Japan Alps Snow Wall and Pink Moss

Locations :
(ประเทศญี่ปุ่น) นาโกย่า => ทาเตยามะ => โตเกียว
14 Apr 2018 - 20 Apr 2018

สัมผัสมหัศจรรย์ธรรมชาติ ขุนเขา Japan Alps

เส้นทางสายหิมะ อัลไพน์ ทาเทยาม่า-คุโรเบะ

ดื่มด่ำมนต์เสน่ห์ความสวยงาม ทุ่งดอกพิงค์มอส

บานสะพรั่งอวดโฉมรอต้อนรับคุณกว่า 400,000 ต้น


 วันแรก 14 เมษายน 2561 

กรุงเทพ – นาโกย่า

21.00 น. พร้อมกัน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

05.00 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นำ ท่านเหินฟ้าสู่ นาโกย่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน


 วันที่สอง 15 เมษายน 2561 

นาโกย่า – กุโจฮะจิมัง – ปราสาทกุโจฮะจิมัง – ทดลองทำโมเดลอาหาร – ทาคายาม่า

เช้า บริการอาหารบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

08.00 น. ถึงท่าอากาศยานเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

เดินทางสู่ กุโจฮะจิมัง เมืองอีกแห่งหนึ่งที่ได้สมญานามว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำ ในจังหวัดกิฟุ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ และการร่ายรำ

นำท่านชมปราสาท กุโจฮะจิมัง ปราสาทแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1559 ตัวปราสาทได้ถูกทำลายลงในสมัยเมจิ จนถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ. 1933

ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา จากชั้นบนสุดของปราสาทสามารถมองเห็นมุมมองที่สวยงามของเมือง ในหุบเขาเบื้องล่างรอบๆ ปราสาทเต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ลทำให้มีสีสันที่หลากหลายเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านสัมผัส ประสบการณ์ในการเรียนรู้และทดลองทำอาหารญี่ปุ่นจำลอง ซึ่งเมืองกุโจฮะจิมังนั้นเป็นหนึ่งในเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องการทำโมเดลอาหาร แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทาคายามา ที่ได้ชื่อว่า  “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารัก ตั้งอยู่ในหุบเขา ที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Associa Takayama Resort หรือในระดับเดียวกัน


 วันที่สาม 16 เมษายน 2561 

ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ– หมู่บ้านชิราคาว่า –จุดชมวิวชิโระยามะ – โทยาม่า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร  นำท่านชมเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ ซ่ึงเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆ ที่ยังคงอนุรักษร์ูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995

ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโช-สึคุริซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน

ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรง
สามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวชิโระยามะ ซึ่งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของหมู่บ้าน เป็นจุดที่ท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์หมู่บ้านมรดกโลกในมุมสูง อิสระให้ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจเป็นที่ระลึก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Toyama Excel Tokyu หรือในระดับเดียวกัน


 วันที่สี่ 17 เมษายน 2561 

โทยาม่า – เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – ชิราฟุเนะออนเซ็น

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในเส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์

นำท่านนั่งรถไฟจากสถานีโทยาม่า เพื่อเดินทำงสู่สถานีทาเทยาม่าแล้ว นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจากสถานีทาเทยาม่าไปยังสถานี บีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 7 นาทีจากนั้น นำท่านนั่งรถบัสสู่ สถานีมูโรโดะ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 50 นาที

ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย ยอดเขาทาเทยาม่าสูงถึง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ

ให้ท่านได้ เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ

ทาเทยามะเป็นภูเขาที่มีหิมะตกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีความสูงของหิมะที่ทับถมเฉลี่ย 7 เมตร (และอาจสูงถึง 20 เมตรในปี ที่หิมะตกหนัก) นักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่าน กำแพงหิมะ ที่ขุดเป็นทางยาวเกือบครึ่งกิโลเมตรหลังเปิดเส้นทาง ในช่วงเดือนเมษายนของแต่ละปี

โดยช่วงที่กำแพงหิมะมีขนาดสูงที่สุดก็คือหลังเปิดเส้นทาง ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และตรงจุดที่ชมกำแพงหิมะนี้ นักเดินทางสามารถใช้เวลาเล่นหิมะ หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดไว้อย่างสนใจได้ด้วย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางต่อโดยรถบัสวิ่งผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงสุดที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้น นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลาง ตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่สถานีคุโรเบไดระแล้วนำท่านนั่ง เคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจากสถานี คุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียว ในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ ต้นจนสุดเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำ ที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปีที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อม เขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารในโรงแรมพิเศษให้ท่านได้ทานไคเซกิอาหารเซ็ตสไตล์ญี่ปุ่นในโรงแรม หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศการอาบน้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้น ช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Shirafune Grand หรือในระดับเดียวกัน


 วันที่ห้า 18 เมษายน 2561 

ชิราฟุเนะออนเซ็น – คามิโกจิ– ฟาร์มวาซาบิไดโอ – คารุยซาว่า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คามิโกจิสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงมากด้วยทิวทัศน์ ที่สวยงามทำให้ได้รับการขนานนามว่า เป็นภูเขารีสอร์ต สมัยก่อนบริเวณนี้ไม่เป็นที่รู้จักจนกระทั่งปลายคริสตศ์ ตวรรษที่ 19 มิชชันนารีชาวอังกฤษชื่อ นายวอลเตอร์ เวสตัน ได้ค้นพบและเขียนแนะนำคะมิโกชิลงในหนังสือของเขา ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของ สะพานคัปปะบาชิสัญลักษณ์ของคามิโกจิที่ ทอดข้ามแม่น้ำ อะซึสะเป็นสะพานแขวนที่ทำ ด้วยไม้หากยืน บนสะพาน จะสามารถเห็นได้ทั้งเทือกเขายะเกะตะเกะ และเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนือ

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ฟาร์มวาซาบิไดโอ หนึ่งในฟาร์มวาซาบิที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ที่นี่ ใช้แหล่งน้ำ จากเจแปนแอลป์ทำให้ได้ผลิตผลมีคุณภาพ ให้ท่านอิสระเดินชมฟาร์มวาซาบิ ชิม ไอศกรีมรสวาซาบิ เป็นต้น

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทำงสู่ คารุยอิซาว่า แล้วนำ ท่านสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม พักค้างแรม ณ โรงแรม Karuizawa Prince East หรือในระดับเดียวกัน


 วันที่หก 19 เมษายน 2561 

คารุยซาว่า – คารุยซาว่า พริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า – ชิชิบุ– ทุ่งดอกพิงค์มอส– โตเกียว

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารอิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอธัยาศัย ณ คารุยซาว่า พริ้นซ์ช้อปปิ้ งพลาซ่า เอาท์เล็ต มอลล์ ขนาดใหญ่ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดังๆ มากมายในราคาลดพิเศษสุดเช่น Coach, Celine, Christian Dior, Timberland, Levi’s, Guess, ฯลฯ

กลางวัน  อาหารกลางวันอิสระ

ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ท่านชื่นชอบภายในคารุยซาว่า พริ้นซ์ ช้อปปิ้งพลาซ่าได้ตามอัธยาศัย ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมค่าอาหารกลางวันไว้ให้ ท่านละ 2,000 เยน หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิชิบุเมืองเล็ก ๆ ในจังหวัดไซตะมะ เป็นจังหวัดติดโตเกียว จิจิบุมีเทือกเขา ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมเป็น จำนวนมาก นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกพงิค์มอสในเขต ชิชิบุ ซึ่งปกคลุมด้วยดอกพิงค์มอส สีชมพู และสีม่วงอ่อนพร้อมใจกันบานสะพรั่งอวดโฉมนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนูชาบูสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นเนื้อและหมูอย่างดีพร้อมไก่สับปรุงรส เสิร์ฟพร้อม ผักสด มาให้ท่านได้เลือกสรร ภายในร้านที่ตกแต่งอย่างทันสมัย พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Nikko Tokyo Daiba หรือในระดับเดียวกัน


 วันที่เจ็ด 20 เมษายน 2561 

โตเกียว – ย่านชินจูกุ– ท่าอากาศยานนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ย่านชินจูกุแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของโตเกียว

ในบริเวณใกล้กับ สถานีรถไฟชินจูกุทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานีมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทมส์แควร์ อิเซตัน มารุอิ(0101) มิตสึโคฉิ ถนนช้อปปิ้งในชั้นใต้ดิน ที่มีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าของใช้ในบ้าน ของมือสองของเล่น เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกซื้อของที่ถูกใจทุก ๆ คนได้

ภายในแห่งเดียวกันทางฝั่งตะวันตกของสถานีชินจูกุ คือย่านของตึกสูงระฟ้า ที่ตั้งของตึกต่าง ๆ ที่สูงที่สุดในโตเกียวรวมไปถึงโรงแรมใหญ่ๆ และอาคารของ สำนักงานที่ว่าการเมือง

อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ

17.25 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

21.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


Japan Alps Snow Wall and Pink Moss
ผู้ใหญ่ ท่านละ 119,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 114,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 107,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 95,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 28,500 บาท
หมายเหตุ          

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้คิดคำนวณจากอัตราราคาตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะเดินทางไป-กลับพร้อมกัน)สายการบิน การบินไทย
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วัน ที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223
  กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 4. **กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด*
 5. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 6. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 7. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

 

 

 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

 

 

 

 

การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments