Shoryudo the Land of Rising Dragon

Locations :
ประเทศญี่ปุ่น
17 Oct 2018 - 22 Oct 2018

สัมผัสดินแดนแห่งมังกรทะยาน หรือ ภูมิภาคโชริวโด
สนุกไปกับกิจกรรมการทดลองทำโมเดลอาหาร ณ แหล่งผลิตชื่อดัง
เดินทางย้อนเวลาสู่อดีตภายในเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ
สัมผัสความงามทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของเทือกเขาเจแปนแอลป์
ทั้งความร่มเย็นของคามิโกจิและสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นทางสายอัลไพน์
พักผ่อนอย่างเต็มที่ในโรงแรมแบบออนเซ็น หรือบ่อน้ำร้อนของญี่ปุ่นถึง 3 คืน
ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ เอาท์เล็ตชื่อดังและย่านช้อปปิ้งยอดในยมในกรุงโตเกียว

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง

วันแรก พ. 17 ต.ค. 61 
กรุงเทพฯ – นาโกย่า

21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย
อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

00.05 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นำท่านเหินฟ้าสู่ นาโกย่า
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง พฤ. 18 ต.ค. 61 
นาโกย่า – กุโจฮาจิมัง – ทดลองทำโมเดลอาหาร – ทาคายามา –เขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
07.30 น. ถึงท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทร์ ในเขตภาคกลางของเกาะฮอนชู ณ นาโกย่า หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านสู่ กุโจฮะจิมัง เมืองอีกแห่งหนึ่งที่ได้สมญานามว่าเป็นลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำในจังหวัดกิฟุ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำและการร่ายรำ

นอกจากนี้ เมืองกุโจฮะจิมัง ยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องการทำโมเดลอาหารแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น นำท่านเข้าชมขั้นตอนการทำโมเดลอาหาร และสัมผัสประสบการณ์ เรียนรู้และทดลอง ทำโมเดลอาหาร ด้วยตัวของท่านเอง

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยเมนูข้าวหน้าปลาไหล ภายในร้านที่เปิดมานานกว่า 120 ปี

 

หลังอาหาร นำท่านสู่ สวนโคเชียฮิรุกาโนะ นำท่านชม ทุ่งต้นโคเชีย (Kochia) หรือต้นหญ้าไม้กวาดที่พากันเปลี่ยนเป็นสีแดงสดในทุ่งกว่า 10,000 ต้น รวมถึงดอกไม้ตามฤดูกาลอื่นๆ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทาคายามา ที่ได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว แล้วนำท่านชม เขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
บริการท่านด้วยอาหารชุดไคเซกิ อาหารแต่ละจานได้ถูกบรรจงตกแต่งอย่างสวยงาม ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ในแต่ละฤดูและเป็นของขึ้นชื่อในภูมิภาค
หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศการอาบน้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น

ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hida Plaza หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม ศ. 19 ต.ค. 61 
ทาคายามา – ตลาสดเช้ามิยากาว่า – ชินโฮกาตะโรปเวย์ – คามิโกจิ – มัตสึโมโต้

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้ามิยากาว่า ตลาดแห่งนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ เพื่อเป็นตลาดซื้อขายข้าว ต้นหม่อน และดอกไม้นานาชนิด จนกระทั่งเข้าสู่กลางสมัยเมจิ
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เมื่อบรรดาภรรยาของชาวไร่ชาวนาได้เริ่มนำผักผลไม้มาขายที่ตลาดแห่งนี้ ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการจับจ่าย ผักผลไม้สด ดอกไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่ตลาดแห่งนี้

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเจแปนแอลป์ เพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะโรปเวย์ จากสถานีชินโฮตากะออนเซ็น ซึ่งความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สู่ความสูงกว่า 2,156 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยกระจกบานใหญ่ของกระเช้า 2 ชั้นแห่งแรกในญี่ปุ่น ทำให้ท่านได้ใกล้ชิดกับทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแจแปนแอลป์ยิ่งขึ้น

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คามิโกจิ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม คามิโกจิ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงมาก ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขารีสอร์ต สมัยก่อนบริเวณนี้ไม่เป็นที่รู้จัก จนกระทั่งปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 มิชชันนารีชาวอังกฤษชื่อ นายวอลเตอร์ เวสตัน ได้ค้นพบ และเขียนแนะนำคามิโกจิลงในหนังสือของเขา ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมา

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของ สะพานคัปปะบาชิ สัญลักษณ์ของคามิโกจิที่ทอดข้ามแม่น้ำ อะซึสะ เป็นสะพานแขวนที่ทำด้วยไม้ หากยืนบนสะพาน จะสามารถเห็นได้ทั้งเทือกเขายะเกะตะเกะ และเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนือ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มัตสึโมโต้

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บริการท่านด้วยอาหารชุดไคเซกิ อาหารแต่ละจานได้ถูกบรรจงตกแต่งอย่างสวยงาม ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ในแต่ละฤดูและเป็นของขึ้นชื่อในภูมิภาค
หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศการอาบน้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น

ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Shoho หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ส. 20 ต.ค. 61 
มัตสึโมโต้ – เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า-คุโรเบะ – คะรุยซาว่า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ นำท่านนั่งรถจากสถานีโอกิซาว่า ผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาอาคาซาว่าดาเคะ ที่มีความยาว 2.6 กิโลเมตร สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุด ของประเทศญี่ปุ่น เขื่อนคุโรเบะแห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี อีกทั้งยังโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพของวงล้อมภูเขาหิมะ

เขื่อนคุโรเบะมีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี

จากนั้น แล้วนำท่านนั่ง เคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขา จากสถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง จากนั้น นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่สถานีไดคังโบะ จากนั้นนำท่านนั่งรถเคเบิลคาร์สู่สถานีมูโรโดะ

ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย ยอดเขาทาเทยาม่าสูงถึง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามะ

ทาเทยามะนี้เป็นภูเขาที่มีหิมะตกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีความสูงของหิมะที่ทับถมเฉลี่ย 7 เมตร (และอาจสูงถึง 20 เมตรในปีที่หิมะตกหนัก) รวมถึงช่วงใบไม้เปลี่ยนสีของฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งมักจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่สถานีโอกิซาว่า จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู่เมือง คะรุยซาว่า

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศการอาบน้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Karuizawa Marriott หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า อา. 21 ต.ค. 61 
คะรุยซาว่า – คะรุยซาว่าปรินซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า – นั่งรถไฟชินคังเซน – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คะรุยซาว่า เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟอาซามะ แล้วนำท่านสู่ คะรุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า

เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดังๆ มากมายในราคาลดพิเศษสุด เช่น Coach, Celine, Christian Dior, Timberland, Levi’s, Guess, ฯลฯ

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารค่ำไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ถึงเวลานัดหมาย นำท่านโดยสารรถไฟหัวกระสุน หรือ ชินคังเซน เพื่อเดินทางเข้าสู่ มหานครโตเกียว จากนั้นนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว

ในบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟชินจูกุ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานีมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทม์สแควร์ อิเซตัน มารุอิ (0101) มิตสึโคฉิ ถนนช้อปปิ้งในชั้นใต้ดิน ที่มีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน ของมือสอง ของเล่น เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกซื้อของที่ถูกใจทุก ๆ คนได้ภายในแห่งเดียวกัน

ทางฝั่งตะวันตกของสถานีชินจูกุคือย่านของตึกสูงระฟ้า ที่ตั้งของตึกต่าง ๆ ที่สูงที่สุดในโตเกียว รวมไปถึงโรงแรมใหญ่ ๆ และอาคารของสำนักงานที่ว่าการเมือง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยเมนู เนื้อ และหมู คัดสรร อย่างดี เสิร์ฟพร้อมผัดสด ให้ท่านได้รับประทานอย่าง จุใจ ในเวลา 2 ชั่วโมง

พักค้างแรม ณ โรงแรม Shinjuku Prince หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก จ. 22 ต.ค. 61 
โตเกียว – ย่านอะเมโยโกะ – ท่าอากาศยานนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านอะเมโยโกะ ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมในนครโตเกียว ที่มีชื่อเต็มๆ มาจากคำว่า “อะเมยะ โยโกะโช” ซึ่งแปลว่า “ตรอกร้านขายขนม” เพราะมีร้านขนมมากมายเปิดเรียงรายกันอยู่ที่นี่นั่นเอง อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในราคาแบบกันเอง ไม่ว่าจะเป็นผลไม้สด อาหารทะเลสดๆ ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอาง หรือเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า ไม้กอล์ฟ และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เป็นต้น จากร้านรวงมากมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยเมนู นิกิริซูชิ หรือ ข้าวปั้นหน้าปลาดิบแบบเอโดะ ที่ปรุงจากปลาสดใหม่ที่คัดสรรมาอย่างดี

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ
17.25 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย

ค่ำ อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
21.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Shoryudo the Land of Rising Dragon
ผู้ใหญ่ ท่านละ 108,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 103,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 97,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 86,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 23,500 บาท
หมายเหตุ          

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกภายในต่างประเทศ

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223
  กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 4. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 6. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments