Winter Memories in Naeba and Saitama

Locations :
(ประเทศญี่ปุ่น) โตเกียว
18 Feb 2019 - 10 Mar 2019

Download Details

2 โปรแกรมเดินทาง

18 – 23 กุมภาพันธ์ และ , 5 – 10 มีนาคม 2562

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – โตเกียว

20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย
อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิร์ล เซอร์ไพร้ส์ รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

22.45 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียว โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักค้างแรมบนเครื่องบิน

DAY
วันที่สอง
โตเกียว – ไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – นาเอบะสกีรีสอร์ท – เก็บสตอเบอรี่

 เช้า  อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน

06.55 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ โตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านสู่ จังหวัดกุนมะ นำท่านสู่ วัดโชรินซัน ดารุมะจิ หรือวัดดารุมะ ตามประเพณีชาวญี่ปุ่นจะนิยมซื้อตุ๊กตาดารุมะในช่วงขึ้นปีใหม่โดยที่ตุ๊กตายังไม่มีตา ชาวญี่ปุ่นจะขอพรหรืออธิษฐานขอสิ่งที่ตนต้องการ จากนั้นวาดตาให้ตุ๊กตา 1 ข้าง เมื่อสิ่งที่อธิษฐานเป็นจริงจึงจะวาดตาข้างที่ 2 ให้กับตุ๊กตา จากนั้นชาวญี่ปุ่นจะนำตุ๊กตาดารุมะกลับไปไว้ที่วัดหรือศาลเจ้า และตุ๊กตาเหล่านั้นจะถูกเผาเมื่อถึงเวลาสิ้นปี

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นาเอบะสกีรีสอร์ท เนื่องด้วยหิมะที่ตกในช่วงฤดูหนาวปริมาณมากในเมืองนิกาตะทำให้เกิดหนึ่งในสกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งก็คือ นาเอบะสกีรีสอร์ท ซึ่งตั้งชื่อตามภูเขาที่ตั้งของรีสอร์ทแห่งนี้ ด้วยหิมะที่เป็นปุยนุ่ม รวมถึงเส้นทางลงเขาที่น่าตื่นเต้นและพื้นที่เล่นสนุก นาเอบะ
สกีรีสอร์ทจึงมีบริการที่ครอบคลุมสำหรับผู้หัดเล่นและครอบครัว ไปจนถึงนักเล่นสกีขั้นสูง จนได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งญี่ปุ่นและต่างชาติ

แล้วนำท่านสัมผัสประสบการณ์ กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เก็บสตอเบอร์รี่สดๆจากต้น พร้อมทั้งยังสามารถรับประทานสตอเบอร์รี่หวานฉ่ำได้แบบไม่อั้นภายในเวลาที่กำหนดอีกด้วย

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Naeba Prince หรือในระดับเดียวกัน

 

DAY
วันที่สาม
นาเอบะสกีรีสอร์ท – อิสระกิจกรรมฤดูหนาว (วันนี้ไม่มีรถโค้ชบริการ)

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีที่หลากหลายภายในสกีรีสอร์ท

หมายเหตุ ค่าสกีลิฟต์ ค่าชุด ค่าอุปกรณ์สกี และค่ากิจกรรมสกีอื่นๆ ยังไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์

กลางวัน  อาหารกลางวันอิสระ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ท่านชื่นชอบภายในสกีรีสอร์ทได้ตามอัธยาศัย ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมค่าอาหารกลางวันไว้ให้ ท่านละ 1,500เยน

หลังอาหาร อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมฤดูหนาว ต่อตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในรีสอร์ท

พักค้างแรม ณ โรงแรม Naeba Prince หรือในระดับเดียวกัน

 

 

DAY
วันที่สี่
นาเอบะสกีรีสอร์ท – นางาโทโร่ – ล่องเรือแม่น้ำอาระคาว่า – ศาลเจ้าโฮโดซัน – โฮโดซันโปรเวย์ – โตเกียว – ย่านอิเคะบุคุโระ – เกี๊ยวซ่า สเตเดี้ยม

เช้า   อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นางาโทโร่ เมืองชื่อดังในเรื่องความงดงามของธรรมชาติ ของจังหวัด
ไซตามะ แล้ว นำท่านล่องเรือแม่น้ำอาระคาว่า เพื่อซึมซับบรรยากาศของธรรมชาติสองข้างทาง แม่น้ำอาระคาว่า เป็นแม่น้ำสายหลักของย่านนางาโทโรแห่งนี้ เปรียบดังเช่นแม่น้ำสุมิดะในโตเกียว ซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตร พร้อมรายล้อมไปด้วยแนวหน้าผายาวตลอดทาง

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโฮโดซัน ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตีนเขาโฮโด ศาลเจ้าแห่งโชคลาภซึ่งเชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อสองพันปีที่แล้ว ศาลเจ้าแห่งนี้แม้จะมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่มีผู้มาเยือนปีละไม่ต่ำกว่าล้านคน เนื่องจากเป็นที่นิยมในการมาขอโชคลาภ และขอพรเพื่อให้แคล้วคลาดจากอัคคีภัย โจรกรรม และหายนะทั้งปวง

จากนั้น นำท่านโดยสาร โฮโดซันโรปเวย์ ขึ้นสู่ยอดเขาโฮโดซัน เพื่อชมความงามของดอกไม้ในหน้าหนาว ซึ่งบนยอดเขาโฮโดซันนั้น จะมีทุ่งดอกโรไบ หรือ ดอกบ๊วยขึ้นบานสะพรั่งมากกว่าสองพันต้นบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ซึ่งดอกโรไบสีเหลืองจะบานสะพรั่งเต็มที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี รวมถึงยังมีต้นพลัมที่บานเป็นสีแดง ขาว ชมพู และสีอื่นๆบานควบคู่กันไป จัดเป็นทิวทัศน์ที่หาได้ยากในช่วงฤดูหนาวของญี่ปุ่น

จากนั้น ท่านเดินทางเข้าสู่มหานครโตเกียว แล้วนำท่านสู่ เกี๊ยวซ่า สเตเดี้ยม แหล่งรวมร้านเกี๊ยวซ่าชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น ที่มีทั้งความหลากหลายและสูตรเด็ดที่แตกต่างกัน นอกจากเกี๊ยวซ่าเลิศรสแล้ว ยังมีมันฝรั่งทอดที่ทำจากมันฝรั่งฮอกไกโดแท้ๆ มันฝรั่งที่มีความกรุบกรอบนิดๆนี้ทำมาจากมันฝรั่งฮอกไกโดที่ชื่อว่า “Kitaakari” รวมไปถึง ตรอกขนมหวาน ที่มีร้านค้าขนมหวาน เบเกอรี่ และไอศกรีมนานาชนิด

จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านอิเคะบุโคโระ ย่านช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าทันสมัยต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทันสมัย เกมส์ใหม่ๆ หรือแฟชั่นสวยงาม

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Metropolitan หรือในระดับเดียวกัน

 

DAY
วันที่ห้า
โตเกียว – คาวาโกเอะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – โตเกียว – ย่านกินซ่า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสุ่ไซตามะ เพื่อชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตั้งเรียงรายอยู่ตลอดแนวยาวสองข้างทาง ในสมัยก่อนเมืองคาวาโกเอะมีความเจริญรุ่งเรื่องทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก เปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบัน พ่อค้าแม่ค้าจึงมีความร่ำรวยและได้สร้างอาคารต่างๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ ตึกรามบ้านช่องต่างๆ รวมถึงโกดังเก็บของหลายแห่งมีอายุเก่าแก่แต่ยังคงเก็บรักษาสภาพความดั้งเดิมเช่นในอดีตมาได้จนถึงปัจจุบัน ถนนหลักของคาวาโกเอะเป็นเส้นที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ทำให้ย่านนี้มีฉายา Koedo Kawagoe หรือแปลได้ว่า Little Edo นั่นเอง

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น เดินทางกลับสู่มหานครโตเกียว นำท่านเดินทางสู่ ย่านกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่เปรียบเสมือนย่านทองหล่อของชาวโตเกียว ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ 120,000 เหรียญสหรัฐ) นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว

ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยป้ายโฆษณา ห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม และร้านทอยส์ปาร์ค ที่ขายของเล่นและเกมส์ ร้านขายของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำของโลกที่หาได้เกือบทุกยี่ห้อที่จัดและตกแต่งร้านอย่างสวยงามเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก อิสระให้ท่านได้สนุกสนานช้อปปิ้งแบรนด์มากมาก อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Hermes,Dolce & Gabbana, Burburry, Prada และอื่น ๆ อีกมากมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Metropolitan หรือในระดับเดียวกัน

 

 

DAY
วันที่หก
โตเกียว – เมืองโบราณซาวาระ – ท่าอากาศยานนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซาวาระ ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญของญี่ปุ่นในสมัย เอโดะ มีร้านค้าและบ้านเรือนโบราณที่อนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันนี้ ซาวาระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีคลองสายน้อยตัดผ่าน บ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองนี้ถือว่าเป็นย่านการค้าเก่าที่มีมาหลายร้อยปี

ย่านประวัติศาสตร์ของเมืองซาวาระ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นย่านอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์สำคัญ ในปี ค.ศ.1996 แล้วนำท่านล่องเรือชมความสวยงามของเมืองโบราณซาวาระ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นาริตะ ท่าอากาศยานนาริตะ

17.30 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน

22.30 น.  ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

Winter Memories in Naeba and Saitama
ผู้ใหญ่ ท่านละ 79,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 75,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 71,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 63,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 18,900 บาท
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน
  • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
   มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

  ค่าบริการรวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
  • ค่ารถรับส่งตามรายการ
  • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
  • ค่าอาหาร ตามรายการ
  • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
  • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการ

  บิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

  • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 5,000,000 บาท
  • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
  • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

  ค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

   

  ระเบียบการ และเงื่อนไข :

  1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
  2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
  3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 25,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

  ธนาคารกสิกรไทย                 สาขาสีลม                ออมทรัพย์

  ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร                           เลขที่บัญชี   001-2-80809-9

  ธนาคารกรุงเทพ                     สาขาสีลม                ออมทรัพย์

  ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร                           เลขที่บัญชี   101-8-64952-3

  1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  2. การยกเลิก
  • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
  • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
  • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  1. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
  2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
  3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

   

  หมายเหตุ

  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

   

  เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

  จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

  1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
  3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
  4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

   

  คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
  2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

   

   

   

   

Download Details

Comments

comments