Hidden Gems of Western Japan Surprise! 7 days

ประเทศ : ญี่ปุ่น / ภูมิภาค Chugoku & Kansai

โดยสายการบินไทย (TG)
30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562 (7 วัน)

Hidden Gems of Western Japan Surprise! 7 วัน

ท่องเที่ยวชมความสวยงามของเกาะมิยาจิม่า เกาะอันศักดิ์สิทธิ์ และศาลเจ้าอิสึคุชิมะ

ท่ามกลางบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี วิวทิวทัศน์ซึ่งได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในสามทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น

ท่องเที่ยว ฮิโรชิม่า แบบเจาะลึก พร้อมกิจกรรมและมื้ออาหารสุดพรีเมียมประจำภูมิภาค

ออกเดินทางวันที่ : 30 พฤศจิกายน  –6 ธันวาคม 2562


โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก ส. 30 พ.ย. 62 
กรุงเทพฯ ฟุกุโอกะ

 

22.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคา50น์เตอร์เช็คอินแถว D

00.50 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648  นำท่านเหินฟ้าสู่ ฟุกุโอกะ

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

 

วันที่สอง อ. 1 พ.ย. 62 
ฟุกุโอกะอีซูกะ คฤหาสน์ซามูไรคิวคุระอิชิเทยามางุจิ – อาคิโยชิไดและอาคิโยชิโดยุดะออนเซ็น

 

เช้า บินบริการอาหารบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

08.00 น. ถึงท่าอากาศยานฟุกุโอกะ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่อีซุกะเพื่อนำท่านชม คฤหาสน์ซามูไรคิวคุระอิชิเทคฤหาสน์แห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณ อายุกว่า100 ปี เดิมเป็นที่พำนักของซามูไรตระกูลคุระจู ตั้งแต่ยุคเมจิ จนถึงยุคไทโช และได้รับการอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมคฤหาสน์เก่าแก่ และสวนสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ยามางุจินำท่านชมอาคิโยชิไดและอาคิโยชิโด สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังในจังหวัดยามางุจิ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาของที่ราบซึ่งมีหินปูนตะปุ่มตะป่ำขึ้นเต็มบริเวณที่ราบอันเกิดจากการชะของฝนที่ตกลงมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ซึ่งทัศนียภาพแบบนี้ถือว่าหาชมได้ยากในประเทศญี่ปุ่น

 

 

จากนั้นท่านเดินทางสู่ยุดะออนเซ็น ให้ท่านได้พักผ่อนในโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น อิสระให้           ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศการอาบน้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Nishi no Miyabi Tokiwaหรือในระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สาม จ. 2 พ.ย. 62 
ยุดะออนเซ็นสะพานคินไตเคียว  ฮิโรชิม่านั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก – เกาะมิยาจิม่า   สวนโมเมจิได

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สะพานคินไตเคียวสะพานข้ามแม่น้ำนิชิกิจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองอิวาคุนิ ด้วยรูปลักษณ์ของสะพานที่สวยงามแปลกตาซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นเอกของ ช่างไม้ชาวญี่ปุ่น ที่สร้างสะพานโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แม้ว่าปัจจุบันสะพานแห่งนี้จะถูกบูรณะขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังคงความสวยงามแบบดั้งเดิมไว้ได้

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่บริเวณท่าเรือ แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ
นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก สู่ เกาะมิยาจิม่าที่ได้รับขนานนามว่า เป็น 1 ใน 3 สถานที่ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ณ บริเวณทะเลเซโตะอุจิ

 

 

จากนั้น นำท่านชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนโมเมจิไดซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่พักประมาณ 20 นาทีโดยการเดิน สวนแห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติเป็นอย่างมากในการมาชมใบไม้แดง ทั้งในช่วงกลางวัน และในกลางคืนที่จะมีการประดับไฟ ทำให้เกิดภาพทิวทัศน์ที่งดงามไปอีกแบบ

หรือให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเกาะมิยาจิม่า และโรงแรมที่พัก (การชมใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)

 

 

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Miyarikyuหรือในระดับเดียวกัน

 

 

 

 

 

วันที่สี่ อ. 3 พ.ย. 62 
เกาะมิยาจิม่า  ศาลเจ้าอิทสึคุชิม่า นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก ฮิโรชิม่าย่านฮงโดริ

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม ศาลเจ้าอิทสึคุชิม่าหรือเรียกอีกชื่อว่า ศาลเจ้ามิยาจิม่าท่านจะได้สัมผัสกับความงามของประตูโทริสีแดง ตระหง่านอยู่กลางน้ำ โดยมีฉากหลังเป็นตัวศาลเจ้าสีแดงสด ทำให้เกิดภาพที่ ศาลเจ้าแห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหน

โครงสร้างประกอบด้วยศาลเจ้าหลักและศาลเจ้ารอง มีทั้งที่ยกพื้นสูงและต่ำ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินยาวไปจนถึงทะเล เวลาที่น้ำขึ้นก็จะเหมือนกับศาลเจ้าที่ลอยอยู่กลางทะเล ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกด้วย

 

 

กลางวัน  อาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนูหอยนางรมสดๆ จัดเสิร์ฟให้ท่านได้รับประทานหลากหลายเมนู ให้ท่านได้สัมผัสความหวาน สด นุ่มละมุนลิ้น ของหอยนางรมตัวโตๆ เชื่อกันว่าการรับประทานหอยนางรมสดๆ จะช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมนให้ดียิ่งขึ้น

 

 

หลังอาหาร นำท่านขึ้น เรือเฟอร์รี่ข้ามฟากแล้วนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองฮิโรชิม่า แล้วนำท่านเดินทางสู่ ย่านฮงโดริ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองฮิโรชิม่าที่เรียงรายไปด้วยห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชื่อดังรวมถึงร้านอาหารต่างๆ มากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

 

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sheraton Grand Hiroshimaหรือในระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่ห้า พ. 4 พ.ย. 62 
ฮิโรชิม่า พิพิธภัณฑ์โอโคโนมิยากิ ทดลองทำโอโคโนมิยากิ   ปราสาทฮิโรชิม่า อะตอมมิคบอมบ์โดม  สวนสันติภาพ โอริซุรุ ทาวเวอร์

 

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โอโคโนมิยากิหรือที่รู้จักกันในชื่อพิซซ่าญี่ปุ่น หนึ่งในอาหารขึ้นชื่อของฮิโรชิม่า ภายในจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับโอโคโนมิยากิ

จากนั้น นำท่านเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปที่ให้ท่านได้ ทดลองทำโอโคโนมิยากิสไตล์ฮิโรชิม่า และรับประทานโอโคโนมิยากิ จากฝีมือการปรุงของท่านเอง

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยโอโคโนมิยากิสไตล์ฮิโรชิม่า ที่ทำจากฝีมือของท่านเอง

หลังอาหาร นำท่านชม ปราสาทฮิโรชิม่า ปราสาทนี้ตั้งอยู่กลางเมืองบนเนินเขา มีคูน้ำล้อมรอบปราสาท สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1589 ตัวปราสาทสร้างขึ้นด้วยไม้โดยขุนนาง โมริ เทรุโมโตะ นับเป็นหนึ่งในปราสาทเก่าแก่ที่มีความงดงามของประเทศญี่ปุ่น

อิสระให้ท่านถ่ายภาพปราสาทตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

 

 

จากนั้น นำท่านชม อะตอมมิคบอมบ์โดม และสวนสันติภาพซึ่งเป็นสถานที่แสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิด โจมตีทางอากาศ เป็นสถานที่เป็นจุดศูนย์กลางระเบิดปรมาณู ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ณ วันที่6สิงหาคม ค.ศ. 1945 ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก องค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลกด้วย

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โอริซุรุทาวเวอร์เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการพับนกกระเรียนญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า โอริกามิ หลังจากผ่านเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2

นอกจากผลกระทบทางจิตใจของชาวญี่ปุ่นแล้ว ประชากรที่อาศัยอยู่ในฮิโรชิม่าที่เหลือรอดจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากกัมมันตรังสีของกระเบิดปรมณู

เช่นเดียวกันกับ ซาดาโกะ เด็กหญิงชาวญี่ปุ่นที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว เนื่องจากได้รับผลพวงมาจากเหตุการณ์อันเลวร้ายในอดีต

เธอจึงได้ตั้งหน้าตั้งตาพับนกกระเรียน 1,000 ตัว เพียงเพราะหวังว่าเธอจะสามารถอธิษฐานขอพรให้ตนหายจากโรคร้ายได้ แต่ในวาระสุดท้ายเธอก็จากไปทั้งๆที่ยังพับนกกระเรียนได้เพียง600ตัวเท่านั้น  เพื่อนๆ ร่วมชั้น จึงได้ช่วยกับพับนกที่เหลือให้ครบตามเจตนารมของซาดาโกะ

และเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต จึงได้มีการสร้างอนุสรณ์สถานต่างๆ และโอริซุรุทาวเวอร์ในเวลาต่อมา นำท่านสู่ชั้นบนสุดของอาคารซึ่งเป็นจุดชมวิวเมืองฮิโรชิม่า นำท่านชมวิวเมืองยามเย็นตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

 

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนูชาบูชาบู เนื้อ และ หมูคัดพิเศษอย่างดี จัดเสิร์ฟพร้อมผักสดให้ท่านรับประทานอย่างจุใจ

 

 

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sheraton Grand Hiroshima หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก พฤ. 5 พ.ย. 62 
นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกย่า – นากาชิม่า – มิตซุย เอาท์เล็ต พาร์คแจ๊สดรีม – สวนสนุกนากาชิม่าสปาแลนด์

 

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ คุราชิคิ จังหวัดโอคายาม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง 30 นาที)

 

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านบิคังนำท่านเพลิดเพลินกับวิวสองฝั่งข้างทางในย่านบิคัง ที่ยังคงมีกลิ่นอายญี่ปุ่นสมัยเอโดะซ่อนอยู่ในความทันสมัยของปัจจุบัน

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอคายาม่า เมืองหลวงของจังหวัดโอคายาม่าและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคชูโกกุแล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเดินทางสู่ โอซาก้าโดย รถไฟชินคันเซน หรือรถไฟหัวกระสุนที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร โดยรถไฟท้องถิ่น

 

 

ค่ำ  อาหารค่ำณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักค้างแรม ณ โรงแรม Nikko Osaka หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่เจ็ด ศ. 6  พ.ย. 62 
โอซาก้าย่านชินไซบาชิสนามบินนานาชาติคันไซ กรุงเทพฯ

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารอิสระช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิเป็นย่านช้อปปิ้งใจกลางโอซาก้าขนาดใหญ่ มีทั้งห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำมากมาย จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของใช้ ของกิน ของฝาก สินค้าแบรนด์เนม ร้านอาหารและอื่นๆ ให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงย่านโดตอมโบริ หรือสยามสแควร์เมืองโอซาก้า

 

 

กลางวัน   อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านอาหารที่ท่านชื่นชอบ โดยบริษัท ฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณให้ท่านละ 2,000เยน

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ

17.35น. โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 673 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

ค่ำ อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

21.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่อง (สายการบินไทย)
เดินทางในช่วง 30 พ.ย.-6 ธ.ค. 62
ผู้ใหญ่ พักคู่ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ 89,900 บาท
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 81,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 72,000 บาท
พักห้องเดี่ยว (ห้องคู่) เพิ่มท่านละ 21,500 บาท

หมายเหตุ         

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน –
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

 

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 4,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าบริการตัดบัตรเครดิต 3%
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 60,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

6. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

7. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

 

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ