โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศจีน 2 โปรแกรม

 
 
วันแรก  กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – หังโจว
10.45 น.ออกเดินทางโดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG644 นำท่านเหินฟ้าสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธรณรัฐประชาชนจีน
 • อาหารเที่ยงบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
16.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เมืองหังโจว เป็นราชธานีสมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.1127-1279) และเป็น 1 ใน 6 นครโบราณ เป็นนครเก่าแก่เมืองหนึ่งของจีนอายุ กว่า 2,100 ปี ถือเป็นเมืองที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดแล้ว
 • พักค้างแรม ณ โรงแรม New Century Grand Hotel Hangzhou 4* หรือเทียบเท่า เมืองหังโจว
 
วันที่สอง หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู –คฤหาสน์เก่าของเศรษฐีหูเซี่ยเหยียน – อู่เจิ้น – ล่องเรือแจวชมหมู่บ้านโบราณ – ซูโจว
  เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • ล่องทะเลสาบซีหู สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นมนต์เสน่ห์ให้นักท่อเงที่ยวต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อ่ปี พ.ศ.2554 ได้มีการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกให้ ทะเลสาบซีหู เมืองหังโจว เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม                                                    
 • คฤหาสน์เก่าของเศรษฐีหูเซี่ยเหยียน เป็นพ่อค้าใหญ่ผู้มีอิทธิพลในปลายสมัยยุคราชวงศ์ชิง เขามีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1823 ถึง 1885 เกิดที่อำเภอจี้ซี ในมณฑลอานฮุย
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เมืองอู่เจิ้น เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เก่าแก่ มีนักเขียน และนักประพันธ์มากที่สุด เป็นท้องถิ่นเก่าแก่ เป็นเมืองริมน้ำ บ้านริมคลอง สร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์ซ่ง
 • ล่องเรือแจวชมบ้านโบราณสมัยราชวงศ์ซ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี ไปตามคลองสายเล็ก ๆ ที่คดเคี้ยว ผ่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอู่เจิ้น ชมโรงงานย้อมผ้าบาติกโบราณ และโรงหมักเหล้า
 •  เมืองซูโจว เดินทางเข้าสู่เมืองซูโว ใช้เวลาประมาณ 30 ชม. 
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Metro Park Hotel , Suzhou 4* หรือเทียบเท่า เมืองซูโจว
 
วันที่สาม ซูโจว – สวนหลิวหยวน – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน – วังกบิลพัตร ( นั่งรถราง) ถนนนานกิง – เซี่ยงไฮ้
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
 • สวนหลิวหยวน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1800 ในสมัยราชวงศ์ชิงมีเนื้อที่ 25 ไร่ เป็นโบราณสถานอันเก่าแก่สวยงามของซูโจวได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก เป็นสวนที่สมบูรณ์แบบเลื่องชื่อของจีน
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองโบราณที่สร้างเมื่อราว 3,000 ปีก่อน เป็นเมืองอุตสาหกรรมเก่าในมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องจากเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เซี่ยงไฮ้น้อย
 • พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ สร้างสมัยราชวงศ์ถัง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่สูง 85 เมตร ลักษณะพระพักตร์สง่างาม ชาวจีนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
 • เมืองเซี่ยงไฮ้ช้อปปิ้งที่ทันสมัยด้วยสินค้าแฟชั่น ทั้งแบรนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองมากมาย  ถนนนานกิง ทั้งยังได้ชมอาคารแหล่งช้อปปิ้งที่สร้างด้วยสไตล์ยุโรปโบราณ
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักค้างแรม ณ โรงแรม Four Points By Sheraton Shanghai Pudong Hotel 4*
วันที่สี่ เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ชั้นที่ 118 – บัวหิมะ – ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง – กายกรรม Era Show – เซี่ยงไฮ้
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • หาดไว่ทาน บริเวณหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมอาคารรูปทรงทันสมัยตามสถาปัตยกรรมยุโรป เดิมเป็นเขตเช่าของพวกยุโรป ปัจจุบันคือย่านธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างมากของประเทศจีน
 • อุโมงค์เลเซอร์ลอดใต้แม่น้ำหวังผู่ โดยยานพาหนะพิเศษ แคปซูลมหัศจรรย์ ข้ามฝากจากฝั่งผู่ตงใหม่ สู่ผู่ตงเก่า ระหว่างลอดอุโมงค์ท่านจะได้ชมการยิงแสงเลเซอร์ สีสันต่าง ๆ
 • ตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ( รวมขึ้นตึกจุดชมวิวชั้นที่ 118 )ตึกระฟ้าที่ตั้งอยู่ในเขตผู่ตง มีตึกที่ติดกัน 3 หลังในเขต ผู่ตง อีกสองตึกคือ จินเหมาทาวเวอร์ ในปัจจุบันเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน สูงที่สุดอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเบิร์จคาลิฟาในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ยังมีปล่องลิฟต์ยาวที่สุดในโลก
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998
 • บัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกเป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกายสามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อน
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ERA SHOW สุดยอดอลังการโชว์กายกรรมที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ฉากแอนนิเมชั่น ดนตรีบรรเลง ทั้งร้องสด และเทป ประกอบแสง สี เสียง
 • พักค้างแรม ณ โรงแรม Four Points By Sheraton Shanghai Pudong Hotel 4*หรือเทียบเท่า เมืองเซี่ยงไฮ้
วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • วัดพระหยกขาว นมัสการพระพุทธรูปหยกขาว ที่อัญเชิญมาจากประเทศพม่า ในปี ค.ศ. 1928 เป็นพระพุทธรูปหยกปางสมาธิ สูง 9 เมตร ประดิษฐานบนชั้น 2 ของวิหารเก็บพระธรรม และพระพุทธรูปหยกปางไสยาสน์ ยาว 69 เซนติเมตร
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • 17.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
 • 21.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
วันแรก  กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ถนนหวังฝู่จิ่ง – ปักกิ่ง
10.10 น. ออกเดินทางโดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG614 นำท่านเหินฟ้าสู่ มหานครกรุงปักกิ่ง  ประเทศสาธรณรัฐประชาชนจีน
 • อาหารเที่ยงบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
15.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมหานครกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
 • เที่ยวถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงปักกิ่ง เป็นถนนคนเดินที่คึกคักมากในเวลากลางคืน ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านรวงห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จำหน่ายสินค้าที่น่าสนใจต่าง ๆมากมายตั้งแต่แบรนด์เนมไปจนถึงสินค้าราคาพิเศษ
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Metro Park Hotel Beiji 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สอง  ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน –พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน        กายกรรมปักกิ่ง – ปักกิ่ง
เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตุรัสที่มีความกว้างขวางยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลามหาประชาคม ซึ่งเป็นประหนึ่งรัฐสภาของประเทศ อนุสาวรีย์วีรชน หอที่ระลึกท่านประธานเหมา อดีต รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้นำประเทศจีน
 • พระราชวังโบราณกู้กง อันยิ่งใหญ่ของโลก เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมากว่า 600 ปี เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “พระราชวังต้องห้าม” พระราชวังแห่งนี้ เป็นสิ่งก่อสร้างโบราณของจีนที่อนุรักษ์ไว้ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดมีเนื้อที่ทั้งหมดถึง 720,000 ตารางเมตร มีห้องต่าง ๆ เป็นจำนวนมากถึง 9,999 ห้อง กล่าวกันว่าหากฮ่องเต้ทรงพำนักแค่คืนละห้อง จะต้องใช้เวลาถึง 27 ปีทีเดียวกว่าจะพำนักได้ครบทั้งพระราชวัง
กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • หอฟ้าเทียนถาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่องค์จักรพรรดิในอดีตใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลประกอบพิธีไหว้ฟ้าดินขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุมดมสมบูรณ์ประกอบด้วย เจดีย์และลานไหว้ฟ้าดิน อันงดงามวิจิตร
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกกรมที่อ่อนช้อยสวยงาม และเข้มแข็งเป็นการผสมผสานระหว่างยิมนาสติกและกังฟูที่จะทำให้ท่านสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจ
 • พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Metro Park Hotel Beijing 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สาม  กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) – ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมิน –          ถนนศิลปะ Beijing Fun – ร้าน Starbucke Tevana
เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
 • กำแพงเมืองจีน ( ด่านจวียงกวน) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับล้าน มีความยาว 6,500 กิโลเมตรซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล และสร้างต่อเชื่อมกันครั้งใหญ่เมื่อ 221 ปีก่อนคริสตกาล
กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ถนนคนดินโบราณเฉียนเหมิน เป็นย่านการค้าที่รักษาเอกลักษณ์แบบจีนๆ ทั้งด้านสถาปัตยกรรม มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความรุ่งโรจน์ อารยธรรมและภูมิปัญญาของจีน เป็นแหล่งรวมร้านอาหารชื่อดังและร้านขายสินค้าเก่าแก่ที่เชี่ยวชาญในการผลิตและขายสินค้าเฉพาะด้าน
 • ถนนศิลปะBEIJING FUN ย่านการค้าเปิดใหม่ของเมืองปักกิ่ง ภายในเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมบาร็อคแบบนีโอโคโลเนียลที่ตกทอดมาจากเหล่าผู้อยู่อาศัยชาวยุโรปได้สร้างไว้ให้จีนในช่วงต้นยุคศตวรรณที่ 20
 • STARBUCKS TEAVANAที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกตั้งอยู่บริเวณนี้นอกจากเมนูกาแฟแล้วยังมีเมนูชาประยุกต์ที่ผสมผสานต้นตำรับให้เข้ากับวัฒนธรรมการดื่มชาของจีนอีกด้วย
ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Metro Park Hotel Beiji 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สี่  ปักกิ่ง – พระราชวังฤดูร้อน – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค ( สนามกีฬารังนก) ตลาดรัสเซียหงเฉียว
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปี ก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงคนชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงฉางหลาง ทางเดินที่มีหลังคาคลุมยาว 728 เมตร ใต้หลังคามีภาพวาดนวนิยายของจีนที่มีชื่อเสียง เช่น สามก๊ก ไซอิ๋ว เป็นต้น
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • สนามกีฬารังนก ผ่านชมและถ่ายรูปคู่กับสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 หรือสนามกีฬารังนก เป็นสถาปัตยกรรมของชาวเยอรมัน ซึ่งโครงสร้างและรูปแบบตัวอาคารได้นำวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างอาคารแห่งนี้ ซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้เปิดให้ใช้ในกีฬาโอลิมปิคปี 2008
 • ตลาดรัสเซียหงเฉียว แหล่งช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกทั้งของก๊อปปี้แบรนด์ดังต่าง ๆให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา ของที่ระลึก ฯลฯ
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Metro Park Hotel Beiji 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ปักกิ่ง – วัดลามะ – กรุงเทพฯ
เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • วัดลามะ เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของกรุงปักกิ่ง อดีตเคยเป็นที่ประทับขององค์ชายสี่ (จักรพรรดิหย่งเจิ้น)นสมัยราชวงศ์ชิง และเป็นที่ประสูติของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศจีน นมัสการพระพุทธรูปไม้จันทร์แกะสลักงแกะสลักจากต้นไม้จันทร์เพียงต้นเดียว
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • 17.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG615 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
 • 21.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรมเดินทางได้ที่ Telephone.: 02 634 8877

Comments

comments