Exclusive Experience Shiki-Shima RailVoyageSurprise!

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – โตเกียว

20.15 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
23.15 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียว ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY
วันที่สอง
โตเกียว – สถานีรถไฟอุเอะโนะ – รถไฟสุดหรู ชิกิชิมะ – นิกโกะ – สถานีนิกโกะ – โรงแรม นิโกะ คานายะ – ฮาโกดาเตะ
เช้า
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
06.55 น.
ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรพร้อมตรวจสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นแหล่งรวมทั้งย่านธุรกิจ ท่องเที่ยว ย่านวัฒนธรรม และศูนย์รวมความบันเทิงของแดนอาทิตย์อุทัยจากนั้น นำท่านสู่ สถานีอุเอะโนะ หลังจากลงทะเบียนและตรวจเช็คสำภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านพักผ่อน ณ ห้องรับรองพิเศษชิกิชิมะ ณ ชานชาลาที่ 13 ½ บริการท่านด้วยเครื่องดื่มเวลคัมดริ้งพร้อมอาหารว่างให้ท่านรับประทานขณะรอรถไฟเที่ยวพิเศษ
11.40 น.
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวโดย รถไฟสุดหรู ชิกิชิมะ ที่ได้รับการออกแบบ โดย เคน โอคุยามะ
นักออกแบบยานยนต์ชาวญี่ปุ่น โดดเด่นด้วยการผสมผสานงานฝีมือดั้งเดิมของญี่ปุ่นเข้ากับรถไฟได้อย่างลงตัว ทั้งยังคัดสรรเฉพาะวัสดุคุณภาพเยี่ยมมาใช้ เพื่อความหรูหราทั้งภายนอกและภายใน ชิกิชิมะ เปิดตัว และวิ่งเส้นทางแรก วันที่ 1 พฤษภาคม 2560โดยตลอดระยะเวลา 1 ปี จะเปิดบริการเฉพาะชาวญี่ปุ่นเท่านั้น และหลังจากครบกำหนด 1 ปี ทางชิกิชิมะจึงเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ทดลองนั่งรถไฟสุดหรูขบวนนี้ รถไฟชิกิชิมะ ประกอบไปด้วย ตู้โดยสาร10 ตู้ ซึ่ง ตู้ที่ 1 และ 10 เป็นตู้สำหรับชมวิวแบบพาโนราม่า ตู้ที่ 5 เป็นห้องรับรอง ตู้ที่ 6 เป็นห้องอาหาร และอีก 6 ตู้ที่เหลือเป็นห้องพักสำหรับผู้เดินทางรถไฟชิกิชิมะ นำท่านเดินทางสู่ นิกโกะ เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในรถไฟ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถไฟชิกิชิมะ
14.10 น.
รถไฟชิกิชิมะเดินทางถึง สถานีรถไฟนิกโกะ แล้วนำท่านชม โรงแรมนิกโกะ คานายะ โรงแรมเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 140 ปี และมีสถาปัตยกรรมโบราณสุดคลาสสิกสวยงาม โดยเฉพาะอาคารหลักจะมีภาพจิตกรรมแกะสลักวิจิตตระการตา อิสระให้ท่านชมสถาปัตยกรรมท่ามกลางธรรมชาติ และถ่ายภาพโดยรอบตัวอาคารด้านนอก เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ภายในรถไฟ
พักค้างแรม ณ ห้องพักสุดหรูบนรถไฟชิกิชิมะ
ในยามค่ำคืน รถไฟชิกิชิมะมุ่งหน้าสู่ ฮาโกดาเตะ

DAY
วันที่สาม

รถไฟชิกิชิมะ – สถานีฮาโกดาเตะ – พิพิธภัณฑ์ฮาโกดาเตะ – ชมการแสดงชนเผ่าพื้นเมืองไอนุ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ดาเตะ – สถานีดาเตะมอมเบ็ตสึ – นิเซโกะ

06.20

รถไฟชิกิชิมะเดินทางถึง สถานีฮาโกดาเตะ

เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยเมนูซีฟู้ด อาหารท้องถิ่น ณ ภัตตาคารชื่อดัง

หลังอาหาร นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ฮาโกดาเตะ ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นมาของ
ฮาโกดาเตะ วิถีชีวิต และชนเผ่าพื้นเมืองฮาโกดาเตะ ผ่านทางเรื่องราว และเครื่องมือเครื่องใช้สมัยก่อนที่จัดเก็บภายในพิพิธภัณฑ์ นำท่าน ชมการแสดงของชาเผ่าไอนุ ชนพื้นเมืองของภูมิภาคฮอกไกโด จากนั้น อิสระให้ท่านเดินชมพิพิธภัณฑ์ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่าสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฮาโกดาเตะ เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ ภายในส่วนใหญ่ขายสินค้าประเภท ผักสด อาหารทะเลสดๆ ซึ่งบางร้านมีบริการซื้ออาหารทะเลแล้วนำไปย่างบนเตาร้อนๆ พร้อมรับประทาน อิสระให้ท่านได้เดินชมตลาด และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เส้นทางรถไฟชิกิชิมะ
รถไฟมุ่งหน้าสู่เมือง ดาเตะ

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนรถไฟ
15.20 น.
รถไฟชิกิชิมะเดินทางถึง สถานีดาเตะมอมเบ็ตสึ
นำท่านเดินทางสู่ นิเซโกะ แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม บริการท่านด้วยเมนู ไคเซกิ อาหารแต่ละจานได้ถูกบรรจงตกแต่งอย่างสวยงาม ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ในแต่ละฤดูและเป็นของขึ้นชื่อในภูมิภาค

พักค้างแรม ณ โรงแรม Mokunosho หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่สี่

นิเซโกะ – ซาฮินะแคมป์ – สถานีรถไฟโทยะ – สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ – รถไฟชินคันเซ็น – สถานีชินอาโอะโมริ – พิพิธภัณฑ์โคมไฟทาจิเนะพุตะ – สถานีโกะโชกาวาระ – นั่งรถไฟชมวิว ชิราคามิ รีสอร์ท – สถานีฮิโรซากิ – ยามากาตะ

เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ซาฮินะแคมป์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นเพื่อมาตั้งแคมป์ไฟกลางหุบเขา ได้บรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม และได้เรียนรู้การใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่เส้นทางรถไฟไฟชิกิชิมะ
รถไฟชิกิชิมะเดินทางสู่ สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนรถไฟ
13.40 น.
นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเดินทางสู่อาโอโมริ โดย รถไฟชินคันเซ็น รถไฟความเร็วสูงขบวน Hayabusa รถไฟชินคันเซ็นที่เร็วที่สุดของญี่ปุ่น วิ่งด้วยความเร็วกว่า 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เชื่อมภูมิภาคโทโฮคุ เข้ากับภูมิภาคฮอกไกโด ด้วยเวลาเพียง 1 ชั่วโมง เท่านั้น ซึ่งถ้าจะขับรถเอง จะใช้เวลาขับถึง 4 – 5 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเลยทีเดียว
14.40 น.
รถไฟชินคันเซ็นเดินทางถึง สถานีชินอาโอโมริ แล้วนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โคมไฟทาจิเนะพุตะ ตั้งอยู่ในเมืองโกโชะงาวาระของจังหวัดอาโอโมริ มีการออกแบบตัวอาคารที่ทันสมัย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของ
อาโอโมริ อย่างเทศกาลโกะโชะงาวาระ ทาชิเนะพุตะ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสี่เทศกาลฤดูร้อนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 และ 8 สิงหาคมของทุกๆ ปี โดยมีการจัดแสดงหุ่นโคมไฟขนาดใหญ่ เป็นตุ๊กตาขนาดยักษ์ที่มีลวดลายเป็นรูปตำนานของญี่ปุ่น และมีสีสันสดใส ในช่วงเทศกาลตุ๊กตาจะใช้เป็นโคมไฟที่ใช้ในการแห่ขบวนของเทศกาล อีกทั้งยังมีส่วนของสตูดิโอที่ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นการทำงานในแต่ละขั้นตอนของการสร้างหุ่นโคมไฟแบบลอย ที่ได้สร้างสรรค์เป็นรูปทรงต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านได้เดินชมพิพิธภัณฑ์ได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านสู่ สถานีโกโชกาวาระ แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ นั่งรถไฟขบวนพิเศษ สำหรับเส้นทางชมวิว ชิราคามิรีสอร์ท ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชม ภูเขา น้ำทะเล และช่วงเวลาสุดไฮไลท์ ยามอาทิตย์อัศดง จะทอประกายสีส้มระยิบระยับสะท้อนกับผื่นน้ำทะเล ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงไม้เปลี่ยนสีท่านจะมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบเป็นสีส้มสวยงามสุดประทับใจ

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ภายในรถไฟ
บริการท่านด้วยอาหารอิตตาเลี่ยน สไตล์ฮิโรซากิ โดยเชฟชื่อดังในท้องถิ่น
21.50 น.
รถไฟชมวิวขบวนพิเศษเดินทางถึง สถานีฮิโรซากิ
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟ เดินทางกลับสู่เส้นทางรถไฟชิกิชิมะ
พักค้างแรม ณ ห้องพักสุดหรูบนรถไฟชิกิชิมะ
ในยามค่ำคืน รถไฟชิกิชิมะมุ่งหน้าสู่ ยามากาตะ
DAY
วันที่ห้า

รถไฟชิกิชิมะ – ยามากาตะ – สถานีอะสึมิ ออนเซ็น –

Option 1: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโมะ
Option 2: แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

นีงาตะ – สถานิอิสึ – ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินเกียวคุเซ็นโดะ – สถานีฮิงาชิซันโจ – โตเกียว – สถานีอุเอะโนะ – ท่าเรืออาสุมะบาชิ – ล่องเรือยากาตะบุเนะ – ท่าเรือโอไดบะ ซีไซด์ ปาร์ค

6.00 น.
รถไฟชิกิชิมะเดินทางถึงสถานีอะสึมิออนเซ็น เมือง ยามากาตะ
สำหรับท่านที่มีความสนใจชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามรายการดังต่อไปนี้
Option 1: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโมะ
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโมะ ภายในจัดแสดงสัตว์น้ำประเภทแมงกระพุน อิสระให้ท่านชมแมงกระพุนประเภทต่างๆ ภายในห้องจัดแสดงตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
Option 2: แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติยามเช้า
นำท่านเดินทางสู่โรงแรม Bankokuya ในเมืองอะสึมิออนเซ็น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าด้วยการแช่นำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งการแช่น้ำแร่ออนเซ็นนั้น ยังช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น และทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสุขภาพดีอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ไม่มีความสนใจในกิจกรรมข้างต้น ท่านสามารถเลือกพักผ่อนภายในรถไฟชิกิชิมะ
ได้ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เส้นทางรถไฟชิกิชิมะ รถไฟมุ่งหน้าสู่เมือง นีงาตะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บนรถไฟ
9.30 น.

รถไฟชิกิชิมะ เดินทางถึง สถานีนิอิสึ นำท่านสู่ ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินเกียวคุเซ็นโดะ เครื่องเงินเกียวคุเซ็นโดะเป็นหนึ่งในเครื่องเงินที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี ตั้งแต่ยุคเอโดะ โดยเริ่มตั้งแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านและได้รับการพัฒนาลวดลายและกรรมวิธีการผลิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก เนื่องจากเป็นสินค้าทำมือที่ต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความปราณีตสูง อิสระให้ท่านชมกรรมวิธีการผลิต และวาดลวดลายเครื่องเงินตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เส้นทางรถไฟชิกิชิมะ
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในรถไฟ
หลังอาหาร รถไฟชิกิชิมะ มุ่งหน้าสู่ โตเกียว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรถไฟสุดหรู ท่านสามารถผ่อนคลายไปกับเครื่องดื่มแก้วโปรดที่เล้าจ์ และเพลิดเพลินทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม ผ่านป่าไม้สีเขียวสดชื่นที่โอบล้อมอยู่รอบกาย สัมผัสแสงแดดอุ่นยามบ่ายที่ส่องผ่านหน้าต่างที่ออกแบบมาอย่างมีเอกลักษณ์ แล้วเก็บความทรงจำอันสุดพิเศษนี่ไปอีกแสนนาน

16.30 น.
รถไฟชิกิชิมะ เดินทางถึงสถานี อุเอะโนะโดยสวัสดิภาพ
หลังเคลื่อนย้ายสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออาสุมะบาชิ นำท่าน ล่องเรือ
ยากาตะบุเนะ แบบส่วนตัว เป็นเรือสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ มีเอกลักษณ์จากรูปทรงสุดคลาสสิค ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารร่วมกับเกโกะ พร้อมกับชมภาพทิวทัศน์ที่หลายหลาย ในยามค่ำคืนของอ่าวโตเกียว (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง)
ค่ำ อาหารค่ำ บริการบนเรือยากาตะบุเนะ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักค้างแรม ณ โรงแรม Imperial Tokyo หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่หก
โตเกียว – สวมชุดกิโมโน – ย่านช้อปปิ้งกินซ่า – ท่าอากาศยานฮาเนะดะ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร ให้ท่านได้ทดลอง สวมชุดกิโมโน ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่น และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

แล้วนำท่านสู่ สวนฮัปโปเอ็น สวนญี่ปุ่นขนาดใหญ่ กลางเมือง เป็นสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ยอดนิยมในการถ่ายพรีเว็ดดิ้ง และเป็นสถานที่จัดงานอีเว๊นท์ต่างๆ อีกด้วย

จากนั้น นำท่านเข้าร่วม พิธีชงชาญี่ปุ่น ภายในสวนฮัปโปเอ็น พิธีชงชาเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีหลักการแบบแผนภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเซ็น จุดประสงค์เพื่อทำวิญญาณให้บริสุทธิ์โดยการเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ หัวใจแท้จริงของพิธีชงชาประกอบไปด้วย ความสงบ ความเรียบง่าย ความสง่างาม และ สุนทรียศาสตร์แห่งความเรียบง่ายอันเข้มงวดและความยากที่ประณีต

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ร้านนิกิริซูชิแบบเอโดะ ที่มีชื่อเสียงที่สุดร้านหนึ่งในญี่ปุ่น ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมแดนปลาดิบ ผ่านการรับประทานซูชิ อาหารญี่ปุ่นซึ่งถือกำเนิดตั้งแต่ครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และภายหลังได้มีการพัฒนาทั้งหน้าตาและความหลากหลาย จนมาเป็นซูชิที่ได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วโลกในปัจจุบัน

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ120,000 เหรียญสหรัฐ) นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านทอยส์ปาร์คที่ขายของเล่น เกมส์ ร้านของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าต่าง ๆ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยเทปันยากิ เนื้อญี่ปุ่นคุณภาพดี จัดเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงต่างๆ บริการ ณ ภัตตาคารชื่อดัง

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะ

DAY
วันที่เจ็ด
โตเกียว – กรุงเทพฯ
00.20 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
อาหารพร้อมเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน
04.50 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Comments

comments