นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. [ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email]
 2. [ข้อมูล xxx]
 3. [ข้อมูล yyy]
 4. […]

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
  2. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
  3. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน
  4. […]
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
  1. [บุคคลที่สามที่เปิดเผยข้อมูล]
  2. […]
 3. โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
  1. [วิธีการ เช่น ได้รับทาง email ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ได้รับเป็นเอกสาร]
  2. […]

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 1. [เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการ….]
 2. [เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการ….]

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เก็บรวบรวม [รายละเอียดการประมวลผล]
 • ใช้ [รายละเอียดการประมวลผล]
 • เปิดเผย [รายละเอียดการประมวลผล] ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมี ดังนี้

[รายชื่อ หรือ ประเภท (ละเอียดที่สุดเท่าที่จะสามารถระบุได้) ของผู้ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน] 

นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูล ดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง

เราอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง

ประเทศ โดยมีรายชื่อดังนี้

[รายชื่อ]

หน่วยงานดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguards) และจะสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

[รายละเอียดของมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน ประเทศที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่พอสังเขป]

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ลักษณะการเก็บ [จัดเก็บเป็น Soft Copy / Hard Copy]

2. สถานที่จัดเก็บ [เก็บไว้ที่ห้อง ตู้ ที่มีอุปกรณ์นิรภัย / เก็บไว้ใน computer / เก็บไว้บน Cloud ที่ใช้บริการกับ…]

3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการ [วิธีการทำลาย กรณี Soft Copy / Hard Copy] และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน [จำนวนวัน] วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 1. [ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email]
  ระยะเวลาประมวลผล: 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
 2. [ข้อมูล xxx]

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษา รายละเอียดเงื่อนไข ขอยกเว้นการใช้สิทธิ์ต่างๆ ได้ที่ [link รายละเอียดของการใช้สิทธิ์*] หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [link ข้อมูลสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น TDPG3.0, เว็บไซตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th]

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการ

พิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามขั้นตอนดังนี้

[ขั้นตอนการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร]

Cookies

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านใน website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. […]

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา

 1. [Functionality – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น]
 2. [Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน]
 3. […]

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ดังนี้

[ขั้นตอนการตั้งค่าโดยอาจกำหนดเป็นกรณีใช้ Google Chrome / กรณีใช้ Safari / กรณีใช้ Internet Explorer เป็นต้น]

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ [dd/mm/yy]

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: [ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)]
สถานที่ติดต่อ: [ที่อยู่สำนักงานใหญ่ สถานที่ทำงานของผู้ควบคุมข้อมูล]
ช่องทางการติดต่อ: 
[โทรศัพท์]
[email]
[website ]
[ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่นๆ : อาทิ. LINE, Facebook, Instagram, Twitter หรือ Social Media อื่นๆ]

รายละเอียดตัวแทนผู้รับผิดชอบ (ถ้ามี)

[หมายเหตุ: สำหรับกรณีที่องค์กรเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่นอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 5 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562]

ชื่อตัวแทนผู้รับผิดชอบ: [ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)]
สถานที่ติดต่อ: [ที่อยู่สำนักงานใหญ่ สถานที่ทำงานของผู้ควบคุมข้อมูล]
ช่องทางการติดต่อ:
[โทรศัพท์]
[email]
[website]

[ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่นๆ : อาทิ. LINE, Facebook, Instagram, Twitter หรือ Social Media อื่นๆ]

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) (ถ้ามี)

ชื่อ: [ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)]
สถานที่ติดต่อ: [ที่อยู่สำนักงานใหญ่ สถานที่ทำงานของผู้ควบคุมข้อมูล]
ช่องทางการติดต่อ:
[โทรศัพท์]
[email]

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: [ที่อยู่]
ช่องทางการติดต่อ:
[โทรศัพท์]
[email]

ระยะเวลาในการติดต่อ / ร้องเรียน [ภายใน…วันนับแต่….. ]

บริษัท เวิลด์เซอร์ไพร้ส ทราเวิล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป

 ประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (ตามนิยามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) มีความสำคัญอย่างยิ่งกับบริษัท เวิลด์เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด  (ต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทหรือ ”ของเรา) เพื่อที่เราจะได้รับความไว้วางใจ ดังนั้น บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปอย่างปลอดภัย โดยดำเนินนโยบายตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) บริษัท ขอรับรองว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเราตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งและชี้แจงวิธีการที่ บริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า การประมวลผล) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะนำไปใช้กับการติดต่อสื่อสารทุกช่องทางทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล แอปพลิเคชัน หรือผ่านวิธีการอื่นใดที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการรายใหม่ ผู้ติดต่อประสานงานหรือตัวแทนของบริษัทท่องเที่ยว ผู้เดินทางท่องเที่ยวหรือ ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซส์ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของเรา  สิ่งพิมพ์และข้อมูลอื่นของเรา บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้รับจ้าง ผู้ขาย ผู้ติดต่อประสานงาน ตัวแทนหรือพนักงานของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลภายนอก (ต่อไปนี้จะแทนด้วยคำว่า ลูกค้าหรือ ของคุณ)

อย่างไรก็ตาม บริษัท อาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันภายนอก หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกในระหว่างการติดต่อสื่อสาร ซึ่งในกรณีดังกล่าวนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ครอบคลุมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นเหล่านั้น

ขอแนะนำให้อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และขอเรียนว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัท อาจไม่สามารถดำเนินการที่กำหนดไว้แก่คุณได้

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อาจทำการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น และแนวปฏิบัติของเรา ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของคุณ บริษัท จะระบุเวอร์ชั่นและวันที่ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่ด้านบนของนโยบาย และหากการเปลี่ยนแปลงใดจำเป็นต้องได้รับความยินยอม บริษัท จะขอความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ

ช่องทางการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้:

 • หมายเลขโทรศัพท์: +66 (0)2 634-8877
 • ที่อยู่อีเมล: contact@worldsurprise.com
 • ส่งหนังสือมาที่ บริษัทเวิลด์ เซอร์ไพร้ส จำกัด 91/1 ซอย อนุมานราชธน ถนน เดโช  แขวงสุริยวงศ์ เขต บางรักกรุงเทพ 10500

คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

การได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้ไว้ (เช่น เมื่อลูกค้าเดินทางกับบริษัท หรือเมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์มที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเรา) หรือบุคคลภายนอก ซึ่งเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือเก็บรวบรวมไว้ในขั้นตอนการให้บริการในลักษณะที่เหมาะสม

โดยปกติ กิจกรรมของ บริษัท ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมสำหรับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เช่น ผู้เยาว์หรือบุคคลที่ถือว่าไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งหาก บริษัท ทราบว่าได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที และหากคุณเป็นผู้เยาว์และยินยอมให้ บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณต้องแจ้งว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะผู้ปกครองของคุณยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าว

บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้

1) ข้อมูลประจำตัว

 • ชื่อ นามสกุล
 • ลายมือชื่อ
 • เพศ
 • ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน (ยกเว้นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว)
 • ข้อมูลหนังสือเดินทาง (ยกเว้นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว)
 • ทะเบียนบ้าน (ยกเว้นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว)
 • เอกสารที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ประเภทอื่นที่รัฐออกให้ (ยกเว้นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว)
 • ข้อมูลด้านการงาน
 • ตำแหน่งงาน
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • ภาพถ่าย
 • วันเกิด
 • อายุ
 • ภาพเคลื่อนไหว

2) ข้อมูลติดต่อ

 • หมายเลขโทรศัพท์
 • เบอร์มือถือ
 • หมายเลขแฟกซ์
 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่อีเมล
 • ข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

3) ข้อมูลด้านธุรกรรม

 • ข้อมูลสัญญา
 • บริการที่ให้บริการ
 • ประวัติการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
 • ข้อคิดเห็น คำถาม การสอบถาม คำติชม การตอบแบบสำรวจ

4) ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

 • ศาสนา (รวมถึงข้อห้ามเรื่องอาหาร)
 • สัญชาติ
 • กรุ๊ปเลือด
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ (รวมถึงการแพ้อาหารและการสูบบุหรี่)

บริษัท ไม่ได้ประสงค์จะประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของคุณ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อมูลที่มีความอ่อนไหวจะมีอยู่ในเอกสารประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บริษัท จึงอาจปกปิดหรือขอให้คุณปกปิดข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่มีอยู่ในเอกสารนั้นเพื่อที่ บริษัท จะได้ไม่ประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ไม่จำเป็น

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา คุณต้องรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และบุคคลผู้นั้นได้รับแจ้งเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามฐานต่อไปนี้

 • ฐานความยินยอม
 • ฐานสัญญา เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่มีต่อคุณตามใต้สัญญา
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของคุณ ผลประโยชน์ของ บริษัทและผลประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • ฐานการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

เมื่อ บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยที่คุณให้ความยินยอม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล (จะเรียกรวมกันว่า วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล”) จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่อไปนี้

 

1) ข้อผูกพันทางสัญญา

บริษัท จะประมวลผลข้อมูลประจำตัว ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลด้านธุรกรรมของคุณตามฐานสัญญาและฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเพื่อดำเนินการต่อไปนี้

 

 • สั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
 • ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามสัญญา
 • จัดทริปเดินทางของสื่อหรือบริษัท เพื่อการท่องเที่ยว และการเตรียมการที่จำเป็นอื่นเกี่ยวกับการเดินทางและที่พัก
 • จัดประชุมทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์
 • ดำเนินงาน จัดงาน หรือนำเสนอในงานแสดงสินค้า งานด้านการท่องเที่ยว
 • จัดการด้านการชำระเงิน
 • อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับข้อผูกพันทางสัญญาอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัท ยังจะประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของคุณ (ในเรื่องศาสนา (รวมถึงข้อห้ามเกี่ยวกับอาหาร) สัญชาติ กรุ๊ปเลือด และข้อมูลด้านสุขภาพ (รวมถึงการแพ้อาหารและการสูบบุหรี่)) ตามที่ระบุในเอกสารประจำตัวที่รัฐออกให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือสังเกตการณ์การจัดทัวร์ ซึ่งคุณจะต้องยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าว

2) ข้อมูลการบริการและกิจกรรมประชาสัมพันธ์

บริษัท จะประมวลผลข้อมูลประจำตัว ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลด้านธุรกรรม คุกกี้ และข้อมูลเว็บบีคอนตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม เพื่อดำเนินการต่อไปนี้

 • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและบริการของเรา
 • ปรับปรุงเพจในเครือข่ายสังคมออนไลน์และปรับปรุงการปรากฏในออนไลน์ของเรา
 • ลงรูปที่อาจมีรูปของคุณปรากฏอยู่เพื่อประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของ บริษัท

3) การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด 

บริษัท จะประมวลผลข้อมูลประจำตัว ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลด้านธุรกรรม คุกกี้ และข้อมูลเว็บบีคอนตามฐานความยินยอม เพื่อที่จะดำเนินการต่อไปนี้

 • จัดส่งจดหมายข่าว ทางอิเลคทรอนิกส์
 • ให้ข้อมูลและรางวัลที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ งาน และกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

4) ตอบคำถามและให้ข้อมูลอื่น

บริษัท จะประมวลผลข้อมูลประจำตัว ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลด้านธุรกรรม คุกกี้ และข้อมูลเว็บบีคอนตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม เพื่อดำเนินการต่อไปนี้

 • วิเคราะห์และตอบคำถาม ความเห็น ข้อซักถาม หรือคำติชมของคุณ
 • จัดกิจกรรมหรือให้ข้อมูลที่คุณขอมา

ให้ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

5) การประกอบธุรกิจและการบริหารจัดการทั่วไปของ บริษัท 

บริษัท จะประมวลผลข้อมูลประจำตัว ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลด้านธุรกรรม คุกกี้ และข้อมูลเว็บบีคอนตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม เพื่อดำเนินการต่อไปนี้

 • จัดการและปรับปรุงการประกอบธุรกิจของเรา
 • ทำการตรวจสอบ
 • ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ทำการวิจัยและสำรวจตลาด และทำการวิเคราะห์การวิจัยและการสำรวจตลาด
 • ทำบันทึก และจัดการระบบไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • พัฒนาบริการของบริษัท
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขายและการโฆษณา
 • ปรับกลยุทธ์เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
 • เพิ่มความปลอดภัยทางออนไลน์

6) การยืนยันตัวตน

เพื่อที่จะตรวจสอบและยืนยันตัวตนของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล ผู้บริโภค ผู้เยี่ยมชม หรือบุคคลติดต่อประสานงานของพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ บริษัท จะประมวลผลข้อมูลประจำตัวและข้อมูลด้านธุรกรรมของคุณตามฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

โดยคุณอาจให้เอกสารที่เป็นบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ หรือเอกสารระบุตัวตนประเภทอื่นที่รัฐออกให้ และเราจะประมวลผลเฉพาะชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายของคุณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวตนของคุณ

7) การปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัท จะประมวลผลข้อมูลประจำตัว ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลด้านธุรกรรมของคุณตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย และที่เกี่ยวกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่และสิทธิทางกฎหมายของ บริษัท ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

8) การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัท จะประมวลผลข้อมูลประจำตัวของคุณ (โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหวของคุณที่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้) ตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม เพื่อดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของ บริษัท

การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่จำเป็นโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล หากมีการดำเนินคดีในศาลหรือการดำเนินการทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าการดำเนินการนั้นจะสิ้นสุดลง ซึ่งจะรวมถึงในระหว่างที่อาจมีการอุทธรณ์ และจากนั้นข้อมูลจะถูกลบทิ้งหรือเก็บไว้เป็นการถาวรตามที่กฎหมายอนุญาต

ในระหว่างระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล บริษัท จะใช้ทั้งมาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการความปลอดภัยเชิงบริหารจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสูญหาย ถูกใช้และถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ถูกทำให้เสียหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือถูกเปิดเผย  ทั้งนี้ มาตรการป้องกันความปลอดภัยทางกายภาพจะรวมถึงการมีตู้ล็อคเกอร์ที่มีการใส่กุญแจ และการควบคุมการเข้าถึงอย่างจำกัด ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะรวมถึงระบบควบคุมการเข้าถึงอย่างจำกัดและการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผล บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ (เช่น ผู้ให้บริการที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร) ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทสายการบิน บริษัทประกันภัยการเดินทาง และตัวแทนของบริษัทที่กล่าวมา)  อนึ่ง บริษัทจะกำกับดูแลให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรักษาไว้หาก บริษัท ขายหรือโอนธุรกิจหรือทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดไป หรืออยู่ในขั้นตอนการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการรวมองค์กรหรือการปรับโครงสร้างองค์กร

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล บริษัท อาจทำการเปิดเผย ให้และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพื้นที่นอกประเทศไทยเป็นครั้งคราว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้อยกว่ามาตรการภายใต้กฎหมายไทย เช่น ญี่ปุ่น  หรือ ประเทศโซนยุโรป เป็นต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัท จะขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ และจะกำกับดูแลให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สิทธิของลูกค้า

คุณในฐานะเจ้าของข้อมูลจะมีสิทธิดังต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือล้าสมัย
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ หากคุณยินยอมให้ บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อนึ่ง การเพิกถอนความยินยอมจะไม่มีผลย้อนหลังต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลที่มีขึ้นก่อนหน้านั้น
 • สิทธิในการขอเข้าถึงและทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถร้องขอให้ บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้หาก บริษัท ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ซึ่ง บริษัท จะให้สิทธิคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในเอกสารที่ร้องขอมาเท่านั้นแต่ไม่ใช่เอกสารทั้งหมด
 • สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลบุคคล เพื่อขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จัดส่งให้ บริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเรียงแล้ว นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิที่จะขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งได้รับตามฐานความยินยอมหรือฐานสัญญาไปยังบุคคลภายนอกได้ด้วย
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตลาดทางตรง
 • สิทธิในการลบ ทำลาย หรือปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ซึ่งรวมถึงเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี ซึ่งรวมถึงเมื่อ บริษัทกำลังพิจารณาคำขอของคุณที่คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณร้องขอให้ บริษัท เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแทนที่จะทำลายหรือลบข้อมูล หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่ บริษัท ไม่สามารถลบได้ เนื่องจากคุณได้ร้องขอให้ บริษัท เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม การใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือการยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่ บริษัทละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะดำเนินการกับคำขอใช้สิทธิข้างต้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ อย่างไรก็ตามเราอาจต้องใช้เวลานานขึ้นหากคำขอของคุณมีความซับซ้อนเป็นพิเศษ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัท จะแจ้งให้คุณทราบถึงความล่าช้าภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอ ทั้งนี้ บริษัท จะไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิข้างต้นแต่อย่างใด เว้นแต่คำขอของคุณไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นคำขอที่ซ้ำซ้อน หรือมากเกินความจำเป็น

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565