วันแรก  13 ก.ค. 62  กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์

07.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตู 4 เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

10.10 น.  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน

พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Moscow Leningradskaya หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สอง  14 ก.ค. 62  กรุงมอสโคว์ – นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN – นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –
โบสถ์แห่งหยดเลือด – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช – มหาวิหารคาซานะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกรุงมอสโคว์

09.40 น. เดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ด้วย รถไฟความเร็วสูง SAPSAN เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที)

13.30 น. ถึง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม โบสถ์แห่งหยดเลือด ก่อสร้างเมื่อราวศตวรรษที่ 17 ใช้เวลาก่อสร้างยาวกว่า 20 ปี สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ ณ บริเวณแห่งนี้ ตัวโบสถ์เป็นงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิม ประดับประดาด้วยโมเสจ

จากนั้น นำท่านสัมผัสกับ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือเลนินกราดเดิม เมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปรียบประดุจ “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”

ชม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมือง เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยพระบัญชาของยอดกษัตริย์ ปีเตอร์มหาราช

ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์

จากนั้น นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซียและ มหาวิหารคาซาน ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Corinthia St Petersburg หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม  15 ก.ค. 62  นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ริมฝั่งทะเลบอลติค ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใช้ประดับ ประดา ห้องหับต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม และความร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังที่สวยงามหลังหนึ่งในรัสเซีย ด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน หรือแอมเบอร์รูม อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Corinthia St Petersburg หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่  16 ก.ค. 62  นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอซิค – ถนนเนฟสกี้

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหหาร นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย

ในปัจจุบัน พระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลกอาทิ ลีโอนาโด ดาวินชี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ และศิลปวัตถุล้ำค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุอียิปต์โบราณ เป็นต้น

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม มหาวิหารเซนต์ไอซิค โบสถ์นิกายออร์ธอด็อกซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1818 แล้วเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1858

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนเนฟสกี้ ถนนใจกลางเมือง ซึ่งมีอาคารที่สวยงามและเป็นถนน ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาช้านาน ตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18

อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Corinthia St Petersburg หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  17 ก.ค. 62  นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN – กรุงมอสโคว์ – ถนนคนเดินอารบัท

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

09.00 น. เดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ ด้วย รถไฟความเร็วสูง SAPSAN

12.50 น. ถึง กรุงมอสโคว์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเคียฟสกายา หนึ่งในสถานีรถไฟที่มีความ

โดดเด่นมากที่สุด ด้วยภาพโมเสกประดับผนังเสารับน้ำหนัก จำนวน 18 ภาพ ล้อมกรอบด้วยรูปสลักขนาดเล็ก เป็นลวดลายเมล็ดพันธุ์พืช ดอกไม้ตูม และใบไม้ ฉาบเป็นสีทอง เป็นภาพลำดับเหตุการณ์ในอดีตตั้งแต่ช่วงอาณาจักรรัสเซีย จนถึงเหตุการณ์ในยุคสหภาพโซเวียต เป็นต้น

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ย่าน ถนนคนเดินอารบัท ย่านที่คึกคักที่สุดของกรุงมอสโคว์

แหล่งชุมนุมของบรรดาศิลปิน จิตรกร ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกมากมาย

อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้า ของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Moscow หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก 18 ก.ค. 62  กรุงมอสโคว์– สถานีรถไฟใต้ดินเคียฟสกายา – พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโคว์ – พิพิธภัณฑ์วอดก้า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเคียฟสกายา หนึ่งในสถานีรถไฟที่มีความโดดเด่นมากที่สุด ด้วยภาพโมเสกประดับผนัง เสารับน้ำ หนัก จำ นวน 18 ภาพ ล้อมกรอบด้วยรูปสลักขนาดเล็ก เป็นลวดลายเมล็ดพันธุ์พืช ดอกไม้ตูม และใบไม้ ฉาบเป็นสีทอง เป็นภาพลำดับเหตุการณ์ในอดีตตั้งแต่ช่วงอาณาจักรรัสเซีย จนถึงเหตุการณ์ในยุคสหภาพโซเวียต เป็นต้น

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโคว์ สถานที่เเสดงถึงความยิ่งใหญ่ของ สหภาพโซเวียตในยุคสมัยสงครามเย็น ที่สหภาพโซเวียตเเละสหรัฐอเมริกาต่างขับเคี่ยวแข่งขัน กันอย่าง งหนักเพื่อพิชิตอวกาศ

ภายในจัดแสดงเรื่องราวของการออกไปท่องอวกาศของชาวรัสเซียในยุค นั้น พบกับเรื่องราวของยูริ กาการิน มนุษย์ คนเเรกที่เดินทางออกไปสู่อวกาศ ไดสำเร็จเป็นคนแรกของโลก รวมถึงไลก้าสุนัขตัวเเรกของโลก ที่ไปอยู่บนอวกาศ นอกจากน้ียังมีสิ่งของต่างๆ เกี่ยวกับการออกท่องอวกาศในช่วงเวลานั้น มาจัดแสดง ไว้มากมายรวมถึงชุดของนักบินอวกาศในยุคนั้นอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์วอดก้า ซึ่ง วอดก้า เปรียบดั่งสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย ภายในเก็บรวบรวมวอดก้าไว้ 2,000 กว่าชนิด

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Moscow หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด 19 ก.ค. 62 กรุงมอสโคว์ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ จัตุรัสแดง จตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงมอสโคว์ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย ต่อด้วยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากภายนอกกับ วิหารเซนต์บาซิล ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวาน และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี และชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซียอันได้แก่ บัลลังค์เพชร บัลลังค์งาช้าง ราชรถทองคำ เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรป รวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้น ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่ และหอระฆังพระเจ้าอีวาน ซึ่งเป็นระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

แล้วนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตัวอาคารสวยงามมาก ออกแบบโดย Aleksander Pomerantsev ในปี ค.ศ. 2432-2436 ในรูปแบบที่เรียกว่า “Russian Revival” มีหลังคากระจกโค้งและโครงเหล็ก ให้ความสว่างภายในตัวอาคารได้เป็นอย่างดี ระเบียงทางเดิน มีความงดงามมาก

มีร้านค้ากว่า 1,000 ร้าน และจำหน่ายสินค้าแทบทุกประเภท รวมถึงสินค้าแบรนด์ดังๆ จากประเทศต่างๆ อาทิเช่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฯลฯ รวมไปถึงร้านอาหาร คาเฟ่ และภัตตาคาร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Moscow หรือระดับเดียวกัน

วันที่แปด 20 ก.ค. 62  กรุงมอสโคว์ – วิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ – เนินเขาสแปโรว์ – สนามบินโดโมเดโดว่า

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม วิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ ที่ เนินเขาสแปโรว์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ของกรุงมอสโคว์จากมุมสูง และอีกด้านหนึ่งจะเป็นมหาวิทยาลัยมอสโคว์ อันสวยงามและโดดเด่น

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

18.25 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ

อาหารบริการบนเครื่องบิน

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่เก้า 21 ก.ค. 62  กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

07.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

วันแรก  13 ก.ค. 62  กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์

07.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตู 4 เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

10.10 น.  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน

พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Moscow Leningradskaya หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สอง  14 ก.ค. 62  กรุงมอสโคว์ – นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN – นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –
โบสถ์แห่งหยดเลือด – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช – มหาวิหารคาซานะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกรุงมอสโคว์

09.40 น. เดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ด้วย รถไฟความเร็วสูง SAPSAN เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที)

13.30 น. ถึง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม โบสถ์แห่งหยดเลือด ก่อสร้างเมื่อราวศตวรรษที่ 17 ใช้เวลาก่อสร้างยาวกว่า 20 ปี สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ ณ บริเวณแห่งนี้ ตัวโบสถ์เป็นงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิม ประดับประดาด้วยโมเสจ

จากนั้น นำท่านสัมผัสกับ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือเลนินกราดเดิม เมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปรียบประดุจ “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”

ชม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมือง เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยพระบัญชาของยอดกษัตริย์ ปีเตอร์มหาราช

ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์

จากนั้น นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซียและ มหาวิหารคาซาน ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Corinthia St Petersburg หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม  15 ก.ค. 62  นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ริมฝั่งทะเลบอลติค ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใช้ประดับ ประดา ห้องหับต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม และความร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังที่สวยงามหลังหนึ่งในรัสเซีย ด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน หรือแอมเบอร์รูม อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Corinthia St Petersburg หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่  16 ก.ค. 62  นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอซิค – ถนนเนฟสกี้

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหหาร นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย

ในปัจจุบัน พระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลกอาทิ ลีโอนาโด ดาวินชี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ และศิลปวัตถุล้ำค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุอียิปต์โบราณ เป็นต้น

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม มหาวิหารเซนต์ไอซิค โบสถ์นิกายออร์ธอด็อกซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1818 แล้วเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1858

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนเนฟสกี้ ถนนใจกลางเมือง ซึ่งมีอาคารที่สวยงามและเป็นถนน ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาช้านาน ตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18

อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Corinthia St Petersburg หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  17 ก.ค. 62  นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN – กรุงมอสโคว์ – ถนนคนเดินอารบัท

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

09.00 น. เดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ ด้วย รถไฟความเร็วสูง SAPSAN

12.50 น. ถึง กรุงมอสโคว์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ย่าน ถนนคนเดินอารบัท ย่านที่คึกคักที่สุดของกรุงมอสโคว์

แหล่งชุมนุมของบรรดาศิลปิน จิตรกร ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกมากมาย

อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้า ของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Moscow หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก 18 ก.ค. 62 กรุงมอสโคว์ Star city ศูนย์ฝึกอบรมนักบินอวกาศ ยูริ กาการิน ทดลองชิมอาหารของนักบินอวกาศที่ใช้รับประทานบนอวกาศ

Meeting กับนักบินอวกาศของรัสเซีย – กรุงมอสโคว์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Star city ในอดีตเป็นสถานที่ปฎิบัติการโครงการอวกาศของสหภาพโซเวียต ซึ่งถือเป็นโครงการลับสุดยอดของชาติ

ปัจจุบันเป็นศูนย์ฝึกอบรมและหน่วยงานทางด้านอวกาศแห่งชาติของรัสเซีย

แล้วนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรมนักบินอวกาศ ยูริ กาการิน อยู่ใน Star city เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่รับผิดชอบการฝึกอบรมนักบินอวกาศสำหรับปฏิบัติภารกิจอวกาศของรัสเซีย

ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแด่ยูริ กาการิน นักบินอวกาศคนแรกชองชาติ ที่เดินทางสู่ชั้นอวกาศได้เป็นคนแรกของโลก ภายในท่านจะได้พบกับ ยานอวกาศ เครื่องแบบชุดปฏิบัติการทางด้านอวกาศต่างๆ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติการทางด้านอวกาศ และศูนย์ควบคุมการบินอวกาศ เป็นต้น

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่าน เปิดประสบการณ์กับการทดลองชิมอาหารที่นักบินอวกาศใช้รับประทานระหว่างปฏิบัติงานบนอวกาศ

จากนั้น นำท่านสัมผัสประสบการณ์อันแสนพิเศษ เติมเต็มความฝันในวัยเยาว์ กับการ Meeting กับนักบินอวกาศของรัสเซียตัวเป็นๆ ที่จะมาพบปะพูดคุยด้วยอย่างใกล้ชิด

อิสระให้ท่านเที่ยวชม ศูนย์ฝึกอบรม ยูริ กาการิน ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Moscow หรือระดับเดียวกัน

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมการเดินทางในวันที่หก ในกรณีที่จำนวนผู้ยืนยันการเดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน

ภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

วันที่เจ็ด 19 ก.ค. 62 กรุงมอสโคว์ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ จัตุรัสแดง จตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงมอสโคว์ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย ต่อด้วยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากภายนอกกับ วิหารเซนต์บาซิล ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวาน และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี และชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซียอันได้แก่ บัลลังค์เพชร บัลลังค์งาช้าง ราชรถทองคำ เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรป รวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้น ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่ และหอระฆังพระเจ้าอีวาน ซึ่งเป็นระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

แล้วนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตัวอาคารสวยงามมาก ออกแบบโดย Aleksander Pomerantsev ในปี ค.ศ. 2432-2436 ในรูปแบบที่เรียกว่า “Russian Revival” มีหลังคากระจกโค้งและโครงเหล็ก ให้ความสว่างภายในตัวอาคารได้เป็นอย่างดี ระเบียงทางเดิน มีความงดงามมาก

มีร้านค้ากว่า 1,000 ร้าน และจำหน่ายสินค้าแทบทุกประเภท รวมถึงสินค้าแบรนด์ดังๆ จากประเทศต่างๆ อาทิเช่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฯลฯ รวมไปถึงร้านอาหาร คาเฟ่ และภัตตาคาร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Moscow หรือระดับเดียวกัน

วันที่แปด 20 ก.ค. 62  กรุงมอสโคว์ – วิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ – เนินเขาสแปโรว์ – สนามบินโดโมเดโดว่า

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม วิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ ที่ เนินเขาสแปโรว์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ของกรุงมอสโคว์จากมุมสูง และอีกด้านหนึ่งจะเป็นมหาวิทยาลัยมอสโคว์ อันสวยงามและโดดเด่น

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

18.25 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ

อาหารบริการบนเครื่องบิน

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่เก้า 21 ก.ค. 62  กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

07.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทางในช่วง 13-21 ก.ค. 62
ราคาบริการทัวร์ ท่านละ 149,900
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 30,000

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ไกด์ท้องถิ่น คอยให้บริการขณะเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าภาษีน้ำมัน 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)

2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

4. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

5. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

7.  หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ ของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์