The Legendary of Portugal Surprise! 10 Days

Locations :
(ประเทศโปรตุเกส) เมืองปอร์โต้ => เมืองอะเวโร่
06 Apr 2017 - 15 Apr 2017

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ
20.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินลุฟต์ฮันซ่า
เคาน์เตอร์เช็คอินแถว G
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
23.00 น.
โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH773 นำท่านเหินฟ้าสู่ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี
อาหารบริการบนเครื่องบิน
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่สอง
แฟรงค์เฟิร์ต – ปอร์โต้ – สถานีรถไฟ เซา เบนโต – ร้านหนังสือเลลโล่ – Cais da Ribeira – Ponte de D.Luis
เช้า
อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
06.00 น.
ถึงท่าอากาศยาน แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง
10.00 น.
โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH1176 นำท่านเหินฟ้าสู่ ปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส
11.45 น.
ถึงท่าอากาศยานปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมือง ปอร์โต้ หรือที่เป็นที่รู้จักในภาษาอังกฤษว่า “โอปอร์โต้” เมืองใหญ่ลำดับ 2 รองจากลิสบอน อีกทั้งชื่อเมืองนี้ ยังเป็นที่มาของชื่อประเทศโปรตุเกส โดยมาจากคำว่า Portus และ Cale ซึ่งในอดีตใช้เรียกชื่อเมืองทั้งสองฝั่งที่มีแม่น้ำดูโร่คั่นกลาง แล้วแผลงมาเป็น Portugal ในปัจจุบัน ปอร์โต้ ตั้งอยู่บนริมปากอ่าวแม่น้ำโดรู ปอร์โต้เป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของทวีปยุโรป และบริเวณย่านเมืองเก่าในเมืองปอร์โต้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี ค.ศ. 1996
แฟรงค์เฟิร์ต – ปอร์โต้ – สถานีรถไฟ เซา เบนโต – ร้านหนังสือเลลโล่ – 	Cais da Ribeira – Ponte de D.Luis - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชม สถานีรถไฟเซา เบนโต สถานีรถไฟเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1916 ภายในตัวสถานีตกแต่งด้วยกระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลายสีน้ำเงินกว่า 20,000 ชิ้น โดยผลงานของ จอร์จ คาลาโช่ จิตรกรเลื่องชื่อในสมัยนั้น ที่ถ่ายทอดและเล่าเรื่องราวความเป็นมาและเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆ ของชาวโปรตุเกส
แฟรงค์เฟิร์ต – ปอร์โต้ – สถานีรถไฟ เซา เบนโต – ร้านหนังสือเลลโล่ – 	Cais da Ribeira – Ponte de D.Luis - 2
แล้วนำท่านชม ร้านหนังสือเลลโล่ ร้านหนังสือเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1906 โดย Lonely Planet ได้บรรจุให้เป็นอันดับสามของร้านหนังสือที่สวยที่สุดในโลก ภายในร้านตกแต่งแบบนีโอ กอธิค และลวดลาย แกะสลักอันสวยงาม ซึ่งที่แห่งนี้ เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนพล็อตเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ ให้กับ เจ เค โรลลิ่ง ในช่วงที่เธอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ปอร์โต้ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990
แฟรงค์เฟิร์ต – ปอร์โต้ – สถานีรถไฟ เซา เบนโต – ร้านหนังสือเลลโล่ – 	Cais da Ribeira – Ponte de D.Luis - 2
จากนั้น พาท่านชมย่าน Cais da Ribeira สัมผัสบรรยากาศริมน้ำและวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำดูโร่ และผ่านชม Ponte de D.Luis สะพานเหล็ก 2 ชั้น ที่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมือง สร้างและออกแบบโดย กุสตาฟ ไอเฟล ก่อนที่จะสร้างหอไอเฟลที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
แฟรงค์เฟิร์ต – ปอร์โต้ – สถานีรถไฟ เซา เบนโต – ร้านหนังสือเลลโล่ – 	Cais da Ribeira – Ponte de D.Luis - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Pestana Vintage Porto หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สาม
ปอร์โต้ – กิมาไรส์ – ปราสาทกิมาไรส์ – ย่านจัตุรัสโอลิเวียร่า – บราก้า – Bom Jesus do Monte – ปอร์โต้
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ กิมาไรส์ เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ที่เมืองนี้ยังเป็นสถานที่ประสูติของพระเจ้าอัลฟองโซ่ ที่ 1 พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของประเทศโปรตุเกส
พาท่านสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองเก่าแห่งนี้ โดยนำท่านชม ปราสาทกิมาไรส์ หนึ่งในสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติ ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10 เพื่อปกป้องการรุกรานและโจมตีจากแขกมัวร์ และกลุ่มชาวนอร์ส
ปอร์โต้ – กิมาไรส์ – ปราสาทกิมาไรส์ – ย่านจัตุรัสโอลิเวียร่า – บราก้า – Bom Jesus do Monte – ปอร์โต้ - 2
แล้วนำท่านชม ย่านจัตุรัสโอลิเวียร่า สัมผัสกับบรรยากาศที่จะพาท่านย้อนกลับไปสู่ยุคกลาง รายล้อมด้วยอาคารบ้านเรือน และสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ปอร์โต้ – กิมาไรส์ – ปราสาทกิมาไรส์ – ย่านจัตุรัสโอลิเวียร่า – บราก้า – Bom Jesus do Monte – ปอร์โต้ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ บราก้า หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และเป็นเมืองหลวงทางด้านศาสนาของประเทศโปรตุเกสในอดีต โดยในคริสต์ศตวรรษที่ 12 บราก้าได้เป็นที่นั่งของ archbishops แห่งโปรตุเกส นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองที่มีโบสถ์และวิหารอยู่หลายแห่งจนได้รับการขนานนามว่า เป็น “โรมแห่งโปรตุเกส”

นำท่านชม Bom Jesus do Monte โบสถ์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาของเมือง หนึ่งในสัญลักษณ์แห่งบราก้า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ทางศาสนาที่สวยและน่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปรตุเกส ตัวโบสถ์มีความเก่าแก่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดยสร้างบนรากฐานเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13

ปอร์โต้ – กิมาไรส์ – ปราสาทกิมาไรส์ – ย่านจัตุรัสโอลิเวียร่า – บราก้า – Bom Jesus do Monte – ปอร์โต้ - 2
แล้วนำท่านชมย่านเมืองเก่าที่มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมในอดีต ที่ภายในเมืองจะเต็มไปด้วยอาคารสำคัญๆทางศาสนามากมาย
ปอร์โต้ – กิมาไรส์ – ปราสาทกิมาไรส์ – ย่านจัตุรัสโอลิเวียร่า – บราก้า – Bom Jesus do Monte – ปอร์โต้ - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ปอร์โต้
DAY
วันที่สี่
ปอร์โต้ – อะเวโร่ – ล่องเรือ – โคอิมบรา – มหาวิทยาลัยโคอิมบรา
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อะเวโร่ เมืองท่าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโปรตุเกส ที่ได้รับการขนานนามว่า “เวนิสแห่งโปรตุเกส” เนื่องจากระบบคลองและเรือที่คล้ายกับเวนิสของอิตาลี นำท่าน ล่องเรือ ชมเมืองแห่งนี้ ท่ามกลางบรรยากาศของบ้านเรือนสีสันสดใสสวยงาม
ปอร์โต้ – อะเวโร่ – ล่องเรือ – โคอิมบรา – มหาวิทยาลัยโคอิมบรา - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โคอิมบรา เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศโปรตุเกส รองจากลิสบอนและปอร์โต้ อีกหนึ่งเมืองที่สำคัญของโปรตุเกส และถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำมอนเดโก ในอดีตถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมัน ได้รับการเรียกขานว่า เอมีเนียม และได้ถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร์ ในปี ค.ศ. 711 และเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างชาวคริสต์ทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต้ จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1064 กษัตริย์เฟอร์ดินานด์ที่ 1 แห่งลีออนได้รบชนะแขกมัวร์และปลดปล่อยเมืองโคอิมบรา
ปอร์โต้ – อะเวโร่ – ล่องเรือ – โคอิมบรา – มหาวิทยาลัยโคอิมบรา - 2
นำท่านชม มหาวิทยาลัยโคอิมบรา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1290 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส และยังเก่าแก่ที่สุดในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในวงการมหาวิทยาลัยโลก เมื่อปี ค.ศ. 2013 มหาวิทยาลัยโคอิมบราได้รับการบรรจุให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกจากทาง UNESCO
ปอร์โต้ – อะเวโร่ – ล่องเรือ – โคอิมบรา – มหาวิทยาลัยโคอิมบรา - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Quinta das Lagrimas หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่ห้า
โคอิมบรา – บาตาลญ่า – พระอารามแห่งบาตาลญ่า – โอบิดอส – แหลมโรก้า – คาสไคส์
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ บาตาลญ่า เมืองเล็กๆที่เป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญของประเทศโปรตุเกส
นําท่านชม พระอารามแห่งบาตาลญ่า หนึ่งในชิ้นงานที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในตอนปลาย
โคอิมบรา – บาตาลญ่า – พระอารามแห่งบาตาลญ่า – โอบิดอส – แหลมโรก้า – คาสไคส์ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชมเสน่ห์ของเมือง โอบิดอส อีกหนึ่งเมืองในสมัยยุคกลางที่ยังคงได้รับอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสวยงามที่สุดของประเทศโปรตุเกส มีกำแพงเมืองที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 โอบล้อมปราสาทและบ้านเรือนสีขาวขลิบสีเหลืองและสีฟ้า อิสระให้ท่านเดินชมความงดงามภายในเมืองจนถึงเวลานัดหมาย
โคอิมบรา – บาตาลญ่า – พระอารามแห่งบาตาลญ่า – โอบิดอส – แหลมโรก้า – คาสไคส์ - 2
ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ แหลมโรก้า แหลมที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป ซึ่งถัดมาจะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติก อิสระให้ท่านเก็บภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
โคอิมบรา – บาตาลญ่า – พระอารามแห่งบาตาลญ่า – โอบิดอส – แหลมโรก้า – คาสไคส์ - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ คาสไคส์ เมืองชายฝั่งทะเลของประเทศโปรตุเกส
โคอิมบรา – บาตาลญ่า – พระอารามแห่งบาตาลญ่า – โอบิดอส – แหลมโรก้า – คาสไคส์ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Pestana Cidadela Cascais หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่หก
คาสไคส์ – โคลาเรส – ชิมไวน์ – ซินตรา – ปราสาทพีน่า – ลิสบอน
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชมกระบวนการผลิตไวน์ และให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติของไวน์ที่ผลิตจากในพื้นที่โคลาเรส ซึ่งเป็นไวน์ที่ผลิตจากองุ่นที่ปลูกบนผืนดินทรายในเขตรอบนอกของกรุงลิสบอน แต่ด้วยข้อจำกัดของภูมิประเทศในพื้นที่บริเวณนี้ ทำให้ไม่สามารถผลิตไวน์ในอาณาบริเวณนี้ได้มากนัก กระนั้นก็ดี ด้วยความหอมและความนุ่มนวลในรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ไวน์จากที่นี่มีความต้องการสูงเกินกว่ากำลังการผลิต ยังผลให้ไวน์จากโคลาเรส จึงได้ชื่อว่าเป็น 1 ในไวน์ของโปรตุเกสที่มีราคาแพงและหาค่อนข้างยากในท้องตลาด
คาสไคส์ – โคลาเรส – ชิมไวน์ – ซินตรา – ปราสาทพีน่า – ลิสบอน - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ซินตรา เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงของกษัตริย์โปรตุเกสตั้งแต่ในศตวรรษที่ 19
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชม ปราสาทพีน่า ปราสาทที่ตั้งตระหง่านอย่างเด่นสง่าบนหน้าผา เหนือตัวเมือง
ซินตรา ตัวอาคารใช้ศิลปะการตกแต่งแบบ Romanticism ที่ได้รับความนิยมในช่วงยุคศตวรรษที่ 19 โดยในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ที่ด้านบนยังสามารถมองไปเห็นลิสบอนไกล ๆ อีกด้วย ปราสาทนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี ค.ศ. 1995 และติดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโปรตุเกสอีกด้วย
คาสไคส์ – โคลาเรส – ชิมไวน์ – ซินตรา – ปราสาทพีน่า – ลิสบอน - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงลิสบอน เมืองหลวง และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส และยังเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุดในทวีปยุโรปเป็นอันดับ 9 โดยประชากรร้อยละ 27 ของทั้งประเทศอาศัยอยู่ในเขตย่านใจกลางเมืองนี้
คาสไคส์ – โคลาเรส – ชิมไวน์ – ซินตรา – ปราสาทพีน่า – ลิสบอน - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Corinthia Lisbon หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่เจ็ด
ลิสบอน –พระราชวังเกลุซ – Freeport Outlet Alcochete – ลิสบอน – มิราดูโร
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเกลุซ พระราชวังฤดูร้อนในสมัยศตวรรษที่ 18 สำหรับเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วยราชอุทยานอันงดงาม อีกทั้งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จประพาสโปรตุเกสในปี ค.ศ.1960 พระราชวังนี้ได้รับการขนานนามว่า เป็นหนึ่งในอาคารแบบร็อคโคโคที่ดีที่สุดในยุโรป อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นในเชิงสถาปัตยกรรมของประเทศโปรตุเกส และยังแสดงถึงรสนิยมอันหรูหราในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19
ลิสบอน –พระราชวังเกลุซ – Freeport Outlet Alcochete – ลิสบอน – มิราดูโร - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Freeport Outlet Alcochete ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ในยุโรป ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี อาทิ Burberry, Hugo Boss, Armani, Lacoste และ CK เป็นต้น
ลิสบอน –พระราชวังเกลุซ – Freeport Outlet Alcochete – ลิสบอน – มิราดูโร - 2
แล้วพาท่านสู่จุดชมวิว มิราดูโร โดยให้ท่านโดยสารขึ้น กลอเรี่ยเฟอร์นิคูล่า รถรางดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยปีค.ศ. 1855 เมื่อถึงด้านบนอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวของกรุงลิสบอนที่แสนจะงดงาม เมื่อมองออกไปท่านสามารถมองเห็นสถานที่สำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปราสาทเซนต์จอร์จ จัตุรัสกราซ่า ยาวไปถึงย่านเมืองเก่า และเมืองใหม่อีกด้วย
ลิสบอน –พระราชวังเกลุซ – Freeport Outlet Alcochete – ลิสบอน – มิราดูโร - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Corinthia Lisbon หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่แปด
ลิสบอน – อัลฟาม่า – ตลาด ไทม์ เอาท์ ดา ริเบร่า – ถนนลิเบอร์ดาเด้
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชม อัลฟาม่า ย่านเมืองเก่าใจกลางกรุงลิสบอน สองข้างทางเป็นถนนแคบๆ รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนที่สร้างขึ้นในสมัยยุคกลาง เต็มไปมนต์เสน่ห์ที่น่าดึงดูด ผสมผสานกันระหว่างอิทธิพลที่ได้รับจากโรมัน และอาหรับ หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในประเทศโปรตุเกสปี ค.ศ. 1755 เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง ที่ย่านนี้ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ทำให้ทุกๆ อย่างยังคงสภาพเดิมให้เห็นจนถึงทุกวันนี้
ลิสบอน – อัลฟาม่า – ตลาด ไทม์ เอาท์ ดา ริเบร่า – ถนนลิเบอร์ดาเด้ - 2
จากนั้น นำท่านลิ้มลองอาหารท้องถิ่นที่ ตลาด ไทม์ เอาท์ ดา ริเบร่า ศูนย์อาหารในร่มชื่อดังของกรุงลิสบอน ที่มีอาหารมากกว่า 30 ร้านค้าให้ท่านได้เลือก โดยแต่ละร้านจะมีเชฟมาบริการและทำอาหารนานาชนิดให้ท่านได้เลือกสรร รวมทั้ง สินค้าอาหารท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
ลิสบอน – อัลฟาม่า – ตลาด ไทม์ เอาท์ ดา ริเบร่า – ถนนลิเบอร์ดาเด้ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในตลาด ไทม์ เอาท์ ดา ริเบร่า
โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 ยูโร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ถนนลิเบอร์ดาเด้ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ชองป์เซลิเซ่ของลิสบอน ที่มีร้านค้าชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น Luis Vuitton, Prada และ Gucci อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ลิสบอน – อัลฟาม่า – ตลาด ไทม์ เอาท์ ดา ริเบร่า – ถนนลิเบอร์ดาเด้ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Corinthia Lisbon หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่เก้า
ลิสบอน – อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ – ป้อมปราการเบเลม – แฟรงค์เฟิร์ต
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ ที่สร้างเพื่อรำลึกถึงความสำคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองครบรอบ 500 ปี การสิ้นพระชมน์ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์การเดินเรือของชาวโปรตุเกสในการออกเดินทางไปค้นพบดินแดนใหม่
ลิสบอน – อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ – ป้อมปราการเบเลม – แฟรงค์เฟิร์ต - 2
แล้วนำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการเบเลม อดีตป้อมปราการโบราณที่สร้างขึ้นเป็นด่านหน้าในการระวังศัตรูและป้องกันภัยทางทะเลก่อนเข้าตัวเมืองชั้นใน เริ่มสร้างขึ้นช่วงต้นศตวรรษที่ 16 นับเป็นตัวอย่างงานศิลปะแบบโปรตุกีสให้ชนรุ่นหลังศึกษาได้เป็นอย่างดี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี ค.ศ. 1983
ลิสบอน – อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ – ป้อมปราการเบเลม – แฟรงค์เฟิร์ต - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงลิสบอน
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน
15.45 น.
โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH1167 นำท่านเหินฟ้าสู่ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี
19.45 น.
ถึงท่าอากาศยาน แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง
22.00 น.
โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH772 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่สิบ
กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
กลางวัน
อาหารกลางวัน บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
14.20 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
The Legendary of Portugal Surprise! 10 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 147,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 142,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 133,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 118,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 26,000 บาท
หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน) สายการบินลุฟต์ฮันซ่า
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 065–2-38830–9

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
  • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
  • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
  • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดเดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 3. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้
 4. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 5. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments