Kawazu First Sakura & Ito Illumination

Locations :
26 Feb 2019 - 03 Mar 2019

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง

🌸 ชมความสวยงามซากุระแรกของปี 2019 ในเทศกาลคาวาสุซากุระ ที่มีกมากกว่า 8,000 ต้น ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ชมได้ก่อนใครกับ World Surprise Travel จัดเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้น!!

 เทศกาลประดับไฟ Ito Gran Illumination ความสวยงามในยามค่ำคืนด้วยไฟกว่า 4 ล้านดวง ติด Top 3 ของงานเทศกาลแสดงไฟในประเทศญี่ปุ่น

🚄 ล่องเรือสะเทินน้ำสะเทินบก ประสบการณ์ชมวิวรอบทะเลสาบและภูเขาไฟฟูจิในรูปแบบใหม่อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

ราคารวมตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย : 77,900 บาท / ท่าน
📍 ออกเดินทางวันที่ 26 กุมภา – 3 มีนา 62

วันแรก อ. 26 ก.พ. 62
กรุงเทพฯ – โตเกียว

20.00น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2

เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D เจ้าหน้าที่ เวิลด์เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.15 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียวโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง พ. 27  ก.พ. 62 
โตเกียว – วัดคาวาซากิ ไดอิชิ – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ล – Ito Illumination – อิโตะ ออนเซ็น

เช้า  อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน

06.55 น. ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ โตเกียว

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ วัดคาวาซากิ ไดอิชิ วัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 890 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1128 ภายในวัด มีสำนักงานใหญ่ของโรงเรียนชิซันของพุทธศาสนานิกายชินงอน (Chizan School of Shingon Buddihism)

แม้ว่าตัวโครงสร้างไม้ดั้งเดิมของวัดได้ถูกทำลายในช่วงสงคราม ทำให้อาคารปัจจุบันเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ยุคไทปัน สมัยเฮอัน ส่วนห้องโถงใหญ่สร้างจากเหล็กและคอนกรีต ในปี ค.ศ.1958 อีกทั้งด้านในยังมีรูปปั้นของพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ผู้ก่อตั้งพุทธศาสนานิกายชินงอน Kobo Daishi อีกด้วย ทำให้วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองคาวาซากิ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โยโกฮาม่า เมืองที่มีบทบาทอย่างมากในช่วงการเปิดประเทศค้าขายกับชาวตะวันตกของญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ. 1859 จากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ จึงกลายเป็นเมืองท่าพาณิชย์ที่สำคัญมากเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น

แล้วนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ล พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับบะหมี่ถ้วยสำเร็จรูป ที่ท่านสามารถสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งได้ความรู้อีกด้วย

เรียนรู้ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของบะหมี่ถ้วยสำเร็จรูปยี่ห้อดัง “นิชชิน” (NISSIN) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 ชมขั้นตอนการผลิต และทดลองทำบะหมี่ถ้วยสำเร็จรูปในแบบของท่านเอง แล้วนำกลับบ้านเป็นที่ระลึก

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ งานเทศกาล Ito Gran Illumination งานเทศกาลประดับไฟในยามค่ำคืนแห่งใหม่ใกล้โตเกียว โดยเริ่มจัดงานครั้งแรกในปี ค.ศ. 2015 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของสวน Izu Granpal Kouen ได้รางวัลอันดับ 3 ของงานเทศกาลแสดงไฟในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ไฟกว่า 4 ล้านดวง

แบ่งโซนการแสดงกว่า 12 แห่ง และ ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 80,000 ตารางเมตร หรือขนาดเท่ากับโตเกียวโดม 2 แห่ง โดยมีการจัดแสดงยาวนานเกือบ 4 เดือน ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึง ปลายเดือนมีนาคมของทุกปี

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พัก

ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม New Okabe หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม พฤ. 28  ก.พ. 62 
อิโตะ ออนเซ็น – เทศกาลคาวาสุซากุระ – เก็บผลไม้ – สะพานแขวนมิชิม่า – ฮาโกเน่

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ (ผลไม้ตามฤดูกาล) ซึ่งเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลากหลายชนิดทั้ง ลูกสตรอเบอรี่ ส้ม และผลไม้อื่นๆ ซึ่งจะผลัดกันออกผลตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนตุลาคม แล้วอิสระให้ท่านได้สนุกสนาน กับการชิมผลไม้ตามฤดูกาลจากสวนผลไม้ชั้นนำสดๆ จากต้น

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนมิชิม่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สร้างขึ้นเพื่อ
เอาใจคนที่รักการชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพโดยรอบแบบพาโนราม่า สะพานแขวนแห่งนี้มีความยาว 400 เมตร อยู่เหนือพื้นดินระดับ 70.6 เมตร นับว่าเป็นสะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน่ แล้วนำท่านสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hakone Sengokuhara Prince หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ศ. 1 มี.ค. 62 
ฮาโกเน่ – ทะเลสาบยามานากะ – ล่องเรือสะเทินน้ำสะเทินบก – โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ๊าท์เล็ทส์ – โตเกียว

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบยามานากะ แล้วนำท่าน ล่องเรือสะเทินน้ำสะเทินบก ชมทัศนียภาพรอบทะเลสาบ และภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

โดยเรือจะวิ่งบนบกเป็นเวลา 10 นาที และล่องในทะเลสาบอีก 20 นาที

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โกะเท็มบะ พรีเมียม เอ๊าท์เล็ทส์

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านอาหารที่ท่านช่ืนชอบ

โดยบริษัทฯได้จัดเตรียมงบประมาณให้ท่านละ2,000เยน
หลัง อาหาร อิสระช้อปปิ้ง ณ โกะเท็มบะ พรีเมียม เอ๊าท์เล็ทส์  แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในราคาย่อมเยา

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! บริการท่านด้วย เมนูชาบูสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมูอย่างดี พร้อมไก่สับปรุงรส เสิร์ฟพร้อมผักสด มาให้ท่านได้เลือกสรร ภายในร้านที่ตกแต่งอย่างทันสมัย พร้อมซอฟท์ดริ้งค์แบบไม่อั้น!

พักค้างแรม ณ โรงแรม Tokyo Prince หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า อ. 2 มี.ค. 62 
ทะเลสาบบิวาโกะ – เกียวโต – วัดบิชามอนโด – ตลาดนิชิกิ – ถนนชิโจ – โอซาก้า  

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ เกี๊ยวซ่า สเตเดี้ยม แหล่งรวมร้านเกี๊ยวซ่าชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น ที่มีทั้งความหลากหลายและสูตรเด็ดที่แตกต่างกัน

นอกจากเกี๊ยวซ่าเลิศรสแล้ว ยังมีมันฝรั่งทอดที่ทำจากมันฝรั่งฮอกไกโดแท้ๆ มันฝรั่งที่มีความกรุบกรอบนิดๆนี้ทำมาจากมันฝรั่งฮอกไกโดที่ชื่อว่า “Kitaakari”

รวมไปถึง ตรอกขนมหวาน ที่มีร้านค้าขนมหวาน เบเกอรี่ และไอศกรีมนานาชนิด

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ในบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟชินจูกุ

ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานีมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทม์สแควร์ อิเซตัน มารุอิ (0101) มิตสึโคฉิ ถนนช้อปปิ้งในชั้นใต้ดิน ที่มีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน ของมือสอง ของเล่น เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกซื้อของที่ถูกใจทุก ๆ คนได้ภายในแห่งเดียวกัน

ทางฝั่งตะวันตกของสถานีชินจูกุคือย่านของตึกสูงระฟ้า ที่ตั้งของ
ตึกต่าง ๆ ที่สูงที่สุดในโตเกียว รวมไปถึงโรงแรมใหญ่ ๆ และอาคารของสำนักงานที่ว่าการเมือง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนูปิ้งย่างแบบบุฟเฟ่ต์ ให้ท่านเลือกสรรอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อไก่ ขาปูทาราบะ ปลาหมึก หอยเชลล์ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือก อย่างตามชอบเพื่อมาย่างบนกะทะ พร้อมทั้งน้ำจิ้มสูตรพิเศษ เสริฟ์พร้อมอาหารเกาหลี สูตรพิเศษ อาทิ บิบิมบับ กุปปะ ซุปวาคาเมะ ซุบไข่ เป็นต้น

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนะดะ

วันที่หก พ. 3 มี.ค. 61 
โตเกียว – กรุงเทพฯ

00.20 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

05.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Kawazu First Sakura & Ito Illumination
ผู้ใหญ่ ท่านละ 77,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 73,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 70,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 62,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 14,900 บาท
หมายเหตุ          

 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน) สายการบินการบินไทย
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 30 ก.ก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 1. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 1. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

Comments

comments