Shikoku Sensation Surprise! 6 Days

Locations :
(ประเทศญี่ปุ่น) โอซาก้า => โกเบ
11 Apr 2018 - 16 Apr 2018

Download Details
DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – โอซาก้า – โกเบ
06.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2
เจ้าหน้าที่บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
08.15 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 นำท่านเหินฟ้าสู่ โอซาก้า
15.45 น.
ถึงท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ โกเบ เมืองหลักของจังหวัดเฮียวโง โกเบเป็นหนึ่งในสิบเมืองใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญมานับแต่อดีต
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Kobe Portopia หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สอง
โกเบ – นารุโตะ เวิลด์พูล – ทาคามัตสึ – สวนริทสึริน
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู นารุโตะ เมืองที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกุ
แล้วนำท่านชม นารุโตะ เวิลด์พูล ปรากฎการณ์น้ำวนที่ท่านสามารถพบได้ที่เกาะชิโกกุ ซึ่งเกิดจากการที่น้ำทะเลจากทะเลในไหลเวียนมาปะทะกับมหาสมุทรแปซิฟิก จนทำให้เกิดกระแสน้ำสูง และ ต่ำจนกลายเป็นน้ำวนนั้นเอง ซึ่งปรากฎการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นประมาณทุกๆ 6 ชั่วโมง และส่วนใหญ่จะพบได้ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ช่วงเวลาละ 1 – 2 ชั่วโมง
โกเบ – นารุโตะ เวิลด์พูล – ทาคามัตสึ – สวนริทสึริน - 2
จากนั้น นำท่านชม นารุโตะ เวิลด์พูล ณ จุดสังเกตการณ์ อุสุโนะมิจิ ซึ่งเป็นทางเดินใต้สะพาน
นารุโตะ และสามารถมองเห็นวิวของปรากฎการณ์น้ำวนจากจุดสังเกตการณ์ที่สูง 45 เมตรเหนือระดับน้ำวนด้านล่าง ซึ่งท่านสามารถมองเห็นน้ำวนที่น่าทึ่งผ่านทางพื้นทางเดินที่เป็นกระจกใส
โกเบ – นารุโตะ เวิลด์พูล – ทาคามัตสึ – สวนริทสึริน - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทาคามัตสึ เมืองหลวงของจังหวัดคากาวะ จังหวัดที่เล็กที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าที่มีเรือจากแผ่นใหญ่มาเทียบท่า และเป็นเสมือนประตูสู่เกาะชิโกกุ ก่อนจะมีการสร้าสะพานเซโตะโอฮาชิในปี ค.ศ. 1988
จากนั้น นำท่านสู่ สวนริทสึริน สวนที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทาคามัตสึ สร้างขึ้นโดยขุนนางศักดินาในช่วงแรกของสมัยเอโดะ ถือเป็นหนึ่งในสวนที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นสวนที่กว้างใหญ่ มีสระน้ำหลายสระ เนินเขา ต้นไม้ที่มีประวัติศาสตร์ และศาลาที่สวยงามทั้งสไตล์ญี่ปุ่น และสไตล์ตะวันตก ในฤดูใบไม้ผิด
โกเบ – นารุโตะ เวิลด์พูล – ทาคามัตสึ – สวนริทสึริน - 2
จากนั้น นำท่านสู่ตัวเมืองทาคามัตสึ ให้ท่านได้เดินชมตัวเมืองพร้อมเลือกซื้อสินค้าต่างๆจากแหล่งช้อปปิ้งในตัวเมืองทาคามัตสึตามอัธยาศัย
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเก่าแก่ เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 60 ปี สูตรเด็ด เคล็ดลับที่สืบทอดกันมาของคางาวะ คือ เนื้อไก่บริเวณน่องติดสะโพก หมักเครื่องเทศเข้มข้น ย่างในเตาที่อุณหภูมิสูงถึง 300 องศา ใช้เวลาย่างน้อย ไก่ที่ได้ออกมา หนังจะกรอบแต่เนื้อไก่ยังนุ่มและชุ่มด้วยซอสหมัก และหอมเครื่องเทศ เตาย่างนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของความอร่อยที่ต้องย่างให้พอดี อุณหภูมิพอเหมาะ ย่างในเตาอบ จนได้ไก่หนังสีเหลืองกรอบ เนื้อไก่นุ่มๆ ชุ่มซอสหมัก หอมกลิ่นเครื่องเทศ รับประทานคู่กับกะหล่ำปลีสดกรอบๆ เป็นรสชาติที่ลงตัว
โกเบ – นารุโตะ เวิลด์พูล – ทาคามัตสึ – สวนริทสึริน - 2
พักค้างแรม ณ โรงแรม JR Hotel Clement Takamatsu หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สาม
ทาคามัตสึ – ย่านโคโตฮิระ – พิพิธภัณฑ์โรงงานสาเกคินเรียว – ศาลเจ้าโคโตฮิรากู – หุบเขาอิยะ – สะพานแขวนคาซึระบาชิ – โคจิ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านโคโตฮิระ เป็นย่านเมืองเก่าและศาลเจ้า สองข้างทางเดินเป็นร้านค้า ของที่ระลึก ร้านซอฟท์ครีม ร้านอุด้ง โรงงานสาเกเก่า และร้านอุด้ง
ทาคามัตสึ – ย่านโคโตฮิระ – พิพิธภัณฑ์โรงงานสาเกคินเรียว – ศาลเจ้าโคโตฮิรากู 		 – หุบเขาอิยะ – สะพานแขวนคาซึระบาชิ – โคจิ - 2
แล้วนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โรงงานสาเกคินเรียว เป็นโรงงานสาเกเก่าแก่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1789 สามารถเดินชมประวัติ และขั้นตอนการทำสาเกได้ มีอุปกรณ์ และภาชนะที่เคยใช้ในการผลิตจัดแสดงด้วย และสามรถลองชิมและเลือกซื้อสาเกได้
ทาคามัตสึ – ย่านโคโตฮิระ – พิพิธภัณฑ์โรงงานสาเกคินเรียว – ศาลเจ้าโคโตฮิรากู 		 – หุบเขาอิยะ – สะพานแขวนคาซึระบาชิ – โคจิ - 2
จากนั้น นำท่านเดินสู่ ศาลเจ้าโคโตฮิรากู ศาลเจ้าที่สถิตของเทพเจ้าแห่งท้องทะเล “ซานุกิ โนะ คนปิระซัง” เหล่านักเดินทางมักมาขอพรก่อนที่จะเดินทาง เพื่อให้เดินทางปลอดภัย ภายในศาลเจ้ามีสถานที่สำคัญมากมาย อาทิ อาคารจัดแสดงภาพวาดสมัยโบราณ ที่ยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีจนกระทั่งปัจจุบัน การเดินทางมาสักการะศาลเจ้าโคโตฮิรากูนั้นต้องเดินเท้าขึ้นบันไดมาทั้งสิ้น 785 ขั้น ก่อนจะถึงศาลเจ้าหลัก แต่ความเป็นจริงแล้วบันไดนั้นทอดยาวไปถึง 1,368 ขั้น แต่ในบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ทำพิธี จึงไม่เปิดให้เข้าไป
ทาคามัตสึ – ย่านโคโตฮิระ – พิพิธภัณฑ์โรงงานสาเกคินเรียว – ศาลเจ้าโคโตฮิรากู 		 – หุบเขาอิยะ – สะพานแขวนคาซึระบาชิ – โคจิ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินสู่ หุบเขาอิยะ แนวเขาที่เงียบสงบตามแนวแม่น้ำอิยะในภาคตะวันตกของจังหวัดโทะกุชิมะ มีภูเขาสูงชัน และป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีถนนที่คดเคี้ยว ความห่างไกลจากเมืองใหญ่นี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้มาเยือน เพื่อที่จะได้สัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรมชนบทที่เป็นเรื่องยากที่จะหาได้ในเมืองญี่ปุ่นสมัยใหม่
แล้วนำท่านชม สะพานแขวนคาซึระบาชิ ในอดีตสะพานแขวนที่ทำเถาวัลย์เป็นเส้นทางเดียวที่ผู้คนจะสามารถเข้าออกและขนส่งสินค้าข้ามแม่น้ำของหุบเขาอิยะ ในอดีตหุบเขานี้เคยมีสะพานแขวน 13 แห่ง แต่ทุกวันนี้เหลืออยู่เพียง 3 แห่งเท่านั้น สะพานแขวนคาซึระบาชิเป็นสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่และเป็นที่นิยมมากที่สุด สะพานที่ทอดยาว 45 เมตรข้ามแม่น้ำอิยะ ที่กลางหุบเขา มีมุมที่สามารถมองสายน้ำไหลด้านล่างจากความสูง 14 เมตร สะพานจะถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกสามปี ยึดอยู่กับต้นซีดาร์ต้นสูงใหญ่ที่ปลายทั้งสองฝั่ง และมีสายลวดสลิงที่ซ่อนอยู่ภายในเถาวัลย์เพื่อความปลอดภัย เป็นสะพานที่สามารถข้ามไปได้ในทิศทางเดียวเท่านั้น
ทาคามัตสึ – ย่านโคโตฮิระ – พิพิธภัณฑ์โรงงานสาเกคินเรียว – ศาลเจ้าโคโตฮิรากู 		 – หุบเขาอิยะ – สะพานแขวนคาซึระบาชิ – โคจิ - 2
แล้วนำท่านเดินทางสู่ โคจิ เมืองหลวงของจังหวัดโคจิ ทางใต้ของเกาะชิโกกุ
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Tosa Gyoen หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สี่
โคจิ – สวนพฤกษศาสตร์มาคิโนะ – ปราสาทโคจิ – ตลาดคุเระไทโช – ชิมันโตะ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชม สวนพฤกษศาสตร์มาคิโนะ หนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์ที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่เปิดในปี ค.ศ. 1958 เพื่อเป็นเกียรติแก่ความสำเร็จของนักพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของเมืองโคจิ ดร. โทมิทาโระ มาคิโนะ (1862-1957) มีเรือนกระจกที่มีพืชราว 3,000 ชนิด ทั้งพืชตามฤดูกาลและพืชเขตร้อน สวนพืชสมุนไพร และสวนเอเชียตะวันออก นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเรียงรายไปด้วยสินค้า และร้านที่ใช้วัตถุดิบของโคจิด้วย
โคจิ – สวนพฤกษศาสตร์มาคิโนะ – ปราสาทโคจิ – ตลาดคุเระไทโช – ชิมันโตะ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านสู่ ปราสาทโคจิ เป็นหนึ่งในสิบสองปราสาทญี่ปุ่นที่รอดจากไฟสงครามและภัยพิบัติอื่นๆ สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1601 และ 1611 แต่อาคารส่วนใหญ่เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1748 ปราสานี้เคยเป็นที่ว่าการของขุนนางยามากุชิ ผู้ปกครองดินแดนในช่วงสมัยเอโดะ และตอนนี้เป็นที่เก็บรักษาสมบัติท้องถิ่นและวัตถุทางประวัติศาสตร์เอาไว้
โคจิ – สวนพฤกษศาสตร์มาคิโนะ – ปราสาทโคจิ – ตลาดคุเระไทโช – ชิมันโตะ - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุเระไทโช แหล่งช้อปปิ้งแบบอาเขตที่ได้รับความนิยมจากผู้คนในท้องถิ่นมานานกว่า 100 ปี เป็นตลาดที่เนืองงแน่นไปด้วยผู้คนจำนวนมากในช่วง 11 โมงเช้า ที่ชาวประมงท้องถิ่นนำปลาและอาหารทะเลสดๆ เข้ามาวางขาย ไม่เพียงแต่ปลาสดเท่านั้น แต่ยังมีผัก ผลไม้ และอาหารอีกหลากชนิด เช่น ข้าวหน้าซาชิมิ (ข้าวหน้าปลาดิบ) ที่เป็นนิยมอย่างมาก
โคจิ – สวนพฤกษศาสตร์มาคิโนะ – ปราสาทโคจิ – ตลาดคุเระไทโช – ชิมันโตะ - 2
แล้วนำท่านเดินทางสู่ ชิมันโตะ เมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดโคจิ และมีแม่น้ำชิมันโตะไหลผ่าน
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม New Royal Shimanto หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่ห้า
ชิมันโตะ – ล่องเรือแม่น้ำชิมันโตะ – โดโกะออนเซ็น – โรงอาบน้ำโดโกะฮงคัง
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสู่ ริมฝั่งแม่น้ำชิมันโตะ แล้วนำท่านล่องเรือ ชมแม่น้ำสายสำคัญของเกาะ
ชิโกกุ ที่ยาวถึง 196 กิโลเมตร มีต้นน้ำอยู่บนภูเขาอิราซึ และเป็นที่รู้จักในฐานะ "กระแสน้ำใสสายสุดท้ายของญี่ปุ่นที่เหลืออยู่" ท่านสามารถเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ำและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น ที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ชิมันโตะ – ล่องเรือแม่น้ำชิมันโตะ – โดโกะออนเซ็น – โรงอาบน้ำโดโกะฮงคัง - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุวาจิมะ เมืองชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของจังหวัดเอฮิเมะ
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โดโกะออนเซ็น หนึ่งในเมืองน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ตอนกลางของมัตสึยาม่า เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมโรงอาบน้ำและเรียวกังที่สวยงาม โดโกะออนเซ็นยังเป็นที่พักผ่อนตากอากาศสำหรับราชวงศ์ญี่ปุ่นอีกด้วย

แล้วนำท่านชม โรงอาบน้ำโดโกะฮงคัง สัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวหลักของโดโกะออนเซ็น โรงอาบน้ำที่สวยงามนี้ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1894 ในสมัยเมจิ ตกแต่งภายในด้วยไม้ มีบันไดและทางเดินที่ซับซ้อน และมีห้องมากมาย ที่มักจะคึกคักไปด้วยผู้เข้าชม โรงอาบน้ำโดโกะฮงคังได้ชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์การ์ตูนที่ได้รับรางวัลเรื่อง "Spirited Away" โดย ฮายาโอะ มิยาซากิ จากสตูดิโอ Ghibli สตูดิโอการ์ตูนอนิเมชั่นชื่อดังของญี่ปุ่น

ชิมันโตะ – ล่องเรือแม่น้ำชิมันโตะ – โดโกะออนเซ็น – โรงอาบน้ำโดโกะฮงคัง - 2
จากนั้น นำท่านสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พิเศษ! ให้ท่านได้สัมผัสอาหารต้นตำรับญี่ปุ่นแบบไคเซกิ อาหารสำหรับต้อนรับผู้มาเยือน บนชุดจาน ชาม ลวดลายสวยงามแบบดั้งเดิม ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นแท้ ๆ หลากหลายประเภท ทั้งอาหารปิ้งย่าง ปลาดิบ หม้อไฟ สลัดญี่ปุ่น หรือเทมปุระ เสิร์ฟมาในขนาดพอรับประทาน ให้ท่านได้อิ่มเอมทั้งอาหารตาและอาหารคาว
พักค้างแรม ณ โรงแรม Dogokan หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่หก
โดโกะออนเซ็น – สถานีรถไฟโดโกะออนเซ็น – นั่งรถไฟโบ๊ตจัง – ปราสาทมัตสึยาม่า – ฟุคุยาม่า – รถไฟชินคันเซน – โอซาก้า
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสู่ สถานีรถไฟโดโกะออนเซ็น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1895 เป็นสถานที่ที่แสดงถึงความเป็นยุคสมัยเมจิได้เป็นอย่างดี แล้วนำท่าน นั่งรถไฟโบ๊ตจัง รถไฟหัวรถจักรไอน้ำขนาดเล็ก สู่สถานีมัตสึยาม่า
โดโกะออนเซ็น – สถานีรถไฟโดโกะออนเซ็น – นั่งรถไฟโบ๊ตจัง – ปราสาทมัตสึยาม่า 		– ฟุคุยาม่า – รถไฟชินคันเซน – โอซาก้า - 2
จากนั้น นำท่านขึ้น กระเช้าสู่ยอดเขาคัตสึยาม่า แล้วนำท่านชม ปราสาทมัตสึยาม่า หนึ่งในสิบสอง "ปราสาทดั่งเดิม" ของญี่ปุ่น ซึ่งอยู่รอดจากการถูกทำลายในสงคราม นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในปราสาทที่ซับซ้อนและน่าสนใจที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนภูเขาคัตสึยาม่า ภูเขาสูงในใจกลางเมืองที่ผู้มาเยือนสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองมัตสึยาม่าได้แบบเบิร์ดอายวิว
โดโกะออนเซ็น – สถานีรถไฟโดโกะออนเซ็น – นั่งรถไฟโบ๊ตจัง – ปราสาทมัตสึยาม่า 		– ฟุคุยาม่า – รถไฟชินคันเซน – โอซาก้า - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฟุคุยาม่า โดยข้ามทะเลในเซโตะ บนเส้นทางวิมานามิไคโด ที่เชื่อมแผ่นดินหลักหรือเกาะฮอนชูกับเกาะชิโกกุ ด้วยสะพานที่ทอดยาวผ่านเกาะ 6 เกาะในทะเลเซโตะ ให้ท่านพักผ่อนและชมทิวทัศน์ของทะเลที่สวยงามสองข้างทาง
โดโกะออนเซ็น – สถานีรถไฟโดโกะออนเซ็น – นั่งรถไฟโบ๊ตจัง – ปราสาทมัตสึยาม่า 		– ฟุคุยาม่า – รถไฟชินคันเซน – โอซาก้า - 2
แล้วนำท่านสู่ สถานีรถไฟชินคันเซนฟุคุยาม่า เพื่อโดยสารรถไฟชินคันเซน หรือรถไฟหัวกระสุน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อนำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Imperial Osaka หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่เจ็ด
โอซาก้า – โกเบซันดะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ย่านซันโนะมิยะ – โอซาก้า
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหารนำท่าน โกเบซันดะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต เอ้าท์เล็ตมอล์ที่สวยงามซึ่งได้ต้นแบบอาคารมาจาก "พาซาดีน่า" ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยของคนรวยแถบชานเมืองลอสแองเจลิส เอ้าเล็ตแห่งนี้มีพื้นที่ร้านค้าขนาดใหญ่ที่สุดของเขตญี่ปุ่นตะวันตก รวบรวมสินค้าแบรนด์ต่างๆ ทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าแฟชั่น เสื้อผ้ากีฬา รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย จำนวนรวมกว่า 210 ร้านค้าเลยทีเดียว
โอซาก้า – โกเบซันดะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ย่านซันโนะมิยะ – โอซาก้า - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านอาหารที่ท่านชื่นชอบ โดยบริษัท ฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณให้ท่านละ 2,000 เยน
หลังอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ถึงเวลานัดหมาย นำท่านโดยสารรถไฟท้องถิ่น เดินทางสู่ ย่านซันโนมิยะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองโกเบที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านรวงมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
โอซาก้า – โกเบซันดะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ย่านซันโนะมิยะ – โอซาก้า - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ บริการท่านด้วยเทปันยากิเนื้อโกเบ หนึ่งในสามเนื้อวัวที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในบรรดานักชิมจากทั่วโลก ว่าเป็นอาหารที่พลาดไม่ได้หากได้มาเยือนเมืองโกเบ เชิญท่านลิ้มลองความนุ่ม หอมหวานอันเลื่องชื่อของ (สำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อทางร้านมีเมนูอื่นบริการ)
โอซาก้า – โกเบซันดะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ย่านซันโนะมิยะ – โอซาก้า - 2
พักค้างแรม ณ โรงแรม Imperial Osaka หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่แปด
โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – ท่าอากาศยานคันไซ – กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ ที่มีร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึง ย่านโดตอมโบริ หรือสยามสแควร์ของเมืองโอซาก้า ที่ตั้งอยู่สองข้างแม่น้ำโดตอมโบริกาว่า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อของฝากได้อย่างเต็มอิ่มจุใจ และยังมีร้านทาโกะยากิที่เลื่องชื่อของเมืองโอซาก้า ได้ท่านได้เพลิดเพลินจนถึงเวลานัดหมาย
โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – ท่าอากาศยานคันไซ – กรุงเทพฯ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ร้านต้นตำรับของร้านอาหารเมนูปูยักษ์ ซึ่งมีชื่อเสียงและมีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น
โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – ท่าอากาศยานคันไซ – กรุงเทพฯ - 2
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคันไซ
17.35 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
21.25 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Shikoku Sensation Surprise! 6 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 110,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 103,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 99,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 88,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 24,000 บาท

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทเป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานฑูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานฑูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศน์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

 

ระเบียบการ และเงื่อนไข :

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3

 

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 3. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 4. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

 

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

 

Download Details

Comments

comments