Hidden Gems of Budapest and Slovenia

ประเทศ : ฮังการี,สโลเวเนีย,ออสเตรีย,สโลวาเกีย,

โดยสายการบินไทย (TG)
6 - 16 มิถุนายน 2562 (11วัน)

ท่องเที่ยวดินแดนโรแมนติกแห่งยุโรป ฮังการี และ สโลเวเนีย

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

ท่องเที่ยวผ่าน 4 ประเทศ
ฮังการี สโลเวเนีย สโลวาเกีย ออสเตรีย
สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดพิเศษ

โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก  6 มิ.ย. 62 กรุงเทพฯ

22.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 1 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว A

เจ้าหน้าที่ เวิลด์เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

01.20 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG936 นำท่านเหินฟ้าสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง  7 มิ.ย. 62 เวียนนา บราติสลาว่า ย่านเมืองเก่า ปราสาทบราติสลาว่า บูดาเปสต์ – แคสเทิล ฮิลล์ – ป้อมชาวประมง

เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

07.15 น. ถึงท่าอากาศยาน เวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ บราติสลาว่า เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย นอกจากนี้ บราติสลาว่า ยังเป็นเมืองหลวง แห่งเดียวในโลก ที่มีอาณาเขต ติดต่อกับ 2 ประเทศ คือ ประเทศออสเตรียและประเทศฮังการีในอดีต เคยเป็นส่วนหนึ่งของ ประเทศเชคโกสลาวาเกีย และยังเป็นประตูสู่โลกตะวันตกของ คอมมิวนิสต์ ขณะที่ปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ของประเทศ

จากนั้น นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่า ซึ่งเมืองนี้ได้รับอิทธิพลจากหลายเผ่าพันธุ์ ได้แก่ ออสเตรีย เชค เยอรมัน ฮังการี ยิว และสโลวัก โดยในย่านเมืองเก่านี้ มีโครงสร้างที่ เก่าแก่ทั้งกลุ่มอาคาร ยุคกลางและอาคารศตวรรษที่ 20 อนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถาน

เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ รวมถึงมีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของเมือง อาทิเช่น รูปปั้นคนตกท่อและผองเพื่อน ให้ท่านเพลิดเพลินและดื่มด่ำกับมนต์ขลังของ ความเก่าแก่ภายในย่านเมืองเก่า

แล้วนำท่าน นั่งรถแทรม ขึ้นสู่ เนินเขาคาร์เบเธียน เหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ อันเป็นที่ตั้งของ ปราสาทบราติสลาว่า ที่ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน เป็นศิลปะผสมผสาน แบบกอธิค เรอเนสซองส์ และบาร็อค ปราสาทนี้เริ่มสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในรัชสมัย ของ Sigismund แห่งลักเซมเบิร์ก ได้รับการฟื้นฟูครั้งใหญ่ในรูปแบบ สถาปัตยกรรม

แบบกอธิค หลังจากที่ปราสาทนี้ได้ตกเป็นของราชวงศ์ฮังการี ต่อมาในปี ค.ศ. 1811 ถูกเพลิงไหม้ และได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนถึงปี ค.ศ. 1953 จึงได้มีการบูรณะ ให้เหมือนเดิม ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาล และถูกปรับปรุง ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ และรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ บูดาเปสต์ นครหลวงของประเทศฮังการีที่ได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” แล้วนำท่านสู่ แคสเทิล ฮิลล์ หรือที่เรียกกันว่าเป็นเมืองเก่าบูดา จุดศูนย์กลางทางด้าน สถาปัตยกรรมโบราณเก่าแก่และศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากมายมากว่า 100 ปี

นำท่านชม ป้อมชาวประมง ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีพจากการปกป้องบ้านเมืองเมื่อครั้งที่

ถูกพวกมองโกลเข้ามารุกรานเมื่อปี ค.ศ. 1241-1242 บนป้อมแห่งนี้นับว่าเป็นจุดชมวิว รอบเมืองบูดาที่สวยที่สุด สามารถชมความงดงามของแม่น้ำดานูบได้แบบพาโนรามา

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Novotel Danube Budapest หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม 8 มิ.ย. 62 บูดาเปสต์ – ถนนวาซี – ล่องเรือ – ท่งุ ลาเวนเดอร์ – มาริบอร์       

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ถนนวาซี ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในกรุงบูดาเปสต์ และยังเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักประจำเมือง เป็นย่านที่มีร้านอาหารและร้านรวงต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังมีช็อปแบรนด์ดังๆ เช่น Zara, H&M , Esprit , Swarovski, Hugo Boss , Lacoste

แล้วนำท่าน ล่องเรือ ชมบรรยากาศโดยรอบและดื่มด่ำกับบรรยากาศสองข้างทางของ กรุงบูดาเปสต์ จากบนแม่น้ำดานูบ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินและเก็บภาพตามอัธยาศัย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทิฮานี่ เมืองที่เก่าแก่และแสนโรแมนติก มีชื่อเสียงเรื่อง ทุ่งลาเวนเดอร์ที่สวยงามขนาดใหญ่ ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนของทุกปีจะมีเทศกาล ทุ่งลาเวนเดอร์ (Lavender Festival Tihany) นำท่านชมทุ่งลาเวนเดอร์ที่ถูกปกคลุม ไปด้วยดอกลาเวนเดอร์สีม่วง บวกกับท้องฟ้าสีสดใส อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มาริบอร์

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม City Maribor หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ 9 มิ.ย. 62 มาริบอร์ – บ้านเถาวัลย์ – ชิมไวน์ – ลูบลิยานา – ปราสาทลูบลิยานา

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม บ้านเถาวัลย์ ซึ่งเป็นเถาวัลย์ของต้นองุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ้คว่ามีอายุมากว่า 400 ปี และในปัจจุบันก็ยังออกผลองุ่น อยู่เช่นเดิม โดยต้นเถาวัลย์นี้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงามของวัฒนธรรมธรรม การดื่มไวน์ในมาริบอร์สไตเรีย และทั่วทั้งสโลเวเนีย

แล้วให้ท่านทดลอง ชิมไวน์ ที่ผลิตในภูมิภาคแห่งนี้ที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอันเลื่องชื่อของประเทศสโลเวเนีย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ลูบลิยานา เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวีเนีย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม สะพานมังกร ที่ทอดข้ามแม่น้ำ Ljubljanica ที่เป็นหนึ่งใน สัญลักษณ์ของเมือง มีเรื่องเล่าของมังกรแห่งเมืองลูบลิยานาว่า มังกร คือ Saint George ซึ่งก็คือนักรบกรีกผู้กล้าในตำนาน และเป็นตัวแทนของความกล้าหาญและความยิ่งใหญ่ แล้วเดินชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเมืองเก่า เช่น ศาลาว่าการเมือง, มหาวิหารเซนต์ นิโคลัส จากนั้น นำท่านชมย่านการค้าพื้นเมือง และเดินเล่นชมบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูป หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

แล้วนำท่านโดยสารรถรางขึ้นสู่เนินเขาเพื่อชม ปราสาทลูบลิยานา ปราสาทที่สร้าง ในสมัยยุคกลาง อีกทั้ง สามารถมองเห็นทัศนียภาพความสวยงามของเมืองหลวง ได้อย่างชัดเจน

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Ljubljana หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า 10 มิ.ย. 62 ลูบลิยานา – ถ้ำโพสทอยนา – เบลด – ทะเลสาบเบลด – โบฮินจ์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม ถ้ำโพสทอยนา หนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป มีอายุยาวนาน กว่า 2 ล้านปี และมีความยาวกว่า 27 กิโลเมตร

สำหรับการเที่ยวชมภายในถ้ำนั้น จะเป็น การเข้าชมโดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1884 อุณหภูมิภายในถ้ำ โดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส (ควรเตรียมเสื้อกันหนาว เนื่องจากสภาพอากาศภายในถ้ำ ค่อนข้างเย็น)

ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและมีสีสันสวยงาม มีลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดิน และห้องต่างๆ มากมาย

นอกจากนี้ ยังสามารถพบสิ่งมีชีวิต ที่เรียกว่า “ปลามนุษย์” (Human fish) หรือ Olm สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในถ้ำ ผิวสีเนื้อคล้ายมนุษย์ ลำตัวยาวคล้ายงู มีแขนและขา ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1768 และอาศัยอยู่ในที่มืด

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เบลด หนึ่งในปลายทางที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของทะเลสาบ และโบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางเกาะ ซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์ชื่อดังที่มีคู่หนุ่มสาวมาจัด งานแต่งงานมากมาย และให้บรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก

แล้วนำท่านล่องเรือ ทะเลสาบเบลด ชมบรรยากาศท่ามกลางหุบเขาจูเลียน แอลป์ มุ่งหน้าสู่ เกาะกลางทะเลสาบที่เป็นที่ตั้งของโบสถ์พระแม่มารี ภายในโบสถ์มีภาพวาดเฟรสโก้ มากมายที่บอกเล่าเรื่องราวของพระแม่มารี อีกทั้ง ยังมีความเชื่อท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่า เพื่อให้ชีวิตคู่ยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้น เจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวจากท่าเรือ เดินขึ้นบันไดจำนวน 99 ขั้น จนถึงประตูหน้าโบสถ์ ก่อนที่จะทำการลั่นระฆัง

แล้วนำท่านชมวิวของ ทะเลสาบโบฮินจ์ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลเวเนีย ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา Julian Alps

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Bohinj Eco หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก 11 มิ.ย. 62 โบฮินจ์ – โวเกิล เคเบิ้ลคาร์ – โบเวค – ล่องแก่ง – วิลลาค

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชื่นชมความงามของทะเลสาบโบฮินจ์ ด้วยการขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาโวเกิล ที่ระดับความสูง 6,306 ฟุต หรือ1,922 เมตร

ซึ่งท่านจะสัมผัสถึง ความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ ในประเทศสโลวีเนีย ที่มีชื่อว่ายอดเขาไทเกรฟ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทเกรฟ และจัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โบเวค ให้ท่านได้ลองสัมผัสการล่องแก่งท่ามกลางธรรมชาติ อันแสนบริสุทธิ์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ตื่นเต้นไปกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนานและ ความเป็นกันเองภายใต้การดูแลของไกด์ผู้เชี่ยวชาญ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่วิลลาค

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม City Karin Strickner GmbH หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด 12 มิ.ย. 62 วิลลาค – หอคอย Pyramidenkogel – คลาเกนเฟิร์ต – ย่านเมืองเก่า – ลานน้ำพุมังกรลินท์วูร์ม – กลาส์ – ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกา

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หอคอย Pyramidenkogel หอคอยชมวิวที่สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2013 โดยอาศัยส่วนประกอบจากเหล็กและไม้ โดยมีความสูง 100 เมตรพอดิบพอดี และตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 851 เมตร

โดยท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบได้จาก จุดชมวิว ณ ความสูง 83 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวซึ่งทำจากไม้ที่สูงที่สุดในโลก รวมถึงคาเฟ่ ที่ความสูง 71 เมตร อีกทั้งยังมีเครื่องเล่นที่ท้าทายความสูง เช่น ซิปไลน์ หรือ สไลเดอร์ ให้ท่านได้สนุกสนานอีกด้วย (เครื่องเล่นต่างๆ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คลาเกนเฟิร์ต เมืองเล็กๆ บริเวณชายแดนออสเตรียและสโลเวเนีย

เมืองที่เคยเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปในปี ค.ศ. 2008 นำท่านชม จัตุรัสเมืองเก่าซึ่งเป็นที่ตั้งของเหล่าอาคารสำคัญๆ ที่สร้างขึ้นในสไตล์เรอเนสซอง นำท่านถ่ายรูป ณ ลานน้ำพุมังกรลินท์วูร์ม ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1593 ซึ่งปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งของเมือง

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ กลาส์ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม ตลอดสองข้างทาง นำท่านชม ย่านเมืองเก่า ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลก ท่านจะได้ชมบ้านเรือนในบรรยากาศน่ารักอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ แล้วนำท่านชม หอนาฬิกา ได้รับการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1712 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ เมืองอันทรงคุณค่า

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม NH Graz City หรือในระดับเดียวกัน

วันที่แปด 13 มิ.ย. 62 กลาส์ – ฝวีเนอร์ นอยเออร์สตัด – McArthurglen Parndorf Designer Outlet – เวียนนา

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร เดินทางข้ามชายแดนกลับสู่ออสเตรีย สู่ ฝวีเนอร์ นอยเออร์สตัด เมืองที่ในอดีต เกือบจะถูกทำลายล้างแทบจะทั้งหมดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้เมืองนี้แทบจะไม่มีอาคารเก่าแก่หลงเหลืออยู่เท่าใดนัก

ต่อมาเมืองนี้ได้รับการบูรณะขึ้นมาในฐานะของ เมืองอุตสาหกรรมในย่านชานเมือง และยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าสำหรับพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของหนึ่งในโรงเรียนทหารที่เก่าแก่ที่สุดของโลกอีกด้วย

แล้วนำท่านเดินทางสู่ McArthurglen Parndorf Designer Outlet แหล่งช้อปปิ้ง แฟชั่นเสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ กว่า 150 ร้าน ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น Coach, Prada, Polo Ralph Lauren, Armani, Bally, Aigner, René Lezard, Burberry ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ภายในเอาท์เลตท์

โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 Euro

ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางเข้าสู่ เวียนนา

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Le Meridien Vienna หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เก้า 14 มิ.ย. 62 เวียนนา – ซิตี้ทัวร์ – มหาวิหารเซ็นท์สเตฟาน – ย่านกราเบน

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชมตัวเมือง เวียนนา มหานครโบราณอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ ฮับส์เบิร์กที่เคย รุ่งเรืองจนถึงขีดสุดเมื่อสมัยยุคกลาง ปัจจุบันคือเมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย และเป็นศูนย์รวมทางการค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง การปกครองของประเทศ

ยิ่งไปกว่านั้น เวียนนายังเป็นศูนย์กลางของดนตรีคลาสิก มาตั้งแต่ช่วงต้นยุคศตวรรษที่ 20 จนได้รับสมญานามว่าเป็น “City of music” และยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกอีกด้วย

แล้วนำท่านชม มหาวิหารเซ็นท์สเตฟาน มหาวิหารของนิกายโรมันคาทอลิค ซึ่งมีสถาปัตยกรรมสไตล์โรมาเนสก์
ต่อมาในปี ค.ศ. 1258 ได้เกิดเพลิงไหม้ มหาวิหารแห่งนี้ จึงได้ทำการบูรณะโดยสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นใหม่ และเปลี่ยน มาเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์กอธิค ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองเวียนนา ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่ เก่าแก่ที่สุด โดยจุดเด่นของมหาวิหารนี้คือหลังคากระเบื้องหลากสี ที่มีลวดลายโดดเด่น แตกต่างไม่เหมือนใคร

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านกราเบน ย่านช้อปปิ้งชื่อดังที่ใจกลางกรุงเวียนนา จากนั้น อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือเดินเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สิบ 15 มิ.ย. 62 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนของ ราชวงศ์ฮับสบูร์ก จำลองแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังที่พระนางมาเรีย เทเรซา ทรงโปรดปรานเป็นอย่างมาก มีห้องหับมากถึง 1,441 ห้อง

ซึ่งในส่วนพิพิธภัณฑ์ หลวงที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมนั้น คือที่ประทับของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮับสบูร์ก มาจนถึงปี ค.ศ. 1918 และในปี ค.ศ. 1996 องค์การยูเนสโก้ก็ได้ประกาศให้พระราชวัง เชินบรุนน์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา

กลางวัน  อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ภายในสนามบิน

โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 Euro

14.35 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สิบเอ็ด 16 มิ.ย. 62 กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

05.35 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (สายการบินไทย : TG)
ออกเดินทางวันที่ 6-16 มิ.ย. 62
ผู้ใหญ่ ท่านละ 114,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 114,900
เด็กอายุ 5- 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 100,900
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 95,900
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 23,000

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 4,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน
 • ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)

2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

4. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

5. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย