Taiwan Spring Surprise! 4 Days

Locations :
(ประเทศไต้หวัน) เมืองไทเป
06 Apr 2017 - 09 Apr 2017

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – ไทเป – ไถจง – วัดเหวินหวู่
05.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
07.10 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634 นำท่านเหินฟ้าสู่มหานครไทเป
เช้า
บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
11.55 น.
ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน มหานครไทเป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
13.00 น.
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการเมนูอาหารจีน
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของไต้หวัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
จากนั้น นำท่านสู่ วัดเหวินหวู่ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
กรุงเทพฯ – ไทเป – ไถจง – วัดเหวินหวู่  - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ที่มีอาหารต่างๆหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Fleur de chine ให้ท่านผ่อนคลายน้ำแร่ภายในห้องพัก หรือในระดับเดียวกัน
กรุงเทพฯ – ไทเป – ไถจง – วัดเหวินหวู่  - 2
DAY
วันที่สอง
ไถจง – ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดจงไถซานซือ – ไทเป – ตึกไทเป 101
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสู่ ทะเลสาบ สุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวันที่ ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาในตอนกลาง ของเกาะ หากมองลงมาจากเจดีย์ฉือเอิน ทางฝั่งตะวันออกจะเห็นเป็นรูปคล้ายพระอาทิตย์ดวงกลม หากมองจากฝั่งตะวันตก ก็จะมองเป็นรูปคล้ายกับพระจันทร์เสี้ยว แล้วนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาอันสวยงาม แล้วแวะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป อิสระให้ท่านสักการะและขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จนถึงเวลานัดหมาย
ไถจง – ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดจงไถซานซือ –    ไทเป – ตึกไทเป 101 - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเทปันยากิ
หลังอาหาร นำท่านสู่ วัดจงไถซานซือ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึกไทเป 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก เมื่อปี ค.ศ. 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไป แต่วัดจงไถซานนี้ กลับไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก มีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม นำท่านกราบ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ไทเป (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
ไถจง – ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดจงไถซานซือ –    ไทเป – ตึกไทเป 101 - 2
จากนั้น นำท่านสู่ ตึกไทเป 101 ขึ้นชมวิวชั้น 89 ตึกที่สูงที่สุดของไต้หวันด้วยความสูงถึง 508 เมตร หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว แล้ว นำท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,010 เมตรต่อนาที จากชั้นที่ 5 ของตึกไปยังชั้นที่ 89 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาทีเท่านั้น อิสระให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ของเมืองไทเปโดยรอบตามอัธยาศัย ขุนเขา อยู่ทางชานเมืองทางทิศตะวันออกของเมือง
ไถจง – ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดจงไถซานซือ –    ไทเป – ตึกไทเป 101 - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูเสียวหลงเปา

พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Hyatt Taipei หรือในระดับเดียวกัน

ไถจง – ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดจงไถซานซือ –    ไทเป – ตึกไทเป 101 - 2
DAY
วันที่สาม
ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – โรงงานพายสับปะรด ทำพายสับปะรด – ซีเหมินติง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมดซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตราประทับประจำตัวเฉียนหลงฮ่องเต้ และงาช้างแกะสลัก
จากนั้น นำท่านสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อาคารงดงามที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดี เจียงไคเช็ค ทำด้วยหินอ่อนสีขาว ส่วนของหลังคาประดับด้วยกระเบื้องกระจกสีน้ำเงินเข้ม อิสระให้ท่านชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากตามอัธยาศัย หรือเพลิดเพลินไปกับสวนสวยรอบอาคารที่จะมีดอกไม้ผลิบานตลอดปี
ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – โรงงานพายสับปะรด  ทำพายสับปะรด – ซีเหมินติง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารจีน เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง
หลังอาหาร นำท่านสู่ โรงงานพายสับปะรด (ให้ท่านลองทำขนมพายสับปะรด แล้วนำพายที่ทำเองกลับไปทาน) พร้อมกับให้ท่านได้เลือกขนมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นของฝาก
ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – โรงงานพายสับปะรด  ทำพายสับปะรด – ซีเหมินติง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - 2
จากนั้น นำท่านสู่ย่าน ซีเหมินติง หรือ สยามสแควร์ไต้หวัน ศูนย์รวมแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม โรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าและแหล่งบันเทิงมากมายของวัยรุ่นรวมถึงวัยทำงาน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – โรงงานพายสับปะรด  ทำพายสับปะรด – ซีเหมินติง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูอลาสก้า
หลังอาหาร นำท่านสู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่และเป็นที่นิยมที่สุดในเมืองไทเป ท่านจะพบกับร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งเสื้อผ้า อาหาร ขนมหวาน ของที่ระลึก ในราคาไม่แพง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – โรงงานพายสับปะรด  ทำพายสับปะรด – ซีเหมินติง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - 2
DAY
วันที่สี่
ไทเป – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ไทเป – วัดหลงซานซื่อ – ตลาดปลาไทเป – กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวันมีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ำ และ ลมทะเลทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาชมทีเดียว โดยเฉพาะ หินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
ไทเป – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ไทเป – วัดหลงซานซื่อ – ตลาดปลาไทเป – กรุงเทพฯ - 2
จากนั้น นำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลงจิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นหนึ่งในถนนคนเดินที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
ไทเป – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ไทเป – วัดหลงซานซื่อ – ตลาดปลาไทเป – กรุงเทพฯ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น บริการท่านด้วยอาหารจีน เมนูพิเศษ กุ้งมังกรซีฟู้ด
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
หลังอาหาร นำท่านสู่ วัดหลงซานซื่อ ซึ่งถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน ให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบดั้งเดิม สร้างขึ้นใน ค.ศ.1738 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว ซึ่งวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม นากจากความสวยงามแล้วชาวไต้หวันยังนิยมไปสักการะเพื่อขอพรในเรื่องของ การงาน การเรียน และความรัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกที่หนึ่งทีมีความศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่งของชาวไต้หวัน
ไทเป – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ไทเป – วัดหลงซานซื่อ – ตลาดปลาไทเป – กรุงเทพฯ - 2
จากนั้น นำท่านสู่ ตลาดปลาไทเป ซึ่งเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ ซึ่งเป็นตลาดติดแอร์ มีขายอาหารทะเลทั้งแบบสดๆ และแบบสำเร็จที่พร้อมรับประทานได้ทันที ท่านสามารถเลือกซื้อ ชิมและลิ้มลอง ทั้งซูชิ ซาเซมิ ปลาแซลมอนสดๆ ปูอลาสก้า หอยนางรมสด กุ้ง หอยเซลล์ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ ขนม ผลไม้ ที่พร้อมรับประทานได้เลย
ไทเป – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ไทเป – วัดหลงซานซื่อ – ตลาดปลาไทเป – กรุงเทพฯ - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไทเป
20.10 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 635 นำท่านลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
23.05 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
Taiwan Spring Surprise! 4 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 47,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 44,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 43,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 38,500 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,500 บาท
หมายเหตุ       

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป กลับพร้อมกัน) สายการบินไทย
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป – กลับพร้อมกัน)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :    

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระ ให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์s
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี   065–2-38830–9

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments