Exclusive Switzerland Surprise! 9 Days

Locations :
(ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ซูริค => ลาโชเดอฟอน => เนอชาแตล => ลูเซิร์น
10 Sep 2017 - 18 Sep 2017

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ
21.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทย แถว D เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
00.35 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 นำท่านเหินฟ้าสู่ นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่สอง
นครซูริค – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกราเซียร์ เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมท
เช้า
อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
06.55 น.
ถึงท่าอากาศยานนครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อันเดอร์แมท เมืองเล็กๆ น่ารัก และเป็นอีกหนึ่งเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส
นครซูริค – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกราเซียร์ เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมท - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านขึ้นรถไฟพาโนราม่า ขบวนพิเศษ “กราเซียร์ เอ็กซ์เพรส”อันเลื่องชื่อ
ที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันจะได้สัมผัส ซึ่งมีประวัติมายาวนานกว่า 75 ปี ด้วยเส้นทางผ่านหุบเขา สะพานแคบระหว่างยอดเขาหนึ่งไปยังอีกยอดหนึ่ง ต้องลอดถ้ำผ่านสายธารน้ำ น้ำแข็ง ที่ราบระหว่างเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทาง ทุ่งหิมะอันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ ที่ปกคลุมอยู่ชั่วนาตาปี ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติของชาวชนบทในสวิตเซอร์แลนด์ ไปจนถึงเมืองเซอร์แมท ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขา และยังเป็นเมืองที่มีกลิ่นอายของหมู่บ้านแบบสวิสโบราณ
นครซูริค – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกราเซียร์ เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมท - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Zermatterhof หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สาม
เซอร์แมท – นั่งรถไฟสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรท – ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – เซอร์แมท – แทสช์ – ชิยง – ปราสาทชิยง – เวเว่ย์
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านขึ้นรถไฟสายกอร์นเนอร์แกรท ที่เป็นการร่วมทุนสร้างของรัฐบาล และ เอกชนจากสถานีเซอร์แมท ไปถึงกอร์นเนอร์แกรท เพื่อขึ้นไปยัง ยอดเขากอร์นเนอร์แกรท ที่มีระดับความสูง 3,089 เมตรเพื่อชมทิวทัศน์ในมุม 360 องศา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขา
แมทเทอร์ฮอน และเทือกเขาน้อยใหญ่ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและธารน้ำแข็ง
เซอร์แมท – นั่งรถไฟสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรท – ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – เซอร์แมท – แทสช์ – ชิยง – ปราสาทชิยง – เวเว่ย์ - 2
จากนั้น นำท่านกลับลงสู่สถานีเซอร์แมท
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ แทสช์ เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขา เปรียบดั่งเมืองหน้าด่านของ เซอร์แมท
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ชิยง เพื่อนำท่านชม ปราสาทชิยง อันมีชื่อเสียง เป็นปราสาทที่ยื่นออกไปในทะเลสาบเลม็อง จึงมีบรรยากาศที่งดงามยิ่งนัก สร้างโดยท่านดยุคแห่งซาวอย ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 11 ปราสาทแห่งนี้เป็นหนึ่งในปราสาทที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในยุโรป จึงมีสภาพทั้งภายนอกและภายในที่สมบูรณ์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมความงดงามอย่างไม่ขาดสาย
เซอร์แมท – นั่งรถไฟสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรท – ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – เซอร์แมท – แทสช์ – ชิยง – ปราสาทชิยง – เวเว่ย์ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Modern Times หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สี่
เวเว่ย์ – แชปปลินส์ เวิลด์ – ลาโว – ชิมไวน์– เวเว่ย์
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชม แชปปลินส์ เวิลด์ พิพิธภัณฑ์แสดงชีวิตและผลงานของนักแสดงชาวอังกฤษ “ชาร์ลี แชปปลิน”โดยภายในถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือบ้านหลังใหญ่ซึ่งมองเห็นวิวทะเลสาบเจนีวา ที่แชปปลินอาศัยอยู่กับภรรยา และบุตร อีกส่วนเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเป็นโรงถ่ายฮอลลีวูดจำลอง ซึ่งผู้เข้าชมสามารถค้นคว้าผลงานการแสดงภาพยนตร์ของเขาได้โดยละเอียด รวมทั้งผลงานช่วงแรกในกรุงลอนดอนก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ระดับตำนานของฮอลลีวูด
เวเว่ย์ – แชปปลินส์ เวิลด์ – ลาโว – ชิมไวน์– เวเว่ย์ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลาโว ไร่ไวน์ที่มีอายุกว่า 800 ปี ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 830
เฮคเตอร์ อยู่ระหว่างทางจากโลซานน์ ถึงมองเทรอซ์ ทอดตัวยาวขนานไปกับทะเลสาบเจนีวาโดยมีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร นับเป็นภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงาม และน่าประทับใจ ไร่ไวน์แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้อยู่ในมรดกโลก หรือ UNESCO เมื่อปีค.ศ. 2007 อีกด้วย ตลอดสองข้างทางให้ท่านได้ชม และดื่มด่ำกับทัศนียภาพโดยรอบเลียบทะเลสาบ พร้อมทั้งแวะชิมไวน์สวิตเซอร์แลนด์ ที่นิยมปลูกไร่องุ่นและดื่มกันเองภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีการผลิตไวน์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว แต่ด้วยภูมิประเทศที่เป็นข้อจำกัด ทำให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ผลิตเพื่อเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
เวเว่ย์ – แชปปลินส์ เวิลด์ – ลาโว – ชิมไวน์– เวเว่ย์ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Modern Times หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่ห้า
เวเว่ย์ – โรมันมอนติเย่ร์ – ลา โชส์ เดอ ฟอนด์ – พิพิธภัณฑ์นาฬิกา – เนอชาแตล
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โรมันมอนติเย่ร์ หมู่บ้านเล็ก ๆ น่ารักตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา และธรรมชาติที่สุดแสนจะงดงาม และเป็นที่ตั้งของโบสถ์สไตล์โรมันเนกส์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านชมตัวเมือง และบ้านเรือนที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมความรุ่งเรืองของสมัยยุคกลางราวศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ที่ยังคงได้รับเก็บรักษาไว้ได้เป็นอย่างดี
เวเว่ย์ – โรมันมอนติเย่ร์ – ลา โชส์ เดอ ฟอนด์ – พิพิธภัณฑ์นาฬิกา – เนอชาแตล - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลา โชส์ เดอ ฟอนด์ เมืองที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาจูร่า ที่มีความสูงกว่า 1,000 เมตร และเนื่องจากอยู่ติดกับชายแดนของประเทศฝรั่งเศส ทำให้ส่วนหนึ่งของประชากรที่นี่จึงพูดได้ทั้งภาษาสวิสและภาษาฝรั่งเศส มีความสำคัญ คือ เคยเป็น “หนึ่งในเมืองหลวงแห่งการผลิตนาฬิกาของโลก” มายาวนานกว่าหนึ่งร้อยปี ปัจจุบัน เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองมรดกโลกจากองค์กร UNESCO
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์นาฬิกา ที่ภายในรวบรวมเรื่องราวต่างๆและกระบวนการในการผลิตนาฬิกาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการจำลองโต๊ะทำงานของช่างนาฬิกา กลไกของนาฬิกาต่างๆ โบราณ และนาฬิกาในเชิงดาราศาสตร์ เรื่อยมาจนถึงคอลเลกชั่นนาฬิกาในยุคสมัยปัจจุบัน
เวเว่ย์ – โรมันมอนติเย่ร์ – ลา โชส์ เดอ ฟอนด์ – พิพิธภัณฑ์นาฬิกา – เนอชาแตล - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เนอชาแตล เมืองที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ประชากรส่วนมากใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษากลาง ดังนั้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมส่วนมากภายในเมือง จึงได้รับอิทธิพลมาจากทางประเทศฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่ ตึกรามบ้านช่องที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 และ 18 จะสร้างขึ้นจากหินทรายสีเหลือง จนเคยมีผู้กล่าวเปรียบเมืองนี้ไว้ว่า เป็นเสมือนเมืองที่ถูกฉาบไว้ด้วยเนยแข็ง
เวเว่ย์ – โรมันมอนติเย่ร์ – ลา โชส์ เดอ ฟอนด์ – พิพิธภัณฑ์นาฬิกา – เนอชาแตล - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Beau Rivage หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่หก
เนอชาแตล – อินเทอลาเก้น – ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ – อินเทอลาเก้น
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อินเทอลาเก้น โดยเมืองอินเทอลาเก้น แห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูน และทะเลสาบ เบรียนซ์ จึงมีความงดงามและมีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายอยากมาสัมผัสเมืองนี้เป็นอย่างยิ่ง
เนอชาแตล – อินเทอลาเก้น – ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ – อินเทอลาเก้น - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออินเทอลาเก้น พาท่าน ล่องเรือ สัมผัสกับธรรมชาติอันแสนงดงามของท้องทะเลสาบเบรียนซ์ สู่ เบรียนซ์ ระหว่างทางอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบ และเก็บภาพตามอัธยาศัย
เนอชาแตล – อินเทอลาเก้น – ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ – อินเทอลาเก้น - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ อินเทอลาเก้น สัมผัสบรรยากาศของเมืองเก่าอันเป็นเมืองเล็กๆแต่มีสีสันน่ารัก แต่ละบ้านมีการประดับประดาด้วยธงต่างๆ และปลูกดอกไม้อย่างสวยงาม
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Victoria Junfrau หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่เจ็ด
อินเทอลาเก้น – สตัล – กระเช้าคาบริโอ้ – ซูริค – ถนน Bahnhofstrasse
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สตัล เพื่อขึ้น กระเช้าคาบริโอ้ กระเช้าเปิดประทุนแห่งแรกของโลก ไต่สู่ยอดของเทือกเขาสตัลเซอฮอร์ล ที่ความสูงกว่า 190 เมตร ตลอดทาง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติแบบ 360 องศา พร้อมทั้งสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ที่จะทำให้ท่านประทับใจกับบรรยากาศความงามของธรรมชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์
อินเทอลาเก้น – สตัล – กระเช้าคาบริโอ้ – ซูริค – ถนน Bahnhofstrasse - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองตากอากาศที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูเซิร์น
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร พาท่านสู่ ถนน Bahnhofstrasse ชมวิถีชีวิตชาวเมืองที่ถนนสายหลัก ยิ่งไปกว่านั้น ในปี ค.ศ. 2010 ที่ดินบนถนนแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นพื้นที่ที่แพงที่สุดอันดับ 3 ในทวีปยุโรป และอันดับ 5 ในโลกอีกด้วย โดยตลอดสองข้างทางมีร้านค้า และร้านแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
อินเทอลาเก้น – สตัล – กระเช้าคาบริโอ้ – ซูริค – ถนน Bahnhofstrasse - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Zurich Marriott หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่แปด
ลูเซิร์น – ท่าอากาศยานนครซูริค
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครซูริค
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน
13.15 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่เก้า
กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
06.10 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Exclusive Switzerland Surprise! 9 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 141,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 127,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 113,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 43,000 บาท
จำนวนผู้ใหญ่เดินทางขั้นต่ำ ต่อรถบัส 1 คัน

15 - 19 ท่าน

(1 หัวหน้าทัวร์)

20 - 24 ท่าน

(1 หัวหน้าทัวร์)

ราคาค่าบริการทัวร์ ท่านละ

141,900 บาท

133,900 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

มีเตียง

127,900 บาท

120,900 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่มีเตียง

113,900 บาท

107,900 บาท

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

43,000 บาท

หมายเหตุ       

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร สายการบินไทย
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร สายการบินไทย (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร  โลกาศิริวัตร  
เลขที่บัญชี 065-238830-9

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 1. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 2. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

 

Comments

comments