Hidden Jewel of Hungary Surprise! 8 Days

Locations :
(ประเทศออสเตรีย) เวียนนา => (ประเทศฮังการี) บูดาเปสต์
20 Sep 2017 - 27 Sep 2017

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – เวียนนา
20.45 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว G อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เจ้าหน้าที่เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ
พร้อมอำนวยความสะดวก
23.45 น.
โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS026 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่สอง
เวียนนา – บราติสลาว่า – ย่านเมืองเก่า – ปราสาทบราติสลาว่า – พระราชวังแวร์ซายแห่งฮังการี – ทะเลสาบบาลาตอน
เช้า
อาหารเช้าบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
05.35 น.
ถึง ท่าอากาศยานเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ บราติสลาว่า เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย นอกจากนี้ บราติสลาว่า ยังเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ คือ ประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี ในอดีต เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเชคโกสลาวาเกีย และยังเป็นประตูสู่โลกตะวันตกของคอมมิวนิสต์ ขณะที่ปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
เวียนนา – บราติสลาว่า – ย่านเมืองเก่า – ปราสาทบราติสลาว่า – 			      พระราชวังแวร์ซายแห่งฮังการี – ทะเลสาบบาลาตอน - 2
นำท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า ซึ่งเมืองนี้ได้รับอิทธิพลจากหลายเผ่าพันธุ์ ได้แก่ ออสเตรีย เชค เยอรมัน ฮังการี ยิว และสโลวัก โดยในย่านเมืองเก่านี้ มีโครงสร้างที่เก่าแก่ทั้งกลุ่มอาคารยุคกลางและอาคารศตวรรษที่ 20 อนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถาน เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ รวมถึงมีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของเมือง อาทิเช่น รูปปั้นคนตกท่อและผองเพื่อน ให้ท่านเพลิดเพลินและดื่มด่ำกับมนต์ขลังของความเก่าแก่ภายในย่านเมืองเก่า
เวียนนา – บราติสลาว่า – ย่านเมืองเก่า – ปราสาทบราติสลาว่า – 			      พระราชวังแวร์ซายแห่งฮังการี – ทะเลสาบบาลาตอน - 2
นำท่าน นั่งรถแทรม ขึ้นสู่ เนินเขาคาร์เบเธียน เหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ อันเป็นที่ตั้งของ ปราสาท
บราติสลาว่า ที่ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน เป็นศิลปะผสมผสานแบบกอธิค เรอเนสซองส์ และบาร็อค ปราสาทนี้เริ่มสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในรัชสมัยของ Sigismund แห่งลักเซมเบิร์ก ได้รับการฟื้นฟูครั้งใหญ่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบกอธิค หลังจากที่ปราสาทนี้ได้ตกเป็นของราชวงศ์ฮังการี ต่อมาในปี ค.ศ. 1811 ถูกเพลิงไหม้และได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนถึงปี ค.ศ. 1953 จึงได้มีการบูรณะให้เหมือนเดิม ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาล และถูกปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และรัฐสภาแห่ง
สโลวาเกีย ระหว่างทาง ท่านจะได้ผ่านชมและดื่มด่ำกับบรรยากาศและวิถีชีวิตของชาวสโลวักในยามรุ่งอรุณ
เวียนนา – บราติสลาว่า – ย่านเมืองเก่า – ปราสาทบราติสลาว่า – 			      พระราชวังแวร์ซายแห่งฮังการี – ทะเลสาบบาลาตอน - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร พาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฮังการี เพื่อนำท่านชม Eszterháza หรือ พระราชวังแวร์ซายแห่งฮังการี สร้างโดยเจ้าชายนิโคลัส Eszterháza แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1784 ซึ่งในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของตระกูล Eszterháza ซึ่งเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลและมั่งคั่งมากในประเทศฮังการี แม้ว่าต่อมาจะได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ยิ่งใหญ่ของศิลปะแบบร็อคโคโค่ ในประเทศฮังการี ที่มีผู้มาเยือนกว่า 2 แสนคนต่อปี
เวียนนา – บราติสลาว่า – ย่านเมืองเก่า – ปราสาทบราติสลาว่า – 			      พระราชวังแวร์ซายแห่งฮังการี – ทะเลสาบบาลาตอน - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบาลาตอน ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดยุโรปกลาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของชาวฮังการี
เวียนนา – บราติสลาว่า – ย่านเมืองเก่า – ปราสาทบราติสลาว่า – 			      พระราชวังแวร์ซายแห่งฮังการี – ทะเลสาบบาลาตอน - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Bonvino Badacsony หรือระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สาม
ทะเลสาบบาลาตอน – ชิมไวน์ – เซแคชแฟเฮร์วาร์ – ปราสาทบอรี่ – บูดาเปสต์ – เกลเลิร์ต ฮิลล์
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชมกระบวนการผลิตไวน์ และให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติของไวน์ที่ผลิตจากองุ่นที่ปลูกบนดินที่เกิดจากภูเขาไฟในเขตรอบนอกของกรุงบูดาเปสต์ ในบริเวณพื้นที่รอบๆทะเลสาบบาลาตอน
ทะเลสาบบาลาตอน – ชิมไวน์ – เซแคชแฟเฮร์วาร์ – 				ปราสาทบอรี่ – บูดาเปสต์ – เกลเลิร์ต ฮิลล์ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เซแคชแฟเฮร์วาร์ อดีตเมืองหลวงของประเทศฮังการีในยุคกลาง ซึ่งปัจจุบัน ยังคงมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศ คือ เป็นเมืองแห่งปราสาทและพระราชวัง
แล้วนำท่านชม ปราสาทบอรี่ ปราสาทอันแสนโรแมนติกที่มีความผสมผสานระหว่างศิลปะแบบบาร็อคและกอธิค สร้างโดยสถาปนิกชาวฮังกาเรียนที่ชื่อว่า Jeno Bory เพื่อการแสดงถึงความรักที่เขาได้มีให้กับภรรยาของเขา และยังเป็นสัญลักษณ์แทนคำว่า "ความรักนิรันดร์" โดยปราสาทแห่งนี้ ใช้เวลาในการสร้างกว่า 36 ปี (1923- 1959) มีคุณสมบัติที่ต่างจากปราสาทอื่นๆ คือ สร้างด้วยคอนกรีตทั้งหมด อีกทั้งภายในปราสาทยังประกอบไปด้วยรูปปั้นหินอ่อนและสวนอันสวยงาม
ทะเลสาบบาลาตอน – ชิมไวน์ – เซแคชแฟเฮร์วาร์ – 				ปราสาทบอรี่ – บูดาเปสต์ – เกลเลิร์ต ฮิลล์ - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ บูดาเปสต์ นครหลวงของประเทศฮังการีที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”
แล้วนำท่านสู่ เกลเลิร์ต ฮิลล์ เนินเขาที่มีความสูง 140 เมตร ที่แห่งนี้ ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงบูดาเบสต์ได้ทั้ง 2 ฝั่ง คือ ทั้งฝั่งบูดาและฝั่งเปสต์ โดยบนเนินเขานี้ มี อนุสาวรีย์ซิททาเดลล่า เทพีถือใบมะกอก หรือที่รู้จักกันในนามของเทพีเสรีภาพของประเทศฮังการี อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามของบูดาเปสต์ในจุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็นทั้งฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ทะเลสาบบาลาตอน – ชิมไวน์ – เซแคชแฟเฮร์วาร์ – 				ปราสาทบอรี่ – บูดาเปสต์ – เกลเลิร์ต ฮิลล์ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Budapest Castle District หรือระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สี่
บูดาเปสต์ – แอสเตอร์กอม – วิหารเอสเตอร์คอม – วิแชการ์ด– ปราสาทวิแชการ์ด – แซนแตนแดร – บูดาเปสต์
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ แอสเตอร์กอม เมืองหลวงเก่าของประเทศฮังการี ในช่วงศตวรรษที่ 10 จนถึงกลางศตวรรษที่ 13 และเคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคมากกว่า 1,000 ปี
บูดาเปสต์ – แอสเตอร์กอม – วิหารเอสเตอร์คอม – วิแชการ์ด– 				ปราสาทวิแชการ์ด – แซนแตนแดร – บูดาเปสต์ - 2
แล้วนำท่านชม วิหารแอสเตอร์กอม ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฮังการี ภายในมีแท่นบูชาที่เป็นภาพวาดของพระแม่มารี ผลงานของ Michelangelo Grigoletti ซึ่งเป็นภาพวาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ทำการวาดบนผืนผ้าใบเพียงผืนเดียว
บูดาเปสต์ – แอสเตอร์กอม – วิหารเอสเตอร์คอม – วิแชการ์ด– 				ปราสาทวิแชการ์ด – แซนแตนแดร – บูดาเปสต์ - 2
จากนั้น นำท่านสู่ วิแชการ์ด เมืองที่ได้ชื่อว่า ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีที่สุดของประเทศ คือ อยู่ในช่วงโค้งของแม่น้ำดานูบ เป็นจุดชมวิว แม่น้ำดานูบได้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง มีภูเขาเรียงรายอย่างสวยงาม แล้วนำท่านชม ปราสาทวิแชการ์ด ปราสาทในยุคกลางที่อยู่บนยอดเขาที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 300 เมตร ในอดีตใช้เป็นที่พบปะสังสรรค์ของเหล่าอัศวินที่เดินทางไปรบในสงครามครูเสด ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นที่ประทับของกษัตริย์ฮังการี และได้รับการยกย่องให้เป็น “ปราสาทในม่านเมฆ” อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและเก็บภาพแห่งความประทับใจกับความงดงามของแม่น้ำดานูบในมุมที่หลายๆ คนกล่าวกันว่า สวยที่สุดในฮังการี
บูดาเปสต์ – แอสเตอร์กอม – วิหารเอสเตอร์คอม – วิแชการ์ด– 				ปราสาทวิแชการ์ด – แซนแตนแดร – บูดาเปสต์ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ แซนแตนแดร เมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่มีเสน่ห์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ อดีตชุมชนที่ตั้งของพวกอพยพชาวเซอร์เบีย ที่นำเอาสถาปัตยกรรมโอธอร์ดอกซ์มาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค นำท่านเดินชมเมืองบริเวณจัตุรัสเมือง ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกต่าง ๆ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
บูดาเปสต์ – แอสเตอร์กอม – วิหารเอสเตอร์คอม – วิแชการ์ด– 				ปราสาทวิแชการ์ด – แซนแตนแดร – บูดาเปสต์ - 2
ค่ำ
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ บูดาเปสต์
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Budapest Castle District หรือระดับเดียวกัน
DAY
วันที่ห้า
บูดาเปสต์– อาคารรัฐสภาฮังการี – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – ฮีโร่ สแควร์ – Széchenyi Thermal Bath
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชมความงดงามของ อาคารรัฐสภาฮังการี รัฐสภาที่กล่าวกันว่า “สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก” สร้างระหว่างปี ค.ศ. 1885 – 1902 มีความยาว 268 เมตร ความสูง 96 เมตร มีจำนวน 691 ห้อง ลายประดับตกแต่งทางด้านข้างเป็นแบบนีโอ-กอธิค แต่ตัวอาคารทางด้านล่างสร้างในศิลปะแบบบาร็อค อิสระให้ท่านเก็บภาพแห่งความประทับใจ
บูดาเปสต์– อาคารรัฐสภาฮังการี – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – 				ฮีโร่ สแควร์ – Széchenyi Thermal Bath - 2
จากนั้น นำท่านผ่านชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน มหาวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ เซนต์
สตีเฟน กษัตริย์องค์แรกแห่งราชอาณาจักรฮังการี ใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า 50 ปี โดย
มหาวิหารแห่งนี้มีความสูงถึง 96 เมตร นับว่าเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในกรุงบูดาเปสต์
บูดาเปสต์– อาคารรัฐสภาฮังการี – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – 				ฮีโร่ สแควร์ – Széchenyi Thermal Bath - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชม ฮีโร่ สแควร์ ลานที่ตั้งอนุสรณ์สถานบุคคลสำคัญของประเทศฮังการี ที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความภาคภูมิใจของชาวฮังการีที่มีต่อประเทศของพวกเขาเอง
บูดาเปสต์– อาคารรัฐสภาฮังการี – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – 				ฮีโร่ สแควร์ – Széchenyi Thermal Bath - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ Széchenyi Thermal Bath โรงอาบน้ำแร่ชื่อดังของเมืองบูดาเปสต์ โดยตัวอาคารได้รับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์ นีโอ บาร็อค มีทั้งอ่างอาบน้ำแร่ในร่มและกลางแจ้ง และยังได้รับสมญานามว่าเป็น “One of the largest bathing complexes in Europe” อีกด้วย อิสระให้ท่านอาบน้ำแร่ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
บูดาเปสต์– อาคารรัฐสภาฮังการี – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – 				ฮีโร่ สแควร์ – Széchenyi Thermal Bath - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Budapest Castle District หรือระดับเดียวกัน
DAY
วันที่หก
บูดาเปสต์ – เซ็นทรัล มาร์เกต ฮอลล์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – McArthurglen Parndorf Designer Outlet – เวียนนา
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เซ็นทรัล มาร์เกต ฮอลล์ ตลาดในร่มที่ทั้งใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในกรุงบูดาเปสต์ มีสินค้ามากมายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่นยามเช้า ผัก ผลไม้
เครื่องเทศและร้านขายของที่ระลึก อิสระให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
บูดาเปสต์ – เซ็นทรัล มาร์เกต ฮอลล์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – 				McArthurglen Parndorf Designer Outlet – เวียนนา - 2
ถึงเวลานัดหมาย นำท่าน ล่องเรือ ชมบรรยากาศโดยรอบและดื่มด่ำกับบรรยากาศสองข้างทางของกรุงบูดาเปสต์ จากบนแม่น้ำดานูบ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินและเก็บภาพตามอัธยาศัย
บูดาเปสต์ – เซ็นทรัล มาร์เกต ฮอลล์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – 				McArthurglen Parndorf Designer Outlet – เวียนนา - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ McArthurglen Parndorf Designer Outlet
แหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นเสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าภายในเอาท์เล็ตที่มีร้านค้ากว่า 150 ร้าน ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น Escada, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Bally, Aigner, Strenesse, René Lezard ฯลฯ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
บูดาเปสต์ – เซ็นทรัล มาร์เกต ฮอลล์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – 				McArthurglen Parndorf Designer Outlet – เวียนนา - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยภายในเอาท์เล็ต
โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 Euro
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเวียนนา มหานครโบราณอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮับส์เบิร์กที่เคยรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดเมื่อสมัยยุคกลาง ปัจจุบันคือเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นศูนย์รวมทางการค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง การปกครองของประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น เวียนนายังเป็นศูนย์กลางของดนตรีคลาสสิกมาตั้งแต่ช่วงต้นยุคศตวรรษที่ 20 จนได้รับสมญานามว่าเป็น “City of music” และยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกอีกด้วย
บูดาเปสต์ – เซ็นทรัล มาร์เกต ฮอลล์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – 				McArthurglen Parndorf Designer Outlet – เวียนนา - 2
พักค้างแรม ณ โรงแรม Am Konzerthaus Vienna - MGallery by Sofitel หรือระดับเดียวกัน
DAY
วันที่เจ็ด
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – มหาวิหารเซ็นท์สเตฟาน – ช้อปปิ้งย่านกราเบน
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับสบูร์ก จำลองแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังที่พระนางมาเรีย เทเรซา ทรงโปรดปรานเป็นอย่างมากมีห้องหับมากถึง 1,441 ห้อง ซึ่งในส่วนพิพิธภัณฑ์หลวงที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมนั้น คือที่ประทับของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮับสบูร์กมาจนถึงปี ค.ศ. 1918 และในปี ค.ศ. 1996 องค์การยูเนสโก้ก็ได้ประกาศให้พระราชวังเชินบรุนน์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – มหาวิหารเซ็นท์สเตฟาน – 					ช้อปปิ้งย่านกราเบน - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชม มหาวิหารเซ็นท์สเตฟาน มหาวิหารของนิกายโรมันคาทอลิค ซึ่งมีสถาปัตยกรรมสไตล์โรมาเนสก์ ต่อมาใน ปี ค.ศ. 1258 ได้เกิดเพลิงไหม้มหาวิหารแห่งนี้ จึงได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ โดยสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นใหม่โดยเปลี่ยนมาเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์กอธิค ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองเวียนนา ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุด โดยจุดเด่นของมหาวิหารนี้คือหลังคากระเบื้องหลากสี ที่มีลวดลายโดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใคร
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – มหาวิหารเซ็นท์สเตฟาน – 					ช้อปปิ้งย่านกราเบน - 2
แล้วนำท่านช้อปปิ้งที่ ย่านกราเบน ย่านช้อปปิ้งชื่อดังใจกลางกรุงเวียนนา
จนถึงเวลานัดหมาย
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – มหาวิหารเซ็นท์สเตฟาน – 					ช้อปปิ้งย่านกราเบน - 2
ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเวียนนา
ค่ำ
อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน
โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 Euro
23.20 น.
โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS025 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ
DAY
วันที่แปด
กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้าบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
14.20 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Hidden Jewel of Hungary Surprise! 8 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 118,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 107,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 95,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 21,000 บาท
หมายเหตุ       

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน) สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน

ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

เลขที่บัญชี 001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

เลขที่บัญชี 101-8-64952-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร  โลกาศิริวัตร  

เลขที่บัญชี 065-238830-9

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 1. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 2. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments