Puglia Beautiful Adriatic Coast and Shopping Munich Surprise! 9 Days

Locations :
(ประเทศอิตาลี) มาเทรา => เลชเช => อัลเบอโรเบลโล => (ประเทศเยอรมัน) มิวนิค
31 Oct 2017 - 08 Nov 2017

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ
22.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย
อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
00.50 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924 นำท่านเหินฟ้าสู่ มหานครมิวนิค
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่สอง
มิวนิค – บารี่ – มาเทรา – ชมเมือง
เช้า
อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
06.45 น.
ถึงท่าอากาศยานนครมิวนิค ประเทศเยอรมนี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.15 น.
โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH9468 นำท่านเหินฟ้าสู่บารี ประเทศอิตาลี
10.50 น.
ถึงท่าอากาศยานบารี่ ในแคว้นปุเลีย ประเทศอิตาลี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินสู่ มาเทรา หนึ่งในเมืองมรดกโลกของอิตาลี
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินชมนครถ้ำโบราณอันงดงามซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาหิน มีข้อสันนิษฐานกันว่าเมืองแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ 9,000 ปีก่อน ด้วยวัฒนธรรมที่มีมาอันยาวนานทำให้เมืองโบราณแห่งนี้ถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 ลักษณะเด่นของมาเทราคือที่พักอาศัย ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้วิธีการเจาะถ้ำเข้าไปในภูเขาหิน หรือแกะสลักออกมา ปัจจุบันดัดแปลงเป็นทั้งที่อยู่อาศัย ร้านค้า และร้านอาหาร
มิวนิค – บารี่ – มาเทรา – ชมเมือง - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Palazzo Gattini หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สาม
มาเทรา – เดินชมหุบเขามาเทรา – โปลิยาโน่ อา มาเร – ชมเมือง – เตอเร่ คานเน่
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินชมบริเวณหุบเขารอบเมืองมาเทรา ซึ่งให้ความรู้สึกและสัมผัสที่ต่างจาก
ปุเลียซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม ให้ท่านได้เดินสำรวจพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยหุบเขาและถ้ำจำนวนมาก
มาเทรา – เดินชมหุบเขามาเทรา – โปลิยาโน่ อา มาเร – ชมเมือง – เตอเร่ คานเน่ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โปลิยาโน่ อา มาเร เมืองเล็กๆบนผาริมทะเล เมืองได้นี้ชื่อขนานนามว่าเป็นอามัลฟี่แห่งปุเลีย ภายในเมืองมีบรรยากาศที่สวยงามและเต็มไปด้วยร้านอาหารทะเลที่มีรสชาติเยี่ยม
มาเทรา – เดินชมหุบเขามาเทรา – โปลิยาโน่ อา มาเร – ชมเมือง – เตอเร่ คานเน่ - 2
แล้วนำท่านเดินสำรวจและชมตัวเมืองของ โปลิยาโน่ อา มาเร เขตเมืองเก่าของที่นี้มีมาตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีก่อน ถนนส่วนมากเป็นถนนสายเล็ก สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆ โดยเฉพาะ เจลาโต้ หรือ ไอศกรีมแบบอิตาลี ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองนี้
มาเทรา – เดินชมหุบเขามาเทรา – โปลิยาโน่ อา มาเร – ชมเมือง – เตอเร่ คานเน่ - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เตอเร่ คานเน่ เมืองชายฝั่งทะเลอะเดรียติก
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Canne Bianchi Hotel หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สี่
เตอเร่ คานเน่ – เลชเช – ชมเมือง – ไร่ไวน์ลิเวลี่ – ชมไร่ไวน์ – เตอเร่ คานเน่
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางมุ่งหน้าลงใต้สู่ เลชเช เมืองหลวงของจังหวัดซาเลนโต้ซึ่งอยู่เกือบทางใต้สุดของอิตาลี เลชเชมีสมญานามว่า ฟลอเรนซ์แห่งแดนใต้ เนื่องจากเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม ตัวเมืองเลชเชมีสถานที่น่าสนใจมากมาย เช่น ซากอัฒจันทร์ในสมัยอาณาจักรโรมัน โบสถ์และอาคารที่วิจิตรงดงามซึ่งตกแต่งด้วยศิลปะแบบบาร็อคจากคริสต์ศตวรรษที่ 17
เตอเร่ คานเน่ – เลชเช – ชมเมือง – ไร่ไวน์ลิเวลี่ – ชมไร่ไวน์ – เตอเร่ คานเน่ - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ลิเวลี่ ซึ่งเป็นไร่และโรงงานผลิตไวน์ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงของแคว้นปุเลีย
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในไร่ไวน์ลิเวลี่
หลังอาหาร นำท่านชม ไร่ไวน์ของตระกูลฟัลโว ซึ่งประกอบธุรกิจการผลิตไวน์มานานกว่า 40 ปี ปัจจุบันไร่แห่งนี้มีอาณาเขตกว่า 33,000 ตารางเมตร ภายในมีทั้งไร่องุ่น สำนักงาน โรงงานผลิตไวน์ และโกดังเก็บไวน์ ให้ท่านได้เดินชมขั้นตอนการผลิตไวน์ และลองลิ้มรสไวน์ท้องถิ่น หนึ่งในสินค้าสำคัญอีกอย่างของปุเลีย
เตอเร่ คานเน่ – เลชเช – ชมเมือง – ไร่ไวน์ลิเวลี่ – ชมไร่ไวน์ – เตอเร่ คานเน่ - 2
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เตอเร่ คานเน่
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Canne Bianchi Hotel หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่ห้า
เตอเร่ คานเน่ – โรงงานผลิตชีสบูร์ราต้า พร้อมชิมชีส – เปลี่ยนบรรยากาศปั่นจักรยานสู่ โลโคโรทอนโด – ชมเมือง อัลเบโรเบลโล – ชมเมือง – เตอเร่ คานเน่
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตชีสบูร์ราต้า ชีสบูร์ราต้าเป็นชีสสดที่มีแหล่งกำเนิดในปุเลีย ทำจากนมวัวเหมือนชีสมอสซาเรล่า แต่มีความแตกต่างกันคือ ชีสบูร์ราต้าจะมีครีมอยู่ข้างใน เนื้อชีสด้านนอกมีลักษณะคล้ายไข่ขาวที่ค่อนข้างเหนียว ภายในจะมีครีมหมือนน้ำข้นๆ รสชาติมัน และไม่เค็มมาก ให้ท่านได้ชมขั้นตอนวิธีการทำชีสบูร์ราต้าและลิ้มลองรสชาติชีสที่เพิ่งทำออกมาสดๆ
เตอเร่ คานเน่ – โรงงานผลิตชีสบูร์ราต้า พร้อมชิมชีส – 					เปลี่ยนบรรยากาศปั่นจักรยานสู่ โลโคโรทอนโด – ชมเมือง 					อัลเบโรเบลโล – ชมเมือง – เตอเร่ คานเน่ - 2
จากนั้น ให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศกับการปั่นจักรยานสู่ โลโคโรทอนโด เมืองเล็กๆสีขาวซึ่งมีชื่อในเรื่องสปาร์คกลิงไวน์ที่ทำจากองุ่นท้องถิ่น และการสร้างเมืองเป็นวงกลมจนมีชื่อเล่นว่า เมืองกลม นอกจากนี้ ยังจัดว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในอิตาลีเมืองหนึ่งอีกด้วย
เตอเร่ คานเน่ – โรงงานผลิตชีสบูร์ราต้า พร้อมชิมชีส – 					เปลี่ยนบรรยากาศปั่นจักรยานสู่ โลโคโรทอนโด – ชมเมือง 					อัลเบโรเบลโล – ชมเมือง – เตอเร่ คานเน่ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร ให้ท่านชมเมืองสีขาวซึ่งเป็นตรอกซอกซอยที่เงียบสงบและสวยงาม สร้างจากหินสีขาวและประดับประดาด้วยดอกเจอเรเนียมสีแดงสด
เตอเร่ คานเน่ – โรงงานผลิตชีสบูร์ราต้า พร้อมชิมชีส – 					เปลี่ยนบรรยากาศปั่นจักรยานสู่ โลโคโรทอนโด – ชมเมือง 					อัลเบโรเบลโล – ชมเมือง – เตอเร่ คานเน่ - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อัลเบโรเบลโล หนึ่งในเมืองมรดกโลกของอิตาลี ซึ่งมีจุดเด่นคือ Trulli หรือเรียกง่ายๆว่า บ้านปลายดินสอ เป็นบ้านเรือนที่ก่อขึ้นมาจากหินปูนและมีหลังคาทรวงกรวย โดยสร้างขึ้นด้วยวิธีการสร้างบ้านแบบโบราณที่เรียกว่า ดรายสโตน หรือ หินแห้ง ซึ่งเป็นการก่อหินแต่ละก้อนให้เรียงต่อกันอย่างแน่นหนาโดยไม่ต้องอาศัยปูนซีเมนต์ ซึ่งบ้านปลายดินสอเหล่านี้มีอายุมากว่า 600 ปี
เตอเร่ คานเน่ – โรงงานผลิตชีสบูร์ราต้า พร้อมชิมชีส – 					เปลี่ยนบรรยากาศปั่นจักรยานสู่ โลโคโรทอนโด – ชมเมือง 					อัลเบโรเบลโล – ชมเมือง – เตอเร่ คานเน่ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เตอเร่ คานเน่
พักค้างแรม ณ โรงแรม Canne Bianchi Hotel หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่หก
เตอเร่ คานเน่ – ไร่มะกอก – มอนเตนาโปลิโอเน่ – เรียนทำอาหาร
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสู่ ไร่มะกอก น้ำมันมะกอกจัดเป็นหนึ่งในสินค้าสำคัญของปุเลีย จนถึงขนาดมีคำเปรียบเปรยว่าเป็น ทองคำสีเขียวของปุเลีย เลยทีเดียว ในแคว้นปุเลียมีต้นมะกอกอยู่มากกว่า 60 ล้านต้น ให้ท่านได้เดินชมไร่มะกอกและสัมผัสประสบการณ์การเก็บเกี่ยว ชมขั้นตอนการแปรรูปน้ำมันมะกอก อีกทั้งยังได้ลองลิ้มรสน้ำมันมะกอกที่เพิ่งผลิตเสร็จใหม่ๆอีกด้วย
เตอเร่ คานเน่ – ไร่มะกอก – มอนเตนาโปลิโอเน่ – 					เรียนทำอาหาร - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสุ่ มอนเตนาโปลิโอเน่ แล้วนำท่าน เรียนทำอาหาร แบบต้นตำรับของ
ปุเลีย ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนการทำอาหารอิตาเลียนแบบพื้นเมืองจากเชฟผู้เชี่ยวชาญ วัสดุที่ใช้ทำอาหารจะเป็นวัสดุปลอดสารพิษที่ปลูกหรือผลิตจากพื้นที่ ให้ท่านได้ทดลองทำอาหารด้วยตัวเองและเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดแสนประทับใจ
เตอเร่ คานเน่ – ไร่มะกอก – มอนเตนาโปลิโอเน่ – 					เรียนทำอาหาร - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Canne Bianchi Hotel หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่เจ็ด
เตอเร่ คานเน่ – บารี่ – มิวนิค – จตุรัสมาเรียนพลาส – ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิลเลียน
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองบารี่
11.50 น.
โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH9469 นำท่านเหินฟ้าสู่มหานครมิวนิค ประเทศเยอรมนี
13.35 น.
ถึงท่าอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียนพลาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองทั้งเก่าและใหม่ที่มีการตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนี ท่านจะได้พบกับความน่ารักของตุ๊กตาที่อยู่ในหอระฆังที่มีชื่อเสียง ซึ่งหอแห่งนี้มีความสูงถึง 85 เมตร
เตอเร่ คานเน่ – บารี่ – มิวนิค – จตุรัสมาเรียนพลาส –						ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิลเลียน - 2
แล้วนำท่านสู่ ถนนแมกซิมิลเลียน ถนนสายหลักของมิวนิค ที่มีร้านดีไซเนอร์และสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel, Gucci จนถึงเวลานัดหมาย
เตอเร่ คานเน่ – บารี่ – มิวนิค – จตุรัสมาเรียนพลาส –						ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิลเลียน - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Bayerischer Hof หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่แปด
มิวนิค
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิวนิค
กลางวัน
อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน
13.35 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925 นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่เก้า
กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
06.10 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Puglia Beautiful Adriatic Coast and Shopping Munich Surprise! 9 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 169,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 152,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 135,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 28,000 บาท
หมายเหตุ       

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน) สายการบินไทย
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม สำหรับสายการบินไทย
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม สำหรับสายการบินลุฟท์ฮันซ่า
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร  โลกาศิริวัตร  
เลขที่บัญชี 065-238830-9

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 1.  กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments