Visit Santa Claus Surprise! 8 Days

Locations :
(ประเทศฟินแลนด์) เฮลซิงกิ => โรวาเนียมิ => พอร์วู
23 Feb 2018 - 02 Mar 2018

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ
21.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์แอร์ อาคารผู้โดยสารขาออก
ชั้นที่ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว S
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
23.55 น.
โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY144 นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่สอง
เฮลซิงกิ – โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ – หมู่บ้านซานตาคลอส – รับประกาศนียบัตรอาร์คติคเซอร์เคิลครอสซิ่ง
เช้า
อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
06.05 น.
ถึงท่าอากาศยาน เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
07.45 น.
โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY531 นำท่านเหินฟ้าสู่โรวาเนียมิ
09.05 น.
ถึงท่าอากาศยาน โรวาเนียมิ เมืองหลวงของดินแดนแลปแลนด์
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้วนำท่านชม ฟาร์มกวางเรนเดียร์ ให้ท่านมีโอกาสได้สัมผัสฝูงกวางเรนเดียร์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งการลองนั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพาหนะของซานตาคลอสในวันคริสต์มาส ซึ่งท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ได้ในเขตแลปแลนด์เท่านั้น จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสุดหูสุดตาได้ตามอัธยาศัย
(หมายเหตุ การนั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ อาจถูกยกเลิกได้ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย)
เฮลซิงกิ – โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ – หมู่บ้านซานตาคลอส – รับประกาศนียบัตรอาร์คติคเซอร์เคิลครอสซิ่ง - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชมดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ หมู่บ้านซานตาคลอส ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเกอวาตุนตุริ ที่นี่มีร้านขายของขวัญ งานหัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ มากมาย ซึ่งผู้ใหญ่และเด็กสามารถส่งความสุขแบ่งปันให้เพื่อนทางบ้านได้ โดยใช้บริการไปรษณีย์ของซานตาคลอส ในการส่งของขวัญหรือจดหมายไปทุกแห่งหนทั่วโลกอีกด้วย
พร้อมรับประกาศนียบัตรที่แสดงว่าท่านได้เดินทางผ่าน เส้นอาร์คติคเซอร์เคิล แห่งนี้ ซึ่งบ่งบอกว่าท่านได้มาเยือนเขตขั้วโลกเหนือแล้ว
เฮลซิงกิ – โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ – หมู่บ้านซานตาคลอส – รับประกาศนียบัตรอาร์คติคเซอร์เคิลครอสซิ่ง - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Arctic Light Rovaniemi หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สาม
โรวาเนียมิ – ขี่รถ snowmobile – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – นั่งเลื่อนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ – พิพิธภัณฑ์ Arktikum
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการ ขับขี่รถ snowmobile พาหนะที่ใช้ขับขี่ตะลุยบนหิมะหรือน้ำแข็งที่ชาวแลปป์ใช้ในฤดูหนาว อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเล่นเลื่อนหิมะจากเนินเขาและการขับขี่รถ snowmobile โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการเล่นจากเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่บ้านบนเนินเขา หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ ตามอัธยาศัย
โรวาเนียมิ – ขี่รถ snowmobile – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – นั่งเลื่อนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ – พิพิธภัณฑ์ Arktikum - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชมและสัมผัสกับความฉลาดและแสนรู้ของสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียน
ฮัสกี้ ที่สุดแสนจะน่ารักน่าเอ็นดู ซึ่งท่านสามารถลองนั่ง เลื่อนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ ได้ตามอัธยาศัย
โรวาเนียมิ – ขี่รถ snowmobile – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – นั่งเลื่อนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ – พิพิธภัณฑ์ Arktikum - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ Arktikum ศูนย์รวมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และแหล่งรวบรวมความรู้ของชาวแลปแลนด์ นำท่านสัมผัสกับเรื่องราวความเป็นมา และวิถีชีวิต ของชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในดินแดนเขตอาร์กติก
โรวาเนียมิ – ขี่รถ snowmobile – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – นั่งเลื่อนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ – พิพิธภัณฑ์ Arktikum - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Arctic Light Rovaniemi หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สี่
โรวาเนียมิ – ลูออสโต – นั่งรถเพนโดลิโน่ – เหมืองพลอยอเมทิสต์ – เลวี่
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลูออสโต หมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติ Pyhä-Luosto ในดินแดนแลปแลนด์
โรวาเนียมิ – ลูออสโต – นั่งรถเพนโดลิโน่ – เหมืองพลอยอเมทิสต์ – เลวี่ - 2
พิเศษ! นำท่านเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่กับการ นั่งรถเพนโดลิโน่
สัมผัสประสบการณ์และผ่านชมภูมิทัศน์อันสวยงามทางธรรมชาติและทัศนียภาพของผืนป่าสนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ โดยการนั่งยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนลานหิมะ บนเส้นทางขึ้นสู่เหมือง
พลอยอเมทิสต์ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในอุทยานแห่งชาติ Pyhä-Luosto หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในหมู่บ้านลูออสโต
โรวาเนียมิ – ลูออสโต – นั่งรถเพนโดลิโน่ – เหมืองพลอยอเมทิสต์ – เลวี่ - 2
แล้วนำท่านชม เหมืองพลอยอเมทิสต์ ที่เชื่อกันว่า พลอยอเมทิสต์นั้นถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ 2,000 ล้านปีที่แล้วภายในภูเขา ซึ่งมีความเชื่อและเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น
ลีโอนาร์โด ดาวินชี จะมีพลอยอเมทิสต์นี้ไว้บนโต๊ะทำงานของเขา โดยได้มีบันทึกในไดอารี่ส่วนตัวไว้ว่า “พลอยอเมทิสต์นี้ จะช่วยขจัดความชั่วร้ายและเพิ่มความรวดเร็วในด้านความคิดของเขา”
โรวาเนียมิ – ลูออสโต – นั่งรถเพนโดลิโน่ – เหมืองพลอยอเมทิสต์ – เลวี่ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เลวี่ เมืองสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟินแลนด์
โรวาเนียมิ – ลูออสโต – นั่งรถเพนโดลิโน่ – เหมืองพลอยอเมทิสต์ – เลวี่ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับการพักค้างแรมใน Glass Igloo ห้องพักที่มีเอกลักษณ์
อันโดดเด่น ในรูปทรงโค้งเว้าที่ล้อมรอบหลังคาด้วยกระจก
โรวาเนียมิ – ลูออสโต – นั่งรถเพนโดลิโน่ – เหมืองพลอยอเมทิสต์ – เลวี่ - 2
DAY
วันที่ห้า
เลวี่ – คิตติลา – อิวาโล – เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส – ซีเน็ตสแควร์
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยภายในที่พัก
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคิตติลา
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในสนามบิน
โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 25 Euro
12.15 น.
โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY637 นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฮลซิงกิ
12.45 น.
ถึงท่าอากาศยานอิวาโล แวะพักเครื่อง
13.20 น.
โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY637 นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฮลซิงกิ
14.50 น.
ถึงท่าอากาศยานเฮลซิงกิ หลังจากตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ เฮลซิงกิ
ธิดาแห่งบอลติก ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่และร่วมสมัยอันงดงาม จนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป
นำท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส อนุสาวรีย์รูปออแกนขนาดใหญ่ภายในสวนซิเบลิอุส ที่ออกแบบโดย Eila Hiltunen เพื่อสดุดีแก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดังของประเทศฟินแลนด์ นามว่า ฌอง ซิเบลิอุส ผลงานที่โดดเด่น คือ เพลงปลุกใจในการเรียกร้องเอกราชจากประเทศรัสเซีย
เลวี่ – คิตติลา – อิวาโล – เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส – ซีเน็ตสแควร์ - 2
จากนั้น นำท่านชม ซีเน็ตสแควร์ ที่ตั้งของวิหารคริสต์นิกายลูเธอรันและอนุสาวรีย์พระเจ้า
อเล็กซานเดอร์ที่ 2 สัญลักษณ์ของเมืองเฮลซิงกิ
เลวี่ – คิตติลา – อิวาโล – เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส – ซีเน็ตสแควร์ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Haven หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่หก
เฮลซิงกิ – พอร์วู – เฮลซิงกิ – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ – Stockmann
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พอร์วู อีกหนึ่งเมืองเก่าแก่ของประเทศฟินแลนด์ ที่เป็น 1 ใน 6 เมืองที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13
นำท่านชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองเก่าแห่งนี้ ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จึงทำให้เมืองนี้เป็นหนึ่งในปลายทางที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้จากทั่วทุกมุมโลก
เฮลซิงกิ – พอร์วู – เฮลซิงกิ – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ – Stockmann - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เฮลซิงกิ
นำท่านชม โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ ที่สร้างด้วยการเจาะภูเขาให้เป็นโพรงหินขนาดใหญ่ ตกแต่งภายในด้วยสไตล์สมัยใหม่งดงามแปลกตายิ่งนัก
เฮลซิงกิ – พอร์วู – เฮลซิงกิ – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ – Stockmann - 2
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งที่ Stockmann ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ชื่อดังใจกลางเฮลซิงกิ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศฟินแลนด์ อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ จนถึงเวลานัดหมาย
เฮลซิงกิ – พอร์วู – เฮลซิงกิ – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ – Stockmann - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Haven หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่เจ็ด
เฮลซิงกิ – ตลาดฮาคาเนียเมน – ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสู่ ตลาดฮาคาเนียเมน ตลาดในร่มอันเก่าแก่กว่า 100 ปี ในเฮลซิงกิ ภายในตลาดประกอบไปด้วยร้านค้าย่อย ๆ มากกว่า 70 ร้าน อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อ หรือลิ้มลองอาหารพื้นเมืองภายในตลาดแห่งนี้ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
เฮลซิงกิ – ตลาดฮาคาเนียเมน – ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ
18.35 น.
โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY145 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ ฯ
อาหารบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่แปด
กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
09.15 น.
ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Visit Santa Claus Surprise! 8 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 179,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 173,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 162,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 144,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 36,000 บาท
หมายเหตุ       

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน) สายการบินฟินน์แอร์
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร  โลกาศิริวัตร  
เลขที่บัญชี 065-238830-9

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2.  การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments