Kyushu Onsen & 7 Stars Cruise Train Surprise! 6 วัน โดยสายการบินไทย (TG)

Locations :
(ประเทศญี่ปุ่น) ฟุกุโอกะ
13 Dec 2017 - 18 Dec 2017

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ
22.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว C
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
00.50 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 นำท่านเหินฟ้าสู่ฟุกุโอกะ
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่สอง
ฟุกุโอกะ – ดาไซฟุ – ฮิตะ – ย่านเมืองเก่ามาเมดะ – คุโรคาวะออนเซ็น
เช้า
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
08.00 น.
ถึงท่าอากาศยานฟุกุโอกะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ มิชิสะเนะ ซึงะวะระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา ปัจจุบันศาลเจ้าแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมงานศิลปะชิ้นเยี่ยมไว้มากมาย อีกทั้งนักเรียน นักศึกษา นิยมมาบนบานที่ศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อขอให้สอบผ่านกันเป็นจำนวนมาก
ฟุกุโอกะ – ดาไซฟุ – ฮิตะ – ย่านเมืองเก่ามาเมดะ – คุโรคาวะออนเซ็น - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ฮิตะ เมืองเล็กๆ ทางตะวันตกของจังหวัดโออิตะ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการทำรองเท้าเกี๊ยะไม้แบบญี่ปุ่น และภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชม ย่านเมืองเก่ามาเมดะ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยเอโดะ และได้ชื่อว่าเป็นลิตเติ้ลเกียวโตแห่งคิวชู เมืองนี้ได้รับการบูรณะรักษาไว้เป็นอย่างดีให้คงเสน่ห์ของเมืองเก่าที่น่ามาเยือน เดินชมถนนคามิมาจิ และถนนมิยูกิ สองข้างทางของย่านนี้จะมีอาคารเก่าแก่ที่เป็นร้านค้าของขึ้นชื่อ และของสะสมของฮิตะ เช่น ขนม ภาพวาด แผนที่ รองเท้าเกี๊ยะไม้ และงานฝีมือจากไม้ อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
ฟุกุโอกะ – ดาไซฟุ – ฮิตะ – ย่านเมืองเก่ามาเมดะ – คุโรคาวะออนเซ็น - 2
แล้วนำท่านเดินทางสู่ คุโรคาวะออนเซ็น หนึ่งในเมืองน้ำพุร้อนที่น่าไปเยือนที่สุดของญี่ปุ่นตั้งอยู่ในช่วงกลางของเกาะคิวชู ชาวเมืองคุโรคาวะออนเซ็นมีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะอนุรักษ์บรรยากาศแบบดั้งเดิมของเมืองเอาไว้ ทำให้ที่นี่ไม่มีอาคาร หรือโรงแรมขนาดใหญ่ ไม่มีป้ายโฆษณาไฟนีออนและสีฉูดฉาด แต่ได้อนุรักษ์สีสันต์ของธรรมชาติ อาคารไม้ ผนังดิน บันไดหิน และมีแม่น้ำไหลผ่าน เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาป่าที่มีขนาดเล็ก ถนนในเมืองเรียงรายไปด้วยเรียวกัง และโรงอาบน้ำสาธารณะ ร้านค้าที่น่าสนใจ ร้านกาแฟ ศาลเจ้าขนาดเล็ก และสะพานข้ามแม่น้ำ เหมาะอย่างยิ่งในการเดินชมเมืองเก่าในชุดยูกาตะ
ฟุกุโอกะ – ดาไซฟุ – ฮิตะ – ย่านเมืองเก่ามาเมดะ – คุโรคาวะออนเซ็น - 2
แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศการอาบน้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว
พิเศษ แช่น้ำร้อนภายในห้องพักแบบส่วนตัวทุกห้อง
พักค้างแรม ณ โรงแรม Miyama Sansou หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สาม
คุโรคาวะออนเซ็น – ยุฟุอิน – ฟุกุโอกะ – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ยุฟุอิน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะ ซึ่งถูกกั้นกลางระหว่างเมืองเบปปุและเมืองยูฟุอินด้วยแม่น้ำโออิตะงะวะ และภูเขายูฟุ
แล้วนำท่านชม หมู่บ้านหัตถกรรม ที่เป็นต้นแบบในการผลิตกระดาษญี่ปุ่นด้วยมือ เครื่องลายครามต่างๆ รวมไปถึงเครื่องแก้วต่างๆ อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินชม พร้อมทั้งเลือกซื้อของฝากท้องถิ่นกันตามอัธยาศัย
คุโรคาวะออนเซ็น – ยุฟุอิน – ฟุกุโอกะ – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน - 2
ท่านสามารถเดินเชื่อมไปยัง หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันกับหมู่บ้านหัตถกรรม หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็นไฮไลท์หนึ่งประจำเมืองยูฟุอิน ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ของเล่นของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ แต่ละร้านตกแต่งภายในได้ดูดีดึงดูดให้คนเข้ามาเลือกซื้อสินค้า
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ เมืองใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู ระหว่างทางอิสระให้ท่าน ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางตามอัธยาศัย แล้วนำท่านเดินทางสู่ ย่านเทนจิน ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิเช่น อิเซตัน มิตสึโคชิ เป็นต้น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งส่งท้าย ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย
คุโรคาวะออนเซ็น – ยุฟุอิน – ฟุกุโอกะ – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน - 2
ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Okura Fukuoka หรือเทียบเท่า
โปรดจัดกระเป๋าใบเล็ก เพื่อเตรียมสำหรับพักค้างแรมบนรถไฟเซเว่นสตาร์ Cruise Train ในวันรุ่งขึ้น สำหรับกระเป๋าใบใหญ่สามารถฝากไว้ที่โรงแรมได้
DAY
วันที่สี่
ฟุกุโอกะ – รถไฟเซเว่นสตาร์ Cruise Train – ซากะ – อะริตะ – ตลาดเครื่องเคลือบเซรามิคอะริตะ – ซาเซโบะ – นางาซากิ – ทัวร์ชมวิวยามค่ำคืนเมืองนางาซากิ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฮาคาตะ เพื่อขึ้น รถไฟเซเว่นสตาร์ Cruise Train รถไฟนำเที่ยวขบวนแรกในญี่ปุ่นที่จะนำท่านเดินทางล่องไปยังเมืองสำคัญต่างๆ ในเกาะคิวชู สัมผัสธรรมชาติที่งดงาม ลิ้มรสอาหารที่ปรุงอย่างพิถีพิถัน และผ่อนคลายในห้องพักบนรถไฟที่ตกแต่งอย่างหรูหราคลาสสิก ซึ่งโดยปกติแล้วรถไฟเซเว่นสตาร์นี้ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถจองและเดินทางได้ง่ายๆ แต่ต้องอาศัยโชคช่วยด้วย เพราะเมื่อลงชื่อจองรถไฟเข้าไป ทางระบบจองจะทำการสุ่มเลือกผู้โชคดีขึ้นมา จึงจะมีสิทธิ์เดินทางได้ ภายในขบวนรถไฟมีห้องพักแบบสวีททั้งหมด 14 ห้อง ซึ่ง 12 ห้องมีไว้ให้สำหรับชาวญี่ปุ่น และจะยอมให้มีผู้เดินทางชาวต่างชาติได้เพียง 2 ห้องเท่านั้น
ฟุกุโอกะ – รถไฟเซเว่นสตาร์ Cruise Train – ซากะ – 	อะริตะ – 			ตลาดเครื่องเคลือบเซรามิคอะริตะ – ซาเซโบะ – นางาซากิ – 				ทัวร์ชมวิวยามค่ำคืนเมืองนางาซากิ - 2
บริการท่านด้วยขนมฝรั่งเศส ณ ห้องรับรองพิเศษภายในสถานีฮากาตะ
10.00 น.
เดินทางโดยรถไฟเซเว่นสตาร์ Cruise Train นำท่านสู่ จังหวัดซากะ เป็นจังหวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคิวชู เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดบนเกาะ คือมีพื้นที่ 2,439.58 ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนประชากร 858,603 คน มีเมืองหลวงชื่อเดียวกัน คือ เมืองซากะ (Saga City) นอกจากความเป็นมาอันเก่าแก่และยาวนานแล้ว ซากะยังเป็นดินแดนที่ร่ำรวยศิลปวัฒนธรรมและอุดมด้วยธรรมชาติอันสวยสดงดงาม
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนรถไฟ บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นที่ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ของจังหวัดฟุกุโอกะ จากภัตตาคารของรีสอร์ท Budo no ki ในฟุกุโอกะ(ใช้วัตถุดิบสดใหม่ ที่หาได้จากท้องถิ่นในเส้นทางเดินรถ) นอกจากนี้ท่านยังสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มหลากหลายชนิด เช่น เบียร์ สาเกญี่ปุ่น เหล้าโชจู ไวน์แดง ไวน์ขาว แชมเปญ ค็อกเทล วิสกี้ และบรั่นดี
หมายเหตุ เครื่องดื่มบางชนิดมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น สาเกญี่ปุ่นบางยี่ห้อ (Daiginjo Gokujo Kitaya, Daiginjo Nabeshima etc.) เหล้าโชจู บางยี่ห้อ (Moriizou 3yr etc.) ไวน์ วิสกี้ และบรั่นดีบางยี่ห้อ โปรดสอบถามจากพนักงานบริการบนรถไฟ
13.10 น.
หลังอาหาร ถึงสถานีอะริตะ แล้วนำท่านสู่ ตลาดเครื่องเคลือบเซรามิคอะริตะ นำท่านชมความงามของเครื่องเคลือบเซรามิคที่ขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพ และสวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นถ้วยชาม โถแจกันลายครามซึ่งได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากศิลปะจีน แต่ได้มีการปรับและประยุกต์ให้มีเอกลักษณ์มากขึ้น มีคำกล่าวว่า “เมื่อมาถึงจังหวัดซากะแล้วไม่ได้ชมความงามของเครื่องเคลือบเซรามิคของที่นี่เหมือนยังมาไม่ถึงซากะ”
ฟุกุโอกะ – รถไฟเซเว่นสตาร์ Cruise Train – ซากะ – 	อะริตะ – 			ตลาดเครื่องเคลือบเซรามิคอะริตะ – ซาเซโบะ – นางาซากิ – 				ทัวร์ชมวิวยามค่ำคืนเมืองนางาซากิ - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สถานีซาเซโบะ
16.30 น.
เดินทางต่อโดยรถไฟเซเว่นสตาร์ Cruise Train มุ่งหน้าสู่ นางาซากิ
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนรถไฟ
บริการท่านด้วยอาหารอาหารชุดแบบฝรั่งเศสโดยเชฟผู้มีชื่อเสียงของคิวชู จากภัตตาคารของโรงแรม New Nagasaki ในนางาซากิ ที่ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ของจังหวัดนางาซากิ
หลังอาหาร ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือทัวร์ชมวิวยามค่ำคืนแบบพาโนราม่าของเมืองนางาซากิ บนภูเขานาเบะคังมูระ
ฟุกุโอกะ – รถไฟเซเว่นสตาร์ Cruise Train – ซากะ – 	อะริตะ – 			ตลาดเครื่องเคลือบเซรามิคอะริตะ – ซาเซโบะ – นางาซากิ – 				ทัวร์ชมวิวยามค่ำคืนเมืองนางาซากิ - 2
จากนั้นนำท่านกลับสู่รถไฟ อิสระให้ท่านผักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ห้องพักภายในรถไฟเซเว่นสตาร์ Cruise Train ที่ตกแต่งอย่างหรูหราในสไตล์แอนทีคให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายและอบอุ่น
ฟุกุโอกะ – รถไฟเซเว่นสตาร์ Cruise Train – ซากะ – 	อะริตะ – 			ตลาดเครื่องเคลือบเซรามิคอะริตะ – ซาเซโบะ – นางาซากิ – 				ทัวร์ชมวิวยามค่ำคืนเมืองนางาซากิ - 2
พักค้างแรมบนรถไฟเซเว่นสตาร์ Cruise Train
DAY
วันที่ห้า
รถไฟเซเว่นสตาร์ Cruise Train – Option 1 : เที่ยวเมืองยามากะ – ชมสาธิตวิธีการทำพัดญี่ปุ่น – ชมโรงละครโบราณยะจิโยซะ Option 2 : ทำที่รองแก้วคุมิโกะ – ฟุกุโอกะ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนรถไฟ
บริการท่านด้วยอาหารเช้าจากภัตตาคาร Hana-asobi ที่ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ของจังหวัดคุมาโมโตะ จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อผู้โดยสารเซเว่นสตาร์เท่านั้น
หลังอาหาร นำท่านเดินทางต่อไปยัง สถานีทามานะ
อิสระให้ท่านได้เลือกรายการทัวร์ ดังนี้
Option 1 :
ที่ยวเมือง ยามากะ –ชมสาธิตวิธีการทำพัดญี่ปุ่น – ชมโรงละครโบราณยะจิโยซะ
นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองยามากะ เมืองที่มีประวัติยาวนานกว่าร้อยปี พืชพรรณทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยลุ่มน้ำคิคุจิ และมีโรงละครยะจิโยซะอายุกว่า 100 ปีเป็นจุดดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเยี่ยมเยียนเมืองเล็กๆนี้
นำท่านชมสาธิตการทำพัดญี่ปุ่นร้าน คุริคาวะ ซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์สืบทอดการทำมาตั้งแต่สมัยเอโดะ เมืองนี้เป็น1 ใน 3 ของแหล่งผลิตพัดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เช่นเดียวกันกับที่เกียวโตและคากาวะ มีลักษณะพิเศษตรงที่ใช้สีจากลูกพลับที่ยังไม่สุกมาระบายกระดาษ ทำให้มีสีที่มีลักษณะเฉพาะ มีความทนทาน ทั้งยังสามารถป้องกันแมลงได้อีกด้วย
พิเศษ ทุกท่านจะได้รับพัดจากทางร้านเป็นที่ระลึก
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชมโรงละครคาบุกิโบราณ ยะจิโยซะ ซึ่งเก่าแก่และสวยงามที่สุดในภูมิภาค คิวชู เปิดการแสดงคาบุกิครั้งแรกในปี ค.ศ. 1911 และได้รับการบูรณะจนปัจจุบันเป็นอีกสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้
พิเศษ ให้ท่านได้ชมโชว์ระบำโคมไฟโทโระ โดยจะมีผู้หญิงในชุดผ้าฝ้ายกิโมโนะขึ้นมาร่ายรำพร้อมกับถือโคมไฟไปด้วย ซึ่งปกติเทศกาลนี้จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกปี
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับขึ้นรถไฟเซเว่นสตาร์
Option 2 :
ทำที่รองแก้วคุมิโกะ
สำหรับท่านที่ได้ไม่ได้ลงเที่ยวที่เมืองยามากะ รถไฟจะนำท่านเดินทางสู่ สถานียะสึชิโระ ท่านจะได้ทำที่รองแก้วแบบคุมิโกะ กับศิลปินผู้เชี่ยวชาญในการรังสรรค์ที่รองแก้วบนรถไฟ ปกติแล้วลักษณะของที่รองแก้วแบบนี้จะใช้ไม้มาต่อๆกันให้เป็นรูปทรงที่สวยงามและมักใช้เป็นที่ประดับฉากกั้นสไตล์โชจิ
พิเศษ ให้ท่านได้ทำที่รองแก้วคุมิโกะและนำกลับบ้านเป็นที่ระลึก
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนรถไฟ บริการท่านด้วยซูชิปั้นสดๆจากเชฟชื่อดัง
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สถานีทามานะ
15.45 น.
เดินทางต่อโดยรถไฟเซเว่นสตาร์ Cruise Train มุ่งหน้าสู่ ฟุกุโอกะ
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ที่สวยงาม หรือพักผ่อนที่เล้าจ์พร้อมจิบเครื่องดื่มเย็นๆ หรือกาแฟหอมกรุ่นสักแก้ว
17.30 น.
เดินทางถึงสถานีฮาคาตะ ฟุกุโอกะ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ ให้ได้ท่านลิ้มลองความนุ่ม หอมหวานของเนื้อมิยาซากิ สไตล์ เทปันยากิในบรรยากาศของร้านที่สวยงามแห่งนี้
ร้านนี้ได้รับความนิยมแป็นอย่างยิ่งในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากอังกฤษ ดังจะเห็นได้จากคำนิยมในเว็บไซส์ของ Japan Travel Center UK
เนื้อฮาคาตะ หรือฮากาตะวากิวนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะเป็นเนื้อที่มีความนุ่มและมีรสที่ชุ่มฉ่ำราวกับว่าจะละลายเมื่อสัมผัสลิ้น กว่าจะมาเป็นเนื้อฮาคาตะคุณภาพเยี่ยมได้นั้น ผู้เลี้ยงวัวต้องคอยดูแลประคบประหงมวัวพันธุ์ดีเป็นเวลานานถึง 20 เดือน โดยวัวฮากาตะจะถูกเลี้ยงด้วยข้าวโพด และฟางจากต้นข้าวพันธุ์พิเศษ ซึ่งช่วยให้วัวมีสุขภาพที่ดี ได้เนื้อที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ เนื้อฮากาตะจะได้รับหมายเลขที่สามารถสืบไปถึงเรื่องราวของวัวตัวนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด เพศ พันธุ์ จังหวัดที่เลี้ยง วันที่ผลิตเนื้อ และผู้จำหน่าย
พักค้างแรม ณ โรงแรม Okura Fukuoka หรือเทียบเท่า
DAY
วันที่หก
ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ
11.35 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
เชิญท่านหาความสำราญจากรายการเพลงและภาพยนตร์ลอยฟ้า
หรือนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.55 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Kyushu Onsen & 7 Stars Cruise Train Surprise! 6 วัน โดยสายการบินไทย (TG)
ผู้ใหญ่ ท่านละ 219,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 0 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 22,500 บาท
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 22 ท่าน

หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน

มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้องบนรถไฟเซเว่นสตาร์ 1 คืน
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกลค่าเครื่องดื่ม


ระเบียบการ และเงื่อนไข :

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด

อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง

การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร เลขที่บัญชี   001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร    เลขที่บัญชี   101-8-64952-3

กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้
หมายเหตุ 

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น

สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่

กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

Comments

comments