Best Scenery of Tohoku Autumn Surprise!

ประเทศ : ญี่ปุ่น / เมือง : โตเกียว , อาโอโมริ, อะคิตะ, ยามากะตะ, เซ็นได

โดยสายการบินไทย (TG) และ เจแปนแอร์ไลน์ (JL)

19 - 29 ตุลาคม 2562 (11 วัน)

นำท่านสัมผัสธรรมชาติแห่งขุนเขา ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ ภูมิภาคโทโฮคุ

ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอันโอชะ และ ชิมสาเกรสเลิศของเซ็นได

สนุกสนานกับการล่องเรือชมวิวอ่าวมัสสึชิม่า และทดลองสวมชุดกิโมโนนั่งรถลากในย่านเมืองเก่า

นั่งรถไฟชมวิว Shirakami resort หนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติของญี่ปุ่น

ชมศิลปะโคมไฟทาจิเนพุตะสุดตระการตา และโบราณสถานที่งดงาม

ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติ ณ เมืองออนเซ็นเก่าแก่

 และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งส่งท้ายอย่างจุใจในกรุงโตเกียว

📍 ออกเดินทางวันที่ : 19 – 29 ตุลาคม 2562 ราคา : 159,900 บาท / ท่าน

🔹 หุบเขาโอยาสุ อีกหนึ่งในจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามของจังหวัดอะคิตะ มีลักษณะเป็นโตรกผาทั้งสองด้าน และมีธารน้ำไหลออกมาจากภูเขาด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งถูกประทุด้วยน้ำพุร้อน จึงทาให้มีละอองควันจากน้ำพุร้อนลอยขึ้น จนเกิดภาพบรรยากาศราวกับอยู่ในเทพนิยาย

🔸 ภูเขาซาโอะ นั่งโรปเวย์ขึ้นสู่ยอดเขาซาโอะ ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีจากมุมสูง จะได้เห็นวิวทิวทัศน์พร้อมด้วยใบไม้ผลัดใบสีเหลือง แดง ส้ม สลับกันไปอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเห็นวิวเมืองออนเซ็นที่อยู่บริเวณทางขึ้นเขาอีกด้ว

โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก  19 ต.ค. 62 กรุงเทพฯ

20.30 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก 23.10 น.      โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 นำท่านเหินฟ้าสู่โตเกียว พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง 20 ต.ค. 62 : โตเกียว – อาโอโมริ – สวนผลไม้ – หุบเขาเมเปิ้ลนากาโนะ

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม 06.55 น. ถึงท่าอากาศยานฮาเนะดะ โตเกียว แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 09.55 น. โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL143 นำท่านเหินฟ้าสู่ อาโอโมริ 11.10 น. ถึงท่าอากาศยาน อาโอโมริ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นนั้น เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเก็บเกี่ยวแอปเปิ้ล ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีความโดดเด่นที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ แอปเปิ้ลที่ปลูกในภูมิภาคนี้มีลูกโต หวานฉ่ำ กรอบอร่อย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บลูกแอปเปิ้ล และรับประทานสดๆ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาเมเปิ้ลนากาโนะ หนึ่งในจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดอาโอโมริ ภายในหุบเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ล จึงทำให้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง สามารถเพลิดเพลินกับวิวต้นเมเปิ้ลสีแดง และพื้นดินที่ถูกทับถมไปด้วยใบเมเปิ้ลที่ร่วงหล่นลงมา สวยงามน่าประจับใจ อิสระให้ท่านซึมซับธรรมชาติ และเพลิดเพลินกับวิวลำธารที่ทั้งสองข้างทางถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้หลากสีได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Minamida Onsen Apple Land หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม 21 ต.ค. 62 อาโอโมริ – ฮิโรซากิ – ปราสาทฮิโรซากิ – พิพิธภัณฑ์โคมไฟทาจิเนพุตะ – สถานีโกโชกาวาระ – รถไฟชมวิวชิราคามิรีสอร์ท – อะคิตะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฮิโรซากิ เมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองและวัฒนธรรมของเขตทสึการุ ในสมัยเอโดะ ปัจจุบันเมืองนี้ยังคงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น นำท่านชม ปราสาทฮิโรซากิ ซึ่งถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1611 แต่ต่อมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ในบางส่วน เป็นเหตุปราสาทไม้แห่งนี้ ซึ่งเดิมมี 5 ชั้น ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่เป็นปราสาทไม้ 3 ชั้นในปี ค.ศ. 1810 ปัจจุบันปราสาทฮิโรซากิ ได้เป็นศูนย์กลางจัดแสดงทรัพย์สินต่างๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในสมัยก่อน อิสระให้ท่านได้เดินชมความสวยงามของปราสาทไม้ และสวนกลางแจ้งที่สร้างล้อมรอบปราสาทแห่งนี้ กลางวัน   อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โคมไฟทาจิเนพุตะ มีการออกแบบตัวอาคารที่ทันสมัย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของ อาโอโมริ อย่างเทศกาลโกะโชะงาวาระ ทาชิเนพุตะ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสี่เทศกาลฤดูร้อนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 และ 8 สิงหาคมของทุกๆ ปี โดยมีการจัดแสดงหุ่นโคมไฟขนาดใหญ่ เป็นตุ๊กตาขนาดยักษ์ที่มีลวดลายเป็นรูปตำนานของญี่ปุ่น และมีสีสันสดใส   ในช่วงเทศกาลตุ๊กตาจะใช้เป็นโคมไฟที่ใช้ในการแห่ขบวนของเทศกาล อีกทั้งยังมีส่วนของสตูดิโอที่ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นการทำงานในแต่ละขั้นตอนของการสร้างหุ่นโคมไฟแบบลอย ที่ได้สร้างสรรค์เป็นรูปทรงต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านได้เดินชมพิพิธภัณฑ์ได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย จากนั้น นำท่านสู่ สถานีโกโชกาวาระ แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ นั่งรถไฟขบวนพิเศษ สำหรับเส้นทางชมวิว ชิราคามิรีสอร์ท ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชม ภูเขา น้ำทะเล และช่วงเวลาที่เป็นไฮไลท์ คือยามอาทิตย์อัสดง จะทอประกายสีส้มระยิบระยับสะท้อนกับผืนน้ำทะเล  ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงไม้เปลี่ยนสีท่านจะมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบเป็นสีส้มสวยงามสุดประทับใจ รถไฟเดินทางถึง สถานีอะคิตะ  แล้วนำท่านเดินทางสู่ที่พักโดยรถโค้ช ค่ำ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักค้างแรม ณ โรงแรม Akita Castle หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ 22 พ.ค. 62 : อะคิตะ – ตลาดเช้าอะคิตะ – โอกะ – พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอกะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าอะคิตะ ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองอะคิตะ ตลาดแห่งนี้เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เช้าถึงช่วงบ่าย และเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในอะคิตะ ภายในตลาดมีร้านจำหน่ายทั้งอาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของฝากเล็กๆ น้อยๆ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมตลาดเช้า และเลือกชิมอาหารภายในตลาดตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมือง โอกะ กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ ผู้ที่เคยอ่านการ์ตูน คงจะเคยเห็นปิศาจใส่หน้ากากยักษ์ ใส่เสื้อฟางเต็มตัวซึ่งคือ นามาฮาเกะ เป็นความเชื่อพื้นบ้านของเมืองโอกะ เชื่อกันว่าในช่วงวันปีใหม่ นามาฮาเกะจะเดินไปทั่วหมู่บ้าน และคอยสำรวจหาสมาชิกใหม่ของแต่ละบ้านที่ทำตัวไม่ดี เช่น เด็กน้อยที่วันๆ เอาแต่ทำตัวขี้เกียจ หรือลูกสะใภ้ที่ขี้เกียจไม่ช่วยงานบ้าน หรือไม่เชื่อฟังพ่อแม่สามี หากเจอตัวก็จะพาตัวกลับไปบนภูเขา คนในบ้านก็ต้องมาช่วยกันปกป้องว่าเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กดี หรือเป็นลูกสะใภ้ที่ดีก็จะรอดจากนามาฮาเกะ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอกะ ตั้งอยู่บนชายฝั่งของคาบสมุทรโอกะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีสัตว์น้ำกว่า 400 สายพันธุ์และมีสัตว์น้ำกว่า 10,000 ตัว ซึ่งเพาะพันธุ์และจัดแสดงที่นี่ สัตว์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในพิพิธภัณฑ์คือหมีขั้วโลก โกยูตะ คุรุมิ และลูกหมีน้อย 2 ตัว อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมสัวต์น้ำแสนรู้ และเหล่าฝูงปลาทะเลที่แหวกว่ายอยู่ในตู้ปลาขนาดใหญ่ได้ตามอัธยาศัย ค่ำ  อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ที่พัก พักค้างแรม ณ โรงแรม Akita Castle หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า 23 ต.ค. 62 อะคิตะ – หุบเขาดาคิงะเอริ –  หมู่บ้านซามูไรคะคุโนะดาเตะ     

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาดาคิงะเอริ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอะคิตะ สองข้างหุบเขาเต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด แต่ไฮไลท์ของที่นี่คือลำธารน้ำสีฟ้าใส สะท้อนกับภาพของใบไม้ที่พร้อมใจกันสลับสี ยิ่งช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับหุบเขาแห่งนี้ นอกจากจะชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว ทิวทัศน์ของเกาะแก่ง หินรูปทรงแปลกประหลาด รวมถึงน้ำตกน้อยใหญ่ก็มีความสวยงามไม่แพ้กัน โดยวิวของสะพานเก่า คะมิโนะอิวาฮาชิ เป็นมุมสวยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหุบเขาแห่งนี้ กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามูไรคะคุโนะดาเตะ เป็นที่รู้จักกันทั่วในนามของ “ลิตเติ้ลเกียวโต” แห่งโทโฮขุ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศ ศาลเจ้าแบบดั้งเดิม กำแพงดิน สวนแบบญี่ปุ่น คลองใสสะอาด และบ้านซามูไร พ่อค้า อาทิเช่น ตระกูลอาโอยากิ และตระกูลนิชิโยมิยะ เป็นต้น ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองนี้ ราวกับว่าได้ย้อนยุคกลับไปอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ของเมืองคะคุโนะดาเตะในสมัยเอโดะ ที่ยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนี้ พิเศษ ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดกิโมโน ชุดประจำชาติของญี่ปุ่น พร้อมนั่งรถลากชมเมือง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก ค่ำ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม พักค้างแรม ณ โรงแรม Shion หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก 24 ต.ค. 62 อะคิตะ – หุบเขาโอยาสุ – ยามากาตะ – กินซันออนเซ็น

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอยาสุ อีกหนึ่งในจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามของจังหวัดอะคิตะ มีลักษณะเป็นโตรกผาทั้งสองด้าน และมีธารน้ำไหลออกมาจากภูเขาด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งถูกประทุด้วยน้ำพุร้อน จึงทำให้มีละอองควันจากน้ำพุร้อนลอยขึ้น จนเกิดภาพบรรยากาศราวกับอยู่ในเทพนิยาย กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ยามากาตะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูมิภาคโทโฮคุ แล้วนำท่านสู่ กินซันออนเซ็น เป็นเมืองออนเซ็นยอดนิยมของยามากาตะ และยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะที่เป็นแหล่งเหมืองแร่เงินในอดีต เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองออนเซ็น แห่งนี้คือ โรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นโบราณสร้างจากไม้สูงสามถึงสี่ชั้นที่เรียงรายยาวไปตามสองฟากฝั่งแม่น้ำที่ไหลผ่านกลางเมือง ท่านสามารถสวมชุดยูคาตะเดินเล่นภายในเมืองได้ ในตอนกลางคืนทั้งเมืองจะถูกส่องสว่างด้วยโคมไฟที่ใช้น้ำมันแก๊สแบบโบราณให้บรรยากาศโรแมนติกเสมือนได้ย้อนเวลากลับไปยังสมัยอดีตได้อีกครั้ง อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในกินซันออนเซ็น ค่ำ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ที่พัก พักค้างแรม ณ โรงแรม Ginzanso หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด 25 ต.ค. 62 ยามากาตะ – วัดยามาเดระ – ภูเขาซาโอะ – ซาโอะออนเซ็น

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดยามาเดระ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 860 ตั้งอยู่บนแหลมยอดเขา ซึ่งรู้จักกันในนามอย่างเป็นทางการว่า ริชชาคูจิ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดยามากาตะ เชื่อกันว่าภูเขาลูกนี้มีหินขนาดใหญ่ที่หน้าตาคล้ายกับวัดยามาเดระ กล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าจิคาคุ ไดชิ เอ็นนิน เป็นผู้เริ่มต้นแบ่งแยกหินก้อนนี้ เพื่อสร้างวัด ยามาเดระนั้นเอง นำท่านเดินขึ้นสู่วัด โดยเดินขึ้นยอดเขาโดยบันไดหินจำนวน 1,015 ขั้น ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธรูปภายในวัด และชมทิวทัศน์โดยรอบจากยอดเขา ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดในจัดหวัดยามากาตะ กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาซาโอะ เขาที่มีความสูงถึง 1,700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในระหว่างทางขึ้นเขาจะมีจุดชมวิว ให้ท่านได้ชมน้ำตกที่สวยงามชื่อ ทะกิมิได บนยอดเขาจะมีจุดชมวิวอีกหนึ่งที่เต็มไปด้วยทะเลหมอก สามารถมองเห็นทะเลสาบโอกะมะ รูปเกือกม้า ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ น้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกต นำท่านโดยสารโรปเวย์ขึ้นสู่ยอดเขาซาโอะ เพื่อชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีจากมุมสูง ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมวิวใบไม้ผลัดใบสีเหลือง แดง ส้ม สลับกันไปอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเห็นวิวเมืองออนเซ็นที่อยู่บริเวณทางขึ้นเขาอีกด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ที่พัก ค่ำ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Lucent Takamiya หรือในระดับเดียวกัน

วันที่แปด 26 ต.ค. 62 ซาโอะออนเซ็น – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก – เซ็นได – มิตซุย เอ้าเลทต์ พาร์ค เซ็นไดพอร์ต

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก ซึ่งภายในหมู่บ้านแห่งมีสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่ถึง 6 สายพันธุ์ รวมกับสัตว์อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากกว่า 100 ตัว ท่านสามารถสัมผัสสัตว์ต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด ในประเทศญี่ปุ่น สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์สำคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือ เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความน่ารักของฝูงสุนัขจิ้งจอกได้ตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เซนได แล้วนำท่านสู่ มิตซุย เอ้าเลทต์พาร์ค เซ็นไดพอร์ต เอ้าเลทต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบด้วยแบรนด์เนมทั้งในและต่างประเทศ กว่า 120 ร้านและแบรนด์ท้องถิ่นโทโฮคุกว่า 50 ร้าน กลางวัน อาหารกลางวันอิสระ ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย ค่ำ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ชาบูชาบู หมูและเนื้อคุณภาพเยี่ยม จัดเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงให้ท่านรับประทานได้ไม่อั้น หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักค้างแรม ณ โรงแรม Metropolitan Sendai หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เก้า 27 ต.ค. 62 เซ็นได ท่าเรือมัตสึชิม่า ล่องเรือชมวิวอ่าวมัสสึชิม่า โรงน้ำชาคันรันเต – สถานีเซ็นได รถไฟชินคันเซ็น โตเกียวสถานีฮากาตะ – ย่านเท็นจิน 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือมัสตสึชิม่า ที่เป็นหนึ่งในสามของสถานที่ที่ชาวอาทิตย์อุทัยขนานนามว่า นิฮอนซานเกอิ หรือ สามทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น อีกสองแห่งที่กล่าวถึงก็คือ เกาะมิยาจิม่าใกล้กับเมืองฮิโรชิม่า และ อ่าวอามาโนะฮาชิดาเตะทางด้านเหนือของกรุงเกียวโต จากนั้น นำท่าน ล่องเรือชมวิวอ่าวมัตสึชิม่า อ่าวมัตสึชิม่าประกอบไปด้วยเกาะที่ปกคลุมไปด้วยต้นสนสีเขียวขจีน้อยใหญ่รวมกันมากกว่า 200 เกาะ ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเล ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมวิวอ่าวมัตสึชิม่าตามอัธยาศัย แล้วนำท่านสู่ โรงน้ำชาคันรันเต เป็นหนึ่งในโบราณสถานล้ำค่าที่ได้รับความนิยมในการเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมพิธีชงชาตามธรรมเนียมของญี่ปุ่น โรงน้ำชาแห่งนี้มีรูปทรงเป็นบ้านชาแบบ โมโมยามะ สร้างขึ้นครั้งแรกในเกียวโต โดย Toyotomi Hideyoshi มอบให้แก่ Date Masamune หลังจากนั้นจึงถูกย้ายมาตั้งไว้ที่อ่าวมัตสึชิม่าในปัจจุบัน ภายในอาคารแบ่งออกเป็น 2 ห้อง แต่ละห้องมีประตูบานเลื่อนสีทองที่งดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นบ้านพักของภรรยาขุนนางศักดินา และไว้เพื่อต้อนรับเจ้าหญิง หรือทูตของท่านโชกุนที่มาเยี่ยมเยือน พิเศษ ให้ท่านได้จิบชาร้อนๆ พร้อมทานขนมหวานชมวิวอ่าวมัตสึชิม่าตามอัธยาศัย กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สถานีเซนได เพื่อนั่งรถไฟหัวกระสุนที่วิ่งด้วยความเร็ว 260 กิโลเมตร/ชั่วโมง มุ่งหน้าสู่ มหานครโตเกียว รถไฟชินคันเซ็นเดินทางถึง สถานีโตเกียว แล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารโดยรถไฟท้องถิ่น ค่ำ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูเทปันยากิ เนื้อคุณภาพดี คัดสรรค์วัตถุดิบที่ดีที่สุด นำมาปรุงอาหารและผัดบนกระทะร้อนสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้ลิ้มรสความนุ่มของเนื้อวากิวและรสชาติอันแสนอร่อย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ที่พัก พักค้างแรม ณ โรงแรม Imperial Tokyo หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สิบ 28 ต.ค. 62 โตเกียว – กินซ่า – ท่าอากาศยานฮาเนะดะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ120,000 เหรียญสหรัฐ) นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านทอยส์ปาร์คที่ขายของเล่น เกมส์ ร้านของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย กลางวัน อาหารกลางวันอิสระ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งส่งท้าย ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัยจนได้เวลานัดหมาย ค่ำ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูขาปูยักษ์ จัดเสิร์ฟหลากหลายเมนู ให้ท่านได้ลิ้มรสปูจากความสุกหลายระดับ หลากเมนูในรูปแบบไคเซกิ ณ ภัตตาคารชื่อดัง หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนะดะ

วันที่สิบเอ็ด 29 ต.ค. 62 โตเกียว – กรุงเทพฯ     

00.20 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 04.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
เดินทางในช่วง 19-29 ต.ค. 62
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 159,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 159,900
เด็กอายุ 5 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 144,000
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 128,900
พักห้องเดี่ยว (ห้องคู่) เพิ่มท่านละ 54,900
อัตราค่าบริการตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร เดินทางไป – กลับ พร้อมคณะ ราคาท่านละ 22,500

หมายเหตุ            

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน) สายการบินการบินไทย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตั๋วเครื่องบินจากตั๋วกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วเดี่ยว กรณีที่มีผู้เดินทางที่ใช้ตั๋วกรุ๊ปน้อยกว่า จำนวนตั๋วกรุ๊ปขั้นต่ำที่ทางสายการบินกำหนด
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

 อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่ารถไฟชินคันเซ็น
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศญี่ปุ่น สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะพร้อมกัน)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน

ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 • ค่าขนกระเป๋าสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น ท่านละไม่เกิน 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อชิ้น
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 4,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกภายในต่างประเทศ
 • บริการจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน
 • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด
 • บริการขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง
 • ของพรีเมี่ยม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กระเป๋า Travel kit, universal adapter,
  Shopping bag, ปกพาสปอร์ตหนังแท้, ปากกาไฟฉาย, ร่ม, แท็กกระเป๋า, ลูกอม และ
  ยาดม)
 • Snack box บริการ ณ ท่าอากาศยาน
 • พิเศษ! Pocket wifi แบบพกพา 1 เครื่อง / 2ท่าน

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน

ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าตัดบัตรเครดิต 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

 

 

 

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)

2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 80,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด** 3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 4. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ 5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 6. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้ หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย