วันแรก  11 มี.ค. 62  กรุงเทพฯ – นาโกย่า

20.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

00.05 น.   โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 นำท่านเหินฟ้าสู่ นาโกย่า เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัยพักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง  12 มี.ค. 62  นาโกย่า – อิเสะ – หาดฟุตามิงาร่า – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอะฮาไร – ชิมะ

เช้า  อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน

08.00 น.  ถึงท่าอากาศยาน ชูบุ เซ็นแทรร์ ท่าอากาศยานในเขตภาคกลางของเกาะฮอนชู ณ นาโกย่า

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้วนำท่านสู่ มิเอะ

นำท่านชม หาดฟุตามิงาร่า ชายหาดที่มีชื่อเสียง และมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์คือ เมโอโตะ อิวะ หรือ หินคู่สมรส ประกอบด้วยหินขนาดใหญ่ และเล็ก สองก้อนถูกโยงเข้าด้วยกันด้วยเชือกชิเมะนะวะ หินขนาดใหญ่นั้นหมายถึงผู้ชาย ส่วนหินขนาดเล็กหมายถึงผู้หญิง

เชือกที่คล้องนั้นบอกถึงการเชื่อมโยงให้เกิดโลกขึ้นมาซึ่งเป็นความเชื่อในท้องถิ่น ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศบริเวณชายหาด

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุถึง 2,000 ปี ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนอายุหลายร้อยปี และศาลเจ้านี้ถือเป็นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในประดิษฐานเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เชื่อกันว่าสืบเชื่อสายราชวงศ์ญี่ปุ่นมาโดยตรง และในทุกๆ 20 ปี จะมีการบูรณะศาลเจ้าให้คงสภาพเดิมอยู่เสมอ

จากนั้นให้ท่านได้เพลินเพลินกับการเลือกซื้อของฝาก ณ ถนนช้อปปิ้งโอะฮะไร ที่ตั้งอยู่หน้าศาลเจ้า ซึ่งมีการออกร้านจำหน่ายทั้งของกิน ของใช้ และของที่ระลึกมากให้ท่านได้เดินชมกันตามอัธยาศัย

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พักในเมืองชิมะ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พัก

ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Ise Shima Royal หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม  13 มี.ค. 62  ชิมะ – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – ชมการสาธิตดำน้ำเก็บไข่มุก – หมู่บ้านสเปนชิมะ

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ มีชื่อเสียงด้านการผลิตไข่มุกคุณภาพดี และเป็นไข่มุกธรรมชาติ ทำให้ยากต่อการควบคุมการผลิต และทำให้ไข่มุกของที่นี่โด่งดังไปทั่วโลก

ท่านจะได้รับชมการสาธิตดำน้ำเก็บไข่มุก เป็นการแสดงของหญิงชาวอะมะ (หญิงสาวชาวทะเลที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมทะเล) สาธิตวิธีการดำน้ำหาไข่มุกและของทะเล ในสมัยก่อนผู้ชายจะเป็นคนเดินเรือ และให้ผู้หญิงลงไปดำน้ำ เพราะผู้หญิงสามารถดำน้ำได้นานกว่าผู้ชาย

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนูซีฟู้ดปิ้งย่าง เมนูอาหารชื่อดัง เมื่อใครได้มาเยือนที่เกาะไข่มุก หรือทะเลญี่ปุ่นแถบโทบะ อะมะฮัท หรือ ซีฟู้ดย่างบนเตาร้อนๆ ที่มีหญิงสาวชาวอะมะเป็นผู้บริการจัดเสิร์ฟ

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสเปนชิมะ สวนสนุกธีมพาร์คที่จำลองบรรยากาศและสิ่งก่อสร้างมาจากประเทศสเปน ไม่เพียงแค่การตกแต่งที่ดึงดูด ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีเครื่องเล่นต่างๆอีกมากมายให้เลือกเล่นกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหาะตีลังกาหลากหลายรูปแบบ ล่องเรือผจญภัย บ้านลึกลับ และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหาร และ บ่อน้ำพุร้อนอีกด้วย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พักในเมืองชิมะ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พัก

ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Ise Shima Royal หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่  14 มี.ค. 62  อิเสะชิมะ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์คแจ๊ซดรีม – นางาชิม่า – สวนนาบานะโนะซาโตะ Winter Illumination Show – นาโกย่า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์คแจ๊ซดรีม ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดัง ๆ มากมายมากถึง 240 ร้าน ในราคาลดพิเศษสุด เช่น Coach, Tommy Hilfiger, Fossil, Diesel, Nike, Gap, Adidas, Quicksilver, Clarks, Harrods ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อบปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน  อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านอาหารที่ท่านชื่นชอบ โดยบริษัท ฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณให้ท่านละ 1,500 เยน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนนาบานะโนะซาโตะ นำท่านชม Winter Illumination Show เป็นการแสดงโชว์ไฟในยามค่ำคืน ซึ่งเป็นที่หนึ่งที่ดังที่สุดในญี่ปุ่น เทศกาลนี้ยาวนานถึง 4 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงกลางเดือน มีนาคม ของทุกปี

ไฮไลท์ของงานนี้คืออุโมงค์ไฟ ซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วจะเสมือนกับว่าเราอยู่ท่ามกลางดวงดาว สถานที่เที่ยวแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองมิเอะและมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชมแสงสีและการแสดงโชว์ไฟในแบบอนิเมชั่นในยามค่ำคืนกันเป็นจำนวนมาก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ที่พักในเมืองนาโกย่า

พักค้างแรม ณ โรงแรม Nagoya Castle หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  15 มี.ค. 62  นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนาโกย่า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของใจกลางเมือง
นาโงย่า เป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้รับการปรับปรุงให้เป็นย่านสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ห้างสรรพสินค้า สวนสนุก และพิพิธภัณฑ์อื่นๆ เช่น Antarctic Meseum และ Maritime Meseum

ภายในจัดแสดงนิทรรศการสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล เช่น โลมา ปลาวาฬ และปลาวาฬเบลูก้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตทางทะเลอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ระหว่างญี่ปุ่นและมหาสมุทรแอนตาร์กติกอีกมากมาย
พิเศษ นำท่านชมการแสดงพิเศษจากเหล่าโลมาแสนรู้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน   อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า แล้วนำท่านเสู่ ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองนาโงย่า มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านค้าต่าง ๆ รวมไปถึงสินค้ามือสอง ในย่านซาคาเอะนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ Oasis 21 และ Nagoya TV Tower อีกด้วย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทร์

วันที่หก 16 มี.ค. 62  นาโกย่า – กรุงเทพฯ

00.30 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG647นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารพร้อมเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน

05.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 11 มี.ค. 62  กรุงเทพฯ – นาโกย่า

20.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

00.05 น.   โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 นำท่านเหินฟ้าสู่ นาโกย่า เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัยพักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง  12 มี.ค. 62  นาโกย่า – อิเสะ – หาดฟุตามิงาร่า – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอะฮาไร – ชิมะ

เช้า  อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน

08.00 น.  ถึงท่าอากาศยาน ชูบุ เซ็นแทรร์ ท่าอากาศยานในเขตภาคกลางของเกาะฮอนชู ณ นาโกย่า

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้วนำท่านสู่ มิเอะ

นำท่านชม หาดฟุตามิงาร่า ชายหาดที่มีชื่อเสียง และมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์คือ เมโอโตะ อิวะ หรือ หินคู่สมรส ประกอบด้วยหินขนาดใหญ่ และเล็ก สองก้อนถูกโยงเข้าด้วยกันด้วยเชือกชิเมะนะวะ หินขนาดใหญ่นั้นหมายถึงผู้ชาย ส่วนหินขนาดเล็กหมายถึงผู้หญิง

เชือกที่คล้องนั้นบอกถึงการเชื่อมโยงให้เกิดโลกขึ้นมาซึ่งเป็นความเชื่อในท้องถิ่น ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศบริเวณชายหาด

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุถึง 2,000 ปี ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนอายุหลายร้อยปี และศาลเจ้านี้ถือเป็นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในประดิษฐานเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เชื่อกันว่าสืบเชื่อสายราชวงศ์ญี่ปุ่นมาโดยตรง และในทุกๆ 20 ปี จะมีการบูรณะศาลเจ้าให้คงสภาพเดิมอยู่เสมอ

จากนั้นให้ท่านได้เพลินเพลินกับการเลือกซื้อของฝาก ณ ถนนช้อปปิ้งโอะฮะไร ที่ตั้งอยู่หน้าศาลเจ้า ซึ่งมีการออกร้านจำหน่ายทั้งของกิน ของใช้ และของที่ระลึกมากให้ท่านได้เดินชมกันตามอัธยาศัย

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พักในเมืองชิมะ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พัก

ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Ise Shima Royal หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม  13 มี.ค. 62  ชิมะ – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – ชมการสาธิตดำน้ำเก็บไข่มุก – หมู่บ้านสเปนชิมะ

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ มีชื่อเสียงด้านการผลิตไข่มุกคุณภาพดี และเป็นไข่มุกธรรมชาติ ทำให้ยากต่อการควบคุมการผลิต และทำให้ไข่มุกของที่นี่โด่งดังไปทั่วโลก

ท่านจะได้รับชมการสาธิตดำน้ำเก็บไข่มุก เป็นการแสดงของหญิงชาวอะมะ (หญิงสาวชาวทะเลที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมทะเล) สาธิตวิธีการดำน้ำหาไข่มุกและของทะเล ในสมัยก่อนผู้ชายจะเป็นคนเดินเรือ และให้ผู้หญิงลงไปดำน้ำ เพราะผู้หญิงสามารถดำน้ำได้นานกว่าผู้ชาย

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนูซีฟู้ดปิ้งย่าง เมนูอาหารชื่อดัง เมื่อใครได้มาเยือนที่เกาะไข่มุก หรือทะเลญี่ปุ่นแถบโทบะ อะมะฮัท หรือ ซีฟู้ดย่างบนเตาร้อนๆ ที่มีหญิงสาวชาวอะมะเป็นผู้บริการจัดเสิร์ฟ

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสเปนชิมะ สวนสนุกธีมพาร์คที่จำลองบรรยากาศและสิ่งก่อสร้างมาจากประเทศสเปน ไม่เพียงแค่การตกแต่งที่ดึงดูด ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีเครื่องเล่นต่างๆอีกมากมายให้เลือกเล่นกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหาะตีลังกาหลากหลายรูปแบบ ล่องเรือผจญภัย บ้านลึกลับ และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหาร และ บ่อน้ำพุร้อนอีกด้วย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พักในเมืองชิมะ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พัก

ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Ise Shima Royal หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่  14 มี.ค. 62  อิเสะชิมะ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์คแจ๊ซดรีม – นางาชิม่า – สวนนาบานะโนะซาโตะ Winter Illumination Show – นาโกย่า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์คแจ๊ซดรีม ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดัง ๆ มากมายมากถึง 240 ร้าน ในราคาลดพิเศษสุด เช่น Coach, Tommy Hilfiger, Fossil, Diesel, Nike, Gap, Adidas, Quicksilver, Clarks, Harrods ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อบปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน  อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านอาหารที่ท่านชื่นชอบ โดยบริษัท ฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณให้ท่านละ 1,500 เยน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนนาบานะโนะซาโตะ นำท่านชม Winter Illumination Show เป็นการแสดงโชว์ไฟในยามค่ำคืน ซึ่งเป็นที่หนึ่งที่ดังที่สุดในญี่ปุ่น เทศกาลนี้ยาวนานถึง 4 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงกลางเดือน มีนาคม ของทุกปี

ไฮไลท์ของงานนี้คืออุโมงค์ไฟ ซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วจะเสมือนกับว่าเราอยู่ท่ามกลางดวงดาว สถานที่เที่ยวแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองมิเอะและมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชมแสงสีและการแสดงโชว์ไฟในแบบอนิเมชั่นในยามค่ำคืนกันเป็นจำนวนมาก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ที่พักในเมืองนาโกย่า

พักค้างแรม ณ โรงแรม Nagoya Castle หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  15 มี.ค. 62  นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนาโกย่า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของใจกลางเมือง
นาโงย่า เป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้รับการปรับปรุงให้เป็นย่านสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ห้างสรรพสินค้า สวนสนุก และพิพิธภัณฑ์อื่นๆ เช่น Antarctic Meseum และ Maritime Meseum

ภายในจัดแสดงนิทรรศการสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล เช่น โลมา ปลาวาฬ และปลาวาฬเบลูก้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตทางทะเลอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ระหว่างญี่ปุ่นและมหาสมุทรแอนตาร์กติกอีกมากมาย
พิเศษ นำท่านชมการแสดงพิเศษจากเหล่าโลมาแสนรู้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน   อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า แล้วนำท่านเสู่ ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองนาโงย่า มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านค้าต่าง ๆ รวมไปถึงสินค้ามือสอง ในย่านซาคาเอะนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ Oasis 21 และ Nagoya TV Tower อีกด้วย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทร์

วันที่หก 16 มี.ค. 62  นาโกย่า – กรุงเทพฯ

00.30 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG647นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารพร้อมเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน

05.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (สายการบินไทย : TG)
เดินทางในช่วง 11-16 มี.ค. 62
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 67,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 62,900
เด็กอายุ 6 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 61,500
เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 54,500
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,900

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
 • มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 30 ก.ก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด

2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 065-238830-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร โลกาศิริวัตร
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 065-238830-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร โลกาศิริวัตร

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

6. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

7. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่นจากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ