โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 2 สไตล์

 
 
วันแรก  กรุงเทพฯ – ดานัง – ภูเขาหินอ่อน – พิพิธภัณฑ์จาม – วัดหลินอึ๋ง – สะพานมังกร – บานา ฮิลล์
11.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG947 นำท่านเหินฟ้าสู่ ดานัง ประเทศเวียดนาม 12.45 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม
 • ภูเขาหินอ่อน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองดานัง ประกอบด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ 5 ลูกชาวเวียดนาม
จึงเรียกภูเขาหินอ่อนนี้ว่า ภูเขาแห่ง ธาตุทั้งห้า ในอดีตภูเขาเหล่านี้เคยเป็นกลุ่มของเกาะนอกชายฝั่ง 5 เกาะ แต่เนื่องมาจากการตกตะกอนปีแล้วปีเล่าทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่
 • พิพิธภัณฑ์จาม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง สถานที่ที่รวบรวมศิลปวัตถุ และเทวรูปต่างๆทางศาสนาฮินดู รวมเอาความเป็นมาของชนชาติจามที่รุ่งเรืองมาก่อนอาณาจักรใดๆ ในภูมิภาคนี้
กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม
 • สะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์
 ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Mercure Bana Hill French Village หรือเทียบเท่า  
วันที่สอง  บานาฮิลล์ – นั่งกระเช้า – Fantasy Park – นั่งรถไฟราง – สวนดอกไม้เลอ ฌัคแด็ง ดามูร์ – สะพานโกลเด้น – ดานัง
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • นั่งกระเช้า สู่ บานาฮิลล์ สถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอก ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อันเย็นสดชื่น ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาโดยจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูงถึง 1,487 เมตร
 • Fantasy Park สวนสนุกพร้อมเครื่องเล่นอีกมากมายบนยอดเขาแห่งนี้ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ กับความอลังการแห่งการผจญภัยที่ Fantasy Park พบกับเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ
(เครื่องเล่นบางชนิดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นั่งรถไฟราง เพื่อขึ้นไปชม สวนดอกไม้เลอ ฌัคแด็ง ดามูร์ สัมผัสความสงบและความโรแมนติกจากสวนดอกไม้ซึ่งถูกออกแบบมาอย่างสวยงาม
 • สะพานโกลเด้น หรือสะพานมือยักษ์ลอยฟ้า มีความยาว 150 เมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลราวๆ 1,400  เมตร แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของบานา ฮิลส์ ในขณะนี้ ด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่เหนือใคร สะพานลอยฟ้าสีทอง ที่มีมือยักษ์โอบอุ้มสะพานอยู่
 • ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักค้างแรม ณ โรงแรม Cicilia หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม  ดานัง – กรุงเทพฯ 
 • เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
 • 13.30 น. โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG948 เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย
 • 15.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
 
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก
 
 • * รูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างในการนำเสนอเท่านั้น *
 
 • ** เดินทาง 2 คนขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 14,500 บาท
 • ** เดินทาง 4 คนขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 11,000 บาท
 • ** เดินทาง 6 คนขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท
 • สำหรับเดินทางเดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน 2562
  อัตรานี้รวม
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าไกด์ท้องถื่นและคนขับรถ
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋ว เครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าทริปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮานอย – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – วิหารวรรณกรรม – โบสถ์เซนต์โจเซฟ – โอลด์ควอเตอร์ – ฮานอย
12.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN610 นำท่านเหินฟ้าสู่ ฮานอย ประเทศเวียดนาม 14.10 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ฮานอย ประเทศเวียดนาม
 • วัดหง็อกเซิน (วัดเนินหยก) วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
 • ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย
 • วิหารวรรณกรรม ภาษาเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง อุทิศให้แด่ขงจื้อ ต่อมาตัววิหารแห่งนี้ได้ถูกควบรวมกับกว็อกตื่อยาม หรือโรงเรียนของขุนนาง ต่อมากลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
 • โบสถ์เซนต์โจเซฟ เมื่อฝรั่งเศสเข้าปกครองเวียตนามและได้จัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ให้ทันสมัยได้ทำให้ความเชื่อและสิ่งก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ได้ถูกทำลาย
 • โอลด์ควอเตอร์ ย่านการค้าเก่าแก่อันทรงเสน่ห์ มีซอยกว่า 36 ซอย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อของ มีทั้งของพื้นเมือง ถ้วยชาม ข้าวของเครื่องใช้ รวมไปถึง ร้านอาหารมากมาย
 ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Sunny 3 หรือ First Eden หรือ Sunset West Lake หรือเทียบเท่า  
วันที่สอง านอย – ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ซาปา
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • ซาปา เมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม  อยู่ในจังหวัดหล่าวกาย ตั้งอยู่บนระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,650  เมตร จึงทำให้ที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)
 • กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาชมทัศนียภาพเมืองซาปาที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักค้างแรม ณ โรงแรม Holiday Sapa หรือ Sapa Lodge หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม  ซาปา – ยอดเขาฮามรอง – นั่งกระเช้า – ยอดเขาฟานซีปัน – ฮานอย
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
 • ยอดเขาฮามรอง ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ
 • นั่งกระเช้า สู่ ยอดเขาฟานซีปัน ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร
กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • กลับสู่ เมืองฮานอย
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักค้างแรม ณ โรงแรม Sunny 3 หรือ First Eden หรือ Sunset West Lake หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่  ฮานอย – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สุสานโฮจิมินห์ – วิหารเสาเดียว – ฮานอย – กรุงเทพฯ   
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ อาคารคอนกรีตขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นเพื่อจัดแสดง เอกสาร งานศิลปะ และภาพถ่ายต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมที่ประธานาธิบดีเคยกระทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่พร้อมทั้งยังมีห้องจัดนิทรรศการ ห้องสมุด ห้องวิจัย และห้องประชุมขนาดใหญ่เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • สุสานโฮจิมินห์ ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้า และมีทหารอารักขารอบทิศ
(กรุณาแต่งการสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว รองเท้าแตะ)
 • วิหารเสาเดียว สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่เจ้าแม่กวนอิม เป็นศาลาเก๋งจีนเล็กๆอยู่กลางน้ำ มีเสาเป็นฐานอยู่เพียงเสาเดียว เปรียบวิหารนี้ได้กับดอกบัวที่โผล่ขึ้นเหนือน้ำ
 • กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • 15.35 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN613 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
 • 17.35 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
 
 • ** เดินทาง 2 คนขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 18,500 บาท
 • ** เดินทาง 4 คนขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 11,000 บาท
 • ** เดินทาง 6 คนขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท
สำหรับเดินทางเดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน 2562   อัตรานี้รวม
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าไกด์ท้องถื่นและคนขับรถ
    อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋ว เครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าทริปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

Danang – Bana Hills

Hanoi – Sapa

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรมเดินทางใน เวียดนาม ได้ที่ Telephone.: 02 634 8877

Comments

comments