซ้อนตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเอลคาร์เมล

โดยศิลปินผู้ออกแบบสวนแห่งนี้ คือ อันโตนิโอ เกาดี้ ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1900 – 1914 โดยสวนแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งสิ้น 42.45 เอเคอร์ เป็นสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปตอนใต้ และเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกโดยยูเนสโก

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ลาโลคาวิลเลจ ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกชมกว่า 90 ร้านค้า เช่น Burberry, Cacharel, Calvin Klien, Loewe, Miss Sixty, Levi’s ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี อุปกรณ์กีฬา ของใช้ภายในบ้าน และอื่นๆอีกมายมาย ซึ่งเป็น แบรนด์ดังๆมีชื่อเสียง ในราคาลดพิเศษสุด ตั้งแต่ 30 – 70%

อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ภัตตาคาร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบาร์เซโลนา แคว้นคาตาโลเนีย ประเทศสเปน

22.40 น. โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK188 นำท่านเหินฟ้าสู่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่สิบเอ็ด 23 มิ.ย. 62 ดูไบ – กรุงเทพฯ

07.35 น. ถึงท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น. โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

19.15 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

วันแรก  13 มิ.ย. 62 กรุงเทพฯ – ดูไบ

18.30 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสายขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์

ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว T เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

21.25 น. โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 นำท่านเหินฟ้าสู่ ดูไบ

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง 14 มิ.ย. 62  ดูไบ – กรุงโรม – เซกเวย์ทัวร์ – บันไดสเปน

00.50 น. ถึงท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

03.20 น. ดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK191 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรม เพื่อชื่นชมกับศิลปะสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้ง 7 ริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ

โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อม ตรวจเช็คสัมภาระ แล้วนำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองโรม

จากนั้น นำท่านชมสถานที่สำคัญของกรุงโรมในมุมมองใหม่ที่สนุกสนานไปกับ เซกเวย์ทัวร์ เริ่มจากทำความคุ้นเคยกับการควบคุมเซกเวย์ประมาณ 30 นาที

จากนั้นเริ่มสำรวจพื้นที่โบราณที่สุดของโรม ผ่านตรอกซอกซอย สู่สนามกีฬากลางแจ้งเซอร์คัสแม็กซิมัส ลองจินตนาการถึงนักกีฬาชาวโรมันที่กำลังแข่งรถศึกของพวกเขา ชมโคลอสเซียม และโรมันฟอรัม แล้วเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของกรุงโรมที่เนินเขา พาลาทีนฮิลล์ ก่อนมุ่งหน้าสู่โรงละครมาร์เซโล

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ บันไดสเปน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในโรมว่า “Piazza di Spagna” หรือ จัตุรัสสเปน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกยุคศตวรรษที่ 18 พื้นที่ของจัตุรัสกินอาณาบริเวณตั้งแต่

เชิงเขาพินซิโอไล่ตามบันไดสเปนขึ้นไปจนถึงด้านบนที่เป็นโบสถ์ฝรั่งเศส ซึ่งจากโบสถ์เราจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้ชัดเจน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1598 ตามพระบัญชาขององค์สังฆราช ต่อมาในศตวรรษที่ 17 มีการสร้างบันไดสเปนขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างถนนด้านล่างและโบสถ์ด้านบน จนได้เป็นบันไดสูง 137 ขั้น

ปัจจุบันในฤดูร้อนของทุกปีบันไดสเปนแห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่จัดแฟชั่นโชว์ชื่อดัง และคนทั่วไปยังนิยมใช้จัตุรัสสเปนเป็นสถานที่นัดพบกันอีกด้วย บริเวณโดยรอบจัตุรัสจะมีร้านค้ามากมาย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโรม

จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ ภัตตาคาร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Palace Rome หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม  15 มิ.ย. 62  กรุงโรม – ล่องเรือ Celebrity Edge Cruise

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย เพื่อเช็คอินขึ้นเรือสําราญ Celebrity Edge Cruise

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

17.00 น. เรือสำราญออกเดินทางจากท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ อาทิ ชมการแสดงดนตรีสดที่ Magic Carpet ชมสวนบนดาดฟ้า Rooftop Garden มีกิจกรรมการฝึกโยคะในเวลากลางวัน ชมภาพยนตร์ในช่วงเย็น และการแสดงดนตรีในช่วงค่ำ ว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำขนาดใหญ่บนดาดฟ้าที่ Resort Deck

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อน ทำกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ ในยามค่ำคืน

เรือสำราญจะนำท่านเดินทางสู่ เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี

สำหรับกระเป๋าใบใหญ่ ทางเจ้าหน้าที่เรือจะนำมาส่งที่ห้องพักของท่านภายในวันเดียวกัน ซึ่งอาจจะล่าช้า

ฉะนั้น เพื่อความสะดวกกรุณาจัดเตรียมสัมภาระส่วนตัว 1 ใบ ถือติดตัวขึ้นไปบนเรือ

วันที่สี่  16 มิ.ย. 62 ล่องเรือ Celebrity Edge Cruise – เมืองเนเปิลส์  (เกาะคาปรี) ประเทศอิตาลี – เกาะคาปรี – ขึ้นรถราง Funicular

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

07.00 น. เรือสำราญ Celebrity Edge Cruise  นำท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี หรือเมืองนาโปลี ตั้งอยู่ในแคว้นคัมปาเนีย ทางทิศใต้ของประเทศอิตาลี 

อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทำอาหาร ได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของ พิซซ่า เมนูหลักที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาลองลิ้มชิมรสชาติกันอย่างมากเลยทีเดียว

นำท่านล่องเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะคาปรี สถานที่ตากอากาศของชนชั้นสูงมาตั้งแต่สมัยโรมันเรืองอำนาจ และยังคงไว้ซึ่งมนต์เสน่ห์แห่งความงามมาจนถึงทุกวันนี้

สิ่งสะท้อนความงดงามของเกาะคาปรี คือว่าบรรดากวีและนักเขียนชื่อดังต่างก็บอกในงานเขียนเป็นเสียงเดียวกันว่า “ที่คาปรีสวรรค์อยู่ใกล้ๆ เพียงแค่ปรายตามอง”

นำท่านขึ้นรถราง FUNICULAR สู่ชุมชนคาปรีชื่นชมกับบรรยากาศที่ทำให้คาปรีมีเสน่ห์เป็นที่หลงใหลของนักท่องเที่ยวอดีตเคยเป็นที่ประทับตากอากาศของจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมันที่โปรดให้เป็นวิมานฉิมพลีริมฝั่งทะเล

ชมทิวทัศน์อันงดงามของ ยอดเขาอนาคาปรี

อิสระให้ท่านชมบ้านเรือนและบ้านพักตากอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

  

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะคาปรีท่ามกลางท้องฟ้าสีคราม น้ำทะเลสีน้ำเงินเข้ม แล้วนำท่านชมความงามของ ถ้ำบลูกรอตโต้

ถ้ำนี้ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1826 มีขนาดกว้าง 45 เมตรและยาว 54 เมตร สูง 15 เมตร ทางเข้าถ้ำสูงจากระดับน้ำทะเลเพียงเมตรเศษๆ (โปรแกรมขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านล่องเรือเฟร์รี่กลับสู่เนเปิลส์ แล้วนำท่านกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

พักค้างแรม ณ เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise

18.30 น. เรือสำราญเดินทางออกจาก เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี

วันที่ห้า  17  มิ.ย. 62 ล่องเรือ Celebrity Edge Cruise

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อน หรือทำกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ ซึ่งมีมากมายบนเรือ

ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ ศูนย์ฟิตเนส การว่ายน้ำ อาบแดด อ่านหนังสือในห้องสมุด การเดินช้อปปิ้งร้านค้าภายในเรือ ผ่อนคลายจากการออกกำลังกายหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น การทำสปา (การทำสปาหรือการทำกิจกรรมบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ชมการแสดงดนตรีสดที่ Magic Carpet ชมสวนบนดาดฟ้า Rooftop Garden มีกิจกรรมการฝึกโยคะในเวลากลางวัน ชมภาพยนตร์ในช่วงเย็น และการแสดงดนตรีในช่วงค่ำ ว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำขนาดใหญ่บนดาดฟ้าที่ Resort Deck

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อน ทำกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

พักค้างแรม ณ เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise

เรือสำราญนำท่านเดินทางสู่ เมืองลิวอร์โน ประเทศอิตาลี

วันที่หก 21 มิ.ย. 62  ล่องเรือ Celebrity Edge Cruise – เมืองลิวอร์โน – เมืองฟลอเรนซ์ –
เมืองปิซา ประเทศอิตาลี

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

07.00 น. เรือสำราญ Celebrity Edge Cruise  นำท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองลิวอร์โน่ หรือ ลีวอร์โน่ ประเทศอิตาลี เมืองท่าเรือใหญ่อันดับ 3 บนชายฝั่งตะวันตกของอิตาลี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแคว้นทัสคานี ติดกับทะเลไทเรเนียน เมืองข้างเคียงคือเมืองฟลอเรนซ์และ  ปิซ่า มีพื้นที่1,211 ตร.กม. ประชากรประมาณ 400,000 คน

ดินแดนแห่งนี้มี ไวน์อิตาเลียนชั้นดีอยู่มากมาย ผลิตไวน์โบลเกริ และไวน์โบลเกริ ซาสซิคาย่า อุตสาหกรรมหลักในเมืองคือ ธุรกิจปิโตรเคมี และมีการแล่นเรือใบหลายและการแข่งขันพายเรือที่จัดขึ้นในแต่ละปีนอกชายฝั่งของลิวอร์โน่

 จากนั้น นำท่านเดินทางต่อสู่แคว้นทัสคานี โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ เมืองฟลอเรนซ์ ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสำคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทำให้ทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก

จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของ

มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม นำชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิ รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล

จากนั้นนำท่านสู่ ริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน จะพบกับสะพานเวคคิโอ สะพานเก่าแก่ที่มีร้านขายทอง และอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าทั้งของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งสินค้าแฟชั่นนำสมัย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

พักค้างแรม ณ เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise

19.00 น. เรือสำราญนำท่านเดินทางสู่ เมืองมอนติคาร์โล ประเทศโมนาโก

วันที่เจ็ด 19 มิ.ย. 62 ล่องเรือ Celebrity Edge Cruise – เมืองมอนติคาร์โล ประเทศโมนาโก – เอซ – นีซ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

07.00 น. เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise นำท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองมอนติคาร์โล ประเทศโมนาโก รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ติดกับชายแดนฝรั่งเศสที่มีสถานะเป็น

ประเทศที่เล็กที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก (1.95 ตร.กม./รองจากวาติกัน 0.44 ตร.กม.)  ประชากรประมาณ 36,000คน ปกครองในระบอบราชาธิปไตย (ราชวงศ์กรีมัลดี) ภายใต้รัฐธรรมนูญลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่เชิงหน้าผาสูงชัน ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่เต็มไปด้วยตึกสูงสวยสง่าและบ้านเรือนหลากสไตล์ของเหล่ามหาเศรษฐี อ่าวจอดเรือยอร์ช เรือสำราญริมฝั่งทะเลสีครามกว้างไกลสุดสายตางดงามยิ่งนัก

แล้วนำท่านเดินทางสู่ เอซ (Eze) เมืองแสนสงบริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ดินแดนแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ และมีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องหอม นำท่านชมเมืองเก่าเอซ ชมบ้านเรือนอันสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านในสไตร์โปรวองซ์-แอลป์เมอริทามส์

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นีซ (Nice) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งถือเป็นเมืองเก่าแก่ และมีสถาปัตยธรรมแบบเจนัวส์ที่สวยงาม แล้วนำท่านชม ย่านเมืองเก่านีซ ชมทัศนียภาพของอาคารสไตล์อิตาลี สัมผัสถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบที่รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านบูทีค อีกทั้งสวนนั่งเล่นที่เผยให้เห็นมุมของเมืองที่สวยงามมากขึ้น

อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อน หรือทำกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ ซึ่งมีมากมายบนเรือ

ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ ศูนย์ฟิตเนส การว่ายน้ำ อาบแดด อ่านหนังสือในห้องสมุด การเดินช้อปปิ้งร้านค้าภายในเรือ ผ่อนคลายจากการออกกำลังกายหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น การทำสปา (การทำสปา หรือการทำกิจกรรมบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ชมการแสดงดนตรีสดที่ Magic Carpet ชมสวนบนดาดฟ้า Rooftop Garden มีกิจกรรมการฝึกโยคะในเวลากลางวัน ชมภาพยนตร์ในช่วงเย็น และการแสดงดนตรีในช่วงค่ำ ว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำขนาดใหญ่บนดาดฟ้าที่ Resort Deck

พักค้างแรม ณ เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise

22.00 น.  เรือสำราญนำท่านเดินทางสู่  เมืองคานส์  ประเทศฝรั่งเศส

วันที่แปด 20 มิ.ย. 62 ล่องเรือ Celebrity Edge Cruise – เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส –
แซงปอล เดอ วองซ์ – อองตีบส์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

07.00 น.  เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise นำท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองมอนติคาร์โล ประเทศโมนาโก รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ติดกับชายแดนฝรั่งเศสที่มีสถานะเป็น

ประเทศที่เล็กที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก (1.95 ตร.กม./รองจากวาติกัน 0.44 ตร.กม.)  ประชากรประมาณ 36,000คน ปกครองในระบอบราชาธิปไตย (ราชวงศ์กรีมัลดี) ภายใต้รัฐธรรมนูญลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่เชิงหน้าผาสูงชัน ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่เต็มไปด้วยตึกสูงสวยสง่าและบ้านเรือนหลากสไตล์ของเหล่ามหาเศรษฐี อ่าวจอดเรือยอร์ช เรือสำราญริมฝั่งทะเลสีครามกว้างไกลสุดสายตางดงามยิ่งนัก

แล้วนำท่านเดินทางสู่ เอซ (Eze) เมืองแสนสงบริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ดินแดนแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ และมีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องหอม นำท่านชมเมืองเก่าเอซ ชมบ้านเรือนอันสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านในสไตร์โปรวองซ์-แอลป์เมอริทามส์

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นีซ (Nice) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งถือเป็นเมืองเก่าแก่ และมีสถาปัตยธรรมแบบเจนัวส์

ที่สวยงาม แล้วนำท่านชม ย่านเมืองเก่านีซ ชมทัศนียภาพของอาคารสไตล์อิตาลี สัมผัสถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบที่รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านบูทีค อีกทั้งสวนนั่งเล่นที่เผยให้เห็นมุมของเมืองที่สวยงามมากขึ้น

อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อน หรือทำกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ ซึ่งมีมากมายบนเรือ

ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ ศูนย์ฟิตเนส การว่ายน้ำ อาบแดด อ่านหนังสือในห้องสมุด การเดินช้อปปิ้งร้านค้าภายในเรือ ผ่อนคลายจากการออกกำลังกายหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น การทำสปา (การทำสปา หรือการทำกิจกรรมบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ชมการแสดงดนตรีสดที่ Magic Carpet ชมสวนบนดาดฟ้า Rooftop Garden มีกิจกรรมการฝึกโยคะในเวลากลางวัน ชมภาพยนตร์ในช่วงเย็น และการแสดงดนตรีในช่วงค่ำ ว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำขนาดใหญ่บนดาดฟ้าที่ Resort Deck

พักค้างแรม ณ เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise

22.00 น. เรือสำราญนำท่านเดินทางสู่  เมืองคานส์  ประเทศฝรั่งเศส

วันที่เก้า 21 มิ.ย. 62 ล่องเรือ Celebrity Edge Cruise – ปัลมา เดอ มายอร์ก้า ประเทศสเปน – ปราสาทเบลเว่ – มหาวิหารปาลมา เด มายอก้า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อน หรือทำกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ภัตตาคารบนเรือสำราญ

13.00 น.  เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise นำท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์ก้า เกาะมายอร์ก้า ประเทศสเปน เมืองสำคัญและเมืองท่าบนเกาะมายอร์ก้า และเป็นเมืองหลวง

ของแคว้นปกครองตนเองของหมู่เกาะแบลีแอริก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 12 ในสเปน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของโรมันและอาหรับ ปัลมา เดอ มายอร์ก้า

นอกจากโดดเด่นในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่กว้างใหญ่แล้ว ในด้านของการเกษตรและเหล้าองุ่น สิ่งทอ เครื่องจักรสาน ก็โดดเด่นไม่แพ้กัน

และเมืองสำคัญนี้นั้นยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในด้านของร้านอาหารที่หลากหลาย ร้านบาร์ หรือแม้กระทั่งร้านค้า ช็อปต่างๆ ชาวเยอรมัน มักเรียก เกาะมายอร์ก้า ว่า Party Island เป็นเกาะที่โด่งดังสำหรับคนยุโรป ทั้งวัยรุ่นและวัยกลางคน ไปจนถึงวัยชรา มีกิจกรรมมากมายเเละค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องการมาปาร์ตี้

แล้วนำท่านชม ปราสาทเบลเว่ ปราสาทเก่าแก่อยู่คู่เกาะมาเกือบ 700 ปี ด้วยรูปทรงวงกลมอันมีเอกลักษณ์นี้ ทำให้เป็นปราสาทอีกจุดหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยม

จากนั้น นำท่านชม มหาวิหารปาลมา เด มายอก้า มหาวิหารสไตล์กอธิคซึ่งสูงเด่นสง่าริมทะเล  เป็นอีกสัญลักษณ์แห่งหนึ่งบนเกาะแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีกระจกวงกลม ซึ่งใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยความกว้างของเส้นรอบวง 12 เมตร และใช้กระจกสีอีก 1,236 ชิ้น

จากนั้นนำท่านชม สังเวียนกระทิง และให้ท่านอิสระภายในเมืองจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

พักค้างแรม ณ เรือสําราญ Celebrity Edge Cruise

21.00 น. เรือสำราญนำท่านเดินทางสู่  เมืองบาร์เซโลน่า แคว้นคาตาโลเนีย ประเทศสเปน

 *** ก่อนที่เรือจะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือเมืองบาร์เซโลน่า แคว้นคาตาโลเนีย ประเทศสเปน ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ

ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ แล้วนำมาวางไว้ที่หน้าห้องก่อนเวลา 24.00 น.

โดยแยกของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านตั้งแต่กลางดึก

*** และโปรดชำระบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ บนเรือ โดยท่านสามารถตรวจเช็คยอดและชำระค่าใช้จ่ายได้ภายในเย็นวันนี้จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น***

 

หมายเหตุ: สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่สิบ 22 มิ.ย. 62 ล่องเรือ Celebrity Edge Cruise – เมืองบาร์เซโลน่า แคว้นคาตาโลเนีย
ประเทศสเปน – มหาวิหาร ซากราด้า ฟามิเลีย – สวนสาธารณะ ปาร์ค กูแอล – ลาโลคาวิลเลจ ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต – ดูไบ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

06.00 น.  เรือสำราญ Celebrity Edge Cruise นำท่านเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองบาร์เซโลน่า แคว้นคาตาโลเนีย ประเทศสเปน เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปนและเป็นท่าเรือสำคัญที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งในอดีต ณ บริเวณแห่งนี้เคยเป็นสถานีการค้าของชาวกรีก และเป็นอาณานิคมของอาณาจักรโรมันก่อนที่จะถูกยึดครองโดยชนชาติต่างๆ อีกหลายครั้ง

ปัจจุบันบาร์เซโลน่า คือ เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคสมัย มีสวนสาธารณะ สิ่งแวดล้อม และการวางผังเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่สัญลักษณ์ที่มีผู้คนจดจำได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของ

เมืองบาร์เซโลน่า มหาวิหาร   ซากราด้า ฟามิเลีย (Sagrada Familia) มหาวิหารที่ยังคงสร้างไม่เสร็จจวบจนถึงปัจจุบันซึ่งได้รับการออกแบบโดย อันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกที่มีชื่อเสียง ความพิเศษในงานของเกาดี้ คือการรวบรวมรูปทรงและพื้นผิวต่างๆ ในธรรมชาติมาใช้ และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของความสูงของยอดเขา

แล้วนำท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะ ปาร์ค กูแอล (Parc Güell)  สวนสาธารณะแห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่มีองค์ประกอบอันซับซ้อนตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเอลคาร์เมล

โดยศิลปินผู้ออกแบบสวนแห่งนี้ คือ อันโตนิโอ เกาดี้ ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1900 – 1914 โดยสวนแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งสิ้น 42.45 เอเคอร์ เป็นสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปตอนใต้ และเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกโดยยูเนสโก

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ลาโลคาวิลเลจ ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกชมกว่า 90 ร้านค้า เช่น Burberry, Cacharel, Calvin Klien, Loewe, Miss Sixty, Levi’s ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี อุปกรณ์กีฬา ของใช้ภายในบ้าน และอื่นๆอีกมายมาย ซึ่งเป็น แบรนด์ดังๆมีชื่อเสียง ในราคาลดพิเศษสุด ตั้งแต่ 30 – 70%

อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ภัตตาคาร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบาร์เซโลนา แคว้นคาตาโลเนีย ประเทศสเปน

22.40 น. โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK188 นำท่านเหินฟ้าสู่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่สิบเอ็ด 23 มิ.ย. 62 ดูไบ – กรุงเทพฯ

07.35 น. ถึงท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น. โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

19.15 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (สายการบินไทย : TG)
เดินทางในช่วง 13-23 มิ.ย. 62
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 259,900
พักห้องเดี่ยว(เตียงคู่) เพิ่มท่านละ 114,500

หมายเหตุ

 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพักบนเรือสำราญ สองท่านต่อหนึ่งห้อง แบบมีระเบียง ตามระบุข้างต้น
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นสำหรับอิตาลี ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกจากกรุงเทพฯ
 • ค่าทิปสำหรับ บริกรบนเรือ คนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง
 • ค่าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
หากท่านไม่ต้องการการท่องเที่ยวบนชายฝั่ง (Shore Excursion) ใดที่ทางบริษัทฯ ได้รวมไว้ให้

ในรายการทัวร์ตามรายละเอียดด้านบน ท่านสามารถตัดออกได้ นอกจากนี้ยังมีรายการทัวร์อื่นๆ

ให้เลือกอีกมากมาย สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซด์ของเรือสำราญ  Celebrity Cruises www.celebritycruises.com

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นทัศนาจร รวมค่าขนกระเป๋าโดยสายการบินท่าน ละ 1 ใบ น้ำหนักต่อใบไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าขนกระเป๋าโดยสายการบิน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ

 

ระเบียบการ และเงื่อนไข :

 • 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด
 • 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • 3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 100,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6  กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 60 วัน
 • ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 60 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 80 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 60 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย