Japan Alps Snow Wall and Pink Moss Surprise! 7 Days

Locations :
(ประเทศญี่ปุ่น) นาโกย่า => โตเกียว => ทาเตยามะ
16 Apr 2017 - 22 Apr 2017

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – นาโกย่า
21.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย
อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
00.05 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นำท่านเหินฟ้าสู่ นาโกย่า
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่สอง
นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกย่า – กุโจฮะจิมัง – ปราสาทกุโจฮะจิมัง – ตัวเมืองกุโจฮะจิมัง – เกโระออนเซ็น
เช้า
บริการอาหารบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
07.00 น.
ถึงท่าอากาศยานเซ็นแทร์ เมือง นาโกย่า
หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางสู่ หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกย่า เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงและรวบรวมรถไฟต่างๆ ตั้งแต่สมัยรถจักรไอน้ำในอดีต มาจนถึงสมัยรถไฟระบบแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วสูงในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีระบบจำลองการขนส่งและคมนาคมทางรถไฟที่เสมือนจริงและน่าสนใจเป็นอย่างมากอีกด้วย
นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกย่า – กุโจฮะจิมัง – 				ปราสาทกุโจฮะจิมัง – ตัวเมืองกุโจฮะจิมัง – เกโระออนเซ็น - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ กุโจฮะจิมัง เมืองอีกแห่งหนึ่งที่ได้สมญานามว่าเป็นลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำในจังหวัดกิฟุ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำและการร่ายรำ จากนั้น นำท่านเข้าชม ปราสาทกุโจฮะจิมัง ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ปราสาทแห่งนี้ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1559 ตัวปราสาทได้ถูกทำลายลงในสมัยเมจิ จนถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ. 1933 ตัวปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา จากชั้นบนสุดของปราสาทสามารถมองเห็นมุมมองที่สวยงามของเมืองใน หุบเขาเบื้องล่าง รอบๆ ปราสาทเต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ลทำให้มีสีสันที่หลากหลายเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกย่า – กุโจฮะจิมัง – 				ปราสาทกุโจฮะจิมัง – ตัวเมืองกุโจฮะจิมัง – เกโระออนเซ็น - 2
จากนั้น นำท่านเดินชม ถนนใน ตัวเมืองกุโจฮาจิมัง ซึ่งมีบ้านเรีอนที่ยังหลงเหลือบรรยากาศแบบย้อนยุคไปสมัยอดีตเรียงรายอยู่ ถนนภายในตัวเมืองกุโจฮาจิมังมีรางน้ำอยู่จำนวนมาก จนถูกขนานนามว่า เมืองแห่งสายน้ำ ท่านสามารถได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมือง โดยเฉพาะถนนคาจิยะ และถนนโชคุนิน ซึ่งถูกอนุรักษ์ให้เป็นถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกย่า – กุโจฮะจิมัง – 				ปราสาทกุโจฮะจิมัง – ตัวเมืองกุโจฮะจิมัง – เกโระออนเซ็น - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เกโระออนเซ็น เมืองที่ชื่อพ้องเสียงกับคำว่า เคโระ ซึ่งแปลว่า “กบ” จึงได้นำกบมาเป็นสัญลักษณ์ของเมือง มีชื่อเสียงเรื่องการเป็นแหล่งน้ำแร่ น้ำพุร้อนที่นี่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นหนึ่งในสามน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น เชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคปวดในข้อ และอาการผิดปกติของการเคลื่อนไหวได้
นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกย่า – กุโจฮะจิมัง – 				ปราสาทกุโจฮะจิมัง – ตัวเมืองกุโจฮะจิมัง – เกโระออนเซ็น - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Ogawaya หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สาม
เกโระออนเซ็น – หมู่บ้านชิราคาวะ – จุดชมวิวชิโระยามะ – นันโตะ – วัดซุยเซนจิ – คิโบะริ โนะ ซาโตะ – กิจกรรม แกะสลักไม้ – โทยาม่า
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโช-สึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
เกโระออนเซ็น – หมู่บ้านชิราคาวะ – จุดชมวิวชิโระยามะ 				– นันโตะ – วัดซุยเซนจิ – คิโบะริ โนะ ซาโตะ – กิจกรรม 				แกะสลักไม้ – โทยาม่า - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นท้องถิ่นภายในบ้านแบบโบราณ โดยร้านนี้จะมีวิธีการประกอบอาหารอย่างปราณีต โดยนำปลาสด ๆ ที่ตกได้จากบ่อในบริเวณร้านมาประกอบอาหารที่หลากหลายให้กับทุกท่าน
เกโระออนเซ็น – หมู่บ้านชิราคาวะ – จุดชมวิวชิโระยามะ 				– นันโตะ – วัดซุยเซนจิ – คิโบะริ โนะ ซาโตะ – กิจกรรม 				แกะสลักไม้ – โทยาม่า - 2
หลังอาหาร นำท่านสู่ จุดชมวิวชิโระยามะ ซึ่งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของหมู่บ้าน เป็นจุดที่ท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์หมู่บ้านมรดกโลกในมุมสูง อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เกโระออนเซ็น – หมู่บ้านชิราคาวะ – จุดชมวิวชิโระยามะ 				– นันโตะ – วัดซุยเซนจิ – คิโบะริ โนะ ซาโตะ – กิจกรรม 				แกะสลักไม้ – โทยาม่า - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เขตอินามิ เมืองนันโตะ จังหวัดโทยามะ เมืองนันโตะนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และสายน้ำ และเขตอินามิก็มีชื่อเสียงเรื่องการแกะสลักไม้แบบอินามิที่สวยงามอลังการ นำท่านเข้าชม วัดซุยเซนจิ ที่จัดว่าเป็นสถานที่ต้นกำเนิดของการแกะสลักไม้แบบอินามิ เป็นวัดที่สร้างจากไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเขตโฮคุริคุ ขอหลักในปัจจุบันของวัดสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1885 ตกแต่งด้วยการแกะสลักไม้รูปอันละเอียดละออ ให้ท่านได้รับชมอาคารไม้ที่โอ่อ่างานแกะไม้รูปแบบต่างๆ ที่สวยสดงดงามจนถึงเวลาอันสมควร
เกโระออนเซ็น – หมู่บ้านชิราคาวะ – จุดชมวิวชิโระยามะ 				– นันโตะ – วัดซุยเซนจิ – คิโบะริ โนะ ซาโตะ – กิจกรรม 				แกะสลักไม้ – โทยาม่า - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ คิโบะริ โนะ ซาโตะ สตูดิโอแกะสลักไม้ในเขตอินามิ ให้ท่านได้ชมผลงานไม้แกะสลัก เรียนรู้หลักการและทักษะการแกะสลักไม้แบบอินามิ อีกทั้งยังได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจจากแกะสลักไม้แบบง่ายๆอี กด้วย
เกโระออนเซ็น – หมู่บ้านชิราคาวะ – จุดชมวิวชิโระยามะ 				– นันโตะ – วัดซุยเซนจิ – คิโบะริ โนะ ซาโตะ – กิจกรรม 				แกะสลักไม้ – โทยาม่า - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดโทยาม่า ประตูสู่เทือกเขาแจแปนแอลป์
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม ANA Crowne Plaza Toyama หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สี่
โทยาม่า – เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – คารุยซาว่า
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ นำท่านนั่งรถไฟจากสถานีโทยาม่า เพื่อเดินทางสู่สถานีทาเทยาม่า แล้วนำท่านนั่ง เคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขา จากสถานีทาเทยาม่าไปยังสถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 นาที จากนั้นนำท่านนั่งรถบัสสู่สถานีมูโรโดะ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
โทยาม่า – เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – 				เขื่อนคุโรเบะ – คารุยซาว่า - 2
ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย ยอดเขาทาเทยาม่าสูงถึง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ ทาเทยามะนี้เป็นภูเขาที่มีหิมะตกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีความสูงของหิมะที่ทับถมเฉลี่ย 7 เมตร (และอาจสูงถึง 20 เมตรในปีที่หิมะตกหนัก) นักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่าน กำแพงหิมะ ที่ขุดเป็นทางยาวเกือบครึ่งกิโลเมตรหลังเปิดเส้นทางในช่วงเดือนเมษายนของแต่ละปี (ส่วนมากจะเริ่มเปิดตอนปลายเดือน สามารถเช็คเวลาที่แน่นอนตามประกาศเป็นปีๆ ไป)โดยช่วงที่กำแพงหิมะมีขนาดสูงที่สุดก็คือหลังเปิดเส้นทางในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และตรงจุดที่ชมกำแพงหิมะนี้ นักเดินทางสามารถใช้เวลาเล่นหิมะ หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดไว้อย่างน่าสนใจได้ด้วย
โทยาม่า – เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – 				เขื่อนคุโรเบะ – คารุยซาว่า - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางต่อโดยรถบัสวิ่งผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้น นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่สถานีคุโรเบไดระ แล้วนำท่านนั่ง เคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจากสถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุด ของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร
โทยาม่า – เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – 				เขื่อนคุโรเบะ – คารุยซาว่า - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คะรุยซาว่า เมืองตากอากาศชื่อดังซึ่งตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟอาซามะ
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Karuizawa Princ West หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่ห้า
คารุยซาว่า – คารุยซาว่าการ์เด้นฟาร์ม – ชิชิบุ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – โตเกียว
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คารุยซาว่าการ์เด้นฟาร์ม ซึ่งในคารุยซาว่านี้ได้ชื่อว่าเป็น แหล่งเพาะปลูกผลไม้หลากหลายชนิดทั้ง โดยเฉพาะสตรอเบอรี่ อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน กับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่สด ๆ จากต้น
คารุยซาว่า – คารุยซาว่าการ์เด้นฟาร์ม – ชิชิบุ – ทุ่งดอกพิงค์มอส 				– โตเกียว - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านนางาโทโร ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเขต ชิชิบุ
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิชิบุ เมืองเล็ก ๆ ในจังหวัด ไซตะมะ เป็นจังหวัดติดโตเกียว จิจิบุ หรือ ชิชิบุ (Chichibu) มีเทือกเขา ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกพิงค์มอสในเขต ชิชิบุ ซึ่งปกคลุมด้วยดอกพิงค์มอส สีชมพู และสีม่วงอ่อนพร้อมใจกันบานสะพรั่งอวดโฉมนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
คารุยซาว่า – คารุยซาว่าการ์เด้นฟาร์ม – ชิชิบุ – ทุ่งดอกพิงค์มอส 				– โตเกียว - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Prince Park Tower Tokyo หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่หก
โตเกียว – อะเมโยโกะ – ช้อปปิ้งกินซ่า
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านอะเมโยโกะ ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมในนครโตเกียว ที่มีชื่อเต็มๆ มาจากคำว่า “อะเมยะ โยโกะโช” ซึ่งแปลว่า “ตรอกร้านขายขนม” เพราะมีร้านขนมมากมายเปิดเรียงรายกันอยู่ที่นี่นั่นเอง อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในราคาแบบกันเอง ไม่ว่าจะเป็นผลไม้สด อาหารทะเลสดๆ ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอาง หรือเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า ไม้กอล์ฟ และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เป็นต้น จากร้านรวงมากมาย
โตเกียว – อะเมโยโกะ – ช้อปปิ้งกินซ่า - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ
ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 Yen
หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านกินซ่า นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม และร้านทอยส์ปาร์ค ที่ขายของเล่นและเกมส์ ร้านของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำของโลกที่หาได้เกือบทุกยี่ห้อที่จัดและตกแต่งร้านอย่างสวยงามเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก
โตเกียว – อะเมโยโกะ – ช้อปปิ้งกินซ่า - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก หรือสินค้าพื้นเมืองต่อจนถึงเวลานัดหมาย
ได้เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ
DAY
วันที่เจ็ด
โตเกียว – กรุงเทพฯ
00.20 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
04.50 น.
ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Japan Alps Snow Wall and Pink Moss Surprise! 7 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 99,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 90,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 80,000 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 23,500 บาท

หมายเหตุ

 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
 • มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทเป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพ ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

เลขที่บัญชี 001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

เลขที่บัญชี 101-8-64952-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร โลกาศิริวัตร

เลขที่บัญชี 065–2-38830–9

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะ ถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
  • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
  • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
  • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 4. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 5. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments