Hidden Gems of Slovenia 2019

ประเทศ : สโลเวเนีย,ออสเตรีย

โดยสายการบินไทย (ราคาไม่รวมตั๋ว) (TG)
พร้อมออกเดินทาง 10 - 18 ตุลาคม 2562

ออกเดินทาง… ไปสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก

กับทริปที่จะพาคุณไปร่วมดื่มด่ำความสวยงาม

ของสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในปลายทาง

อันสุดแสนโรแมนติก “ประเทศสโลเวเนีย”

วันแรก 10 ต.ค 62
กรุงเทพฯ

22.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว A

เจ้าหน้าที่ เวิลด์เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

01.20 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG936 นำท่านเหินฟ้าสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง 11 ต.ค 62
เวียนนา – กลาส์ – ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกา – คลาเกนเฟิร์ต

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
07.15 น. ถึงท่าอากาศยาน เวียนนา ประเทศออสเตรีย

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ กลาส์ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามตลอดสองข้างทาง

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม ย่านเมืองเก่า ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกท่านจะได้ชมบ้านเรือนในบรรยากาศน่ารักอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ แล้วนำท่านชม หอนาฬิกา ได้รับการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1712 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอันทรงคุณค่า นำชมพิพิธภัณพ์อาวุธโบราณจนได้ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ คลาเกนเฟิร์ต เมืองเล็กๆ บริเวณชายแดนออสเตรียและสโลเวเนีย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Seepark – Congress & Spa หรือในระดับเดียวกัน

 

 

วันที่สาม 12 ต.ค 62
คลาเกนเฟิร์ต – หอคอย Pyramidenkogel – โบเวค – โบฮินจ์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หอคอย Pyramidenkogel หอคอยชมวิวที่สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2013 โดยอาศัยส่วนประกอบจากเหล็กและไม้ โดยมีความสูง 100 เมตรพอดิบพอดี และตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 851 เมตร

โดยท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบได้จากจุดชมวิว ณ ความสูง 83 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวซึ่งทำจากไม้ที่สูงที่สุดในโลก รวมถึงคาเฟ่ที่ความสูง 71 เมตร อีกทั้งยังมีเครื่องเล่นที่ท้าทายความสูงเช่นซิปไลน์ หรือ สไลเดอร์ ให้ท่านได้สนุกสนานอีกด้วย (เครื่องเล่นต่างๆ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โบเวค ให้ท่านได้ลองสัมผัสการล่องแก่งท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ตื่นเต้นไปกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนานและความเป็นกันเองภายใต้การดูแลของพนักงานผู้เชี่ยวชาญ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่โบฮินจ์

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Bohinj Eco หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ 13 ต.ค 62
โบฮินจ์ – ทะเลสาบโบฮินจ์ – เบลด – ทะเลสาบเบลด – ลูบลิยานา – สะพานมังกร – เมืองเก่า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชมวิวของ ทะเลสาบโบฮินจ์ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลเวเนีย ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา Julian Alps

แล้วนำท่าน ชื่นชมความงามของทะเลสาบโบฮินจ์ ด้วยการขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาโวเกิล ที่ระดับความสูง 6,306 ฟุต หรือ1,922 เมตร ซึ่งท่านจะสัมผัสถึงความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ ในประเทศสโลวีเนีย ที่มีชื่อว่ายอดเขาไทเกรฟ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทเกรฟ และจัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เบลด หนึ่งในปลายทางที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของทะเลสาบ และโบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางเกาะ ซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์ชื่อดังที่มีคู่หนุ่มสาวมาจัดงานแต่งงานมากมาย และให้บรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านล่อง ทะเลสาบเบลด ชมบรรยากาศท่ามกลางหุบเขาจูเลียน แอลป์ มุ่งหน้าสู่เกาะกลางทะเลสาบที่เป็นที่ตั้งของโบสถ์พระแม่มารี ภายในโบสถ์มีภาพวาดเฟรสโก้มากมายที่บอกเล่าเรื่องราวของพระแม่มารี อีกทั้ง ยังมีความเชื่อท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่า เพื่อให้ชีวิตคู่ยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้น เจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวจากท่าเรือเดินขึ้นบันไดจำนวน 99 ขั้น จนถึงประตูหน้าโบสถ์ ก่อนที่จะทำการลั่นระฆัง

อิสระให้ท่านเก็บบรรยากาศความโรแมนติกบนเกาะ จนถึงเวลานัดหมายนำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่ง แล้วนำท่านเดินทางสู่ ลูบลิยานา เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวีเนีย จากนั้น นำท่านชม สะพานมังกร ที่ทอดข้ามแม่น้ำ Ljubljanica ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมือง มีเรื่องเล่าของมังกรแห่งเมืองลูบลิยานาว่า มังกร คือ Saint George ซึ่งก็คือนักรบกรีกผู้กล้าในตำนาน และเป็นตัวแทนของความกล้าหาญและความยิ่งใหญ่ แล้วเดินชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเมืองเก่าเช่น ศาลาว่าการเมือง, มหาวิหารเซนต์ นิโคลัส จากนั้น นำท่านชมย่านการค้าพื้นเมือง และเดินเล่นชมบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูป หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Ljubljana หรือในระดับเดียวกัน

 

 

วันที่ห้า 14 ต.ค 62
ลูบลิยานา – ปราสาทพรีดจาม่า – ถ้ำโพสทอยนา – ลูบลิยานา – ล่องเรือ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พรีดจาม่า แล้วนำท่านชม ปราสาทพรีดจาม่า ปราสาทในยุคเรอเนสซองส์ที่ตั้งอยู่บนปากถ้ำของหน้าผาที่มีความสูงกว่า 100 เมตร

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม ถ้ำโพสทอยนา หนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป มีอายุยาวนานกว่า 2 ล้านปี และมีความยาวกว่า 27 กิโลเมตร สำหรับการเที่ยวชมภายในถ้ำนั้น จะเป็นการเข้าชมโดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1884 อุณหภูมิภายในถ้ำโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส (ควรเตรียมเสื้อกันหนาว เนื่องจากสภาพอากาศภายในถ้ำค่อนข้างเย็น)

อีกทั้งภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและมีสีสันสวยงาม มีลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดิน และห้องต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ ยังสามารถพบสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “ปลามนุษย์” (Human fish) หรือ Olm สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในถ้ำ ผิวสีเนื้อคล้ายมนุษย์ ลำตัวยาวคล้ายงู มีแขนและขา ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1768 และอาศัยอยู่ในที่มืด

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ลูบลิยานา แล้วนำท่าน ล่องเรือ ผ่านใจกลางของเมืองในแม่น้ำ Ljubljanica ผ่านชมเสน่ห์ ความสวยงามและทิวทัศน์ของสถานที่ต่างๆ ในลูบลิยานาภายใต้อีกมุมมองที่ต่างออกไป ท่ามกลางสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบบาร็อคที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Ljubljana หรือในระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่หก 15 ต.ค 62
ลูบลิยานา – มาริบอร์ – ย่านเลนท์ – บ้านเถาวัลย์ – ชิมไวน์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มาริบอร์ เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสโลเวเนีย แล้วนำท่านชม

ย่านเลนท์ ย่านที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่และสวยงามที่สุดของมาริบอร์ ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามทางสถาปัตยกรรม ริมสองฝั่งแม่น้ำดราวา จนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม บ้านเถาวัลย์ ซึ่งเป็นเถาวัลย์ของต้นองุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ้คว่ามีอายุมากว่า 400 ปี และในปัจจุบันก็ยังออกผลองุ่นอยู่เช่นเดิม โดยต้นเถาวัลย์นี้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงามของวัฒนธรรมธรรมการดื่มไวน์ในมาริบอร์สไตเรีย และทั่วทั้งสโลเวเนีย แล้วให้ท่านทดลอง ชิมไวน์ ที่ผลิตในภูมิภาคแห่งนี้ที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอันเลื่องชื่อของประเทศสโลเวเนีย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hotel & Spa Larimar หรือในระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่เจ็ด 16 ต.ค 62
ลูบลิยานา – มาริบอร์ – ย่านเลนท์ – บ้านเถาวัลย์ – ชิมไวน์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร เดินทางข้ามชายแดนกลับสู่ออสเตรีย แล้วอิสระให้ท่านช็อปปิ้งที่ McArthurglen Parndorf Designer Outlet แหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นเสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ กว่า 150 ร้าน ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น Coach, Prada, Polo Ralph Lauren, Armani, Bally, Aigner, René Lezard, Burberry ฯลฯ

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ภายในเอาท์เลตท์

โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 Euro

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางเข้าสู่ เวียนนา

แล้วนำท่านชม มหาวิหารเซ็นท์สเตฟาน มหาวิหารของนิกายโรมันคาทอลิค ซึ่งมีสถาปัตยกรรมสไตล์โรมาเนสก์ ต่ อมาใน ปี ค.ศ. 1258 ได้เกิดเพลิงไหม้มหาวิหารแห่งนี้ จึงได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ โดยสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นใหม่โดยเปลี่ยนมาเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์กอธิค ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองเวียนนา ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุด โดยจุดเด่นของมหาวิหารนี้คือหลังคากระเบื้องหลากสี ที่มีลวดลายโดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใคร

จากนั้น อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือเดินเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ณ ย่านกราเบน ย่านช้อปปิ้งชื่อดังที่ใจกลางกรุงเวียนนา จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ภัตตาคาร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Le Méridien Vienna หรือในระดับเดียวกัน

 

 

วันที่แปด 17 ต.ค 62
เวียนนา – ซิตี้ทัวร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชมตัวเมือง เวียนนา มหานครโบราณอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮับส์เบิร์กที่เคย รุ่งเรืองจนถึงขีดสุดเมื่อสมัยยุคกลาง ปัจจุบันคือเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นศูนย์รวมทางการค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง การปกครองของประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น เวียนนายังเป็นศูนย์กลางของดนตรีคลาสิกมาตั้งแต่ช่วงต้นยุคศตวรรษที่ 20 จนได้รับสมญานามว่าเป็น “City of music” และยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกอีกด้วย

10.00 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา

14.35 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937 นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

กลางวัน  อาหารกลางวันบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

 

 

วันที่เก้า 18 ต.ค 62
กรุงเทพฯ

05.35 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย : TG)
ออกเดินทางวันที่ 10-18 ต.ค. 62
ผู้ใหญ่ ท่านละ 145,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 138,900
เด็กอายุ 5- 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 131,900
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 116,900
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 35,900

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)

2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย 
เลขที่บัญชี 789-2-28636-6
ชื่อบัญชี : บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 065-2-38759-9
ชื่อบัญชี :
บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกสิกรไทย 
เลขที่บัญชี 789-2-28636-6
ชื่อบัญชี : บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 065-2-38759-9
ชื่อบัญชี :
บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

4. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

5. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments