Charming Netherland & Belgium Exclusive Surprise! 10 days

Locations :
(ประเทศเนเธอร์แลนด์) อัมสเตอร์ดัม => (ประเทศเบลเยียม) เมืองบรัสเซลส์
11 Aug 2017 - 20 Aug 2017

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ
23.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน
เอมิเรสต์ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว T ประตู 9
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
02.25 น.
โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK371 นำท่านเหินฟ้าสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรสต์
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่สอง
ดูไบ – อัมสเตอร์ดัม – อูเทรคต์ – ปราสาทเดอฮาร์ – อัมสเตอร์ดัม – ย่านดัมสแควร์
เช้า
อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
05.35 น.
ถึงท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องบิน
09.40 น.
โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK147 นำท่านเหินฟ้าสู่ อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
13.20 น.
ถึงท่าอากาศยาน อัมสเตอร์ดัม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อูเทรคต์ ตั้งอยู่ในตอนกลางของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานราวสองพันปี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของเนเธอร์แลนด์ และเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ทำให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สดใสของนักศึกษาหนุ่มสาว ภายใต้สถาปัตยกรรมโบราณ ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
ดูไบ – อัมสเตอร์ดัม – อูเทรคต์ – ปราสาทเดอฮาร์ – อัมสเตอร์ดัม – ย่านดัมสแควร์ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชม ปราสาทเดอฮาร์ ปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ มีรูปทรงแบบปราสาทในเทพนิยาย รายล้อมไปด้วยสวนที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 เดิมเป็นสมบัติของตระกูล แวน เดอ ฮาร์ บิช็อบแห่ง
อูเทร็คต์ ต่อมาถูกฝรั่งเศสรุกรานในปี ค.ศ.1673 ถูกทำลายลงด้วยฝีมือของทหารฝรั่งเศส ในปัจจุบันเป็นรูปโฉมที่ซ่อมแซมขึ้นใหม่ โดยได้รับการบูรณะขึ้นโดย สตรีผู้สูงศักดิ์ชาวฝรั่งเศส จากตระกูล เดอ รอธชาล์ด เพื่อใช้เป็นบ้านตากอากาศฤดูร้อนของครอบครัว
ดูไบ – อัมสเตอร์ดัม – อูเทรคต์ – ปราสาทเดอฮาร์ – อัมสเตอร์ดัม – ย่านดัมสแควร์ - 2
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์
แล้วนำท่านชม ย่านดัมสแควร์ ลานกว้างกลางเมืองขนาดใหญ่ ที่มีสถานที่สำคัญๆ ตั้งอยู่มากมาย อาทิเช่น โบสถ์ใหม่ที่สร้างขึ้นในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 และอนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ เป็นรูปทรงกรวยสีขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1956 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ดูไบ – อัมสเตอร์ดัม – อูเทรคต์ – ปราสาทเดอฮาร์ – อัมสเตอร์ดัม – ย่านดัมสแควร์ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Amsterdam หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สาม
อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม – ย่านยอร์แดน
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร .นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น หรือเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารักๆ ซึ่งทั้งหมู่บ้านไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น เพลินเพลินกับบรรยากาศของหมู่บ้าน unseen แห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านที่ปราศจากถนนสักสาย ซึ่งจะมีลำคลองล้อมรอบหมู่บ้าน การคมนาคมยังคงใช้การสัญจรทางน้ำดั่งเช่นในอดีต อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความประทับใจ จนถึงเวลานัดหมาย
อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม – ย่านยอร์แดน - 2
ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ อัมสเตอร์ดัม
แล้วนำท่านเดินทางสู่ ย่านยอร์แดน ซึ่งเคยเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนยิว แต่ปัจจุบันกลับเป็นย่านของ
คนทำงานและเหล่าศิลปิน ย่านนี้ถือว่าเป็นย่านที่มีเสน่ห์ที่สุดในอัมสเตอร์ดัมเพราะแวดล้อมไปด้วย
บรรยากาศที่โรแมนติก จนกลายเป็นย่านที่มีประชากรต้องการอาศัยอยู่มากที่สุด อิสระให้ทุกท่าน
เก็บภาพและบรรยากาศที่โรแมติกตามอัธยาศัย
อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม – ย่านยอร์แดน - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Amsterdam หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สี่
อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – ชมเมือง – หมู่บ้านซานสคันส์ ชมเมือง – โรงงานชีส – โรงงานรองเท้าไม้ – อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โวเลนดัม เมืองหมู่บ้านชาวประมงที่ยังคงอนุรักษ์วิถีความเป็นอยู่แบบเดิมไว้ ชมบ้านเรือนรูปทรงกะทัดรัด น่ารัก และการแต่งกายแบบดั้งเดิม
นำท่านเดินชมความงามและความน่ารัก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และซื้อของฝากติดไม้ติดมือ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – ชมเมือง – หมู่บ้านซานสคันส์	ชมเมือง – โรงงานชีส – โรงงานรองเท้าไม้ – อัมสเตอร์ดัม 					ล่องเรือหลังคากระจก - 2
ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานสคันส์ เมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ มีบรรยากาศอันเก่าแก่
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร พาท่านชมหมู่บ้านกังหันแห่งนี้ ที่ในอดีตเคยเป็นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก และเป็นเมืองซึ่งเคยมีกังหันกว่า 800 ตัว ปัจจุบันนี้ยังมีกังหันหลงเหลืออยู่บ้าง แม้จะน้อยลงแต่เสน่ห์อันหอมหวนของเมืองนี้มิเคยหายไป นอกจากกังหันลมแล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของโรงงานชีส โรงงานทำรองเท้าไม้ ซึ่งเป็นหนึ่งในของฝากเลื่องชื่อของประเทศเนเธอร์แลนด์อีกด้วย
อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – ชมเมือง – หมู่บ้านซานสคันส์	ชมเมือง – โรงงานชีส – โรงงานรองเท้าไม้ – อัมสเตอร์ดัม 					ล่องเรือหลังคากระจก - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ อัมสเตอร์ดัม แล้วนำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมความงดงามของกรุงอัมสเตอร์ดัม ท่านจะได้ชมคูคลองที่ถูกขุดไม่ว่าจะเป็นคลองไกเซอร์กร้านซ์ หรือคลองเฮเลนกร้านซ์ รูปแบบผังของคลองนั้นสามารถจัดได้อย่างมีระเบียบ และขนานกันไปรอบเมือง ซึ่งมีระบบป้องกันน้ำที่แข็งแรงและดีเยี่ยมเมืองจึงไม่จมอยู่ใต้ท้องทะเล ชมตึกรามบ้านช่อง อันสวยงาม ที่สร้างอยู่ริมคลองซึ่งสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบสเปนผสมกับเรอเนสซองส์ ตัวตึกจะสร้างโดยการใช้อิฐแดงก่อแบบไม่ฉาบปูนหน้าจั่วจะมีไม้ยื่นออกมาเพื่อใช้แขวนรอก เนื่องจากสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ได้มีการเรียกเก็บภาษีโรงเรือนตามความกว้างของหน้าบ้าน ทำให้บ้านตามริมน้ำมีหน้ากว้างไม่กว้างนัก ส่วนรอกนั้นมีไว้สำหรับชักรอกเฟอร์นิเจอร์และ เครื่องใช้ต่าง ๆ เข้าทางหน้าต่างแทน
อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – ชมเมือง – หมู่บ้านซานสคันส์	ชมเมือง – โรงงานชีส – โรงงานรองเท้าไม้ – อัมสเตอร์ดัม 					ล่องเรือหลังคากระจก - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Amsterdam หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่ห้า
อัมสเตอร์ดัม – แอนต์เวิร์ป – ย่าน ครูนปล้าซ – บรูจ จตุรัสเบิร์ก – จตุรัสมาร์ค
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ แอนต์เวิร์ป เมืองท่าที่สำคัญของประเทศเบลเยี่ยม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสเกลต์ เมืองนี้ถือเป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของประเทศเบลเยี่ยมอีกด้วย
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชมเมืองแอนต์เวิร์ป ย่าน ครูนปล้าซ จตุรัสที่ตั้งอนุสาวรีย์ปีเตอร์พอลรูเบนซ์ ศิลปินและจิตรกรชื่อดังของเบลเยี่ยม ชม มหาวิหารพระแม่มาเรีย วิหารสไตล์กอธิคที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเบลเยี่ยม
อัมสเตอร์ดัม – แอนต์เวิร์ป – ย่าน ครูนปล้าซ – บรูจ 					จตุรัสเบิร์ก – จตุรัสมาร์ค - 2
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ บรูจ เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อันแสนโรแมนติคของเบลเยี่ยม โดยได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย
แล้วนำท่านเดินทางสู่ จตุรัสเบิร์ก จัตุรัสที่ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสำคัญทางศาสนา ชมความงดงามของโบสถ์แบบโกธิคและความงดงามของศิลปะ
จากนั้น นำท่านชม จตุรัสมาร์ค แหล่งการค้าสำคัญกลางใจเมืองบรูจที่ไม่ไกลจากจตุรัสเบิร์ก ตั้งอยู่ด้านหน้าของที่ทำการรัฐ และที่นี่ยังใช้เป็นที่จัดงานสำคัญ ๆ อีกด้วย ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกมากมาย
อัมสเตอร์ดัม – แอนต์เวิร์ป – ย่าน ครูนปล้าซ – บรูจ 					จตุรัสเบิร์ก – จตุรัสมาร์ค - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม NH Brugge หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่หก
บรูจ – ล่องเรือชมเมืองบรูจ – เก้นท์ – นั่งรถม้าชมเมือง บรัสเซลส์
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือชมเมืองบรูจ ไปตามลำคลองที่เงียบสงบ ให้ท่านได้ชมสวน โบสถ์น้อยใหญ่และอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่ได้รับการรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
บรูจ – ล่องเรือชมเมืองบรูจ – เก้นท์ – นั่งรถม้าชมเมือง 					บรัสเซลส์ - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เก้นท์ เมืองศูนย์กลางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดแฟลนเดอร์ แห่งแคว้นเฟลมิช ประเทศเบลเยี่ยม โดยในสมัยยุคกลาง เก้นท์ เคยกลายเป็นเมืองที่มีสถิติในด้านของการเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ณ ช่วงเวลานั้นอีกด้วย
ซึ่งท่านสามารถพบเห็นได้จากความเจริญรุ่งเรืองของตัวเมืองในด้านต่าง ๆ ทั้งการเป็นศูนย์รวมของมหาวิทยาลัยในชุมชน และการเป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายทางเรือเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน
บรูจ – ล่องเรือชมเมืองบรูจ – เก้นท์ – นั่งรถม้าชมเมือง 					บรัสเซลส์ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่าน นั่งรถม้า ชมทัศนียภาพ ผ่านชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในเมือง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
บรูจ – ล่องเรือชมเมืองบรูจ – เก้นท์ – นั่งรถม้าชมเมือง 					บรัสเซลส์ - 2
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามตลอดสองข้างทางในระหว่างการเดินทาง
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Warwick Brussels - Grand หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่เจ็ด
บรัสเซลส์ – ช้อปปิ้ง Maasmechelen Village Outlet – ช้อปปิ้งย่าน Rue Neuve
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Maasmechelen Village Outlet เอาท์เล็ตมอลล์ ที่มีร้านค้าให้ท่านได้เลือกชมหรือเลือกซื้อมากมาย เช่น Armani, BOSS, Calvin Klein, Coach, Guess, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Versace เป็นต้น ท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี และอื่นๆ อีกมายมาย ซึ่งเป็นแบรนด์ดังๆ มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
บรัสเซลส์ – ช้อปปิ้ง Maasmechelen Village Outlet – ช้อปปิ้งย่าน Rue Neuve - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในเอาท์เล็ต
โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯจัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 ยูโร
ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงบรัสเซลส์ แล้วนำท่านเดินทางสู่ย่าน Rue Neuve แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของบรัสเซลส์ มีร้านค้าแบรนด์เนม ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้ามากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกช้อป จนถึงเวลานัดหมาย
บรัสเซลส์ – ช้อปปิ้ง Maasmechelen Village Outlet – ช้อปปิ้งย่าน Rue Neuve - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Warwick Brussels - Grand Place หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่แปด
บรัสเซลส์ – อโตเมี่ยม – มินิยุโรป – ช้อปปิ้งย่าน Avenue Louise
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชม อโตเมี่ยม ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลกเมื่อปี ค.ศ. 1958 โดยสร้างเป็นรูปทรงกลมขนาดยักษ์จำนวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดของประเทศเบลเยี่ยม และได้จำลองแบบมาจากอะตอมที่ขยายขนาดขึ้นมา 165 ล้านเท่า ปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของบรัสเซลส์ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชมเมื่อมาเยือนเมืองนี้ และชม มินิยุโรป เมืองจำลองขนาดย่อมที่นำเอาสถานที่โดดเด่นของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปมารวบรวมไว้ที่นี่ โดยสร้างในอัตราส่วน 1 : 25 จากขนาดจริง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
บรัสเซลส์ – อโตเมี่ยม – มินิยุโรป – ช้อปปิ้งย่าน Avenue Louise - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง Avenue Louise ถนนช้อปปิ้ง แบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Giorgio Armani, Gianni Versace, Christian Dior เป็นต้น ทั้งยังมีห้างสรรพสินค้ารายล้อมอีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งจนถึงเวลานัดหมาย
บรัสเซลส์ – อโตเมี่ยม – มินิยุโรป – ช้อปปิ้งย่าน Avenue Louise - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Warwick Brussels - Grand Place หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่เก้า
บรัสเซลส์ – จตุรัสแกรนด์เพลส – อนุสาวรีย์แมนนิเก้นพิส ร้านแมรี่ช็อกโกแลต – ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ – ดูไบ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชม จตุรัสแกรนด์เพลส จตุรัสใจกลางกรุงบรัสเซลส์อันเลื่องชื่อว่าสวยงามที่สุดในยุโรป และเป็นสถานที่ซึ่งยูเนสโก้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ตื่นตากับอาคารรายรอบที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาร็อค กอธิค นีโอกอธิค จากนั้นชม อนุสาวรีย์แมนนิเก้นพิส หนูน้อยยืนฉี่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซล
บรัสเซลส์ – จตุรัสแกรนด์เพลส – อนุสาวรีย์แมนนิเก้นพิส 					ร้านแมรี่ช็อกโกแลต – ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ – ดูไบ - 2
จากนั้น นำท่านสู่ ร้านแมรี่ช็อกโกแลต ตั้งอยู่ใกล้กับเขตพระราชฐานในกรุงบรัสเซลส์ ที่ตกแต่งด้วยกำมะหยี่สีน้ำเงินและสีทอง มีเฟอร์นิเจอร์สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ซึ่งดูเหมือนเป็นร้านขายเครื่องเพชรมากกว่าจะเป็นร้านขายช็อกโกแลต ร้านนี้ก่อตั้งขึ้นโดย Madam Marie Delluc ตั้งแต่ปี 1919 ปัจจุบันทางร้านก็ยังผลิตช็อกโกแลตด้วยสูตรดั้งเดิมตั้งแต่ยุคนั้น และก็ยังทำช็อกโกแลตถวายแด่พระราชวงศ์เบลเยี่ยม มาจนถึงปัจจุบัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินเลือกซื้อช็อกโกแลตที่มีมากกว่า 70 ชนิด ทั้งช็อกโกแลตดำ แบบสอดไส้ครีมข้น หรือแบบ Truffles แบบมีไส้เคลือบผิวด้วยเนื้อช็อกโกแลตหรือผงโกโก้หน้าตาคล้ายเห็ดทรัฟเฟิลส์ เป็นต้น
บรัสเซลส์ – จตุรัสแกรนด์เพลส – อนุสาวรีย์แมนนิเก้นพิส 					ร้านแมรี่ช็อกโกแลต – ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ – ดูไบ - 2
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบรัสเซลส์
15.05 น.
โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK184 นำท่านเหินฟ้าสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรสต์
03.00 น.
โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK384 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
23.40 น.
ถึงท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องบิน
03.00 น.
โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK384 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
DAY
วันที่สิบ
ดูไบ – กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
12.30 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Charming Netherland & Belgium Exclusive Surprise! 10 days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 123,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 111,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 99,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 22,000 บาท
หมายเหตุ       

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน) สายการบินฟินน์แอร์
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร  โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 065-238830-9

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 1. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments