ไปเที่ยวเวียดนามเมืองยุโรปแห่งเอเชียในแบบ 2 สไตล์ ที่ให้คุณเลือกได้ใจชอบ

Exclusive Danang Surprise! 3 Days

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ดานัง – ภูเขาหินอ่อน – พิพิธภัณฑ์จาม – วัดหลินอึ๋ง – สะพานมังกร – บานา ฮิลล์

11.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG947 นำท่านเหินฟ้าสู่ ดานัง ประเทศเวียดนาม

12.45 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม

 • ภูเขาหินอ่อน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองดานัง ประกอบด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ 5 ลูกชาวเวียดนาม

จึงเรียกภูเขาหินอ่อนนี้ว่า ภูเขาแห่ง ธาตุทั้งห้า ในอดีตภูเขาเหล่านี้เคยเป็นกลุ่มของเกาะนอกชายฝั่ง 5 เกาะ แต่เนื่องมาจากการตกตะกอนปีแล้วปีเล่าทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่

 • พิพิธภัณฑ์จาม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง สถานที่ที่รวบรวมศิลปวัตถุ และเทวรูปต่างๆทางศาสนาฮินดู รวมเอาความเป็นมาของชนชาติจามที่รุ่งเรืองมาก่อนอาณาจักรใดๆ ในภูมิภาคนี้

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม
 • สะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์

 ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Mercure Bana Hill French Village หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง  บานาฮิลล์ – นั่งกระเช้า – Fantasy Park – นั่งรถไฟราง – สวนดอกไม้เลอ ฌัคแด็ง ดามูร์ – สะพานโกลเด้น – ดานัง

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

 • นั่งกระเช้า สู่ บานาฮิลล์ สถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอก ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อันเย็นสดชื่น ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาโดยจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูงถึง 1,487 เมตร
 • Fantasy Park สวนสนุกพร้อมเครื่องเล่นอีกมากมายบนยอดเขาแห่งนี้ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ กับความอลังการแห่งการผจญภัยที่ Fantasy Park พบกับเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ

(เครื่องเล่นบางชนิดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นั่งรถไฟราง เพื่อขึ้นไปชม สวนดอกไม้เลอ ฌัคแด็ง ดามูร์ สัมผัสความสงบและความโรแมนติกจากสวนดอกไม้ซึ่งถูกออกแบบมาอย่างสวยงาม
 • สะพานโกลเด้น หรือสะพานมือยักษ์ลอยฟ้า มีความยาว 150 เมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลราวๆ 1,400  เมตร แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของบานา ฮิลส์ ในขณะนี้ ด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่เหนือใคร สะพานลอยฟ้าสีทอง ที่มีมือยักษ์โอบอุ้มสะพานอยู่

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Cicilia หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  ดานัง – กรุงเทพฯ 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง

13.30 น. โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG948 เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย

15.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก

* รูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างในการนำเสนอเท่านั้น *

 

** เดินทาง 2 คนขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 14,500 บาท

** เดินทาง 4 คนขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 11,000 บาท

** เดินทาง 6 คนขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท

สำหรับเดินทางเดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน 2562

 

อัตรานี้รวม

 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าไกด์ท้องถื่นและคนขับรถ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋ว เครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าทริปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

Vietnam Highlights Surprise! 4 Days

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮานอย – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – วิหารวรรณกรรม – โบสถ์เซนต์โจเซฟ – โอลด์ควอเตอร์ – ฮานอย

12.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN610 นำท่านเหินฟ้าสู่ ฮานอย ประเทศเวียดนาม

14.10 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ฮานอย ประเทศเวียดนาม

 • วัดหง็อกเซิน (วัดเนินหยก) วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
 • ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย
 • วิหารวรรณกรรม ภาษาเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง อุทิศให้แด่ขงจื้อ ต่อมาตัววิหารแห่งนี้ได้ถูกควบรวมกับกว็อกตื่อยาม หรือโรงเรียนของขุนนาง ต่อมากลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
 • โบสถ์เซนต์โจเซฟ เมื่อฝรั่งเศสเข้าปกครองเวียตนามและได้จัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ให้ทันสมัยได้ทำให้ความเชื่อและสิ่งก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ได้ถูกทำลาย
 • โอลด์ควอเตอร์ ย่านการค้าเก่าแก่อันทรงเสน่ห์ มีซอยกว่า 36 ซอย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อของ มีทั้งของพื้นเมือง ถ้วยชาม ข้าวของเครื่องใช้ รวมไปถึง ร้านอาหารมากมาย

 ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sunny 3 หรือ First Eden หรือ Sunset West Lake หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง านอย – ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ซาปา

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

 • ซาปา เมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม  อยู่ในจังหวัดหล่าวกาย ตั้งอยู่บนระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,650  เมตร จึงทำให้ที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาชมทัศนียภาพเมืองซาปาที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Holiday Sapa หรือ Sapa Lodge หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  ซาปา – ยอดเขาฮามรอง – นั่งกระเช้า – ยอดเขาฟานซีปัน – ฮานอย

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

 • ยอดเขาฮามรอง ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ
 • นั่งกระเช้า สู่ ยอดเขาฟานซีปัน ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • กลับสู่ เมืองฮานอย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sunny 3 หรือ First Eden หรือ Sunset West Lake หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่  ฮานอย – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สุสานโฮจิมินห์ – วิหารเสาเดียว – ฮานอย – กรุงเทพฯ   

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ อาคารคอนกรีตขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นเพื่อจัดแสดง เอกสาร งานศิลปะ และภาพถ่ายต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมที่ประธานาธิบดีเคยกระทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่พร้อมทั้งยังมีห้องจัดนิทรรศการ ห้องสมุด ห้องวิจัย และห้องประชุมขนาดใหญ่เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

 • สุสานโฮจิมินห์ ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้า และมีทหารอารักขารอบทิศ

(กรุณาแต่งการสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว รองเท้าแตะ)

 • วิหารเสาเดียว สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่เจ้าแม่กวนอิม เป็นศาลาเก๋งจีนเล็กๆอยู่กลางน้ำ มีเสาเป็นฐานอยู่เพียงเสาเดียว เปรียบวิหารนี้ได้กับดอกบัวที่โผล่ขึ้นเหนือน้ำ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.35 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN613 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

17.35 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 

** เดินทาง 2 คนขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 18,500 บาท

** เดินทาง 4 คนขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 11,000 บาท

** เดินทาง 6 คนขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท

สำหรับเดินทางเดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน 2562

 

อัตรานี้รวม

 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าไกด์ท้องถื่นและคนขับรถ

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋ว เครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าทริปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรมเดินทางใน DUBAI ได้ที่ Telephone.: 02 634 8877

Comments

comments