Signature Morocco & Desert

Locations :
(Morocco) Rabat => Medina => Marrakesh => Casablanca

เยือนเมืองหลวงเก่าแก่ ราบัต
ลัดเลาะชมความคึกคักของตลาด เมดิน่า
สัมผัสมนตร์เสน่ห์ มาราเคช
ท่องเมืองถ่ายทำภาพยนตร์รักคลาสสิค คาซาบลังก้า
พิเศษ ประสบการณ์ใกล้ชิดกินนอนในทะเลทรายซาฮาร่า
พร้อมทั้งใกล้ชิดขุนเขากลางโอเอซิส ทอด้าจอร์จ

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – อาบูดาบี
17.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินเอทิฮัต แอร์เวย์ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว U
20.10 น.
โดยสายการบินเอทิฮัต แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY401 นำท่านเหินฟ้าสู่อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
00.10 น.
ถึงท่าอากาศยานอาบูดาบี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
02.35 น.
โดยสายการบินเอทิฮัต แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY613 นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองคาซาบลังก้า

DAY
วันที่สอง
อาบูดาบี – คาซาบลังก้า – กรุงราบัต – พระราชวังหลวง – สุสานสุลต่านโมฮัมเหม็ดที่ 5 – หอคอยฮัสซัน – เฟส
เช้า
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
07.40 น.

ถึงท่าอากาศยานเมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมร็อคโค หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ กรุงราบัต (Rabat) เมืองหลวงของโมร็อคโค มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง และทำเนียบทูตานุทูตจากต่างแดนแล้วนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (ภายนอก) กับ พระราชวังหลวง (Royal Palace)ที่ประทับปัจจุบันของกษัตริย์แห่งโมร็อคโค

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม สุสานองค์สุลต่านโมฮัมเหม็ดที่ 5 (Mohamed V Mausoleum) กษัตริย์ผู้กอบกู้อิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและสเปน และเป็นพระอัยกาของสุลต่านองค์ปัจจุบัน ซึ่งสถาปนิกชาวเวียดนามเป็นผู้ออกแบบสุสานแห่งนี้ โดยเริ่มก่อสร้างสุสานภายหลังที่สุลต่านโมฮัมเหม็ดที่ 5 สวรรคตไปแล้ว 6 ปี โดยองค์สุลต่านได้พระราชานุญาติให้นักท่องเที่ยวทุกชาติทุกศาสนา สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและเคารพพระศพได้ โดยที่ประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้านจะมีทหารยามยืนสง่าเฝ้า ทุกประตู ภายในสุสานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้านหนึ่งคือมัสยิดเก่าแก่ อีกด้านเป็นอาคารใหญ่ หรือ ก็คือสุสานนั่นเอง

จากนั้น นำท่านชม หอคอยฮัสซัน (Hassan Tower) ส่วนหนึ่งของสุเหร่าฮัสซัน ตั้งโดดเด่นอยูบนเนินเขาริมแม่น้ำบูเรเกรกมานานกว่า 800 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สําคัญของกรุงราบัต

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เฟซ (Fes) เส้นทางผ่านเทือกเขาแอตลาสที่สองข้างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้งแล้งเป็นป่าไม้ พุ่ม และสลับกับความแห้งแล้งของภูเขา

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Marriott Jnan Palace หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่สาม
เฟส – เมคเนส – ประตูบับมันซู – สุสานมูเล อิสมาอิล – เฟส – ช้อปปิ้งย่านเมดิน่า – จุดชมวิวซาเดียน
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมคเนส (Meknes) เมืองหลวงโบราณในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิล (Mouley Ismail) แห่งราชวงศ์อะลาวิท (Alawite Dynasty) กษัตริย์จอมโหดผู้ชื่นชอบการทำสงครามใน ศตวรรษที่ 17 ด้วยทำเลที่ตั้งที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง เมกเนสจึงเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการผลิตมะกอก ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ
แล้วนำท่านชม ประตูบับมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ตกแต่งด้วยโมเสดและกระเบื้องสีเขียวบนผนังสีแสด

จากนั้น นำท่านชม สุสานมูเล อิสมาอิล (Mausoleum of Moulay Ismail) สุสานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี 1703 โดย Ahmed Eddahbi โดยสุสานนั้นอยู่ภายในกำแพงเมือง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ชื่นชมในความงดงามของสถาปัตยกรรมกระเบื้องโมเสกและศิลปะประตูโค้งตามสไตล์โมรอคโค

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เฟส (Fes)
แล้วพาท่านเดินชม ย่านเมดิน่า (Medina) ชุมชนที่อยู่อาศัยและตลาดการค้ากลางเมืองที่แบ่งเขตเป็น 100 เขตมีซอยกว่า 10,000 ซอย โดยซอยที่แคบสุดกว้างเพียงแค่ 50 ซม. เท่านั้น เป็นย่านที่ขายทั้งอาหารของสด และข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ อาทิเช่น เครื่องทองเหลือง ทองแดง หม้อ กระทะ และเครื่องครัว หรือแม้แต่เครื่องสานเครื่องทอ พรม งานจักสาน รวมถึง ย่านเครื่องเทศ (Souk El Attarine) ชื่อดังที่อยู่ใกล้กัน อีกด้วย
จากนั้น นำท่านสู่ จุดชมวิวซาเดียน (Borj Sud Viewpoint) ที่ตั้งอยู่บนป้อมปราการของราชวงศ์ซาเดียน ให้ท่านได้ชมวิวอันสวยงามของเมืองเฟสไกลสุดลูกหูลูกตา
ค่ำ

พักค้างแรม ณ โรงแรม Marriott Jnan Palace หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่สี่
เฟส – เมอซูก้า – นั่งรถ 4×4 – ทะเลทรายซาฮาร่า – ขี่อูฐ – ค้างคืนในแค้มป์หรู

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร ให้ท่านได้เตรียมตัว เก็บสัมภาระและของใช้ที่จำเป็นที่จะนำไปใช้และค้างคืน กลางทะเลทรายซาฮาร่าในค่ำคืนนี้ แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมอซูก้า (Merzouga)

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางต่อสู่ ทะเลทรายซาฮาร่า
แล้วนำท่านเปลี่ยนเป็นเดินทางด้วยรถ 4×4 ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 ท่าน ต่อ 1 คัน) อีกหนึ่งประสบการณ์ในการมุ่งหน้าสู่ เมอซูก้า หมู่บ้านขนาดใหญ่กลางแหล่งโอเอซิสของทะเลทรายซาฮาร่า (ฝั่งตะวันตก) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันพิเศษสุด ณ ดินแดนทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก และนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ ขี่อูฐชมทะเลทราย ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตกลางทะเลทรายอย่างใกล้ชิด

ค่ำ
อาหารค่ำภายในแคมป์
พัพักค้างแรม ณ Luxury Camp หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่ห้า
เมอซูก้า – ทินเฮียร์ – ทอด้าจอร์จ – วอซาเซท
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในแคมป์
หลังอาหาร นำท่านนั่งรถ 4×4 ออกจากเขตทะเลทราย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองทินเฮียร์
(Tingher) ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่รวมกันกลางแหล่งโอเอซิสท่ามกลางความแห้งแล้งรายรอบ ซึ่งเมื่อก่อนใช้เป็นจุดพักของกองกำลังทหารที่เดินทางมาจากเมืองวอซาเซท
กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านสู่ ทอด้าจอร์จ (Todgha Gorge) ให้ท่านชมความงามของช่องขุนเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิสพร้อมกับลำน้ำเกลือที่ไหลผ่านมาจากช่องเขาและหน้าผาสูงชัน แปลกตา และสวยงาม ยิ่งนัก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมือง วอซาเซท (Ouarzazate) อดีตเมืองยุทธศาสตร์ ทางการทหารที่ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นเมืองทางการบริหาร และปัจจุบันได้ถูกส่งเสริมให้เป็น เมืองท่องเที่ยว โดยพัฒนาพื้นที่ทะเลทรายให้เป็นแหล่งทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่าง ๆ ระดับโลกอีกด้วย

ค่ำ

พักค้างแรม ณ โรงแรม Berbere Palace หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่หก
วอซาเซท – ป้อมทาเริท – มาราเคช – พระราชวังบาเฮีย – จัตุรัสกลางเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า

หลังอาหาร นำท่านชม ป้อมทาเริท (Kasbah Taourirt) ป้อมของตระกูลกลาวี ท่ามกลางหมู่อาคารขนาอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมดใหญ่ ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ที่ซ่อนอยู่มากมาย มีงานศิลปะและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมายอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มาราเคช (Marrakesh) เมืองหลวงเก่าของโมร็อคโค ที่ผสมผสานความเป็นเมืองในยุคเก่าและเมืองทันสมัยแบบใหม่ได้เป็นอย่างดี มาราเคชเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 รองลงมาจากคาซาบลังก้าและราบัต ปัจจุบันเมืองนี้จัดได้ว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโมร็อคโคเลยทีเดียว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ได้มาเยี่ยมเยือนเมืองนี้ต่างยกย่องให้ มาราเคชเป็นหนึ่งในเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลก จนได้รับสมญานามว่าเป็น “A City of Drama”

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) พระราชวังของท่านมหาอำมาตย์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ในอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เนื่องจากสร้างในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ส่วนแรกซึ่งถือว่าเก่าแก่ที่สุดออกแบบโดยเซอร์เมาซ์ซา (Sir Moussa) ซึ่งภายในอาคารที่พักจะมีสวนแบบเปิดไว้เดินพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย อีกส่วนหนึ่งออกแบบโดย บา อาเหม็ด (Ba Ahmed) เป็นการสร้างที่พักแบบแนวใหม่ โดยตั้งใจให้เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น นำท่านเดินชมความงามภายในพระราชวังบาเฮีย พร้อมทั้งถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสกลางเมือง ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4 ด้าน จัตุรัสแห่งนี้แวดล้อมไปด้วยความมีชีวิตชีวา สีสันและกลิ่นอายแบบโมร็อกกันขนานแท้ จนองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้จัตุรัสแห่งนี้เป็นมรดกโลกแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปพร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ ได้ที่ ตลาดเก่า ที่อยู่รายรอบจัตุรัสตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

DAY
วันที่เจ็ด
มาราเคช – สวนพฤกษศาสตร์ Majorelle – มัสยิด คูตูเบีย – ช้อปปิ้งตลาดนัดกลางเมือง
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสู่ สวนพฤกษศาสตร์ (Majorelle) ซึ่งเป็นสวนที่ออกแบบโดยศิลปินชาวฝรั่งเศสนามว่า Jacques Majorelle ในปี ค.ศ. 1924 เมื่อครั้งที่โมร็อคโค ยังตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศส สวนแห่งนี้ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม มีพืชพันธุ์ต่าง ๆ หลากหลาย และมีนกกว่า 15 สายพันธุ์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นสัมผัสความสวยงามท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น

จากนั้น นำท่านชม มัสยิด คูตูเบีย (Koutoubia) ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีหอสูงที่เก่าแก่และโดดเด่นที่สุดในเมืองมาราเคช เพราะไม่ว่าจะเดินไปช่วงไหนของเมือง ก็ยังสามารถมองเห็นมัสยิดนี้ได้
เป็นอย่างดี (นำท่านเดินชมภายนอกมัสยิดเท่านั้น)

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านสัมผัสความเป็นโมร็อคโคขึ้นอีกขั้นด้วยการเดินเล่น ณ ตลาดนัดกลางเมือง (Visit Djemaa Fnaa Square) มาราเคชแห่งนี้ หรือที่เรียกกันว่า Souks ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองหลากหลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเลือกซื้อจับจ่ายสินค้าต่าง ๆ ตามอัธยาศัย
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sofitel Lounge & Spa Marrakech หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่แปด
มาราเคช – คาซาบลังก้า – มัสยิดองค์สุสต่านฮัดสันที่ 2 – พระราชวังหลวง – ช้อปปิ้ง
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คาซาบลังก้า (Casablanca) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศโมร็อคโคที่มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 5 ล้านคน นอกจากนี้เมืองนี้ยังถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์
ฮอลลีวู้ดเรื่อง Casablanca เป็นเรื่องราวความรักระหว่างนายทหารอเมริกันและหญิงคนรัก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้คาซาบลังก้าเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

โดยนำท่านสู่ มัสยิดกษัตริย์ฮัดสันที่ 2 (Hassan II Mosque) ซึ่งสร้างขึ้นบริเวณพื้นดินที่เต็มไปด้วยหินและอยู่ใกล้ริมทะเล โดยสุลต่านฮัดสันที่ 2 เป็นผู้ดำริให้มีการก่อสร้างสุเหร่าแห่งนี้ขึ้น สุเหร่าแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ซึ่งภายในสุเหร่าแห่งนี้สามารถรองรับผู้ที่มาสักการะบูชาได้ถึง 25,000 คน และด้านนอกอีกกว่า 80,000 คน ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี และใช้คนงานก่อสร้างและแกะสลักมากกว่า 6,000 คน
นำท่านเดินชมความยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งชมความวิจิตรงดงามภายในสุเหร่าแห่งนี้ และถ่ายภาพความประทับใจกันตามอัธยาศัย (ในกรณีที่มัสยิดแห่งนี้มีการทำพิธีกรรมทางศาสนา ทางบริษัท ฯ ขออนุญาตนำท่านชมรอบนอกเท่านั้น)

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่องค์สุลต่านจะเสด็จมาประทับเฉพาะในช่วงที่มีพิธีสำคัญต่าง ๆ เท่านั้น อีกทั้งลานหน้าวังจะมีพื้นที่กว้างขวางมาก เพื่อใช้สำหรับการเดินสวนสนาม ตลอดจนการจัดการแสดงถวายองค์สุลต่านเนื่องในวโรกาสต่าง ๆ นำท่านเดินชมความสวยงามของพระราชวังแห่งนี้จากภายนอก พร้อมทั้งถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย
จากนั้น นำท่านสู่ Quartier des Habous หรือที่รู้จักกันว่าเป็นย่านตลาดใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ในย่านใจกลางเมืองทางตอนใต้ของเมืองคาซาบลังก้า ภายในรายล้อมไปด้วยร้านค้า สินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ นานา อิสระให้ท่านเดินเลือกชมบรรยากาศภายในตลาดแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือก ซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hyatt Regency Casablanca หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่เก้า
คาซาบลังก้า – อาบูดาบี

เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองคาซาบลังก้า
10.35
โดยสายการบินเอทิฮัต แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY612 นำท่านเหินฟ้าสู่อาบูดาบี
กลางวัน
อาหารกลางวันบริการบนเครื่องบิน
พักผ่อนตามอัธยาศัย
22.10
ถึงท่าอากาศยานอาบูดาบี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
23.50
โดยสายการบินเอทิฮัต แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY406 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

DAY
วันที่เก้า
อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

เช้า
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่
09.05
ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Signature Morocco & Desert
ผู้ใหญ่ ท่านละ 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 0 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 0 บาท
หมายเหตุ         

 • ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจรสายการบินเอทิฮัต
 • ทางบริษัทฯเป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่าน้ัน ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูต แต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

 อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร สายการบินไทย (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน
 • ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม

 ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสีลม  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร  เลขที่บัญชี   001-2-80809-9

 

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสีลม  สะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร  เลขที่บัญชี   101-8-64952-3

 

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีลม  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร  โลกาศิริวัตร   เลขที่บัญชี   065-238830-9

 

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 4. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้

เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

 1. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 2. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments