Furano Snow Surprise! 5 Days

Locations :
(ประเทศญี่ปุ่น) ฟุราโนะ => ชิโตเสะ
14 Mar 2018 - 18 Mar 2018

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – ชิโตเสะ
21.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
23.55 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานชิโตเสะเกาะฮอกไกโด
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่สอง
ชิโตเสะ – ฟูราโนะ – กิจกรรมหิมะในสวนชิกิไซ – ฟูราโนะ
เช้า
บริการอาหารบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
08.20 น.
ถึงท่าอากาศยาน ชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด หนึ่งในเมืองที่มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติ อันงดงาม และยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองในสายหมอก เนื่องจากเมืองแห่งนี้จะมีหมอกสีขาว ปกคลุมอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นอีกปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ฟูราโนะ หรือเมืองฟูรานูอิ ที่มีความหมายว่า เปลวไฟที่มีกลิ่นหอม ตามรากศัพท์ของชาวไอนุ พื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด
ชิโตเสะ – ฟูราโนะ – กิจกรรมหิมะในสวนชิกิไซ – ฟูราโนะ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนชิกิซาอิ สวนดอกไม้ที่ปลูกดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้นานาชนิดไว้เป็นทุ่งกว้างในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวเปลี่ยนทุ่งกว้างให้เป็นลานกิจกรรมหิมะและมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินและเลือกเล่นกิจกรรมตามอัธยาศัย (รวมค่าบริการแล้วสำหรับขับสโนว์โมบิลท่านละ 1 รอบ สโนว์ราฟติ้งท่านละ 1 รอบ เลื่อนหิมะและฟาร์มอัลปาก้า)
หมายเหตุ : กิจกรรมหิมะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณหิมะในแต่ละปี
ชิโตเสะ – ฟูราโนะ – กิจกรรมหิมะในสวนชิกิไซ – ฟูราโนะ - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักใน ฟูราโนะ
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม New Furano Prince หรือในระดับเดียวกัน
ชิโตเสะ – ฟูราโนะ – กิจกรรมหิมะในสวนชิกิไซ – ฟูราโนะ - 2
DAY
วันที่สาม
ฟูราโนะ – สกี – ซัปโปโร
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีที่หลากหลายภายในสกีรีสอร์ท เช่น สกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ (รวมค่า Lift pass แล้ว)
หมายเหตุ ค่าครูสอนสกี , ค่าชุดและค่าอุปกรณ์สกีต่างๆ ไม่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการทัวร์ ทั้งนี้การสอนสกีจะรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน 8 ท่านต่อ ครูสอนสกี 1 ท่าน
ค่าครูสอนสกี 2 ชั่วโมง ราคา 5,500 เยน ต่อท่าน
ค่าครูสอนสกี 4 ชั่วโมง ราคา 9,500 เยน ต่อท่าน
ฟูราโนะ – สกี – ซัปโปโร - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท (ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
หลังอาหารให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมหิมะ หรือเดินเล่นถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่สำคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด มีสภาพบ้านเรือนสวยงาม เป็นระเบียบ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sapporo Grand หรือในระดับเดียวกัน
ฟูราโนะ – สกี – ซัปโปโร - 2
DAY
วันที่สี่
ซัปโปโร – โอตารุ – อิสระช้อปปิ้งหรือเดินเล่นในซัปโปโร
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร เดินทางสู่ โอตารุ ชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ หนึ่งในสถานที่ไฮไลท์ของฮอกไกโด นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปกับคลองแห่งนี้ ซึ่งมีฉากหลังเป็นอาคารอิฐสีแดง อดีตเป็นโกดังเก็บสินค้า แต่ในปัจจุบันได้ปรับปรุงภายในเป็นร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ ขนมขึ้นชื่อมากมาย เและร้านขายของที่ระลึกต่างๆ เลียบคลองเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณสองเมตร
นำท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ หนึ่งในสถานที่ไฮไลท์ของฮอกไกโด นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปกับคลองแห่งนี้ ซึ่งมีฉากหลังเป็นอาคารอิฐสีแดง อดีตเป็นโกดังเก็บสินค้า แต่ในปัจุบันได้ปรับปรุงภายในเป็นร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ ขนมขึ้นชื่อมากมาย เและร้านขายของที่ระลึกต่างๆ เลียบคลองเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณสองเมตร
ซัปโปโร – โอตารุ – อิสระช้อปปิ้งหรือเดินเล่นในซัปโปโร - 2
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว ที่รวบรวมกล่องดนตรี และเครื่องแก้วอันงดงาม และหายากไว้มากมาย
ซัปโปโร – โอตารุ – อิสระช้อปปิ้งหรือเดินเล่นในซัปโปโร - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิเศษ ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับซูชิหรือข้าวปั้นหน้าต่างๆ ที่มีให้เลือกหลากหลายหน้า อาทิเช่น
ข้าวปั้นหน้าปลาแซลมอน ข้าวปั้นหน้าปลาทูน่า ข้าวปั้นหน้าไข่ปลาแซลมอน ข้าวปั้นหน้า กุ้งหวาน ข้าวปั้นหน้าปูสึไว ข้าวปั้นหน้าหอยเชลล์ ฯลฯ
ซัปโปโร – โอตารุ – อิสระช้อปปิ้งหรือเดินเล่นในซัปโปโร - 2
หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับ ซัปโปโร นำท่าน ช้อปปิ้งย่านสถานีเจอาร์ซัปโปโร ย่านชุมชนที่มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างชื่อดัง ทั้งไดมารู เซย์บุ เอสต้า หรือแม้แต่ห้างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำอย่าง บิ๊กคาเมร่า และโยโดบาชิคาเมร่า หากท่านที่ชื่นชอบหนังสือก็มีร้านคิโนะคุนิยะร้านใหญ่อยู่ในบริเวณนี้เช่นกัน อิสระให้ได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย หรือท่านสามารถเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในซัปโปโรได้ด้วยตนเอง เช่น หอนาฬิกา , สวนโอโดริ เป็นต้น
หมายเหตุ ค่าเดินทางในเมืองซัปโปโรในช่วงเวลาอิสระไม่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการทัวร์
ซัปโปโร – โอตารุ – อิสระช้อปปิ้งหรือเดินเล่นในซัปโปโร - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสริฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร
ซัปโปโร – โอตารุ – อิสระช้อปปิ้งหรือเดินเล่นในซัปโปโร - 2
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sapporo Grand หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่ห้า
ซัปโปโร – ชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้าแบบ Breakfast Box
07.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานชิโตเสะ
08.00 น.
ถึงท่าอากาศยานชิโตเสะ
10.00 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 นำท่านเหินฟ้าสู่ ประเทศไทย
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.50 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Furano Snow Surprise! 5 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 59,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 54,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 53,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 47,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,900 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
  มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการ

บิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 5,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 • ค่าเช่าชุดอุปกรณ์เล่นสกี และค่าสกี

 

ระเบียบการ และเงื่อนไข :

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 25,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

ธนาคารกสิกรไทย                 สาขาสีลม                ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร                           เลขที่บัญชี   001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ                     สาขาสีลม                ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร                           เลขที่บัญชี   101-8-64952-3

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 1. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

 

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

 

 

 

Comments

comments