Fascinating Auvergne & Rhone-Alpes Surprise! 9 Days

Locations :
(ประเทศฝรั่งเศส) ปารีส => ลียง
31 Mar 2017 - 08 Apr 2017

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – ปารีส
21.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตู 2 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
00.05 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930 นำท่านเหินฟ้าสู่ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่สอง
ปารีส – มูแลงส์ – วิชี่ – Vichy Thermal Spa Les Celestins
เช้า
อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
07.05 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติชาลส์เดอโกล กรุงปารีส หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ มูแลงส์ อดีตเมืองศูนย์กลางทางด้านการปกครอง และความเจริญของจังหวัดบูร์บอแน ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดอาลีเยในเวลาต่อมา โดยเมืองแห่งนี้มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือ การเป็นเมืองที่โอบล้อมไปด้วยแม่น้ำ อาลีเย แม่น้ำสายหลักที่คดเคี้ยวสายหนึ่งทางตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส จึงทำให้มูแลงส์ยังคงสภาพความเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน
ปารีส – มูแลงส์ – วิชี่ – Vichy Thermal Spa Les Celestins - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินเล่น ชมย่านเมืองเก่า แห่งมูแลงส์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมของวิหาร และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม จากการก่อสร้างด้วยหินทรายสีชมพูเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งท่านจะได้พบกับร้านค้ามากมาย ให้ท่านสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ วิชี่ เมืองเล็ก ๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงของแคว้นโอแวร์ญอย่างแคลร์มอง เฟอร์ครองด์มากนัก เนื่องจากเมืองแห่งนี้มีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติมากมายหลายจุด ที่สามารถนำมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้วิชี่กลายเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาอย่างช้านาน
แล้วนำท่านสู่ Vichy Thermal Spa Les Celestins สปาอันโด่งดังในด้านของการเป็นแหล่งน้ำแร่เพื่อการบำบัดระดับโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม Les Celestins แห่งเมืองวิชี่ โดยภายในสปาท่านยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากน้ำแร่ในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์วิชี่ อันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก
** อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการสปาของทางโรงแรม **
(บริการสปามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับราคาของรูปแบบสปาที่ท่านเลือกใช้บริการ)

ปารีส – มูแลงส์ – วิชี่ – Vichy Thermal Spa Les Celestins - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Les Celestins หรือเทียบเท่า
DAY
วันที่สาม
วิชี่ – ชาร์คูซ์ – แคลร์มอง เฟอร์ครองด์ – เลอ ปุย เดอ โดม – รถรางไฟฟ้า – พิพิธภัณฑ์มิชลิน
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ชาร์คูซ์ หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เปี่ยมล้นไปด้วยมนต์เสน่ห์อันสุดแสนน่ารัก ด้วยความเป็นหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์สภาพของอาคารบ้านเรือน และถนนหนทางที่ทำขึ้นจากหิน รวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างชนิดอื่น ๆ ไว้ได้เป็นอย่างดี จนทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของหมู่บ้านในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ชาร์คูซ์ยังเป็นแหล่งผลิตมัสตาร์ดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเดินเล่น และเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำมาจากมัสตาร์ด ได้ตามร้านค้าท้องถิ่นภายในหมู่บ้านแห่งนี้ ตามอัธยาศัย

วิชี่ – ชาร์คูซ์ – แคลร์มอง เฟอร์ครองด์ – เลอ ปุย เดอ โดม – รถรางไฟฟ้า – พิพิธภัณฑ์มิชลิน - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ แคลร์มอง เฟอร์ครองด์ เมืองอันเก่าแก่ และเป็นศูนย์กลางในฐานะเมืองหลวงแห่งแคว้นโอแวร์ญ โดยแต่เดิมเมืองแห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 เมืองคือ
แคลร์มอง และ เฟอร์ครองด์ ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นอริกันมาอย่างยาวนาน จนกว่าจะมารวมเป็นหนึ่งในปี ค.ศ. 1630
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เลอ ปุย เดอ โดม อีกหนึ่งยอดภูเขาไฟที่มีอายุน้อยที่สุดของแนวภูเขาไฟในแถบดินแดนแห่งนี้ นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญทางการท่องเที่ยวของแคว้นโอแวร์ญก็เป็นได้ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเยี่ยมชมตลอดทั้งปีอย่างไม่ขาดสาย
แล้วนำท่านขึ้นสู่ยอดเลอ ปุย เดอ โดม ด้วยรถรางไฟฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งภายในสามารถจุผู้โดยสารได้ถึงเที่ยวละ 380 คน ตลอดระยะเวลาราว 20 นาทีท่านจะได้พบกับทัศนียภาพที่สวยงามของสองข้างทางสู่ยอดเขา และด้านบนยอดเขาท่านจะได้พบกับซากปรักหักพังของวัด ที่เชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาเทพเจ้าเมอร์คิวรีในอดีต อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามจากมุมสูงตามอัธยาศัย
วิชี่ – ชาร์คูซ์ – แคลร์มอง เฟอร์ครองด์ – เลอ ปุย เดอ โดม – รถรางไฟฟ้า – พิพิธภัณฑ์มิชลิน - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์มิชลิน บริษัทมิชลินเป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาอย่างยาวนานนับ 100 ปี แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักแหล่งต้นกำเนิด หรือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทยางรถยนต์ชื่อดังแห่งนี้ ซึ่งแท้จริงแล้วบริษัทมิชลินมีต้นกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองแคลร์มอง เฟอร์ครองด์ และได้มีการขยายสาขาไปทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน ภายในพิพิธภัณฑ์ ท่านจะได้พบกับนวัตกรรมของยางชนิดต่างๆ พร้อมกับรถจักรยาน และรถยนต์หลากหลายรูปแบบ หลายยุคสมัย ภายใต้องค์ประกอบของยางล้อรถของมิชลิน นอกจากนี้ท่านยังสามารถพบเห็นตัวมิชลินแมน หรือยางล้อรถสีขาวหลายๆ ห่วงซ้อนทับกันกลายเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์ อันเป็นสัญลักษณ์คู่มิชลินมาอย่างยาวนาน อยู่โดยทั่วไปทั้งภายใน และภายนอกพิพิธภัณฑ์
วิชี่ – ชาร์คูซ์ – แคลร์มอง เฟอร์ครองด์ – เลอ ปุย เดอ โดม – รถรางไฟฟ้า – พิพิธภัณฑ์มิชลิน - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Oceania หรือเทียบเท่า
DAY
วันที่สี่
แคลร์มอง เฟอร์ครองด์ – เลอ ปุย ออง เวเล่ย์ – มหาวิหารแห่งเลอ ปุย ออง เวเล่ย์ – ลียง – ย่านฟูร์วิแยร์ – บาสิลิกา โนตเตรอดาม เดอ ฟูร์วิแยร์
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เลอ ปุย ออง เวเล่ย์ เมืองแห่งแนวภูเขาไฟอันเก่าแก่เมืองหนึ่งของแคว้นโอแวร์ญ โดยเป็นเมืองที่สร้างเขตชุมชนขึ้นบนชั้นหินบะซอลท์ และลาวาที่เคยไหลหลั่งลงมาจากปากปล่องภูเขาไฟในอดีต จุดเด่นของเมืองแห่งนี้คือเขตศาสนสถาน อาทิ โบสถ์ รูปปั้นแม่พระผู้รับสาร มหาวิหาร ฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเนินเขาที่ถูกดันสูงขึ้นมาทั้ง 3 ยอด
แล้วนำท่านชม มหาวิหารแห่งเลอ ปุย ออง เวเล่ย์ สถานที่ที่เคยใช้เป็นที่ตั้งของประมุขแห่งเขตปกครอง เลอ ปุย ออง เวเล่ย์ ในอดีต
แคลร์มอง เฟอร์ครองด์ – เลอ ปุย ออง เวเล่ย์ – มหาวิหารแห่งเลอ ปุย ออง เวเล่ย์  – ลียง – ย่านฟูร์วิแยร์ – บาสิลิกา โนตเตรอดาม เดอ ฟูร์วิแยร์ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำทุกท่านเดินทางสู่ ลียง เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นเมืองที่ทางองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ เมืองนี้เป็นเมืองที่ชาวโรมันเป็นผู้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล แต่ลียงได้เริ่มเข้าสู่ยุคของความเจริญรุ่งเรืองในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 จากการนำไหมเข้ามาใช้ภายในเมืองเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอผ้าไหม ที่สร้างรายได้ให้กับประชากรของเมืองเป็นอย่างดี จนกลายมาเป็นศูนย์กลางทางการค้าของยุโรปถึงปัจจุบัน
แคลร์มอง เฟอร์ครองด์ – เลอ ปุย ออง เวเล่ย์ – มหาวิหารแห่งเลอ ปุย ออง เวเล่ย์  – ลียง – ย่านฟูร์วิแยร์ – บาสิลิกา โนตเตรอดาม เดอ ฟูร์วิแยร์ - 2
แล้วนำท่านเดินทางสู่ ย่านฟูร์วิแยร์ หรือเขตเมืองเก่าตั้งแต่สมัยโรมันที่เปี่ยมล้นด้วยมนต์เสน่ห์ พร้อมนำทุกท่านผ่านชม บาสิลิกา โนตเตรอดาม เดอ ฟูร์วิแยร์ สัญลักษณ์ของเมืองลียง
ที่สร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยมีการเลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยไบเซนไทน์
และตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาคล้ายกับวิหารพระหฤทัยในกรุงปารีส
แคลร์มอง เฟอร์ครองด์ – เลอ ปุย ออง เวเล่ย์ – มหาวิหารแห่งเลอ ปุย ออง เวเล่ย์  – ลียง – ย่านฟูร์วิแยร์ – บาสิลิกา โนตเตรอดาม เดอ ฟูร์วิแยร์ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sofitel Lyon Bellecour หรือเทียบเท่า
DAY
วันที่ห้า
ลียง – เล อาล เดอ ลียง – เกรอโนเบลอ – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาแห่งป้อมปราการเก่าบาสติล – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารแห่งยอดเขา – จาแดง เด โดแฟง – ลียง
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เล อาล เดอ ลียง ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่แห่งนี้ก่อตั้งตั้งแต่ค.ศ. 1962 ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังอย่าง โทนี่ จาร์แดงส์ ต่อมาในปีค.ศ. 1971 ได้ปรับปรุงอาคารให้มีความทันสมัยขึ้น ปัจจุบันภายในมีร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายสินค้าเกี่ยวกับอาหารนานาชนิดมากกว่า 70 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้สดหรืออบแห้ง อาหารทะเล แฮม เนย
ชีสต่างๆ หรือสำหรับท่านที่ชื่นชอบของหวาน ท่านสามารถเลือกชิมเลือกซื้อของหวานอันขึ้นชื่อของฝรั่งเศสอย่างมาการอง ช๊อคโกแลต หรือขนมปังอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจนถึงเวลานัดหมาย
ลียง – เล อาล เดอ ลียง – เกรอโนเบลอ – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาแห่งป้อมปราการเก่าบาสติล – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารแห่งยอดเขา  – จาแดง เด โดแฟง – ลียง - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เกรอโนเบลอ เมืองที่สุดแสนโรแมนติกอีกแห่งหนึ่งของแคว้นโรนาลป์ ซึ่งมีแม่น้ำสายหลักของแคว้นอย่าง “แม่น้ำอิแซร์ (Isère)” ไหลผ่านตลอดตัวเมืองอย่างงดงาม อีกทั้งจากการที่มีภูมิประเทศติดกับบริเวณเชิงเขา จึงทำให้เมืองแห่งนี้ยังดูเปี่ยมล้นด้วยมนต์เสน่ห์และมีเอกลักษณ์ จากทัศนียภาพของแนวเทือกเขาแอลป์ทอดตัวเป็นฉากหลัง ควรค่าแก่การมาสัมผัส
ลียง – เล อาล เดอ ลียง – เกรอโนเบลอ – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาแห่งป้อมปราการเก่าบาสติล – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารแห่งยอดเขา  – จาแดง เด โดแฟง – ลียง - 2
แล้วนำท่าน ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า สู่ยอดเขาแห่งป้อมปราการเก่าบาสติล กระเช้าทรงกลมรูปแบบใหม่ที่ดูแปลกตา และมีกระจกล้อมโดยรอบตัวกระเช้า ซึ่งท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเกรอโนเบลอแบบพาโนราม่าวิว 360 องศาได้จากมุมสูง
(กระเช้าสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 4 – 6 ท่าน / กระเช้า)
ลียง – เล อาล เดอ ลียง – เกรอโนเบลอ – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาแห่งป้อมปราการเก่าบาสติล – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารแห่งยอดเขา  – จาแดง เด โดแฟง – ลียง - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม เขตป้อมปราการเก่าบาสติล โบราณสถานที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาชาคทรูซ (Chartreuse) มีความสูงราว 476 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยเป็นแหล่งอารยธรรมอันเก่าแก่ที่บ่งบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี ซึ่งเขตป้อมปราการแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของสงครามทางศาสนาช่วงปี ค.ศ. 1562 – 1598 ระหว่างแคว้นโดฟินี่ (Dauphiny) แคว้นที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในช่วงเวลานั้น กับแคว้นอื่น ๆ โดยรอบที่นับถือศานาคริสต์นิกายคาทอลิก โดยภายในท่านจะได้พบกับ พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารแห่งยอดเขา ที่รวบรวมเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสงครามในอดีต ซึ่งเคยเกิดขึ้น ณ ดินแดนเกรอโนเบลอแห่งนี้ นอกจากนี้ ท่านยังจะได้ชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งอย่าง จาแดง เด โดแฟง (Jardin des Dauphins) สวนอันเก่าแก่ที่อยู่ท่ามกลางเขตป้อมปราการเก่า โดยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1785 ซึ่งภายในสวนได้ถูกออกแบบ และตกแต่งภายใต้สไตล์โรมัน เพื่อให้ดูกลมกลืนไปกับบรรยากาศโดยรอบได้อย่างลงตัว
ลียง – เล อาล เดอ ลียง – เกรอโนเบลอ – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาแห่งป้อมปราการเก่าบาสติล – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารแห่งยอดเขา  – จาแดง เด โดแฟง – ลียง - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ลียง
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sofitel Lyon Bellecour หรือเทียบเท่า
DAY
วันที่หก
ลียง – โบโชเลส์ – ปราสาทมงต์เมอลาส์ – ลียง – รถไฟด่วน TGV – ปารีส
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โบโชเลส์ ดินแดนเล็กๆ ทางตอนเหนือของมหานครลียง แห่งแคว้นโรน-แอลป์ เป็นพื้นที่ที่ได้รับการขนานนามว่าดินแดนแห่งไร่องุ่น และไวน์อันมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของแคว้น โดยที่มาของชื่อดินแดนแห่งนี้สืบเนื่องมาจาก ดยุคแห่งโบเชอ (Duke of Beaujeu) เจ้าผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในอดีต ซึ่งมีส่วนสร้างวัฒนธรรมการดื่มไวน์ให้เป็นที่นิยมของผู้คนท้องถิ่นมาจนถึงปัจจุบัน
แล้วนำท่านเยี่ยมชม ปราสาทมงต์เมอลาส์ ปราสาทอันเก่าแก่แห่งหนึ่งของโบโชเลส์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ลอร์ด โบเชอ ขุนนางผู้ดูแลดินแดนทางแถบนี้ในอดีต และเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานนับราว 450 ปี โดยแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นค่ายทหาร ที่มีประตูกล และหอสังเกตการณ์รอบค่าย แต่ในปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโบราณสถานกึ่งพิพิธภัณฑ์ ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตามเวลาทำการ
พิเศษ !!! ให้ท่านทดลองลิ้มรสไวน์ที่มีชื่อเสียงของโบโชเลส์ และเลือกซื้อเป็นของฝาก
ลียง – โบโชเลส์ – ปราสาทมงต์เมอลาส์ –  ลียง  – รถไฟด่วน TGV – ปารีส  - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ลียง
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่กรุงปารีส โดย รถไฟฟ้าด่วน TGV ซึ่งวิ่งด้วยความเร็วสูง ราวเกือบ 300 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพอันงดงาม
17.01 น.
ถึงสถานีปารีสแกร์ เดอ ลียง สถานีรถไฟแห่งกรุงปารีส เมืองหลวงแห่งศิลปะแฟชั่นของโลก และเป็น 1 ใน 10 ประเทศในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากจะมาเยือนมากที่สุด
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Scribe หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่เจ็ด
ปารีส – ลา วัลเล่ย์ ช้อปปิ้งวิลเลจ – ปารีส – อิสระช้อปปิ้งย่านรูแซงค์โตโนเร
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลา วัลเล่ย์ ช้อปปิ้งวิลเลจ เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกชมกว่า 120 ร้านค้า เช่น Armani, Burberry, Christian Lacroix, Jimmy Choo, Paul Smiths, Polo Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Valentino เป็นต้น ท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี อุปกรณ์กีฬา ของใช้ภายในบ้าน และอื่น ๆ อีกมายมาย ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในราคาลดพิเศษสุดตั้งแต่ 30 – 60%
ปารีส – ลา วัลเล่ย์ ช้อปปิ้งวิลเลจ – ปารีส – อิสระช้อปปิ้งย่านรูแซงค์โตโนเร - 2
กลางวัน
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 ยูโร
ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงปารีส
แล้วนำท่านสู่ ย่านรูแซงค์โตโนเร แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของกรุงปารีส อดีตถนนสายนี้เคย เป็นที่อยู่ของขุนนางและชนชั้นสูง แต่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตลอดทั้งสาย และที่นี่ยังเป็นที่ตั้งสตูดิโอใหญ่ของ Hermès ที่ดังไปทั่วโลกอีกด้วย
ปารีส – ลา วัลเล่ย์ ช้อปปิ้งวิลเลจ – ปารีส – อิสระช้อปปิ้งย่านรูแซงค์โตโนเร - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Scribe หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่แปด
ปารีส – ท่าอากาศยานนานาชาติชาลส์เดอโกล – กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชาลส์เดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
13.40 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
DAY
วันที่เก้า
กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
05.55 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Fascinating Auvergne & Rhone-Alpes Surprise! 9 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 138,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 131,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 125,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 111,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 32,000 บาท

หมายเหตุ    
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
•    อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน) สายการบินไทย
•    ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
•    ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
•    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์
 
อัตราค่าบริการรวม
•    ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นทัศนาจร สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ ไป-กลับ พร้อมกัน
•    ค่ารถรับส่งตามรายการ
•    ค่าห้องพัก  สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
•    ค่าอาหาร ตามรายการ
•    ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
•    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
•    ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
•    ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก .
•    ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
•    ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
•    หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ  คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม
•    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :    
1.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ    เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
2.    การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร        แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3

    **กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

3.    กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

4.    การยกเลิก
o    กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
o    กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
o    กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
5.    บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
6.    ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
7.     หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ
o    บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o    บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
o    บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
o    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments