• DAY 1-2
  • DAY 3
  • DAY 4
  • DAY 5
  • DAY 6-7
  • เงื่อนไขและค่าบริการ
1
พฤ. 30 พ.ย. 66
กรุงเทพฯ
21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์

อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 7 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว P

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
2
ศ. 1 ธ.ค. 66
กรุงเทพฯ – คันไซ โอซาก้า – โกเบ – กระเช้า ชิน-โกเบ – สวนสมุนไพรนุโนะบิคิ – พิพิธภัณฑ์โรงกลั่นสาเกฮาคัทซุรุ – มิยาซุ

เช้า

00.55 น. โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL728 นำท่านเหินฟ้าสู่ นครโอซาก้า

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

08.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

แล้วนำท่านเดินทางสู่ โกเบ เมืองท่าพาณิชย์หลักของญี่ปุ่น ที่ทำการค้าขายกับประเทศจีนและเกาหลีตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ตอนเปิดประเทศกับตะวันตกเมื่อปี ค.ศ. 1868

นำท่านขึ้น กระเช้า ชินโกเบ สู่ สวนสมุนไพรนุโนะบิคิ ระหว่างที่นั่งกระเช้าขึ้นไปชมสวน ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์สวยๆ จากมุมสูง เช่น วิวของท่าเรือเมืองโกเบ น้ำตกนุโนะบิกิ และอ่างเก็บน้ำโกะฮุนมัตซึ 

ซึ่งท่านสามารถเลือกชมสวนสมุนไพรที่มีพืชพันธุ์กว่า 70,000 ต้น รวมกว่า 200 ชนิด แบ่งเป็น 12 โซนที่ผลัดกันเบ่งบานตลอดปี หรือ เลือกชมวิวแบบพาโนรามาจากจุดชมวิวบนยอดเขา ซึ่งก็มีคาเฟ่ที่ตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เลือกเก็บภาพความประทับใจในทุก ๆ มุม

หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณภัตตาคาร 

ร้านเทปันยากิ ชื่อดังแห่งเมืองโกเบที่ห้ามพลาด ให้ท่านได้ลิ้มลองเนื้อโกเบ เลิศรสที่เชฟปรุงสดใหม่ต่อหน้าท่าน และสำหรับท่านที่ไม่รับประทานเนื้อ ยังมีเมนูซีฟู้ดให้ท่านได้เลือกสรร

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์โรงกลั่นสาเกฮาคัทซุรุ โรงกลั่นสาเกเก่าแก่ ที่ดำเนินการผลิตสาเกมาตลอดจนถึงปีค.ศ. 1969 นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตสาเกที่ดีที่สุดในโลก ด้วยสมัยนี้เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าทำให้ปัจจุบันการผลิตสาเกพัฒนาไปโดยใช้เครื่องจักรกลมากขึ้น 
ทำให้อุปกรณ์และวิธีการผลิตสาเกในแบบโบราณเริ่มเลือนหายไปจากวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

ที่นี่ โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุ จึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วิธีการทำสาเกแบบโบราณเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้และให้ความรู้แก่คนทั่วไป 

ซึ่งพิพิธภัณฑ์การหมักสาเกฮะคุทสึรุ จะนำเสนอภาพรวมที่น่าสนใจและเป็นแบบแผนเกี่ยวกับการผลิตสาเกในญี่ปุ่น สาเกอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาอย่างใกล้ชิด ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำพิธีและใช้ในงานเทศกาลต่างๆ และเป็นเครื่องดื่มหลัก

*พิเศษ* ให้ท่าน สัมผัสประสบการณ์การชิมสาเก ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และคุณจะสามารถรู้จัก “หัวใจของญี่ปุ่น” ได้อย่างกว้างขวางผ่านโลกแห่งการผลิตสาเก

 จากนั้น นำท่านสู่ มิยาซุ ทางตอนเหนือของเกียวโต

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

พักค้างแรม ณโรงแรม Amano Hashidate หรือในระดับเดียวกัน

3
ส. 2 ธ.ค. 66
มิยาซุ – อิเนะ – ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ – สวนคะสะมะสึ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า – อามาโนะฮาชิดาเตะ – อามาโนะฮาชิดาเตะวิวแลนด์ – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก – คาเมะโอกะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อิเนะ เป็นเมืองเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกียวโต เลียบเป็นแนวเส้นโค้งทอดยาวตามอ่าวอิเนะ เรียงรายไปด้วยบ้านลักษณะแปลกตาที่เรียกว่า “ฟุนายะ” ซึ่งชั้นล่างจะเป็นท่าจอดเรือ ส่วนชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อให้สามารถออกเรือจากบ้านไปหาปลาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

นำท่าน ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ พร้อมชมภูมิทัศน์ของหมู่บ้านลอยน้ำที่สวยงามแปลกตา และเพลิดเพลินไปกับการให้อาหารกับฝูงนกนางนวลที่มักจะชอบบินแวะเวียนมาที่เรืออีกด้วย

 

จากนั้น นำท่านสู่ สวนคะสะมะสึ นำท่าน ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า สู่จุดชมวิวยอดนิยมของอามาโนะฮาชิดาเตะ ซึ่งว่ากันว่า ถ้าหากก้มแล้วมองลอดหว่างขาตัวเอง ภาพที่ปรากฏต่อหน้าของท่านจะเห็นวิวที่เหมือนทางเดินสู่สรวงสวรรค์จริงๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนับล้านคนมายืนก้มมองลอดใต้หว่างขาตัวเองเพื่อชมสะพานสู่สวรรค์แห้งนี้ นับว่าเป็นความงามของธรรมชาติอันโดดเด่น

หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่านสู่ อามาโนะฮาชิดาเตะ ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยว่า สะพานสู่สรวงสวรรค์ ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 จุดชมวิวชายทะเลที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สถานที่แห่งนี้มีตำนานเล่าขานกันว่าเป็นเส้นทางที่เทพเจ้าใช้ลงจากสรวงสวรรค์เพื่อมายังโลกมนุษย์

ซึ่งแท้จริงแล้วคือชายหาดที่พาดผ่านจากตอนเหนือ ลงไปยังตอนใต้ ระยะทางทั้งหมด 3.6 กิโลเมตร และความกว้างราว 20 เซนติเมตร ถึง 70 เซนติเมตรในแต่ละบริเวณ

นอกจากนี้ยังมีต้นสนที่ขึ้นเรียงกันบนหาดทรายประมาณ 8,000 ต้น นำท่านสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อนั่ง เรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก จากทางเหนือลงสู่ทางใต้ของอามาโนะฮาชิดาเตะ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติอันสวยงามที่ล้อมรอบด้วยสายน้ำและสายลม

หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

จากนั้น นำท่านนั่งโรปเวย์ขึ้นชมวิว ณ อามาโนะฮาชิดาเตะวิวแลนด์ เพื่อขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของอามาโนะฮาชิดาเตะในอีกมุมหนึ่งซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กัน นอกจากนี้บนยอดของวิวแลนด์ยังมีลานกิจกรรมและเครื่องเล่นต่างๆ ให้ท่านได้สนุกสนานอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มิยาสุ ทางตอนเหนือของเกียวโต

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

พักค้างแรม ณโรงแรม Syoenso Hozukawatei  หรือในระดับเดียวกัน

4
อา. 3 ธ.ค. 66
คาเมะโอกะ – นั่งรถไฟโทรอกโกะชมวิวอาราชิยาม่า – ป่าไผ่อาราชิยาม่า –สะพานโทเก็ทสึเคียว – เกียวโต – ศาลเจ้าคิฟุเนะ – วัดนันเซนจิ – โอซาก้า

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คาเมะโอกะ จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟโทรอกโกะ ชมวิวอาราชิยาม่า สถานีรถไฟสายท่องเที่ยวสุดคลาสสิกวิ่งระหว่างสถานีต้นทางที่ สถานีคาเมะโอกะ โทรอกโกะ สู่สถานีอาราชิยามะ โทรอกโกะ หรือ สถานีซากะ โทรอกโกะ ใช้เวลาราวๆประมาณ  30 นาที

ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิวบรรยากาศตลอด 2 ข้างทางที่มีความสวยงาม รถไฟสายโรแมนติกโทรอกโกะ มีความโด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยว เพราะสถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ย่าน
อาราชิยาม่า  ซึ่งเป็นย่านที่มีเสน่ห์มาก ๆ อีกย่านหนึ่ง ยังมีแลนด์มาร์คอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น เดินเล่นในบรรยากาศเมืองหลวงเก่า

หมายเหตุ : รถไฟสายโรแมนติก อยู่ในระหว่างดำเนินการจอง และการชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

แล้ว นำท่านเดินทางสู่ ป่าไผ่อาราชิยาม่า แลนด์มาร์กที่มักปรากฎตามสื่อต่างๆ เมื่อเอ่ยถึงประเทศญี่ปุ่นและเกียวโต ตลอดเส้นทางทั้งสองข้างทางถูกขนาบด้วยป่าไผ่ให้ความร่มรื่นเรียงรายกันคลายอุโมงค์ทางเดินที่งดงาม

จากนั้น นำท่านเดินผ่านชม สะพานโทเก็ทสึเคียว (สะพานข้ามดวงจันทร์) ที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเกียวโต เนื่องจากมีแม่น้ำที่ใสสะอาด มีแนวภูเขา ต้นไม้ และดอกไม้นานาพรรณเป็นฉากหลัง

ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สวยงามโดยรอบ ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย  

หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ร้านอาหารญี่ปุ่นเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนอาราชิยาม่า เสิร์ฟท่านด้วย เมนูอาหารแบบไคเซกิ และพลาดไม่ได้กับการลิ้มลอง เต้าหู้ซากะ ชื่อดังแห่งเกียวโต

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น ที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและน่าหลงไหล จึงทำให้เกียวโตเป็นหนึ่งในเมืองที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และต่างชาติ นิยมเดินทางมาเยือนมากที่สุด

แล้วนำท่านชม ศาลเจ้าคิฟุเนะ เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตคุบุเนะ และเป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าน้ำและฝนและเชื่อกันว่าจะช่วยดูแลพิทักษ์รักษาผู้ที่ออกทะเล

และที่ศาลเจ้าแห่งนี้จะมีการทำนายดวงชะตาที่ไม่เหมือนกับที่อื่น โดยจะให้สุ่มเลือกกระดาษคำทำนาย ซึ่งเป็นกระดาษพิเศษ โดยจะยังมองไม่เห็นข้อความบนกระดาษ จากนั้นเมื่อนำกระดาษจุ่มลงในน้ำ ข้อความคำทำนายก็จะปรากฏขึ้นมา

หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดนันเซนจิ วัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1290 ซึ่งเป็น 1 ใน 5
วัดแบบเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม และโดดเด่นด้วยสวนสวยที่ตกแต่งในแบบเซน คือ เรียบง่าย สงบ แต่มีสเน่ห์ และยังมีท่อส่งน้ำแบบโบราณ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่วัดแห่งนี้

หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

ค่ำ

ค่ำ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณโรงแรม New Otani Osaka หรือในระดับเดียวกัน

5
จ. 4 ธ.ค. 66
โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ – เส้นทางประวัติศาสตร์ ฮิกาชิยามะ – โอซาก้า

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ โดยเส้นทางเดินสู่วัดเรียกกันว่า “เส้นทางสายกาน้ำชา” เนื่องจากในอดีตจะมีร้านรวงสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายเครื่องถ้วยชามเซรามิกของ คิโยมิสึ 

แม้ในปัจจุบันจะมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักมากมายให้ท่านเลือกซื้อ แต่ยังหลงเหลือร้านเหล่านี้อยู่บ้าง 

ให้ท่านได้สัมผัสกับความสวยงามและบรรยากาศเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กร Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 1994 

เมื่อถึงบริเวณวัดคิโยมิสึ จุดที่น่าสนใจ คือ สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ที่ดื่มเพื่อสุขภาพดี สติปัญญาเป็นเลิศ และทรัพย์สินมั่งคั่ง โดยทางวัดได้จัดเตรียมกระบวยไว้ให้รองน้ำดื่มเพื่อความเป็นสิริมงคล

หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล 

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ร้านอาหารที่มีจุดเด่นเป็นรูปปั้นปูสีแดงสดอยู่หน้าร้าน ร้านอาหารที่เป็นสวรรค์ของคนรักปู

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สถานที่สำคัญอันวิจิตร ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (ศาลเจ้าแม่จิ้งจอก) 
ศาลเจ้าหลักในบรรดาศาลเจ้าอินาริทั้งหมด ที่มีมากกว่า 35,000 แห่งทั่วเกาะญี่ปุ่น

ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นนับถือ และเชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสารของเจ้าหญิงยูกะทามะ เทวีแห่งข้าวหรือพระแม่โพสพ ผู้ซึ่งเป็นเทพแห่งการเก็บเกี่ยวของญี่ปุ่น เพื่อบันดาลให้การเพาะปลูกมีผลผลิตที่ดี อุดมสมบูรณ์ และปัดเป่าภยันตรายต่าง ๆ ดังนั้นภายในศาลเจ้าจึงมีรูปปั้นสลักสุนัขจิ้งจอกตั้งอยู่มากมาย

ตระการตาไปกับซุ้มอุโมงค์เสาโทริอิสีแดงกว่า 10,000 ต้น ที่ทอดยาวตามทางเดินกว่า 4 กิโลเมตร โดยท่านสามารถเดินลอดซุ้มเสาเพื่อไปสักการะศาลเจ้าอินาริ เพื่อขอโชคลาภและความสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง

หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

จากนั้น นำท่านเดินทางผ่าน เส้นทางประวัติศาสตร์ฮิกาชิยามะ ที่ทอดยาวจากวัดคิโยมิสึไปจนถึงศาลเจ้ายาซากะ ตลอดสองข้างทางเป็นอาคารไม้ที่รักษาไว้จากสมัยอดีต ให้ความรู้สึกราวกับได้ย้อนยุคกลับไปสู่อดีต ปัจจุบันได้ปรับปรุงตกแต่งให้เป็นร้านขายขนม ร้านอาหาร หรือร้านขายของที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า

ค่ำ

อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

ร้านเนื้อย่างเกรดพรีเมี่ยม ที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาเยือนถึงโอซาก้า บริการท่านด้วยเซ็ตปิ้งย่างที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเนื้อคุณภาพเยี่ยมแทรกด้วยมัน ที่แทบจะละลายในปากกันเลยทีเดียว และสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อ ยังมีเมนูซีฟู้ดให้บริการท่านด้วย

พักค้างแรม ณ โรงแรม New Otani Osaka หรือในระดับเดียวกัน

6
อ. 5 ธ.ค. 66
โอซาก้า – อาคารอุเมดะสกาย และจุดชมวิวสวนลอยฟ้าคูจูเทเอ็น – ตลาดเช้าคุโรมง – อิชิบะ – ย่านช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาฉิ – คันไซ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อาคารอุเมดะสกาย และจุดชมวิวสวนลอยฟ้าคูจูเทเอ็น หนึ่งในแลนด์มาร์คของอุเมดะ โอซาก้า ที่”หอคอยชมวิวสวนลอยฟ้า” บนชั้นดาดฟ้า ความสูงเหนือพื้นดิน 173 เมตรสามารถมองเห็นวิวเมืองอาคารบ้านเรือนทั่วเมืองโอซาก้า

ให้คุณเพลิดเพลินราวกับว่ากําลังลอยอยู่บนท้องฟ้า และทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นได้จากชั้นชมวิวบนดาดฟ้าแบบเปิดโล่ง 360 องศาเป็นมุมมองที่ยอดเยี่ยมที่ควรได้ชมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกฤดูกาล และทุกช่วงเวลาของวัน โอกาสอันดีเช่นนี้อยากให้มาสัมผัสสักครั้ง

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าคุโรมง อิชิบะ ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ โดยพ่อครัวร้านอาหารญี่ปุ่นนิยมมาซื้อวัสดุจากที่นี่ไปประกอบอาหารเป็นประจำ

ทำให้ที่ตลาดแห่งนี้มีร้านขายปลาปักเป้า (Fugu)  และตะพาบน้ำ (Suppon) ซึ่งเป็นอาหารมีชื่อสองอย่างของโอซาก้าเรียงรายอยู่มากมาย ลำพังแค่เดินชมตลาด ก็สามารถสนุกได้

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ภายในตลาดเช้าคุโรมง อิชิบะ และเดินชมร้านค้าภายในตลาดได้ตามอัธยาศัย

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาฉิ เป็นย่านช้อปปิ้งใจกลางโอซาก้า ขนาดใหญ่ มีทั้งห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำมากมาย จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของใช้ ของกิน ของฝาก สินค้าแบรนด์เนม ร้านอาหารและอื่นๆ

ให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงย่านโดตอมโบริ หรือสยามสแควร์เมืองโอซาก้า

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู ต้นตำรับญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร ให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารค่ำ

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
7
พ. 6 ธ.ค. 66
คันไซ – กรุงเทพฯ

ค่ำ

00.45 น. โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL727 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

05.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Colorful Kansai Autumn Surprise!

7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ (JL)

30 พ.ย.- 6 ธ.ค. 66

จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ ขั้นต่ำ
10 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
99,900 บาท
พักห้องเดี่ยว (ห้องคู่) เพิ่มท่านละ
19,900 บาท
– บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์เนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)