Naeba Snow Surprise! 5 Days

Locations :
(ประเทศญี่ปุ่น) โตเกียว
01 Mar 2018 - 05 Mar 2018

Download Details
DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – โตเกียว

20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย
อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิร์ล เซอร์ไพร้ส์ รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

22.45 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียว โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักค้างแรมบนเครื่องบิน

DAY
วันที่สอง
โตเกียว – ไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ศาลเจ้าฮิคาว่า – นีกาตะ – นาเอบะสกีรีสอร์ท

เช้า บริการอาหารบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
06.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ โตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านสู่ จังหวัด ไซตามะ ทางตอนเหนือของมหานครโตเกียว

นำท่านชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตั้งเรียงรายอยู่ตลอดแนวยาวสองข้างทาง ในสมัยก่อนเมืองคาวาโกเอะมีความเจริญรุ่งเรื่องทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก เปรียบได้กับกรุงโตเกียวในปัจจุบัน

เหล่าพ่อค้าแม่ค้าต่างมีฐานะร่ำรวยจึงได้สร้างอาคารต่างๆ ขึ้นมา ทั้งตึกรามบ้านช่อง รวมถึงโกดังเก็บของ อาคารหลายหลังมีอายุเก่าแก่แต่ยังคงเก็บรักษาสภาพความดั้งเดิมมาได้จนถึงปัจจุบัน ย่านนี้จึงมีฉายาว่า Koedo Kawagoe หรือแปลได้ว่า Little Edo นั่นเอง

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชม ศาลเจ้าฮิคาว่า หรือที่รู้จักในชื่อศาลเจ้าแห่งความรัก เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดไซตะมะ ผู้คนนิยมเดินทางมาขอพรเรื่องความรัก ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ ศาลเจ้าแห่งนี้จะคึกคักเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมีทำเนียมการเสี่ยงทายโดยการอธิษฐาน และเสี่ยงเซียมซีเลือกปลาสีชมพู ภายในจะมีข้อความเสี่ยงทายเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ นาเอบะสกีรีสอร์ท ในจังหวัดนีกาตะ หนึ่งในสกีรีสอร์ทที่เป็นที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น นาเอบะสกีรีสอร์ท ได้ชื่อตามภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของรีสอร์ท เนื่องด้วยในช่วงฤดูหนาว ที่นี่มีหิมะตกมาปริมาณมาก มีเส้นทางลงเขาที่ตื่นเต้นและท้าทาย รวมถึงยังมีพื้นที่ให้กิจกรรมฤดูหนาวง่ายๆ อย่างเล่นสนุกสนาน ทำให้นาเอบะสกีรีสอร์ทมีบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ที่เริ่มหัดเล่นกิจกรรมฤดูหนาว ครอบครัว ไปจนถึงนักเล่นกีฬาระดับสูง เป็นที่นิยมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเองด้วยเช่นกัน

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Naeba Prince หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่สาม
นาเอบะสกีรีสอร์ท – อิสระกิจกรรมฤดูหนาว – โตเกียว

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีที่หลากหลายภายในสกีรีสอร์ท เช่น สกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ
หมายเหตุ ค่าลิฟต์, ค่าครูสอนสกี , ค่าชุดและค่าอุปกรณ์สกีต่างๆ ไม่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการทัวร์

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท (ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
หลังอาหารให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมหิมะ หรือเดินเล่นถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียว

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสริฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Metropolitan โรงแรมใจกลาง ย่านอิเคะบุโคโระ ย่านช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทันสมัย เกมส์ใหม่ๆ หรือแฟชั่นสวยงาม หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่สี่
โตเกียว – อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีรถโค้ชให้บริการ)

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดินทางท่องเที่ยว เลือกชม ช้อป กิน ตามสถานที่ต่างๆภายในโตเกียวตามอัธยาศัย

กลางวัน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)

ค่ำ อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
พักค้างแรม ณ โรงแรม Metropolitan หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่ห้า
โตเกียว – มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค มาคุฮาริ – ท่าอากาศยานนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค มาคุฮาริ เอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ในจังหวัดชิบะ

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดังของญี่ปุ่นและจากต่างประเทศมากมาย แฟชั่นเก๋ๆ สำหรับบุรุษและสตรี เสื้อผ้าเด็ก รวมทั้งอุปกรณ์กีฬา ร้านอาหาร และร้านกาแฟ ที่มีร้านค้ากว่า 90 ร้านให้ท่านได้เลือกสรร อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝาก ของใช้ต่างๆ กันตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ
ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 1,500 เยน
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ

17.30 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 นำท่านเหินฟ้าสู่ ประเทศไทย อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

22.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Naeba Snow Surprise! 5 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 51,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 46,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 41,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000 บาท
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน
  • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
   มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

  ค่าบริการรวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
  • ค่ารถรับส่งตามรายการ
  • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
  • ค่าอาหาร ตามรายการ
  • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
  • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการ

  บิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

  • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 5,000,000 บาท
  • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ

  ค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
  • ค่าเช่าชุดอุปกรณ์เล่นสกี และค่าสกี

   

  ระเบียบการ และเงื่อนไข :

  1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
  2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
  3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 25,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

  ธนาคารกสิกรไทย                 สาขาสีลม                ออมทรัพย์

  ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร                           เลขที่บัญชี   001-2-80809-9

  ธนาคารกรุงเทพ                     สาขาสีลม                ออมทรัพย์

  ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร                           เลขที่บัญชี   101-8-64952-3

  1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  2. การยกเลิก
  • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
  • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
  • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  1. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
  2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
  3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

   

  หมายเหตุ

  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

   

  เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

  จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

  1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
  3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
  4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

   

  คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
  2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

   

   

   

   

Download Details

Comments

comments