The Legendary of Portugal Surprise! 8 Days

Locations :
ประเทศโปรตุเกส
03 Dec 2017 - 10 Dec 2017

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – ดูไบ
22.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว T ประตู 9
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
01.05 น.
โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK385 นำท่านเหินฟ้าสู่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
DAY
วันที่สอง
ดูไบ – ลิสบอน – โคอิมบรา – มหาวิทยาลัยโคอิมบรา
เช้า
อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
05.00 น.
ถึงท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
07.25 น.
โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK191 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
12.00 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ โคอิมบรา เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศโปรตุเกส รองจากลิสบอนและปอร์โต้ อีกหนึ่งเมืองที่สำคัญของโปรตุเกส และถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำมอนเดโก
ในอดีตถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมัน ได้รับการเรียกขานว่า เอมีเนียม และได้ถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร์ ในปี ค.ศ. 711 และเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างชาวคริสต์ทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต้ จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1064 กษัตริย์เฟอร์ดินานด์ที่ 1 แห่งลีออนได้รบชนะแขกมัวร์และปลดปล่อยเมืองโคอิมบรา
ดูไบ – ลิสบอน – โคอิมบรา – มหาวิทยาลัยโคอิมบรา - 2
นำท่านชม มหาวิทยาลัยโคอิมบรา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1290 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส และยังเก่าแก่ที่สุดในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในวงการมหาวิทยาลัยโลก เมื่อปี ค.ศ. 2013 มหาวิทยาลัยโคอิมบราได้รับการบรรจุให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกจากทาง UNESCO
ดูไบ – ลิสบอน – โคอิมบรา – มหาวิทยาลัยโคอิมบรา - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Quinta das Lagrimas หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สาม
โคอิมบรา – อะเวโร่ – ล่องเรือ – ลิ้มลองขนมท้องถิ่น ovos moles – ปอร์โต้ – สถานีรถไฟ เซา เบนโต – ร้านหนังสือเลลโล่ – Cais da Ribeira – Ponte de D.Luis
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อะเวโร่ เมืองท่าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโปรตุเกส ที่ได้รับการขนานนามว่า “เวนิสแห่งโปรตุเกส” เนื่องจากระบบคลองและเรือที่คล้ายกับเวนิสของอิตาลี นำท่าน ล่องเรือ ชมเมืองแห่งนี้ ท่ามกลางบรรยากาศของบ้านเรือนสีสันสดใสสวยงาม
โคอิมบรา – อะเวโร่ – ล่องเรือ – ลิ้มลองขนมท้องถิ่น ovos moles – ปอร์โต้ – สถานีรถไฟ เซา เบนโต – ร้านหนังสือเลลโล่ – Cais da Ribeira – Ponte de D.Luis - 2
พิเศษ นำท่าน ลิ้มลองขนมท้องถิ่น ovos moles ที่มีถิ่นกำเนิดในเมืองอะเวโร่ ที่มีส่วนผสมของไข่แดงและน้ำตาลเป็นหลัก มีความเนียนและนุ่มนวล ละมุนลิ้น ห่อด้วยเปลือกบางๆที่ทำมาจากข้าวสาลี และถูกปั้นเป็นรูปทรงที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคอะเวโร่ เช่น หอย ปู ปลา
โคอิมบรา – อะเวโร่ – ล่องเรือ – ลิ้มลองขนมท้องถิ่น ovos moles – ปอร์โต้ – สถานีรถไฟ เซา เบนโต – ร้านหนังสือเลลโล่ – Cais da Ribeira – Ponte de D.Luis - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมือง ปอร์โต้ หรือที่เป็นที่รู้จักในภาษาอังกฤษว่า “โอปอร์โต้” เมืองใหญ่ลำดับ 2 รองจากลิสบอน อีกทั้งชื่อเมืองนี้ ยังเป็นที่มาของชื่อประเทศโปรตุเกส โดยมาจากคำว่า Portus และ Cale ซึ่งในอดีตใช้เรียกชื่อเมืองทั้งสองฝั่งที่มีแม่น้ำดูโร่คั่นกลาง แล้วแผลงมาเป็น Portugal ในปัจจุบัน ปอร์โต้ ตั้งอยู่บนริมปากอ่าวแม่น้ำโดรู ปอร์โต้เป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของทวีปยุโรป และบริเวณย่านเมืองเก่าในเมืองปอร์โต้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี ค.ศ. 1996
โคอิมบรา – อะเวโร่ – ล่องเรือ – ลิ้มลองขนมท้องถิ่น ovos moles – ปอร์โต้ – สถานีรถไฟ เซา เบนโต – ร้านหนังสือเลลโล่ – Cais da Ribeira – Ponte de D.Luis - 2
นำท่านชม สถานีรถไฟเซา เบนโต สถานีรถไฟเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1916 ภายในตัวสถานีตกแต่งด้วยกระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลายสีน้ำเงินกว่า 20,000 ชิ้น โดยผลงานของ จอร์จ คาลาโช่ จิตรกรเลื่องชื่อในสมัยนั้น ที่ถ่ายทอดและเล่าเรื่องราวความเป็นมาและเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆ ของชาวโปรตุเกส
โคอิมบรา – อะเวโร่ – ล่องเรือ – ลิ้มลองขนมท้องถิ่น ovos moles – ปอร์โต้ – สถานีรถไฟ เซา เบนโต – ร้านหนังสือเลลโล่ – Cais da Ribeira – Ponte de D.Luis - 2
แล้วนำท่านชม ร้านหนังสือเลลโล่ ร้านหนังสือเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1906 โดย Lonely Planet ได้บรรจุให้เป็นอันดับสามของร้านหนังสือที่สวยที่สุดในโลก ภายในร้านตกแต่งแบบนีโอ กอธิค และลวดลาย แกะสลักอันสวยงาม ซึ่งที่แห่งนี้ เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนพล็อตเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ ให้กับ เจ เค โรลลิ่ง ในช่วงที่เธอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ปอร์โต้ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990
โคอิมบรา – อะเวโร่ – ล่องเรือ – ลิ้มลองขนมท้องถิ่น ovos moles – ปอร์โต้ – สถานีรถไฟ เซา เบนโต – ร้านหนังสือเลลโล่ – Cais da Ribeira – Ponte de D.Luis - 2
จากนั้น พาท่านชมย่าน Cais da Ribeira สัมผัสบรรยากาศริมน้ำและวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำ
ดูโร่ และผ่านชม Ponte de D.Luis สะพานเหล็ก 2 ชั้น ที่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมือง สร้างและออกแบบโดย กุสตาฟ ไอเฟล ก่อนที่จะสร้างหอไอเฟลที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
โคอิมบรา – อะเวโร่ – ล่องเรือ – ลิ้มลองขนมท้องถิ่น ovos moles – ปอร์โต้ – สถานีรถไฟ เซา เบนโต – ร้านหนังสือเลลโล่ – Cais da Ribeira – Ponte de D.Luis - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Intercontinental Porto หรือระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สี่
ปอร์โต้ – โอบิดอส – แหลมโรก้า – คาสไลส์
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอบิดอส อีกหนึ่งเมืองในสมัยยุคกลางที่ยังคงได้รับอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสวยงามที่สุดของประเทศโปรตุเกส
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชมเสน่ห์ของเมือง โอบิดอส ที่มีกำแพงเมืองที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 โอบล้อมปราสาทและบ้านเรือนสีขาวขลิบสีเหลืองและสีฟ้า อิสระให้ท่านเดินชมความงดงามภายในเมืองจนถึงเวลานัดหมาย
ปอร์โต้ – โอบิดอส – แหลมโรก้า – คาสไลส์ - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ แหลมโรก้า แหลมที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป ซึ่งถัดมาจะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติก อิสระให้ท่านเก็บภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ปอร์โต้ – โอบิดอส – แหลมโรก้า – คาสไลส์ - 2
ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ คาสไคส์ เมืองชายฝั่งทะเลของประเทศโปรตุเกส
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Grande real Villa Italia หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่ห้า
คาสไคส์ – ซินตรา – ปราสาทพีน่า – Freeport Outlet Alcochete – ลิสบอน
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ซินตรา เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงของกษัตริย์โปรตุเกสตั้งแต่ในศตวรรษที่ 19
นำท่านชม ปราสาทพีน่า ปราสาทที่ตั้งตระหง่านอย่างเด่นสง่าบนหน้าผา เหนือตัวเมือง
ซินตรา ตัวอาคารใช้ศิลปะการตกแต่งแบบ Romanticism ที่ได้รับความนิยมในช่วงยุคศตวรรษที่ 19 โดยในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ที่ด้านบนยังสามารถมองไปเห็นลิสบอนไกล ๆ อีกด้วย ปราสาทนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี ค.ศ. 1995 และติดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโปรตุเกสอีกด้วย
คาสไคส์ – ซินตรา – ปราสาทพีน่า – Freeport Outlet Alcochete – ลิสบอน - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Freeport Outlet Alcochete ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ในยุโรป ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี อาทิ Burberry, Hugo Boss, Armani, Lacoste และ CK เป็นต้น
คาสไคส์ – ซินตรา – ปราสาทพีน่า – Freeport Outlet Alcochete – ลิสบอน - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ กรุงลิสบอน เมืองหลวง และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส และยังเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุดในทวีปยุโรปเป็นอันดับ 9 โดยประชากรร้อยละ 27 ของทั้งประเทศอาศัยอยู่ในเขตย่านใจกลางเมืองนี้
คาสไคส์ – ซินตรา – ปราสาทพีน่า – Freeport Outlet Alcochete – ลิสบอน - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Corinthia Lisbon หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่หก
ลิสบอน – ขับรถโกคาร์ชมเมือง – ตลาด ไทม์ เอาท์ ดา ริเบร่า – ถนนลิเบอร์ดาเด้ – มิราดูโร
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสัมผัสประสบการณ์การชมเมืองแบบใหม่ไปกับรถโกคาร์สีเหลืองสดใสคันเล็กน่ารักที่สั่งทำขึ้นเป็นพิเศษ ขับง่าย และเป็นอีกหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเที่ยวชมเมืองด้วยความสนุกสนานพร้อมเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพตามจุดต่าง ๆ ที่สำคัญในย่านอัลฟาม่า ในมุมมองที่รถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ถึง
ลิสบอน – ขับรถโกคาร์ชมเมือง – ตลาด ไทม์ เอาท์ ดา ริเบร่า – ถนนลิเบอร์ดาเด้ – มิราดูโร - 2
จากนั้น นำท่านลิ้มลองอาหารท้องถิ่นที่ ตลาด ไทม์ เอาท์ ดา ริเบร่า ศูนย์อาหารในร่มชื่อดังของกรุงลิสบอน ที่มีอาหารมากกว่า 30 ร้านค้าให้ท่านได้เลือก โดยแต่ละร้านจะมีเชฟมาบริการและทำอาหารนานาชนิดให้ท่านได้เลือกสรร รวมทั้ง สินค้าอาหารท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
ลิสบอน – ขับรถโกคาร์ชมเมือง – ตลาด ไทม์ เอาท์ ดา ริเบร่า – ถนนลิเบอร์ดาเด้ – มิราดูโร - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในตลาด ไทม์ เอาท์ ดา ริเบร่า
โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 ยูโร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ถนนลิเบอร์ดาเด้ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ชองป์เซลิเซ่ของลิสบอน ที่มีร้านค้าชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น Luis Vuitton, Prada และ Gucci อิสระให้ท่านได้
ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ลิสบอน – ขับรถโกคาร์ชมเมือง – ตลาด ไทม์ เอาท์ ดา ริเบร่า – ถนนลิเบอร์ดาเด้ – มิราดูโร - 2
แล้วพาท่านสู่จุดชมวิว มิราดูโร โดยให้ท่านโดยสารขึ้น กลอเรี่ยเฟอร์นิคูล่า รถรางดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยปีค.ศ. 1855 เมื่อถึงด้านบนอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวของกรุงลิสบอนที่แสนจะงดงาม เมื่อมองออกไปท่านสามารถมองเห็นสถานที่สำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปราสาทเซนต์จอร์จ จัตุรัสกราซ่า ยาวไปถึงย่านเมืองเก่า และเมืองใหม่อีกด้วย
ลิสบอน – ขับรถโกคาร์ชมเมือง – ตลาด ไทม์ เอาท์ ดา ริเบร่า – ถนนลิเบอร์ดาเด้ – มิราดูโร - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Corinthia Lisbon หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่เจ็ด
ลิสบอน – อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ – ป้อมปราการเบเลม – ท่าอากาศยานกรุงลิสบอน
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ ที่สร้างเพื่อรำลึกถึงความสำคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองครบรอบ 500 ปี การสิ้นพระชมน์ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์การเดินเรือของชาวโปรตุเกสในการออกเดินทางไปค้นพบดินแดนใหม่
ลิสบอน – อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ – ป้อมปราการเบเลม – ท่าอากาศยานกรุงลิสบอน - 2
แล้วนำท่านเก็บภาพแห่งความประทับใจที่ ป้อมปราการเบเลม อดีตป้อมปราการโบราณที่สร้างขึ้นเป็นด่านหน้าในการระวังศัตรูและป้องกันภัยทางทะเลก่อนเข้าตัวเมืองชั้นใน เริ่มสร้างขึ้นช่วงต้นศตวรรษที่ 16 นับเป็นตัวอย่างงานศิลปะแบบโปรตุกีสให้ชนรุ่นหลังศึกษาได้เป็นอย่างดี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี ค.ศ. 1983
ลิสบอน – อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ – ป้อมปราการเบเลม – ท่าอากาศยานกรุงลิสบอน - 2
ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลิสบอน
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน
13.35 น.
โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK192 นำท่านเหินฟ้าสู่ ดูไบ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY
วันที่แปด
ดูไบ – กรุงเทพฯ
01.15 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ดูไบ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
03.30 น.
โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK376 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
12.35 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
The Legendary of Portugal Surprise! 8 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 0 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 0 บาท
  • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับ พร้อมกัน) สายการบินเอมิเรสต์ ราคา 38,000 บาท (รวมภาษีแล้ว) ซึ่งทางบริษัทยังไม่ได้ทำการจองตั๋วกับทางสายการบินฯ
  • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
  • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์
  • กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

   ค่าบริการรวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร สายการบินเอมิเรตส์ (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับ พร้อมกัน)
  • ค่ารถรับส่งตามรายการ
  • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
  • ค่าอาหารตามรายการ
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่ายกเว้นคนต่างด้าว
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
  • ค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
  • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
  • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
  • หัวหน้าทัวร์ จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

  ค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

  ระเบียบการ และเงื่อนไข:

  • อัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับการเดินทางในช่วงวันที่ 03 – 10 ธันวาคม 2560 ซึ่งใช้การคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน (วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) 1 Euro = 38.77 บาท อัตราค่าบริการจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหากอัตราแลกเปลี่ยนปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลงไม่เกิน 25 สตางค์ (ซึ่งยึดถือตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลัก)
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

   

  • เงื่อนไขการชำระเงิน

  -        ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 60,000 บาท ´ จำนวนผู้เดินทาง ณ วันทำสัญญา

  -        ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด  30 วันก่อนวันออกเดินทาง

  -        เป็นไปตามสัญญาที่ได้ทำระหว่าง บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวล จำกัด และ บริษัทของท่าน

      ทางบริษัทฯ  รบกวนขอรับค่ามัดจำและส่วนที่เหลือ โดยการนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว

   

  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสีลม  ออมทรัพย์

  ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด  เลขที่บัญชี   789-2-28636-6

   

  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสำนักงานใหญ่สีลม  สะสมทรัพย์

  ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด  เลขที่บัญชี   101-801246-6

   

  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีลม  ออมทรัพย์

  ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด  เลขที่บัญชี   065-238759-9

   

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาสีลม  ออมทรัพย์

  ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด  เลขที่บัญชี   662-1-01753-7

  • การยกเลิก

  - กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

  - กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 45 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น

  - กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

  • บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
  • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอ

Comments

comments