Mie Illumination & Obara Autumn Sakura Surprise! 6 วัน

Locations :
ประเทศญี่ปุ่น
25 Nov 2017 - 30 Nov 2017

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – นาโกย่า
21.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย
อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
00.05 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นำท่านเหินฟ้าสู่ นาโกย่า
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่สอง
นาโกย่า – อุทยานแห่งชาติโกไซโช – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาโกไซโช – สวนนาบานะโนะซาโตะ – Winter Illumination Show
เช้า
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
07.30 น.
ถึงท่าอากาศยานเซ็นแอร์ ท่าอากาศยานแห่งใหม่ในเขตภาคกลางของเกาะฮอนชู ณ
นาโกย่า หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอบาระ ที่ตั้งยู่ทางตะวันออกจากเมืองนาโกย่า เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีชื่อเสียงจากการทำกระดาษสาแบบญี่ปุ่น (Washi) มาตั้งแต่อดีต แล้วนำท่านชมความงามของ ชิกิซากุระ ซึ่งเป็นซากุระที่บานปีละสองครั้ง ในช่วงกลางเดือนมีนาคมและปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ท่านจะได้ชมซากุระมากที่สุด อีกทั้งท่านยังสามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีไปพร้อม ๆ กับการชมซากุระ ซึ่งงดงามเกินคำบรรยายใดๆ จะกล่าวได้ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพความประทับใจกันตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล
นาโกย่า – อุทยานแห่งชาติโกไซโช – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาโกไซโช – สวนนาบานะโนะซาโตะ – Winter Illumination Show - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นาโงย่า แล้วนำท่านสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนงและแหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ ศาลเจ้าโอสึคันนงเป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโซจิ ซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่าง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดแห่งหนึ่งของนาโงย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น
นาโกย่า – อุทยานแห่งชาติโกไซโช – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาโกไซโช – สวนนาบานะโนะซาโตะ – Winter Illumination Show - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ นากาชิมะ แล้วนำท่านเขาสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พัก ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
นาโกย่า – อุทยานแห่งชาติโกไซโช – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาโกไซโช – สวนนาบานะโนะซาโตะ – Winter Illumination Show - 2
ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สวนนาบานะโนะซาโตะ แล้วนำท่านชม Winter Illumination Show เป็นการแสดงโชว์ไฟในยามค่ำคืน ซึ่งเป็นที่หนึ่งที่ดังที่สุดในญี่ปุ่น เทศกาลนี้ยาวนานถึง 4 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงกลางเดือน มีนาคม ของทุกปี ไฮไลค์ของงานนี้คืออุโมงค์ไฟ ซึ่งเมือเข้าไปแล้วจะเสมือนกับว่าเราอยู่ท่ามกลางดวงดาว สถานที่เที่ยวแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองมิเอะและมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชมแสงสีและการแสดงโชว์ไฟในแบบอนิเมชั่นในยามค่ำคืนกันเป็นจำนวนมาก
นาโกย่า – อุทยานแห่งชาติโกไซโช – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาโกไซโช – สวนนาบานะโนะซาโตะ – Winter Illumination Show - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก
พักค้างแรม ณ โรงแรม Nagashima หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สาม
นาโงย่า – หมู่บ้านโอบาระ – ชิกิซากุระ – รถไฟชินคันเซน – โอซาก้า – ย่านอุเมดะ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติโกไซโช เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดที่หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ที่อุดมไปด้วย ขุนเขา ป่าไม้และน้ำตกตามธรรมชาติมากมาย นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาโกไซโช ที่สูงถึง 1,212 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านประทับใจในความงดงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้น
หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล
นาโงย่า – หมู่บ้านโอบาระ – ชิกิซากุระ – รถไฟชินคันเซน – โอซาก้า – 	ย่านอุเมดะ - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค ชิงะ เรียวโอ
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านอาหารที่มีอยู่หลากหลายภายใน มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค
ชิงะ เรียวโอ โดยบริษัท ฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณให้ท่านละ 1,500 เยน
หลังอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งภายใน มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค ชิงะ เรียวโอ แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษ รอให้ท่านเลือกซื้อ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งส่งท้ายตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
นาโงย่า – หมู่บ้านโอบาระ – ชิกิซากุระ – รถไฟชินคันเซน – โอซาก้า – 	ย่านอุเมดะ - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sheraton Miyako Osaka หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สี่
โอซาก้า – คาเมโอกะ – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เขาอาราชิยามะ – สะพานโทเกะซึเคียว – วัดเทนริวจิ – ป่าไผ่ – โอซาก้า
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คาเมโอกะ เมืองซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกียวโต ในอดีตเคยเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีความสำคัญต่อกรุงเกียวโต ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของหมู่บ้านใกล้เคียงกัน 17 หมู่บ้านจนกลายเป็นเมืองคาเมโอกะ แล้วนำท่านขึ้น รถไฟสายโรแมนติค เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอันสวยงาม ผ่านมุมมองเปิดโล่งของรถไฟจากสถานีซากะสู่สถานีคาเมะโอกะ พาท่านลัดเลาะเทือกเขาให้ท่านได้เห็นความงดงามของขุนเขา และแม่น้ำโฮะซึ ที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน
หมายเหตุ : รถไฟสายโรแมนติก จะไม่ได้รับการคอนเฟิร์ม จนกว่าจะมีการยืนยันการจองจริง
โอซาก้า – คาเมโอกะ – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เขาอาราชิยามะ – สะพานโทเกะซึเคียว – วัดเทนริวจิ – ป่าไผ่ – โอซาก้า - 2
แล้วนำท่านสู่ เขาอาราชิยามะ (ภูเขาแห่งพายุหมุน) สถานที่พักผ่อนของชนชั้นสูงในสมัยเฮอัน อีกทั้งในปัจจุบันยังถูกขนานนามว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเกียวโต
จากนั้น นำท่านเดินลัดเลาะสู่ สวนป่าไผ่ ที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังของอาราชิยามะ ในบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อมเต็มบริเวณปกคลุมทั่วทั้งป่า ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทิวป่าไผ่ที่ตัดเป็นแนวทางเดินสวยงาม ร่มรื่น ท่านสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้อย่างอิสระ
โอซาก้า – คาเมโอกะ – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เขาอาราชิยามะ – สะพานโทเกะซึเคียว – วัดเทนริวจิ – ป่าไผ่ – โอซาก้า - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดเทนริวจิ (วัดมังกรสวรรค์) 1 ใน 5 วัดนิกายเซนที่มีชื่อเสียง ถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1339 เป็นวัดที่มีความสวยงาม โดยตัววัดสร้างด้วยไม้ และยังมีสวนแบบเซน ที่ทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสบายๆ ของธรรมชาติรอบๆ ตัว
โอซาก้า – คาเมโอกะ – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เขาอาราชิยามะ – สะพานโทเกะซึเคียว – วัดเทนริวจิ – ป่าไผ่ – โอซาก้า - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สะพานโทเกะซึเกียว (สะพานข้ามดวงจันทร์) ที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเกียวโต เนื่องจากมีแม่น้ำที่ใสสะอาด มีแนวภูเขา ต้นไม้ และดอกไม้นานาพรรณเป็นฉากหลัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สวยงามโดยรอบ
โอซาก้า – คาเมโอกะ – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เขาอาราชิยามะ – สะพานโทเกะซึเคียว – วัดเทนริวจิ – ป่าไผ่ – โอซาก้า - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ โอซาก้า
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sheraton Miyako Osaka หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่ห้า
โอซาก้า – ตลาดเช้าคุโรมอน อิชิบะ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิและย่านโดตอมโบริ (วันนี้ไม่มีรถโค้ชบริการ)
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศ โดยรถไฟท้องถิ่นสู่ ตลาดเช้าคุโรมอน อิชิบะ ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ โดยพ่อครัวร้านอาหารญี่ปุ่นนิยมมาซื้อวัสดุจากที่นี่ไปประกอบอาหารเป็นประจำ ทำให้ที่ตลาดแห่งนี้มีร้านขายปลาปักเป้า (Fugu) และตะพาบน้ำ (Suppon) ซึ่งเป็นอาหารมีชื่อสองอย่างของโอซาก้าเรียงรายอยู่มากมาย ลำพังแค่เดินชมตลาด ก็สามารถสนุกได้
โอซาก้า – ตลาดเช้าคุโรมอน อิชิบะ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิและย่านโดตอมโบริ (วันนี้ไม่มีรถโค้ชบริการ) - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศ โดยรถไฟท้องถิ่นสู่ ย่านช้อปปิ้งชินไซบาฉิ ที่มีร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึง ย่านโดตมโบริ หรือสยามสแควร์ของเมืองโอซาก้า ที่ตั้งอยู่สองข้างแม่น้ำโดตมโบริกาว่า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อของฝากได้อย่างเต็มอิ่มจุใจ
โอซาก้า – ตลาดเช้าคุโรมอน อิชิบะ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิและย่านโดตอมโบริ (วันนี้ไม่มีรถโค้ชบริการ) - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sheraton Miyako Osaka หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่หก
โอซาก้า – ห้างอิออน คันไซ – กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ห้างอิออน คันไซ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ใกล้สนามบินคันไซ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าส่งท้ายก่อนกลับ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนม รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
โอซาก้า – ห้างอิออน คันไซ – กรุงเทพฯ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านอาหารที่มีอยู่หลากหลายภายใน ห้างอิออน คันไซ
โดยบริษัท ฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณให้ท่านละ 1,500 เยน
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคันไซ
17.25 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
22.00 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Mie Illumination & Obara Autumn Sakura Surprise! 6 วัน
ผู้ใหญ่ ท่านละ 79,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 75,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 71,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 63,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 0 บาท
หมายเหตุ          

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน) สายการบินไทย
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

 อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน

ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

 ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสีลม  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร  เลขที่บัญชี   001-2-80809-9

 

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสีลม  สะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร  เลขที่บัญชี   101-8-64952-3

 

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีลม  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร  โลกาศิริวัตร   เลขที่บัญชี   065-238830-9

 

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 

 1. 3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. 4. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้

เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

 1. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 2. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments