Autumn Kamikochi
& Shirakawa-go
DAY
โปรแกรมท่องเที่ยว Autumn Kamikochi & Shirakawa-go
24 – 30 ต.ค. 67 (7 วัน 5 คืน)
ประเทศญี่ปุ่น
สายการบินไทย ( TG )
ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีเทือกเขาเจแปนแอลป์ จากกระเช้าชินโฮตากะ
คามิโคจิ ดินแดนสวรรค์บนดิน ธรรมชาติสุดอลังการ
เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่า
DAY 1 – พฤ. 24 ต.ค. 67
กรุงเทพฯ
21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว C,D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

DAY 2 – ศ. 25 ต.ค. 67
กรุงเทพฯ – นาโกย่า – ช่องเขาเอะนะ – นั่งเรือชมความงามช่องเขาเอะนะ – นากาซึกาวะ – มาโกเมะ – ทาเทชินะ
00.05 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นำท่านเหินฟ้าสู่ นาโกย่า

เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 05.55 ชม.

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
08.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า 

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ช่องเขาเอะนะ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.45-2 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่าน นั่งเรือชมความงามช่องเขาเอะนะ บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยหินรูปต่างๆมากมาย เกิดโดยธรรมชาติ รูปร่างและความสวยงามของบรรยากาศจะเปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาล
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มาโกเมะ หนึ่งในจุดพักแรมที่มีมากกว่า 60 แห่งบนเส้นทางนากาเซนโดะ สองฟากฝั่งของเส้นทางที่ปูด้วยพื้นหินนี้ เต็มไปด้วยร้านรวงและสถาปัตยกรรมเก่าแก่เรียงรายอยู่ 

ปัจจุบันปรับเป็นร้านค้าต่างๆ โรงแรม เรียวกังมากมาย และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี เหมือนให้ท่านได้ย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศของเมื่อสมัย 400 ปีที่แล้วได้ ณ ที่นี้

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่  ทาเทชินะ ในจังหวัดนางาโน่
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Tateshina Grand Takinoyu (Sky Comfort room 32 sqm) หรือในระดับเดียวกัน
DAY 3 – ส. 26 ต.ค. 67
ทาเทชินะ – กิจกรรมเก็บแอปเปิ้ล – กิจกรรมทำโซบะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – มัตสึโมโต้
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสัมผัสประสบการณ์ กิจกรรมเก็บแอปเปิ้ล ให้ท่านได้เก็บแอปเปิ้ลสดๆจาก

ต้น พร้อมรับประทานแอปเปิ้ลได้แบบไม่อั้นภายในเวลาที่กำหนด 

(การเก็บผลไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)

จากนั้น ให้ท่านได้สัมผัสกับ กิจกรรมทำโซบะ ให้ท่านทำ กิจกรรมการทำโซบะ ชื่อดังของภูมิภาคนากาโน่ โดยผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้ และสอนท่านทำโซบะด้วยมือของท่านเอง พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสโมโต้ จุดแวะชมที่สำคัญของเมือง ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1504 ระหว่างช่วงที่โกลาหลของสงครามกลางเมือง โดยที่ กำแพงหิน กับ คูน้ำที่อยู่รอบปราสาทแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสภาพเดิมเหมือนเมื่อครั้งอดีต

บางครั้งปราสาทหลังนี้ก็ถูกเรียกว่า “ปราสาทอีกา” หรือ “ปราสาทดำ” นั่นก็เพราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีดำเป็นสีหลักในการก่อสร้าง
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Shoho Matsumoto  (Japanese room 10 tatami) หรือในระดับเดียวกัน
DAY 4 – อา. 27 ต.ค. 67
มัตสึโมโต้ – คามิโกจิ – กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะโรปเวย์– ทาคายาม่า
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติจูบุซันกาคุ อุทยานแห่งชาติของญี่ปุ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ สวยงาม เพื่อเดินทางสู่ คามิโกจิ  

แล้วนำท่านเดินชม คามิโกจิ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงมาก ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม  

ทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขารีสอร์ต สมัยก่อนบริเวณนี้ไม่เป็นที่รู้จัก จนกระทั่งปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 มิชชันนารีชาวอังกฤษชื่อ นายวอลเตอร์ เวสตัน ได้ค้นพบ และเขียนแนะนำคามิโกจิ ลงในหนังสือของเขา

ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของ สะพานคัปปะบาชิ สัญลักษณ์ของคามิโกจิ ที่ทอดข้ามแม่น้ำอะซึสะ เป็นสะพานแขวนที่ทำด้วยไม้ หากยืนบนสะพาน จะสามารถเห็นได้ทั้งเทือกเขายะเกะตะเกะ และเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนือ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเจแปนแอลป์ เพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะโรปเวย์ จากสถานีชินโฮตากะออนเซ็น ซึ่งมีความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สู่ความสูงกว่า 2,156 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยกระจกบานใหญ่ของกระเช้า 2 ชั้นแห่งแรกในญี่ปุ่น  กระเช้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ทำให้ท่านได้ใกล้ชิดกับทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขา เจแปนแอลป์ ยิ่งขึ้น

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทาง เข้าสู่ ทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมือง
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hida Plaza (Japanese Style room 50 sqm) หรือในระดับเดียวกัน
DAY 5 – จ. 28 ต.ค. 67
ทาคายาม่า – ตลาดเช้าริมแม่น้ำมิยากาว่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาว่า – ทาคายาม่า
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่านสัมผัสบรรยากาศของ ตลาดเช้าริมแม่น้ำมิยากาว่า ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองทาคายามา 

ท่านจะได้พบกับผักนานาชนิด ทั้งผักสด และผักดอง ผลไม้หลากหลาย อาหารพื้นเมืองที่ปรุงสดๆ ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย ตลาดเช้าเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึงเที่ยงวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านเช่าชุดกิโมโน ให้ท่านได้ สวมชุดกิโมโน ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่น และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

แล้วนำท่านเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 แล้วนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชิราคาว่า บ้านในแบบกัสโช-สึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน 

ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

แล้ว นำท่านสู่ จุดชมวิวชิโระยามะ ซึ่งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของหมู่บ้าน เป็นจุดที่ท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์หมู่บ้านมรดกโลกในมุมสูง 

อิสระให้ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจเป็นที่ระลึก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ทาคายาม่า
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hida Plaza (Japanese Style room 50 sqm) หรือในระดับเดียวกัน
DAY 6 – อ. 29 ต.ค. 67
ทาคายาม่า – อินุยามะ – เดินชมเมืองเก่าอินุยามะ – ปราสาทอินุยามะ – นาโกย่า –– ย่านซาคาเอะ – นาโกย่า
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อินุยามะ ซึ่งมีความหมายว่า “ภูเขาแห่งสุนัข” เป็นเมืองในจังหวัดไอจิ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนาโกย่า มีปราสาทอินุยามะที่มีชื่อเสียง ปราสาทเล็กๆ แต่สวยงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในปราสาทไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น มีแม่น้ำคิโสะอันงดงามไหลผ่านพรมแดนทางตอนเหนือของเมือง ซึ่งมีการจับปลาด้วยนกเป็ดน้ำ 

แล้วนำท่าน เดินชมเมืองเก่าอินุยามะ ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่ตลอดเส้นทางหน้าปราสาท ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของที่ระลึก ต่าง ๆ

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทอินุยามะ เป็นปราสาทเก่าแก่สมัยเอโดะ สร้างโดย โอดะ โนบุยาสุ ซึ่งเป็นปู่ของจอมทัพโอดะโนบุนางะ ในปี ค.ศ. 1537 มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทขาว 

ตัวปราสาทมีความสูงประมาณ 40 เมตร แบ่งเป็น 4 ชั้น ซึ่งชั้นบนสุด สามารถชมทัศนียภาพของแม่น้ำคิโซะได้โดยรอบ อิสระให้ท่านชมปราสาทและเก็บภาพเป็นที่ระลึก หรือเดินเล่นใน ตรอกโชวะ ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่ตลอดเส้นทางหน้าปราสาท ทั้งร้านอาหาร ร้านขนมญี่ปุ่น 

ร้านน้ำชา ร้านขายของที่ระลึก และงานฝีมือแสนน่ารักมากมาย และเป็นเมืองที่มีน้องหมา วังมารุคุง เป็นมาสคอตประจำเมือง ไม่ว่าไปที่ไหนก็จะเจอน้องวังมารุคุงเต็มไปหมด ไม่เว้นแม้แต่ป้ายรถเมล์ ถ้วยชาม ของที่ระลึก ต่างก็พากันใช้สัญลักษณ์นี้กันทั้งเมือง

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ นาโกย่า สู่ ย่านซาคาเอะ ให้ท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองนาโกย่า มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ 

อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านค้าต่าง ๆ รวมไปถึงสินค้ามือสอง ในย่านซาคาเอะนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ Oasis 21 และ Nagoya TV Tower อีกด้วย 

อิสระให้ท่านช้อบปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Courtyard by Marriott Nagoya (Deluxe TWN 28 sqm) หรือในระดับเดียวกัน
DAY 7 – พ. 30 ต.ค. 67
นาโกย่า – กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า

11.00 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG645 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 06.40 ชม.

15.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
– ค่ารถรับส่งตามรายการ
– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
– ค่าอาหารตามรายการ
– ค่าประกันภัยการเดินทาง สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 75 ปี วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 75 ปี วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
– มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
– ทิปมัคคุเทศก์ และ คนขับรถ
– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน
– พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้จากตารางข้างต้น
– กรณีผู้เดินทางเกินกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทฯ คืนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ 5,000 บาท