Diamond Winter Mystery & Scenery Surprise!

ประเทศ : ญี่ปุ่น

โดยสายการบินไทย (TG)
2 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 (7วัน)

Diamond Winter Mystery & Scenery Surprise! 7 Days

นำท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของ ฟุกุชิม่า โดยหนึ่งในรถไฟชมวิวที่โรแมนติกที่สุด
ตระการตากับ
มรดกโลกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
ชมเทศกาลงานประดับไฟฤดูหนาวคามาคุระ
สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการเก็บสตอร์เบอรี่ พร้อมทานสดๆ จากไร่
และกิจกรรมวาดลวดลายลงบนเครื่องเคลือบโบราณ
ชมปราสาทนกกระเรียนขาว และย้อนเวลาสู่อดีต ณ ย่านเมืองเก่าโอจิจูกุ

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็น ณ เมืองออนเซ็นชื่อดัง พร้อมช้อปปิ้งส่งท้ายอย่างจุใจในมหานครโตเกียว


โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก อา. 2 ก.พ. 63  
กรุงเทพฯ – โตเกียว

 

20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพรส์ รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

22.30 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียวโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

 

วันที่สอง จ. 3 ก.พ. 63 
โตเกียว – โทชิงิ – ศาลเจ้านิกโกะ โทโชคุ – คินุกาว่าออนเซ็น – ยุนิชิคาวะออนเซ็น – เทศกาลคามาคุระ – คินุกาว่าออนเซ็น

 

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน

 

06.20 น. ถึงท่าอากาศยานนาริตะ กรุงโตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ โทชิงิ หนึ่งในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

 

 

นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1636 โดยโชกุนเอะอิมิสึ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานอัฐิของโชกุนเอะอิยาสุ โตกุกาว่า ซึ่งเป็นโชกุนคนแรกของรัฐบาลเอโดะ เอกลักษณ์โดดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือ ความงดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุต่างๆ ในยุคเอโดะ เช่นงานแกะสลักจากไม้ ตามส่วนต่างๆ ของศาลเจ้ากว่า 5,000 ชิ้น

รองลงมาคือ ภาพเขียนตามเพดาน และ ฝาผนังที่งดงามอ่อนช้อย ซึ่งยังมีผนังอีกหลายส่วนด้วยทองคำแท้ประดับ ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1999

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ คินุกาว่า ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของแหล่งน้ำพุร้อนอันเลื่องชื่อ
คินุกาว่าออนเซ็น เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีน้ำแร่คุณภาพสูง กลางเมืองมีแม่น้ำคินูกาว่าไหลผ่าน ทำให้เกิดการกัดเซาะสองฝั่งโขดผาจนเกิดเป็นหินรูปร่างซับซ้อนดูประหลาด เป็นวิวที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในบริเวณโรงแรม หรือ เดินเล่นภายในเมืองคินุกาว่าออนเซ็น ซึ่งจะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก และออนเซ็นเท้าให้บริการ

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ยุนิชิคาวะออนเซ็น แล้วนำท่านชม เทศกาลคามาคุระ เป็นเทศกาลประดับไฟฤดูหนาวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดโทชิงิ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนมีนาคม อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมงานประดับไฟในเทศกาลคามาคุระได้ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

 

 

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก บริเวณ คินุกาว่าออนเซ็น

พักค้างแรม ณ โรงแรม Kinugawa Plaza หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม อ. 4 ก.พ. 63 
คินุกาว่าออนเซ็น – สวนผลไม้ – ฟุคุชิม่า – หมู่บ้านโบราณโอจิจูกุ – ฮิงาชิยามะ ออนเซ็น – คฤหาสน์ซามูไร ไอสุ บุเคยะชิคิ

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ สวนผลไม้ โทชิกิและฟุกุชิม่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องสวนผลไม้ เช่น สตรอว์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ด้วยรสชาติที่หวาน กรอบ อร่อย จึงทำให้การเก็บสตรอว์เบอร์รี่และทานสดๆ เป็นหนึ่งในกิจกรรมช่วงฤดูหนาวที่ไม่ควรพลาด

อิสระให้ท่านได้เก็บสตรอว์เบอร์รี่และรับประทานกันสดๆ จากไร่

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ฟุคุชิม่า แล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม หมู่บ้านโบราณโอจิจูกุ ในสมัยก่อนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก สำหรับนักเดินทางไกล ตั้งขนาบข้างถนนสายหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เชื่อมต่อระหว่างฟุกุชิม่า นีงาตะ และโทชิงิ ซึ่งในสมัยนั้น การเดินทางต่างๆยังไม่สะดวกสบาย โชกุนรวมทั้งขุนนางและพ่อค้าต่างต้องเดินทางด้วยเท้า

หมู่บ้านแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในเมืองที่เหล่านักเดินทางนิยมมาพักแรม เนื่องจากมีทั้งอาหารและแหล่งที่พักครบครัน แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป เส้นทางสายใหม่ถูกเปิดขึ้น ทำให้ผู้เดินทางผ่านหมู่บ้านลดน้อยลง ภายหลังหมู่บ้านโบราณนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ และได้มีการบูรณะปรับปรุงจนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ฮิงาชิยามะ ออนเซ็น เป็นแหล่งน้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฟุคุชิม่า บริเวณออนเซ็นแห่งนี้มีร้านจำหน้ายของที่ระลึก ออนเซ็นเท้า โรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น ร้านอาหารมากมาย

 

แล้วนำท่านชม คฤหาสน์ซามูไร ไอสุ บุเคยะชิคิ ตั้งอยู่บริเวณฮิงาชิยามะออนเซ็น เป็นบ้านของ ไซโกะ ทะโนะโมะ ซามูไรในสมัยเอโดะ ทั้งอาคารสำนักงานหลัก และโรงสีข้าว จัดเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองนี้ ภายในอาคารหลักจัดแสดงเรื่องราวของซามูไรในสมัยอดีต โดยจะจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งในอิริยาบท และเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจวิถีชีวิตได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ราวกับย้อนเวลากลับไปในอดีตอีกครั้ง

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Harataki หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ พ. 5 ก.พ. 63  
ฮิงาชิยามะ ออนเซ็น – ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเคลือบโบราณ – กิจกรรมเพ้นท์เครื่องเคลือบ – สถานีไอสุ วาคามัสสึ – รถไฟชมวิวเจอาร์สายทาดามิ – สถานีไอสุ มิยาชิตะ – จุดชมวิวสะพานไดอิจิ ทาดามิงาวะ

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเคลือบโบราณ นำท่านชม เครื่องเคลือบญี่ปุ่นโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 400 ปี ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นสินค้าทรงคุณค่าของเมืองไอสุ ที่ส่งออกและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

พิเศษ! ให้ท่านได้ทดลองวาดลวดลายลงบนเครื่องเคลือบด้วยตัวของท่านเอง และสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของเมืองฟุกุชิมะ

(อาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำรายการจอง)

 

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สถานีไอสุวาคามัสสึ

13.07 น. นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทางด้วย รถไฟชมวิวเจอาร์สายทาดามิ รถไฟที่ได้ชื่อว่าโรแมนติกที่สุดในโลกสายหนึ่ง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติที่งดงามระหว่างสองข้างทางตามอัธยาศัย

 

 

14.31 น. รถไฟเดินทางถึง สถานีไอสุมิยาชิตะ จากนั้น นำท่านเดินทางขึ้นสู่ จุดชมวิวสะพานไดอิจิ ทาดามิงาวะ เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด จากจุดชมวิวท่านสามารถมองเห็นทางรถไฟบนสะพานเหล็กที่พาดเชื่อมระหว่างสองหุบเขา ลอยอยู่เหนือแม่น้ำที่สะท้อนสีครามของท้องฟ้า

 

และสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของจุดชมวิวนี้คือรถไฟสายทาดามิ ที่จะวิ่งผ่านสะพานนี้ไปกลับวันละ 12 เที่ยวเดินทาง

อิสระให้ท่านเก็บภาพที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารโดยรถโค้ช

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Harataki หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า พฤ. 6 ก.พ. 63  
ฮิงาชิยามะ ออนเซ็น – ปราสาทสึรุกะ – ทะเลสาบอินาวะชิโระ – สถานีโคริยามะ – ชินคันเซ็น – โตเกียว

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทสึรุกะ หรือที่เรียกอีกชื่อคือ ปราสาทนกกระเรียนขาว
ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1384 และถูกทำลายลงหลังจากเกิดสงครามโบชิน ซึ่งเกิดการจลาจลต่อต้านรัฐบาลสมัยเมจิ ทำให้สิ้นสุดยุคศักดินา หลังจากยึดอำนาจตระกูลโชกุนโทคุกาว่า

ต่อมาปราสาทได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี ค.ศ. 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น ภายในมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุคก่อน

ชั้นบนสุดของอาคารเป็นจุดชมวิวสวนรอบๆ ปราสาท และบริเวณใกล้กับตัวปราสาทยังมีโรงน้ำชารินคาคุ ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ทำพิธีชงชาของขุนนางศักดินา รอบๆ เป็นสวนหย่อมขนาดเล็ก ท่านสามารถจิบชา รับประทานของว่างและเพลิดเพลินไปกับสวนสวยเพื่อผ่อนคลายได้ตามอัธยาศัย

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินาวะชิโระ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟของเขาบันได ซึ่งมีผลให้น้ำในทะเลสาบมีความเป็นกรดอ่อนๆ ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้น้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่กลับทำให้แม่น้ำในทะเลสาบมีความใสสะอาด จนได้รับการขนานนามว่า ทะเลสาบกระแห่งจกสวรรค์

อิสระให้ท่านชมเหล่าฝูงหงส์ และนกเป็ดน้ำที่อาศัยอยู่บริเวณริมทะเลสาบ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สถานีโคริยามะ เพื่อนั่ง รถไฟชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุนที่วิ่งด้วยความเร็ว 260 กิโลเมตร/ชั่วโมง มุ่งหน้าสู่มหานครโตเกียว
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

 

รถไฟเดินทางถึงสถานีโตเกียว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟแบบไม่อั้น หมูและเนื้อญี่ปุ่นคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร

(อาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำรายการจอง)

 

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Imperial Tokyo หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่หก  ศ. 7 ก.พ. 63  
โตเกียว – ย่านกินซ่า – ท่าอากาศยานฮาเนะดะ – กรุงเทพฯ

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ120,000 เหรียญสหรัฐ) นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

ตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านทอยส์ปาร์คที่ขายของเล่น เกมส์ ร้านของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

 

กลางวัน  อาหารกลางวันอิสระ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมค่าอาหารกลางวันไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนูปูยักษ์ จัดเสิร์ฟอย่างพิถีพิถันสวยงาม ให้ท่านได้ลิ้มรสปูหลากหลายเมนูแสนอร่อย

(อาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำรายการจอง)

 

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนะดะ

 

วันที่เจ็ด ส. 8 ก.พ. 63
โตเกียว – กรุงเทพฯ

 

00.20 น.  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

04.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ รวมค่าตั๋วเครื่อง (สายการบินไทย)
เดินทางในช่วง 2-8 ก.พ. 63
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 99,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 96,500 บาท
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 90,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 80,000 บาท
พักห้องเดี่ยว (ห้องคู่) เพิ่มท่านละ 20,900

หมายเหตุ         

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่ารถไฟชินคันเซ็นจากฟุกุชิมาเดินทางไปยังโตเกียว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 4,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นทัศนาจร เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน

ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 • ค่าขนกระเป๋า น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกภายในต่างประเทศ
 • บริการจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน
 • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 • บริการขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง
 • ของพรีเมี่ยม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กระเป๋า Travel kit, universal adapter, Shopping bag, ปกพาสปอร์ต, ปากกาไฟฉาย, ร่ม, แท็กกระเป๋า, ลูกอม และยาดม)
 • Snack box บริการ ณ ท่าอากาศยาน
 • พิเศษ! Pocket wifi แบบพกพา 1 เครื่อง / 2 ท่าน

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าตัดบัตรเครดิต 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย