Kansai’s Autumn Colors and Foliage

Locations :
(ประเทศญี่ปุ่น) เกียวโต => โกเบ => โอซาก้า
18 Nov 2018 - 24 Nov 2018

สัมผัสบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีในภูมิภาคคันไซ

เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง แต่งชุดกิโมโนและเข้าร่วมพิธีชงชา

เดินทางย้อนเวลาสู่อดีตผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ฮิกาชิยามะ

สัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติราวกับสวรรค์ ณ อามาโนะฮาชิดาเตะ และอาราชิยามะ

พักผ่อนอย่างเต็มที่ในโรงแรมพร้อมออนเซ็นถึง 3 คืน รวมถึงแหล่งออนเซ็นชื่อดัง

ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ เอาท์เล็ตและย่านช้อปปิ้งยอดนิยมในโอซาก้า

วันแรก อา. 18 พ.ย. 61 
กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว C เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.30 น.โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 นำท่านเหินฟ้าสู่ นครโอซาก้า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง จ. 19 พ.ย. 61 
โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าคิฟุเนะ – สวมชุดกิโมโน – พิธีชงชา – เส้นทางประวัติศาสตร์ฮิกาชิยามะ

เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
07.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น ที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและน่าหลงไหล
ทำให้เกียวโตเป็นหนึ่งในเมืองที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และต่างชาติ นิยมเดินทางมาเยือนมากที่สุด

แล้วนำท่านชม ศาลเจ้าคิฟุเนะ เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตคุบุเนะ และเป็นจุดชมวิวธรมมชาติที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าน้ำและฝนและเชื่อกันว่าจะช่วยดูแลพิทักษ์รักษาผู้ที่ออกทะเล และที่ศาลเจ้าแห่งนี้จะมีการทำนายดวงชะตาที่ไม่เหมือนกับที่อื่น โดยจะให้สุ่มเลือกกระดาษคำทำนาย ซึ่งเป็นกระดาษพิเศษ โดยจะยังมองไม่เห็นข้อความบนกระดาษ จากนั้นเมื่อนำกระดาษจุ่มลงในน้ำ ข้อความคำทำนายก็จะปรากฏขึ้นมา

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร ให้ท่านได้ทดลอง สวมชุดกิโมโน ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่น ที่มีความปราณีตในการสวมใส่ และบรรจงในการออกแบบลวดลาย ชาวญี่ปุ่นนิยมสวมใส่ชุดกิโมโนในพิธีการที่สำคัญๆ เท่านั้น เช่นการฉลองการจบปีการศึกษา การฉลองอายุครบ 20 ปี หรือในงานแต่งงาน

นำท่านเข้าร่วมชม พิธีชงชาญี่ปุ่น พิธีชงชาเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีหลักการแบบแผนภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเซ็น จุดประสงค์เพื่อทำวิญญาณให้บริสุทธิ์โดยการเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ หัวใจแท้จริงของพิธีชงชาประกอบไปด้วย ความสงบและความเรียบง่าย ความสง่างาม เป็นสุนทรียศาสตร์แห่งความเรียบง่ายอันเข้มงวดและความยากที่ประณีต

จากนั้น เดินทางผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ฮิกาชิยามะ ที่ทอดยาวจากวัดคิโยมิสึไปจนถึงศาลเจ้ายาซากะ ตลอดสองข้างทางเป็นอาคารไม้ที่รักษาไว้จากสมัยอดีต ให้ความรู้สึกราวกับได้ย้อนยุคกลับไปสู่อดีต ปัจจุบันได้ปรับปรุงตกแต่งให้เป็นร้านขายขนม ร้านอาหาร หรือร้านขายของที่ระลึก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านแช่บ่อน้ำแร่รวม หรือออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าตามอัธยาศัย

พักค้างแรม ณ โรงแรม Biwako หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม อ. 20 พ.ย. 61 
เกียวโต – วัดโทคุฟุจิ – อาราชิยามะ – ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ – สะพานโทเก็ทสึเคียว – มิยาสุ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดโทฟุคุจิ วัดนิกายเซนที่ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 1236 เป็นวัดที่สร้างขึ้นตามแบบฉบับวัดโทไดจิ และโคฟุคุจิ สองวัดศักดิ์สิทธ์และโด่งดังของจังหวัดนารา โดยใช้เวลาในการสร้างถึง 19 ปี บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังในการชมใบไม้แดงเป็นที่เลื่องลือของชาวญี่ปุ่น

ให้ท่านได้ชมความงามของใบไม้หลากสีสัน และสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าอันโดดเด่น อีกทั้งวัดแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติสถานแห่งชาติอีกด้วย
*การชมใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยามะ (ภูเขาแห่งพายุหมุน) สถานที่พักผ่อนของชนชั้นสูงในสมัยเฮอัน อีกทั้งในปัจจุบันยังถูกขนานนามว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเกียวโต พาท่านดื่มด่ำไปกับธรรมชาติที่งดงามของสายน้ำ แมกไม้และสายลมเย็น แล้วนำท่านชม ป่าไผ่ อันมีชื่อเสียงของอาราชิยามะ

ในบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อมเต็มบริเวณปกคลุมทั่วทั้งป่า ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทิวป่าไผ่ที่ตัดเป็นแนวทางเดินสวยงาม ร่มรื่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเทนริวจิ (วัดมังกรสวรรค์) 1 ใน 5 วัดนิกายเซนที่มีชื่อเสียง ถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1339 เป็นวัดที่มีความสวยงาม โดยตัววัดสร้างด้วยไม้ และยังมีสวนแบบเซน ที่ทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสบายๆของธรรมชาติรอบ ๆ ตัว

จากนั้น นำท่านชม สะพานโทเก็ทสึเคียว (สะพานข้ามดวงจันทร์) ที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเกียวโต เนื่องจากมีแม่น้ำที่ใสสะอาด มีแนวภูเขา ต้นไม้ และดอกไม้นานาพรรณเป็นฉากหลัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สวยงามโดยรอบ ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านสู่ มิยาสุ ทางตอนเหนือของเกียวโต

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

อิสระให้ท่านแช่บ่อน้ำแร่รวม หรือออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าตามอัธยาศัย

พักค้างแรม ณโรงแรม Kyoto-Miyazu หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ พ. 21 พ.ย. 61 
มิยาสุ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – ล่องเรือชมหมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – อามาโนะฮาชิดาเตะ – สวนคะสะมาสึ – เรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก – คิโนะซากิออนเซน

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ เป็นหมู่บ้านชาวประมงอนุรักษ์ที่หลงเหลือยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศญี่ปุ่น และหมู่บ้านแห่งนี้ถูกจัดอันดับให้เป็นหมูบ้านชาวประมงที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น มีจุดเด่นเฉพาะตัวแตกต่างจากที่อื่นๆ คือจะมีการทำบ้านยื่นออกไปในน้ำแล้วมีช่องจอดเรืออยู่ภายในบ้าน เหมือนๆกับที่เราเห็นตามเมืองในยุโรปเช่น เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ริมอ่าวอิเนะ ซึ่งจะสร้างเรียงติดกันเป็นแนวยาวตลอดชายฝั่ง เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกับที่ไหนในญี่ปุ่น

หมู่บ้านอิเนะในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้สำผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ตั้งแต่การตกปลา การปลูกข้าว และอื่นๆ รวมทั้งยังขึ้นชื่อด้านอาหารทะเลสดใหม่ด้วย

 

แล้วนำท่าน ล่องเรือชมหมู่บ้านชาวประมง และ บรรยากาศโดยรอบ ท่านสามารถเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ อามาโนะฮาชิดาเตะ ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยว่า สะพานสู่สรวงสวรรค์ ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 จุดชมวิวชายทะเลที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

สถานที่แห่งนี้มีตำนานเล่าขานกันว่าเป็นเส้นทางที่เทพเจ้าใช้ลงจากสรวงสวรรค์เพื่อมายังโลกมนุษย์ ซึ่งแท้จริงแล้วคือชายหาดที่พาดผ่านจากตอนเหนือ ลงไปยังตอนใต้ ระยะทางทั้งหมด 3.6 กิโลเมตร และความกว้างราว 20 เซนติเมตร ถึง 70 เซนติเมตรในแต่ละบริเวณ นอกจากนี้ยังมีต้นสนที่ขึ้นเรียงกันบนหาดทรายประมาณ 8,000 ต้น

จากนั้น นำท่านสู่ สวนคะสะมะสึ นำท่าน ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า สู่จุดชมวิวยอดนิยมของอามาโนะฮาชิดาเตะ ซึ่งว่ากันว่า ถ้าหากก้มแล้วมองลอดหว่างขาตัวเอง ภาพที่ปรากฏต่อหน้าของท่านจะเห็นวิวที่เหมือนทางเดินสู่สรวงสวรรค์จริงๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนับล้านคนมายืนก้มมองลอดใต้หว่างขาตัวเองเพื่อชมสะพานสู่สวรรค์แห้งนี้ นับว่าเป็นความงามของธรรมชาติอันโดดเด่น

นำท่านสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อนั่ง เรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก จากทางเหนือลงสู่ทางใต้ของ อามาโนะฮาชิดาเตะ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติอันสวยงามที่ล้อมรอบด้วยสายน้ำและสายลม

เดินทางสู่ คิโนะซากิออนเซน เป็นเมืองออนเซนดั้งเดิมของภูมิภาคคันไซ ที่มีเสน่ห์นอกเหนือจากการเมืองออนเซนแล้วยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนท้องถิ่น และบรรยากาศที่น่าประทับใจสำหรับผู้มาเยือน ภายในบริเวณตัวเมืองนั้นจะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และยังมีออนเซนสาธารณะแบบสปาเท้า ให้ท่านสามารถได้เดินเล่นและเพลิดเพลินกับบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

อิสระให้ท่านแช่บ่อน้ำแร่รวม หรือออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าตามอัธยาศัย

พักค้างแรม ณโรงแรม Kawaguchiya Kinosaki River Side หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า พฤ. 22 พ.ย. 61 
คิโนะซากิออนเซน – โกเบซันดะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – โรงกลั่นสาเกฮาคุซึรุ – ย่านซันโนะมิยะ – โอซาก้า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โกเบ เมืองหลักของจังหวัดเฮียวโง โกเบเป็นหนึ่งในสิบเมืองใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญ

นำท่านสู่ ถนนนาดะ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการเป็นแหล่งผลิตสาเกญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง นำท่านสู่ โกเบซันดะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต เอ้าท์เล็ตมอลล์ที่สวยงามซึ่งได้ต้นแบบอาคารมาจาก “พาซาดีน่า” ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยของคนรวยแถบชานเมืองลอสแองเจลิส

เอ้าเล็ตแห่งนี้มีพื้นที่ร้านค้าขนาดใหญ่ที่สุดของเขตญี่ปุ่นตะวันตก รวบรวมสินค้าแบรนด์ต่างๆ ทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าแฟชั่น เสื้อผ้ากีฬา รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย จำนวนรวมกว่า 210 ร้านค้าเลยทีเดียว ให้ท่านได้ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดังต่างๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ ญี่ปุ่น และแบรนด์ดังจากทั่วโลกในราคาพิเศษ

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านอาหารที่ท่านชื่นชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณให้ท่านละ 2,000 เยน

ถึงเวลาอันเหมาะสม นำท่านเดินทางสู่ ถนนนาดะ เพื่อเข้าชมโรงงานและพิพิธภัณฑ์ของ โรงกลั่นสาเกฮาคุซึรุ ชมและเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตสาเกซึ่งเป็นเหล้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของญี่ปุ่น จากนั้นให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสาเกต้นตำรับ พร้อมทั้งเลือกซื้อสาเกเป็นของที่ระลึก ณ ร้านขายของที่ระลึกในโรงกลั่นได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านซันโนมิยะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองโกเบที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านรวง มากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู สเต็กเนื้อ หนึ่งในเมนูขึ้นชื่อของโกเบ ภายในภัตตาคารเก่าแก่และชื่อดังระดับต้นๆ ของโกเบ

หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่โอซาก้า

ค่ำ พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Osaka หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก ศ. 23 พ.ย. 61 
โอซาก้า – มิโนะ – วัดคัตสึโอจิ – โอซาก้า – ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ มิโนะ แล้วนำท่านชม วัดคัตสึโอจิ หรือคนญี่ปุ่นเรียกว่าวัดแห่งชัยชนะ

วัดแห่งนี้มีประวัติมายาวนาน โดยชื่อคัตสึโอจิเป็นชื่อที่พระจักรพรรดิในสมัยนั้นตั้งให้ในปี ค.ศ. 880 วัดแห่งนี้มีผู้คนจำนวนมากทั่วประเทศเดินทางมาเคารพสักการะจากทั่วประเทศ เพื่อขอโชคลาภ ในเรื่องต่างๆ เช่น การสอบ ธุรกิจ การงาน ความรัก และอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ที่วัดแห่งนี้ยังมีตุ๊กตาดารุมะ ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับพระโพธิธรรม เป็นจุดเด่นอีกอย่าง โดยตุ๊กตาดารุมะของวัดนี้มีชื่อเรียกว่า คาจิดารุมะ หรือ ดารุมะแห่งชัยชนะ ซึ่งตุ๊กตาดารุมะจะไม่มีดวงตาในตอนแรก เจ้าของต้องวาดตาลงไปข้างหนึ่งเมื่อพวกเขาขอพร และวาดอีกข้างหนึ่งเมื่อพรเหล่านั้นกลายเป็นจริง

*การชมใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่โอซาก้า

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร อิสระช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาฉิ เป็นย่านช้อปปิ้งใจกลางโอซาก้า ขนาดใหญ่ มีทั้งห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำมากมาย จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของใช้ ของกิน ของฝาก สินค้าแบรนด์เนม ร้านอาหารและอื่นๆ ให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงย่านโดตอมโบริ หรือสยามสแควร์เมืองโอซาก้า

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Osaka หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ศ. 24 พ.ย. 61 
โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – เรือซานตา มาเรีย – ท่าอากาศนานนานาชาติคันไซ – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดสดกลางเมืองโอซาก้าที่รวมรวบร้านค้าไว้หลากหลายประเภท เช่น ร้านขายอาหารสด ร้านขายยา ร้านขายขนม ร้านเสื้อผ้า ร้านสินค้า 100 เยน และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ รวมกันมากกว่า 150 ร้าน จนได้สมญาว่าเป็น ครัวแห่ง โอซาก้า

ให้ท่านได้เลือกชิมบรรดาอาหารทะเล เช่น ปลา กุ้ง หอย ที่ยังสดใหม่ และเลือกซื้อสินค้านานาประเภทได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเพลิดเพลินกับการล่องเรือที่ออกแบบในสไตล์ของ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ผู้ยิ่งใหญ่ โดย เรือซานตา มาเรีย ชมความงดงามของอ่าวโอโซก้า อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ และชมทัศนียภาพอันสวยงามโดยรอบตามอัธยาศัย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

17.25 น.โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

22.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Kansai’s Autumn Colors and Foliage
ผู้ใหญ่ ท่านละ 121,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 116,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 109,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 97,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 22,500 บาท
หมายเหตุ          

 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทเป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละไม่เกิน 30 ก.ก.
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพ ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

 

 

 

 

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments