Hidden Gems of Slovenia Surprise!

Locations :
ประเทศสโลเวเนีย
07 Sep 2018 - 16 Sep 2018

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง

ชมแหล่งผลิตไวน์และขี่จักรยาน ในพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็น “Tuscany of Slovenia”ล่องแก่งท่ามกลางธรรมชาติอันสุดแสนบริสุทธิ์
ชมทะเลสาบเบลด หนึ่งในปลายทางอันสุดแสนโรแมนติก
ชมเมือง สโกฟจา โลกา หนึ่งในเมืองเก่าสมัยยุคกลางที่มีความสวยงามดุจดั่งเทพนิยาย

เรียนการทำอาหารท้องถิ่น พร้อมลิ้มลองรสชาติความอร่อยด้วยฝีมือของท่านเอง
ชมถ้ำพอทสยานา หนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป
สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองลูบลิยานา ที่มี Hidden Gems ซ่อนอยู่มากมายที่คุณไม่รู้จนกว่าจะมีคนมาบอกคุณ
เปิดประสบการณ์ในการตามหาเห็ดทรัฟเฟิล วัตถุดิบชิ้นเลิศแห่งวงการอาหาร

วันแรก ศ. 7 ก.ย. 61 
กรุงเทพฯ

22.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว T เจ้าหน้าที่ เวิลด์เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

02.25 น. โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง ส. 8 ก.ย. 61 
ดูไบ – เวนิส – ชิวิดาเล่ เดล ฟริอุลลิ – สะพาน Ponte del Diavolo –Piazza Paolo Diacono – โนวา โกริคา

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
05.35 น. ถึงท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.00 น. โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK135 นำท่านเหินฟ้าสู่ เวนิส ประเทศอิตาลี
13.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาร์โค โปโล เวนิส ประเทศอิตาลี

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ชิวิดาเล่ เดล ฟริอุลลิ หนึ่งในเมืองเล็กๆ อันงดงามในภูมิภาค Friuli-Venezia Giulia ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี
นำท่านสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเก่าที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นหนึ่งใน UNESCO World Heritage ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ในยุคโรมัน โดยจูเลียส ซีซาร์ ภายใต้ชื่อของ Forum Lulii อาทิเช่น สะพาน Ponte del Diavolo หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างมาตั้งแต่สมัย ค.ศ. 1442 และ Piazza Paolo Diacono จัตุรัสใจกลางเมือง

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โนวา โกริคา เมืองเล็กๆในประเทศสโลเวเนีย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Casino Park หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม อา. 9 ก.ย. 61 
โนวา โกริคา – Goriska Brda – ขี่จักรยาน – ชิมไวน์– โคบาริด – โบเวค – ล่องแก่ง – เบลด

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Goriska Brda แหล่งผลิตไวน์ในประเทศสโลเวเนีย ที่ได้ชื่อว่าเป็น “Tuscany of Slovenia”

จากนั้น พาท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปกับการ ขี่จักรยาน ท่ามกลางพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็น “Tuscany of Slovenia” ให้ท่านสัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น

จากนั้น นำท่านชมเรื่องราวประวัติความเป็นมาของการทำไวน์และ ชิมไวน์ ที่ผลิตในภูมิภาคแห่งนี้ที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอันเลื่องชื่อของประเทศสโลเวเนีย

(หมายเหตุ : ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โคบาริด

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โบเวค ให้ท่านได้ลองสัมผัสการล่องแก่งท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ตื่นเต้นไปกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนานและความเป็นกันเองภายใต้การดูแลของพนักงานผู้เชี่ยวชาญ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เบลด หนึ่งในปลายทางที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของทะเลสาบ และโบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางเกาะ ซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์ชื่อดังที่มีคู่หนุ่มสาวมาจัดงานแต่งงานมากมาย และให้บรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Toplice หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ จ. 10 ก.ย. 61 
เบลด – ทะเลสาบเบลด – สโกฟจา โลกา – Jezeršek Academy – เรียนทำอาหาร – ลูบลิยานา

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านล่อง ทะเลสาบเบลด ชมบรรยากาศท่ามกลางหุบเขาจูเลียน แอลป์ มุ่งหน้าสู่เกาะกลางทะเลสาบที่เป็นที่ตั้งของโบสถ์พระแม่มารี

ภายในโบสถ์มีภาพวาดเฟรสโก้มากมายที่บอกเล่าเรื่องราวของพระแม่มารี อีกทั้ง ยังมีความเชื่อท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่า เพื่อให้ชีวิตคู่ยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้น เจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวจากท่าเรือเดินขึ้นบันไดจำนวน 99 ขั้น จนถึงประตูหน้าโบสถ์ ก่อนที่จะทำการลั่นระฆัง

อิสระให้ท่านเก็บบรรยากาศความโรแมนติกบนเกาะจนถึงเวลานัดหมาย
แล้วนำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่ง

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชม สโกฟจา โลกา หนึ่งในเมืองเก่าในสมัยยุคกลาง ที่มีความสวยงามดุจดั่งเทพนิยายแห่งสโลเวเนีย พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทั้งลำน้ำและหุบเขา อีกทั้ง ยังนับได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีเรื่องทางประวัติศาสตร์เนื่องจากว่า เมืองแห่งนี้ได้รับการดูแลรักษาให้คงความเป็นเมืองในยุคกลางไว้มากที่สุดในประเทศสโลเวเนีย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ Jezeršek Academy พาท่านเปิดประสบการณ์ในการเรียนทำอาหารท้องถิ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลิน พร้อมกับเรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนการทำอาหารจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งลิ้มลองรสชาติความอร่อยจากอาหารด้วยฝีมือของท่านเอง

(หมายเหตุ : ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น)

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลูบลิยานา เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวีเนีย
พักค้างแรม ณ โรงแรม Intercontinental Ljubljana หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า อ. 11 ก.ย. 61 
ลูบลิยานา – ปราสาทลูบลิยานา – ล่องเรือ – สะพานมังกร – เมืองเก่า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านโดยสารรถรางขึ้นสู่เนินเขาเพื่อชม ปราสาทลูบลิยานา ปราสาทที่สร้างในสมัยยุคกลาง อีกทั้ง สามารถมองเห็นทัศนียภาพความสวยงามของเมืองหลวงได้อย่างชัดเจน

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือผ่านใจกลางของเมืองในแม่น้ำ Ljubljanica ผ่านชมเสน่ห์ ความสวยงามและทิวทัศน์ของสถานที่ต่างๆ ในลูบลิยานาภายใต้อีกมุมมองที่ต่างออกไป

(หมายเหตุ : ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น)
จากนั้น นำท่านสัมผัสเสน่ห์ของเมืองลูบลิยานา ที่มีแม่น้ำ Ljubljanica ไหลผ่านใจกลางเมืองท่ามกลางสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบบาร็อคที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน
นำท่านชม สะพานมังกร ที่ทอดข้ามแม่น้ำ Ljubljanica ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมือง

มีเรื่องเล่าของมังกรแห่งเมืองลูบลิยานา ว่า มังกร คือ Saint George ซึ่งก็คือนักรบกรีกผู้กล้าในตำนาน และเป็นตัวแทนของความกล้าหาญและความยิ่งใหญ่
แล้วเดินชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเมืองเก่าเช่น ศาลาว่าการเมือง, มหาวิหารเซนต์ นิโคลัส
จากนั้น นำท่านชมย่านการค้าพื้นเมือง และเดินเล่นชมบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูป หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Intercontinental Ljubljana หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก พ. 12 ก.ย. 61 
ลูบลิยานา – ถ้ำพอทสยานา – ปราสาทพรีดจาม่า – ปอรโตรอซ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชม ถ้ำพอทสยานา หนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป มีอายุยาวนานกว่า 2 ล้านปี และมีความยาวกว่า 27 กิโลเมตร สำหรับการเที่ยวชมภายในถ้ำนั้น จะเป็นการเข้าชมโดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1884 อุณหภูมิภายในถ้ำโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส (ควรเตรียมเสื้อกันหนาว เนื่องจากสภาพอากาศภายในถ้ำค่อนข้างเย็น) อีกทั้ง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและมีสีสันสวยงาม มีลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดิน และห้องต่างๆ มากมาย

นอกจากนี้ ยังสามารถพบสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “ปลามนุษย์” (Human fish) หรือ Olm สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในถ้ำ ผิวสีเนื้อคล้ายมนุษย์ ลำตัวยาวคล้ายงู มีแขนและขา ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1768 และอาศัยอยู่ในที่มืด

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชม ปราสาทพรีดจาม่า ปราสาทในยุคเรอเนสซองส์ที่ตั้งอยู่บนปากถ้ำของหน้าผาที่มีความสูงกว่า 100 เมตร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ปอรโตรอซ เมืองรีสอร์ทริมทะเลของประเทศสโลเวเนีย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Slovenija – Terme & Wellness LifeClass หรือในระดับเดียวกัน

 

วันเจ็ด พฤ. 13 ก.ย. 61 
ปอรโตรอซ – ไพราน – Tartini Square – โบสถ์ Saint George – Piran Town Wall – Truffle hunting – ปอรโตรอซ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ไพราน หนึ่งในสี่เมืองติดทะเล ของประเทศสโลเวเนีย ที่มีแนวชายฝั่งทะเลเอเดรียติคเพียง 47 กิโลเมตร เท่านั้น

เป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในคาบสมุทรIstria อีกด้วย และยังคงสภาพของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเวเนเซียนเอาไว้
นำท่านชม Tartini Square กลางเมืองไพราน บันทึกภาพกับรูปปั้น Tartini นักประพันธ์เพลงและนักไวโอลิน คนสำคัญของเมืองไพราน ซึ่งจัตุรัสสำคัญของเมือง ถูกตั้งชื่อตามชื่อเขาว่า Tartini Square

จากนั้น นำท่านชม โบสถ์ Saint George เป็นโบสถ์ โรมันคาทอลิกที่สำคัญของเมืองตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างในสมัยเวเนเซียน ศตวรรษที่ 12 แบบเวเนเชี่ยน – เรอเนสซองส์ โดยนักออกแบบ Bonfante Torre จากเวนิสอุทิศให้แก่นักบุญ Saint George ตัว Bell tower ของโบสถ์นี้ สร้างเลียนแบบ Bell Tower ที่ St. Mark’s Square เมืองเวนิส บางส่วนของโบสถ์เคยถล่มลงมา ต่อมาก็ได้ถูกซ่อมแซมบูรณะใหม่
จากนั้น นำท่านขึ้นชม Piran Town Wall กำแพงเมืองโบราณ จุดชมวิวทิวทัศน์ของเมือง

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเปิดประสบการณ์ใน การออกตามหาเห็ดทรัฟเฟิล (truffle hunting)
สุดยอดของอาหารประเภทเครื่องปรุงจนได้รับฉายาว่าเป็น Diamond of the Kitchen มีรสจัดและกลิ่นหอมเฉพาะตัวอันเป็นเอกลักษณ์

(หมายเหตุ : ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น)
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ปอรโตรอซ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Slovenija – Terme & Wellness LifeClass หรือในระดับเดียวกัน

วันที่แปด ศ. 14 ก.ย. 61 
ปอรโตรอซ – มัจเจีย – ปราสาทมิราม่า – เมสเตร้

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชม มัจเจีย เมืองเก่าที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยโรมัน อยู่ทางด้านปลายตะวันออกสุดของประเทศอิตาลี มีพรมแดนติดกับประเทศสโลเวเนีย ซึ่งเมืองนี้เป็นเพียงเมืองท่าเมืองเดียวของประเทศอิตาลีที่อยู่บนคาบสมุทร Istria ด้วยอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างแบบสไตล์กอธิค – เวเนเทียน ที่ยังมีหลงเหลือมาจากสมัยที่ตกอยู่ภายใต้อาณาจักรเวเนเซีย

ด้วยบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติและความเป็นไปของชาวเมือง โดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวประมง
ทำให้มัจเจีย เป็นอีกหนึ่งปลายทางที่มีคาแรกเตอร์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชม ปราสาทมิราม่า ปราสาทริมอ่าวทริเอสเต้ ที่สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19
ในอดีตเคยถูกครอบครองโดยออสเตรีย ที่ครั้งหนึ่งเคยยึดครองดินแดนในแถบทะเลเอเดรียติก ที่ความกลมกลืนของสีผิวของน้ำทะเล ทำให้ปราสาทมีความโดดเด่นและสวยงาม มีความกลมกลืนกับสีของน้ำทะเล กอปรกับการจัดสวนที่จัดแต่งอย่างสวยงามด้วยพรรณไม้นานาชนิค

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมสเตร้

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม NH Laguna Palace หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เก้า ส. 15 ก.ย. 61 
เมสเตร้ – McArthur Glen Designer Outlet Noventa di Piave – ท่าอากาศยานนานาชาติมาร์โค โปโล – ดูไบ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ McArthur Glen Designer Outlet Noventa di Piave เอาท์เล็ตชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของอิตาลี ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาสุดพิเศษมากมายหลากหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Fendi, Gucci, Prada, Salvatore Ferragamo, Versace และสินค้าแบรนด์ดังอีกมากมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ภายในเอาท์เล็ต
โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 Euro
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาร์โค โปโล

15.50 น. โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK136 นำท่านเหินฟ้าสู่ ดูไบ
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
23.35 น. ถึงท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
02.50 น. โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK370 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพ ฯ

วันที่สิบ อา. 16 ก.ย. 61 
ดูไบ – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
12.30 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Hidden Gems of Slovenia Surprise!
ผู้ใหญ่ ท่านละ 117,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 117,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 106,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 94,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 22,000 บาท
หมายเหตุ          

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน) สายการบินเอมิเรตส์
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)

2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 065-238830-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร โลกาศิริวัตร

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 4. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

5. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments