Kawazu First Sakura Surprise!

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – โอซาก้า
21.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก
ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
23.55 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642 นำท่านเหินฟ้าสู่ มหานครโตเกียว
พักค้างแรมบนเครื่องบิน

DAY
วันที่สอง
โตเกียว – พิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ล – อะตามิ – ปราสาทอะตามิ
เช้า
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
07.35 น.

ถึงท่าอากาศยานนาริตะ มหานครโตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ล พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับบะหมี่ถ้วยสำเร็จรูป ที่ท่านสามารถสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งได้ความรู้อีกด้วย

เรียนรู้ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของบะหมี่ถ้วยสำเร็จรูปยี่ห้อดัง “นิชชิน” (NISSIN) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958ชมขั้นตอนการผลิต และทดลองทำบะหมี่ถ้วยสำเร็จรูปในแบบของท่านเอง แล้วนำกลับบ้านเป็นที่ระลึก

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อะตามิ เมืองซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแหลมอิสึ ห่างจากโตเกียวประมาณ 2 ชั่วโมง ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองรีสอร์ตชายทะเลยอดนิยมแห่งหนึ่งของชาวญี่ปุ่น แล้วนำท่านสู่ ปราสาทอะตามิ สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสร้างขึ้นเลียนแบบรูปทรงปราสาทแบบญี่ปุ่น

ปราสาทอะตามิ ตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งสามารถมองลงมาเห็นทิวทัศน์ของเมืองอะตามิ เพราะอะตามินั้นตามประวัติศาสตร์แล้วไม่เคยมีปราสาท จึงสร้างสถานที่นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทต่างๆ ในญี่ปุ่น ซึ่งมีทั้งจุดชมวิวของเมืองและอ่าวซากามิเบื้องล่างที่สวยงาม มีที่แสดงภาพวาดแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่า ยูคิโย เอะ ที่ชั้นใต้ดิน และนักท่องเที่ยวยังสามารถลองสวมชุดญี่ปุ่นสมัยเอโดะเพื่อถ่ายภาพได้อีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พัก
ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม New Akao หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่สาม
อะตามิ – อิโตะ – เทศกาลคาวาสุซากุระ – คาวาสุ – ท่าเรือชิโมดะ – เรือไอซุ – เก็บสตรอเบอร์รี่ – ชูเซ็นจิออนเซ็น

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เทศกาลคาวาสุซากุระ หรือเทศกาลชมดอกซากุระบานที่คาวาสุ เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในการท่องเที่ยวญี่ปุ่น จัดขึ้นในเมืองคาวาสุ จังหวัดชิซึโอกะ ภูมิภาคจูบุ เป็นสถานที่แรกๆ ที่ดอกซากุระเริ่มบานในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ. – ต้นเดือน มี.ค.ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน (ก่อนเมืองโตเกียวซึ่งจะบานช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน)

เทศกาลนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศกว่าล้านคนมาร่วมงานไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่ ต้นซากรุะขนาดใหญ่อายุกว่า 60 ปี และต้นซากุระกว่า 8,000 ต้น ที่เรียงรายเป็นทางยาวเลียบริมแม่น้ำคาวาสุเป็นระยะทางประมาณ 4 กม.

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านสู่ ท่าเรือชิโมดะ เพื่อขึ้น เรือไอซุ ซึ่งท่าเรือนี้เป็นท่าเรือสมัยเอโดะและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนอกจากนี้ฤดูใบไม้ผลิและดูใบไม้ร่วงท่านสามารถให้อาหารนกนางนวล จากบนเรือ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันสวยงาม ท่ามกลางฝูงนกนางนวลที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว

แล้วนำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ (ผลไม้ตามฤดูกาล) ซึ่งเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลากหลายชนิดทั้ง ลูกสตรอเบอรี่ ส้ม และผลไม้อื่นๆ ซึ่งจะผลัดกันออกผลตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนตุลาคม แล้วอิสระให้ท่านได้สนุกสนาน กับการชิมผลไม้ตามฤดูกาลจากสวนผลไม้ชั้นนำสดๆ จากต้น

จากนั้น นำท่านสู่ที่พักในเมือง ชูเซ็นจิออนเซ็น อิสระให้ท่านเดินพักผ่อนรอบๆ ของโรงแรมตามอัธยาศัย ซึ่งโดยรอบของโรงแรม ท่านสามารถเดินชม วัด ศาลเจ้า สะพานแดง ป่าไผ่ และ บริเวณศูนย์ออนเซ็น แช่เท้า

ค่ำ

สวมชุดยูกาตะ ออกมารับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยอาหารชุดไคเซกิ อาหารแต่ละจานได้ถูกบรรจงตกแต่งอย่างสวยงาม ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ในแต่ละฤดูและเป็นของขึ้นชื่อในภูมิภาค

พักค้างแรม ณ โรงแรม Katsuragawa Shuzenji เรียวกังสุดหรูในอ้อมกอดของธรรมชาติและขุนเขา บริการท่านด้วยห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น ผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับธรรมชาตที่บริสุทธิ์และอากาศที่แสนสดชื่น และอิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พักทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

DAY
วันที่สี่
ชูเซ็นจิออนเซ็น – ฟาร์มวาซาบิ – อิซึไวน์เนอรี่ – โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ๊าท์เล็ทส์ – ทะเลสาบคาวากุชิ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านสู่ฟาร์มวาซาบิ พืชพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่คนส่วนใหญ่จะรู้จักวาซาบิว่าเป็นเพียงเครื่องปรุงรสที่ช่วยทำให้รสชาติอาหารอร่อยยิ่งขึ้น แต่ที่ประเทศญี่ปุ่น เขานำวาซาบิมาทำเป็นสินค้ามากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ไอศกรีม น้ำสลัดวาซาบิ   ผงวาซาบิโรยข้าว ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เดินชมฟาร์มวาซาบิ และ ทำวาซาบิดอง พร้อมนำกลับเป็นที่ระลึกทำจากวาซาบิ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อิซึไวน์เนอรี่ ซึ่งเป็นโรงกลั่นเหล้าองุ่นที่มีคุณภาพ สกัดจากธรรมชาติ ท่านสามารถทดลองชมกระบวนการผลิตไวซ์เหล้าองุ่น ซึ่งภายในพื้นที่โรงกลั่นเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้

กลางวัน

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โกะเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ท แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในราคาย่อมเยา อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักบริเวณทะเลสาบคาวากุชิ

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Highland Resort & Spa หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่ห้า
ทะเลสาบคาวากุชิ – หมู่บ้านน้ำใส – คาวากุจิโกะ มิวสิค ฟอร์เรส – ย่านชินจูกุ
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำใส ที่เลื่องชื่อ ที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านน้ำใสนี้ มีเหตุมาจากว่า ในหมู่บ้านนี้ มีบ่อน้ำอยู่ 8 บ่อ โดยน้ำที่อยู่ในบ่อต่าง ๆ นั้นเกิดจากฝีมือธรรมชาติด้วยการละลายของหิมะโดยรอบภูเขาไฟฟูจิ เป็นอย่างนี้มาช้านานกว่า 80 ปีมาแล้ว ซึ่งความใสสะอาดของน้ำนั้น สามารถดื่มจากตรงนั้นได้เลย

นอกจากนี้ที่นี่ยังได้รับเลือกให้เป็นแหล่งน้ำที่ดี 1 ใน 100 ของแหล่งน้ำในญี่ปุ่น ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และทัศนียภาพที่งดงาม

 

กลางวัน

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คาวากุจิโกะ มิวสิค ฟอร์เรส เป็นสวนกึ่งพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรี ภายในจะมีอาคารแสดงกล่องดนตรีโบราณ เครื่องดนตรีออแกน และเครื่องดนตรีอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรียุโรป และบริเวณด้านนอกอาคารจะเป็นสวนที่ถูกจัดแบบสไตล์ยุโรป ซึ่งบริเวณสวนแห่งนี้สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย รวมทั้งยังมีร้านค้าของพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของต่าง ๆ อีกมากมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ในบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟชินจูกุ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานีมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทม์สแควร์ อิเซตัน มารุอิ (0101) มิตสึโคฉิ ถนนช้อปปิ้งในชั้นใต้ดิน ที่มีสินค้าต่างๆ มากมายให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน ของมือสอง ของเล่น เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกซื้อของที่ถูกใจทุกๆ คนได้ภายในแห่งเดียวกัน

ทางฝั่งตะวันตกของสถานีชินจูกุคือย่านของตึกสูงระฟ้า ที่ตั้งของตึกต่างๆ ที่สูงที่สุดในโตเกียว รวมไปถึงโรงแรมใหญ่ๆ และอาคารของสำนักงานที่ว่าการเมือง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลา นัดหมาย

 

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสริฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Metropolitan หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่หก
โตเกียว – ย่านอะเมโยโกะ – นาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นแปลก ๆ แหวกแนว โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่วัยรุ่นญี่ปุ่นนิยมแต่งตัวมาประชันโฉมกัน ที่นี่มีร้านค้าและสถานบันเทิงสำหรับวัยรุ่นมากมาย ให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นาริตะ ท่าอากาศยานนาริตะ

17.25 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย
อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน
21.55 น.
ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

Comments

comments