Japan Blue Spring & Wisteria Surprise!

Locations :
(ประเทศญี่ปุ่น) โตเกียว
25 Apr 2018 - 01 May 2018

Download Details
ชมทุ่งดอกไม้สีฟ้าที่บานสะพรั่งสุดลูกหูลูกตาราวกับพรมผืนใหญ่
พักผ่อนหย่อนใจไปกับออนเซ็นเก่าแก่และลือชื่อ คุซัทสึ
หลงใหลไปกับม่านดอกวิสเทเรีย ดอกไม้อันสวยงามที่ 1 ปีมีให้ชมครั้งเดียว
ชมเมืองโบราณคาวาโกเอะ และล่องเรือชมเมืองซาวาระ

World Surprise Travel จะสร้างประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนพิเศษตลอดกลางเดินทาง
DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – โตเกียว
21.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
22.45 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG642 นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงโตเกียว
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่สอง
โตเกียว – ฮิตาชิ – มิโตะ – ชมโรงงานสาเก – เมืองคินุกาว่า
เช้า
อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
07.35 น. ถึงท่าอากาศยานนาริตะ มหานครโตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ฮิตาชิ เมืองทางตอนเหนือของจังหวัดอิบารากิ แล้วนำท่านสู่ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ไคฮิน ชมทุ่งดอกนีโมฟิล่าสีฟ้าที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา นอกจากนี้ภายในยังมีสวนดอกไม้พันธ์อื่น ๆ และสีสันต่าง ๆ สลับกันไปตามแต่ละฤดูกาลอีกด้วย รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนมและของที่ระลึกต่าง ๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในสวนตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มิโตะ เมืองหลวงของจังหวัดอิบารากิ และมีการผสมผสานความเป็นเมืองเก่าและเมืองใหม่ไว้อย่างลงตัว มีอาหารที่มีชื่อเสียงคือ“นัตโตะ” หรือถั่วหมัก อาหารที่ชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานกับข้าว

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โรงงานสาเกคาตายาม่า ชุโซ เป็นโรงงานสาเกเก่าแก่ โดยใช้วิธีกลั่นสมัยโบราณซึ่งหาชมได้ยากยิ่งในแถบนี้ ท่านสามารถเดินชมประวัติ และขั้นตอนการทำสาเก มีอุปกรณ์ และภาชนะที่เคยใช้ในการผลิตจัดแสดงด้วย และสามรถลองชิมและเลือกซื้อสาเกได้

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคินุกาว่า ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของแหล่งน้ำพุร้อนอันเลื่องชื่อ คินุกาว่าออนเซ็น เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีน้ำแร่คุณภาพสูง กลางเมืองมีแม่น้ำคินุกาว่าไหลผ่าน ทำให้เกิดการกัดเซาะสองฝั่งโขดผาจนเกิดเป็นหินรูปร่างซับซ้อนดูประหลาด เป็นวิวที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Kinugawa Onsen หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สาม
คินุกาว่า – สวนดอกไม้อาชิคากะ – เก็บสตรอเบอร์รี่ ณ โดรูแลนด์ – คุซัทสึออนเซ็น
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสู่เมืองอาชิคากะ แล้วนำท่านชม สวนดอกไม้อาชิคากะ เพื่อชมดอกวิสเทอเรีย หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า ดอกฟูจิ ซึ่งออกดอกซ้อนกันเป็นช่อ ณ สวนแห่งนี้ได้ปลูกต้นวิสเทอเรียไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้ออกดอกสวยงามมากในเวลาเดียวกัน โดยมีทั้งสีม่วง สีเหลือง และ สีขาว นอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ดอกไม้ดอกวิสเทอเรียสีขาวและสีเหลือง ที่ยาวถึง 80 เมตรอีกด้วย
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โดรูแลนด์ มินาคามิ หรือ Dole Land เป็นพื้นที่กว้าง มีพื้นที่ประมาณ 40ไร่ ได้ทำการปลูกผลไม้ต่างๆ 8 ชนิด เช่น สตรอเบอรี่, แอปเปิ้ล, องุ่น, เชอร์รี่ เป็นต้น ผลไม้แต่ละชนิดก็มีหลายสายพันธ์ ทุกฤดูกาลจะมีผลไม้ออกตลอดทั้งปี ท่านสามารถสัมผัสการเรียนรู้ กระบวนการเจริญเติบโตของผลไม้ ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว นอกจากนั้น ยังสามารถให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ ทำแยมผลไม้ได้ด้วยตัวเอง

 

(การเก็บผลไม้และผลผลิตขึ้นอยู่กับฤดูกาล)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คุซัทสึ ออนเซ็น หนึ่งในแหล่งน้ำพุร้อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นมาหลายศตวรรษ ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ทุกโรค และด้วยความสูงกว่า 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทำให้คุซัทสึเป็นแหล่งสกีซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากอีกด้วย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พัก ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Ichii หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่สี่
คุซัทสึออนเซ็น – ชมยูบะทาเกะ – การแสดงยูโมมิ – หุบเขาโอนิโอชิดาชิ – คะรุยซาว่า – คะรุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชม ยูบะทาเกะ แหล่งน้ำพุร้อนที่ให้น้ำแร่ตามธรรมชาติกว่า 5,000 ลิตรต่อนาที ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยความร้อนกว่า 70 องศาเซลเซียส น้ำแร่ที่อบอวลด้วยกลิ่นกำมะถันจะถูกพักในรางไม้เพื่อให้เย็นลงก่อนลำเลียงไปยังโรงแรมแบบเรียวกัง และโรงอาบน้ำที่เรียงรายอยู่ในแถบนี้
พิเศษ นำท่านชม การแสดงยูโมมิ การสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านวิธีทำให้น้ำมีอุณหภูมิที่ต่ำลงด้วยการใช้ไม้กระดานเพียง แผ่นเดียว

 

อิสระให้ท่านเดินเล่นในบริเวณออนเซ็นจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชม หุบเขาโอนิโอชิดาชิ ซึ่งเป็นสวนหินที่เกิดจากลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟอาซามะเมื่อครั้งอดีต และแผ่ขยายขึ้นไปทางด้านเหนือของภูเขาไฟ โดยจะมีเส้นทางให้เดินชมวิวบริเวณรอบ ๆ หุบเขาโอนิโอชิดาชิ แห่งนี้อีกด้วย

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คะรุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดังๆมากมายในราคาลดพิเศษสุด เช่น Coach, Celine, Christian Dior, Timberland, Levi’s, Guess, ฯลฯ

ค่ำ
อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยภายใน คารุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ
ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 3,000 เยน
พักค้างแรม ณ โรงแรม Karuizawa Asama Prince หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่ห้า
คะรุยซาว่า – นางาโทโร – ล่องเรือแม่น้ำอาระคาว่า – ชมเมืองคาวาโกเอะ – โตเกียว
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านนางาโทโร ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเขต ชิชิบุ
แล้วนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำอาระคาว่า เพื่อซึมซับบรรยากาศของธรรมชาติสองข้างทาง แม่น้ำ
อาระคาว่า เป็นแม่น้ำสายหลักของย่านนางาโทโรแห่งนี้ เปรียบดังเช่นแม่น้ำสุมิดะในโตเกียว ซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตร พร้อมรายล้อมไปด้วยแนวหน้าผายาวตลอดทาง
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คาวาโกเอะ เมืองซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ เป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ” เนื่องจากสภาพบ้านเรือน และบรรยากาศภายในเมืองยังคงสภาพความรุ่งเรืองของสมัยเอโดะไว้ได้อย่างลงตัว นำท่านชม ย่านคุระซึคุริ ย่านเมืองเก่าที่คงสภาพไว้ตั้งแต่สมัยเอโดะ โดยเฉพาะอาคารแบบโบราณที่เรียกว่า “คุระ” ซึ่งเป็นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่น่าสนใจมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพความงดงาม และซึมซับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆ ตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่โตเกียว

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Nikko Tokyo Daiba หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่หก
โตเกียว – ตลาดปลาสึกิจิ – ช้อปปิ้งย่านกินซ่า – โตเกียว
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสู่ ตลาดปลาสึกิจิ ตลาดขายปลาและสัตว์น้ำต่างๆ ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโตเกียว ซึ่งในช่วงเช้ามืดจะมีเรือประมงมาถ่ายปลากันที่นี่ และจะมีพ่อค้าจากร้านต่างๆ มาทำการประมูลปลากันเป็นจำนวนมาก
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ120,000 เหรียญสหรัฐ) นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านทอยส์ปาร์คที่ขายของเล่นเกมส์ ร้านของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าต่าง ๆ
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Nikko Tokyo Daiba หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่เจ็ด
โตเกียว – ซาวาระ – ล่องเรือชมเมืองโบราณซาวาระ – กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซาวาระ ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญของญี่ปุ่นในสมัย เอโดะ มีร้านค้าและบ้านเรือนโบราณที่อนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันนี้ ซาวาระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีคลองสายน้อยตัดผ่าน บ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองนี้ถือว่าเป็นย่านการค้าเก่าที่มีมาหลายร้อยปี ย่านประวัติศาสตร์ของเมืองซาวาระ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นย่านอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์สำคัญ ในปี ค.ศ.1996 แล้วนำท่านล่องเรือชมความสวยงามของเมืองโบราณซาวาระ
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วย ข้าวหน้าปลาไหลร้อนๆ หอมกรุ่น จัดมาเป็นเซ็ทพร้อมเครื่องเคียงต่างๆ

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นาริตะ ท่าอากาศยานนาริตะ

17.30 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน

22.30 น.

ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

Japan Blue Spring & Wisteria Surprise!
ผู้ใหญ่ ท่านละ 107,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 102,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 97,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 86,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 22,900 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
  มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทเป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

ค่าบริการรวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
  • ค่ารถรับส่งตามรายการ
  • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
  • ค่าอาหาร ตามรายการ
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
  • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
  • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
  • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
  • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
  • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

 

ระเบียบการ และเงื่อนไข :

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

ธนาคารกสิกรไทย    สาขาสีลม     ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด    เลขที่บัญชี   789-2-28636-6

 

ธนาคารกรุงเทพ        สาขาสำนักงานใหญ่สีลม     สะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด     เลขที่บัญชี   101-801246-6

 1.  กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 3. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 4. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

 

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

Download Details

Comments

comments