Tokyo Auto Salon & Hokkaido Snow Paradise Surprise! 7 Days

Locations :
ประเทศญี่ปุ่น
13 Jan 2018 - 19 Jan 2018

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – นาริตะ – โตเกียว
05.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก
ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
08.00 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG676 นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนาริตะ
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
15.50 น.
ถึงท่าอากาศยานนาริตะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว เป็นมหานครเมืองหลวงของญี่ปุ่นและยังเป็นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมด้วย มี พระราชวัง ศาลเจ้าและวัดตั้งอยู่มากมาย มีแม่น้ำ และภูเขาที่สวยงาม แล้วนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
กรุงเทพฯ – นาริตะ – โตเกียว - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Nikko Tokyo Odaiba หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สอง
โตเกียว – ชมงาน Tokyo Auto Salon 2018
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่งาน Tokyo Auto Salon 2018
อิสระให้ท่านชมงาน Tokyo Auto Salon 2018 จัดโดย NAPAC เป็นการแสดงรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตามอัธยาศัย
โตเกียว – ชมงาน Tokyo Auto Salon 2018 - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดินชมงาน Tokyo Auto Salon 2018 ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
โตเกียว – ชมงาน Tokyo Auto Salon 2018 - 2
ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Nikko Tokyo Odaiba หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สาม
ฮาเนดะ – ซัปโปโร – กิจกรรมนั่งรถดริฟท์บนหิมะ – คิโรโระสกีรีสอร์ท
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮาเนดะ
10.00 น.
โดยสายการบิน ออล นิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH059 นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยาน
ชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด
11.35 น.
ถึงท่าอากาศยานซัปโปโร หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านทำกิจกรรมนั่งรถดริฟท์บนหิมะ กิจกรรมสุดพิเศษที่ให้ท่านนั่งรถดริฟท์ไปบนหิมะอันขาวโพลน
ฮาเนดะ – ซัปโปโร – กิจกรรมนั่งรถดริฟท์บนหิมะ – คิโรโระสกีรีสอร์ท - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ คิโรโระสกีรีสอร์ท ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะแสนนุ่ม ภายในบริเวณรีสอร์ทมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งออนเซ็น ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เกมส์เซ็นเตอร์ ช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวที่หลงใหลในการเล่นสกี และ
สโนว์บอร์ด จากทั่วโลก นิยมมาเล่นกิจกรรมหิมะกันที่นี่ เพราะเป็นสกีรีสอร์ทที่มีหิมะคุณภาพดีแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
ฮาเนดะ – ซัปโปโร – กิจกรรมนั่งรถดริฟท์บนหิมะ – คิโรโระสกีรีสอร์ท - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ ผสมผสานความเป็นยุโรปและญี่ปุ่น จากส่วนประกอบและวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยมของฮอกไกโดที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี
หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พักทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว
ฮาเนดะ – ซัปโปโร – กิจกรรมนั่งรถดริฟท์บนหิมะ – คิโรโระสกีรีสอร์ท - 2
พักค้างแรม ณ โรงแรม Kiroro Tribute Portfolio หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สี่
คิโรโระสกีรีสอร์ท – อิสระกิจกรรมฤดูหนาว (วันนี้ไม่มีรถโค้ชให้บริการ)
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีที่หลากหลายภายในสกีรีสอร์ท เช่น สกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ
หมายเหตุ ค่าบริการทัวร์รวมค่าลิฟต์แล้วสำหรับ 2 วันแล้ว ค่าชุดและอุปกรณ์สกีอื่นๆ ยังไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์
คิโรโระสกีรีสอร์ท – อิสระกิจกรรมฤดูหนาว (วันนี้ไม่มีรถโค้ชให้บริการ) - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
หลังอาหาร อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีที่หลากหลายภายในสกีรีสอร์ท เช่น สกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ
หมายเหตุ ค่าบริการทัวร์รวมค่าลิฟต์แล้วสำหรับ 2 วันแล้ว ค่าชุดและอุปกรณ์สกีอื่นๆ ยังไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์
คิโรโระสกีรีสอร์ท – อิสระกิจกรรมฤดูหนาว (วันนี้ไม่มีรถโค้ชให้บริการ) - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Kiroro Tribute Portfolio หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่ห้า
คิโรโระสกีรีสอร์ท – อิสระกิจกรรมฤดูหนาว – ซัปโปโร
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีที่หลากหลายภายในสกีรีสอร์ท เช่น สกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ
หมายเหตุ ค่าบริการทัวร์รวมค่าลิฟต์แล้วสำหรับ 2 วันแล้ว ค่าชุดและอุปกรณ์สกีอื่นๆ ยังไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์
คิโรโระสกีรีสอร์ท – อิสระกิจกรรมฤดูหนาว – ซัปโปโร - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
หลังอาหาร อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีที่หลากหลายภายในสกีรีสอร์ท เช่น สกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ
หมายเหตุ ค่าบริการทัวร์รวมค่าลิฟต์แล้วสำหรับ 2 วันแล้ว ค่าชุดและอุปกรณ์สกีอื่นๆ ยังไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์
คิโรโระสกีรีสอร์ท – อิสระกิจกรรมฤดูหนาว – ซัปโปโร - 2
หมายเหตุ : **กิจกรรมฤดูหนาวต่างๆ รวมถึงการทำจองชุดและอุปกรณ์สกีหรือสโนว์บอร์ด และคลาสเรียนสกี จำเป็นต้องทำการจองล่วงหน้า กรุณาแจ้งกิจกรรมที่ท่านต้องการเลือกให้บริษัททัวร์ทราบก่อนเดินทาง
Option 1
สโนว์บานานาโบ๊ต (โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
สนุกสนานตื่นเต้นไปกับการนั่งสโนว์บานานาโบ๊ต ชวนเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาสนุกพร้อมกันได้ถึง 4 ท่าน แล้วตะลุยหิมะไปด้วยกัน โดยใช้เวลา 5 นาที
หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้ที่อายุ 6 ปีขึ้นไป โปรดสวมชุดกันหนาวและหมวกกันน็อค (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับค่าเช่าหมวกกันน็อค) กิจกรรมนี้สามารถร่วมเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 6 ท่านต่อ 1 รอบ
คิโรโระสกีรีสอร์ท – อิสระกิจกรรมฤดูหนาว – ซัปโปโร - 2
Option 2
มินิสโนว์โมบิล (โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
สัมผัสประสบการณ์การขับสโนว์โมบิลขนาดเล็ก สนุกสนานและตื่นเต้นไปกับการขับตะลุยไปบนลานหิมะของคิโรโระ โดยใช้เวลา 10 นาที
หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้ที่อายุ 6 ปีขึ้นไป เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองคอยดูแล มีความเป็นไปได้ว่าเด็กบ้างคนอาจไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ขึ้นอยู่กับขนาดและส่วนสูง โปรดสวมชุดกันหนาวและหมวกกันน็อค (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับค่าเช่าหมวกกันน็อค)
คิโรโระสกีรีสอร์ท – อิสระกิจกรรมฤดูหนาว – ซัปโปโร - 2
Option 3
สโนว์ราฟติ้ง (โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
ใช้เวลาที่สนุกสนานไปกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของท่าน ตื่นเต้นไปกับการตะลุยหิมะ โดยการนั่งบนเรือยางที่ลากด้วยรถสโนว์โมบิล สนุกสนานกันได้ทุกเพศทุกวัย โดยใช้เวลา 5 นาที
หมายเหตุ กิจกรรมนี้สามารถร่วมเล่นพร้อมกันได้ 4-6 ท่านต่อ 1 รอบ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองคอยดูแล โปรดสวมชุดกันหนาว
คิโรโระสกีรีสอร์ท – อิสระกิจกรรมฤดูหนาว – ซัปโปโร - 2
Option 4
SNOW SEGWAY (โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
เป็นยานพาหนะสองล้อและความสมดุลของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเดินเตร่ได้ตลอดเส้นทางของ Kiroro
หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้ที่อายุ 16-70 ปี โปรดสวมเสื้อผ้าอุ่นสำหรับเย็นและหมวกกันน็อก (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับค่าเช่ารองเท้าหิมะพร้อมรองเท้าบูทและหมวกกันน็อค)
คิโรโระสกีรีสอร์ท – อิสระกิจกรรมฤดูหนาว – ซัปโปโร - 2
บางกิจกรรมอาจไม่เหมาะสำหรับบางท่านขึ้นอยู่กับการพิจารณาของพนักงานผู้ให้บริการกิจกรรมนั้นๆ
*สตรีมีครรภ์
*ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
*ผู้ที่สวมรองเท้าไม่เหมาะสม เช่น รองเท้าส้นสูง รองเท้าบูทเล่นสกี
*ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่อาจเป็นอันตรายในขณะทำกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่อำนวยกิจกรรมอาจมีการยกเลิก
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เป็นเมืองหลวงของภูมิภาค
ฮอกไกโด และมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการมืองที่สำคัญที่สุดของฮอกไกโด ในช่วงสมัยเริ่มต้นยุคเมจิมีการพัฒนาฮอกไกโด ทำให้ซัปโปโรได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางการบริหารภูมิภาค เป็นไปตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ดังนั้นซัปโปโรจึงสร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบแบบอเมริกาเหนือ ทำให้มีสภาพบ้านเรือนสวยงาม เป็นระเบียบซัปโปโรมีชื่อเสียงระดับโลกในปี ค.ศ.1972 คือช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่นี่ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์ แล้วนำท่านสู่โรงแรมที่พัก
คิโรโระสกีรีสอร์ท – อิสระกิจกรรมฤดูหนาว – ซัปโปโร - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสริฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร
คิโรโระสกีรีสอร์ท – อิสระกิจกรรมฤดูหนาว – ซัปโปโร - 2
พิเศษ นำท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตยามค่ำคืนและท่องเที่ยวยามราตรี ภายในเมืองซัปโปโร โดยไกด์ท้องถิ่น
พักค้างแรม ณ โรงแรม Keio Plaza Sapporo หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่หก
ซัปโปโร – ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (วันนี้ไม่มีรถโค้ชให้บริการ)
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระให้ท่านท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 1,500 เยน
หลังอาหาร อิสระให้ท่านท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารทะเลปิ้งย่าง ที่มีทั้งกุ้ง หอยเชล หอยแมลงภู่ตัวใหญ่ ปลาต่างๆ ปู 3 ชนิด อาหารเลื่องชื่อของฮอกไกโด ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ และเอร็ดอร่อยกับปูฮอกไกโด คุณภาพดี สดใหม่ เนื้อหวาน ที่รู้จักกันแพร่หลาย รวมถึงเมนูและเครื่องเคียงอื่นๆ อีกมากมาย น้ำอัดลมไม่อั้น ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที
ซัปโปโร – ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (วันนี้ไม่มีรถโค้ชให้บริการ) - 2
พักค้างแรม ณ โรงแรม Keio Plaza Sapporo หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่เจ็ด
ซัปโปโร – กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานชิโตเสะ
10.30 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 นำท่านเหินฟ้าสู่ ประเทศไทย
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
หลังอาหาร เชิญท่านหาความสำราญจากรายการเพลงและภาพยนตร์ลอยฟ้า
หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Tokyo Auto Salon & Hokkaido Snow Paradise Surprise! 7 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 103,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 98,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 93,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 83,500 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 28,500 บาท
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับ พร้อมกัน ซึ่งทางบริษัทยังไม่ได้ทำการจองตั๋วกับทางสายการบินฯ
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์
 • กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

 ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร สายการบินไทย (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับ พร้อมกัน)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินขาไป (ฮาเนดะ – ชิโตเสะ) ชั้นทัศนาจร สายการบินอลลนิปปอน แอร์เวยส์ (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางพร้อมกัน)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. สำหรับสายการบินไทย
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. สำหรับสายการบินออลนิปปอน แอร์เวยส์
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข:

 • อัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับการเดินทางในช่วงวันที่ 13 – 19 มกราคม 2561 ซึ่งใช้การคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน (วันที่ 5 กรกฎาคม 2561) 1 เยน = 30.94 บาท อัตราค่าบริการจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหากอัตราแลกเปลี่ยนปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลงไม่เกิน 25 สตางค์ (ซึ่งยึดถือตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลัก)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

 

 • เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 40,000 บาท ´ จำนวนผู้เดินทาง ณ วันทำสัญญา

ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด  30 วันก่อนวันออกเดินทาง

เป็นไปตามสัญญาที่ได้ทำระหว่าง บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวล จำกัด และ บริษัทของท่าน

    ทางบริษัทฯ  รบกวนขอรับค่ามัดจำและส่วนที่เหลือ โดยการนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว

 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสีลม  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด  เลขที่บัญชี   789-2-28636-6

 

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสำนักงานใหญ่สีลม  สะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด  เลขที่บัญชี   101-801246-6

 

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีลม  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด  เลขที่บัญชี   065-238759-9

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาสีลม  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด  เลขที่บัญชี   662-1-01753-7

 

 • การยกเลิก

- กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

- กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 45 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น

- กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 • บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนได้

Comments

comments