Diamond Winter Mystery & Scenery
เดินทาง 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2566

ไปสัมผัสเสน่ห์ในช่วงฤดูหนาวของญี่ปุ่นด้วยกัน!

พลาดไม่ได้! ชมเทศกาลคามาคุระ เทศกาลประดับไฟที่มีชื่อเสียงแห่งภูมิภาคโทโฮคุครั้งเดียวในรอบปี…

ผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซน ณ เมืองฟุกุชิม่า
และเยี่ยมเยือนกินซังออนเซน บรรยากาศโบราณท่ามกลางหุบเขา…ที่ขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุดในฤดูหนาว

Unseen! จูเฮียว ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หิมะแสนแปลกตา เป็นที่มาของชื่อปีศาจหิมะ

ลิ้มรสสตรอเบอรี่หอมหวานสดๆจากต้น พร้อมลิ้มลองอาหารญี่ปุ่นระดับเทพรสชาติเยี่ยมทุกมื้อ…

ปิดท้ายด้วยประสบการณ์การนั่งรถไฟหัวกระสุนเข้าสู่มหานครโตเกียวและช้อปปิ้งอย่างจุใจ

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โตเกียว – โทชิงิ – ศาลเจ้าโทโชกุ – คินุกาว่าออนเซ็น – ยุนิชิคาวะออนเซ็น – เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว – คินุกาว่าออนเซ็น
ศาลเจ้าโทโชกุ
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1636 โดยโชกุนเอะอิมิสึ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานอัฐิของโชกุนเอะอิยาสุ โตกุกาว่า ซึ่งเป็นโชกุนคนแรกของรัฐบาลเอโดะ เอกลักษณ์โดดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือ ความงดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุต่างๆ ในยุคเอโดะ
ยุนิชิคาวะออนเซ็น เทศกาลคามาคุระ
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดโทชิงิ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนมีนาคม อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมงานประดับไฟในเทศกาลคามาคุระ
Day 1

กรุงเทพฯ – โตเกียว

21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
23.55 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG642 นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียว
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

Day 2
เช้า

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน
07.40 น. ถึงท่าอากาศยานนาริตะ กรุงโตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ โทชิงิ หนึ่งในจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมหลายแห่ง
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

กลางวัน
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1636 โดยโชกุนเอะอิมิสึ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานอัฐิของโชกุนเอะอิยาสุ โตกุกาว่า ซึ่งเป็นโชกุนคนแรกของรัฐบาลเอโดะ เอกลักษณ์โดดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือ ความงดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุต่างๆ ในยุคเอโดะ เช่น งานแกะสลักจากไม้ ตามส่วนต่างๆ ของศาลเจ้ากว่า 5,000 ชิ้น รองลงมาคือ ภาพเขียนตามเพดาน และ ฝาผนังที่งดงามอ่อนช้อย ซึ่งยังมีผนังอีกหลายส่วนที่ใช้ทองคำแท้ประดับ ซึ่ง ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1999

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คินุกาว่า ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของแหล่งน้ำพุร้อนอันเลื่องชื่อ คินุกาว่าออนเซ็น แหล่งน้ำพุร้อนที่มีน้ำแร่คุณภาพสูง กลางเมืองมีแม่น้ำคินูกาว่าไหลผ่าน ทำให้เกิดการกัดเซาะสองฝั่งโขดผาจนเกิดเป็นหินรูปร่างซับซ้อนดูประหลาด เป็นวิวที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในบริเวณโรงแรม หรือ เดินเล่นภายในเมืองคินุกาว่าออนเซ็น ซึ่งจะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก และออนเซ็นเท้าให้บริการ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ยุนิชิคาวะออนเซ็น

แล้วนำท่านชม เทศกาลคามาคุระ เป็นเทศกาลประดับไฟฤดูหนาวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดโทชิงิ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนมีนาคม

อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมงานประดับไฟในเทศกาลคามาคุระได้ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก บริเวณ คินุกาว่าออนเซ็น

ค่ำ
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Kinugawa Plaza หรือในระดับเดียวกัน

คินุกาว่าออนเซ็น – ฟุคุชิม่า – หมู่บ้านโบราณโอจิจูกุ – สวนผลไม้ – กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาวัวแดง – ฮิงาชิยามะ ออนเซ็น
หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ
ภายหลังหมู่บ้านโบราณนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ และได้มีการบูรณะปรับปรุงจนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
กิจกรรม ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง Akabeko
มาสคอตประจำเมืองไอสุวาคามัตสึ และเป็นตัวแทนของความโชคดี จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวในการนำไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึก ให้ท่านได้ทดลองระบายสี และวาดลวดลายต่างๆ ลงบนตุ๊กตา แล้วนำกลับไปเป็นของที่ระลึก
เช้า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฟุคุชิม่า แล้วนำท่านชม หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ ในสมัยก่อนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก สำหรับนักเดินทางไกล ตั้งขนาบข้างถนนสายหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ 

ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เชื่อมต่อระหว่าง ฟุกุชิม่า นีงาตะ และโทชิงิ ซึ่งในสมัยนั้นการเดินทางต่างๆ ยังไม่สะดวกสบาย โชกุนรวมทั้งขุนนางและพ่อค้าต่างต้องเดินทางด้วยเท้า  หมู่บ้านแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในเมืองที่เหล่านักเดินทางนิยมมาพักแรม เนื่องจากมีทั้งอาหารและแหล่งที่พักครบครัน 

แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป เส้นทางสายใหม่ถูกเปิดขึ้น ทำให้ผู้เดินทางผ่านหมู่บ้านลดน้อยลง ภายหลังหมู่บ้านโบราณนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ และได้มีการบูรณะปรับปรุงจนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี

กลางวัน
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ โทชิกิและฟุกุชิม่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องสวนผลไม้ เช่น สตรอว์เบอรี่ ซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ด้วยรถชาติที่หวาน กรอบ อร่อย จึงทำให้การเก็บสตรอว์เบอรี่และทานสดๆ เป็นหนึ่งในกิจกรรมช่วงฤดูหนาวที่ไม่ควรพลาด อิสระให้ท่านได้เก็บสตรอว์เบอรี่และรับประทานกันสดๆ จากไร่

จากนั้น นำท่านเข้าร่วมกิจกรรม ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง หรือที่เรียกว่า Akabeko เป็น
มาสคอร์ตประจำเมืองไอสุวาคามัตสึ และเป็นตัวแทนของความโชคดี จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวในการนำไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึก ให้ท่านได้ทดลองระบายสี และวาดลวดลายต่างๆ ลงบนตุ๊กตา แล้วนำกลับไปเป็นของที่ระลึก

แล้วนำท่านเดินทางสู่ ไอซุ-อะซึชิโอะ ออนเซ็น แหล่งน้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฟุคุชิม่า

ค่ำ
อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Yamagataya หรือในระดับเดียวกัน

ฮิงาชิยามะ ออนเซ็น – ทะเลสาบอินาวะชิโระ – ยามากาตะ – Snow Monster
ทะเลสาบอินาวะชิโระ
ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟของภูเขาบันได ซึ่งมีผลให้น้ำในทะเลสาบมีความเป็นกรดอ่อนๆ ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้น้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่กลับทำให้มีความใสสะอาด จนได้รับการขนานนามว่า ทะเลสาบกระแห่งจกสวรรค์
Snow Monster
ขึ้นกระเช้าเพื่อชมวิว Snow Monster จากมุมสูง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หิมะรูปร่างแสนแปลกตาที่จนเป็นที่มาของชื่อปีศาจหิมะ
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินาวะชิโระ ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟของภูเขาบันได ซึ่งมีผลให้น้ำในทะเลสาบมีความเป็นกรดอ่อนๆ ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้น้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่กลับทำให้มีความใสสะอาด จนได้รับการขนานนามว่า ทะเลสาบกระแห่งจกสวรรค์

อิสระให้ท่านชมเหล่าฝูงหงษ์ และนกเป็ดน้ำที่อาศัยอยู่บริเวณริมทะเลสาบ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ยามากาตะ จังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนกลางของภูมิภาคโทโฮคุ

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านขึ้นกระเช้า เพื่อชมวิว Snow Monster จากมุมสูง ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Takinoyu หรือในระดับเดียวกัน

มิยางิ – ยามากาตะ – กินซันออนเซ็น – เซ็นได – อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
กินซันออนเซ็น
เมืองออนเซ็นยอดนิยมของยามากาตะ และยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะที่เป็นแหล่งเหมืองแร่เงินในอดีต เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองออนเซ็นแห่งนี้คือ โรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นโบราณสร้างจากไม้
อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
เอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในเซ็นได มีทั้งสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ชั้นนำระดับโลก
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ยามากาตะ แล้วนำท่านชม กินซันออนเซ็น เป็นเมืองออนเซ็นยอดนิยมของยามากาตะ และยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะที่เป็นแหล่งเหมืองแร่เงินในอดีต

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองออนเซ็นแห่งนี้คือ โรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นโบราณสร้างจากไม้ สูงสามถึงสี่ชั้นที่เรียงรายยาวไปตามสองฟากฝั่งแม่น้ำที่ไหลผ่านกลางเมือง

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในกินซันออนเซ็น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เซ็นได แล้วอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในเซ็นได มีทั้งสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Metropolitan Sendai หรือในระดับเดียวกัน

เซ็นได – สถานีเซ็นได – ชินคันเซ็น – โตเกียว – ย่านชินจูกุ
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินจากโรงแรมที่พักสู่ สถานีเซ็นได เพื่อนั่ง รถไฟชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุนที่วิ่งด้วยความเร็ว 260 กิโลเมตร/ชั่วโมง มุ่งหน้าสู่มหานครโตเกียว 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที)

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ในบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟชินจูกุ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานีมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทม์สแควร์  อิเซตัน มารุอิ (0101) มิตสึโคฉิ

ถนนช้อปปิ้งในชั้นใต้ดิน ที่มีสินค้าต่างๆ มากมายให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน ของมือสอง ของเล่น เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกซื้อของที่ถูกใจทุกๆ คนได้ภายในแห่งเดียวกัน

ทางฝั่งตะวันตกของสถานีชินจูกุคือย่านของตึกสูงระฟ้า ที่ตั้งของตึกต่างๆ ที่สูงที่สุดในโตเกียว รวมไปถึงโรงแรมใหญ่ๆ และอาคารของสำนักงาน
ที่ว่าการเมือง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮาเนดะ 

ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ

11.40 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.40 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

Diamond Winter Mystery & Scenery Surprise! 7 Days

โดยสายการบินไทย (TG)

ออกเดินทางวันที่
13 – 19 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
75,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
75,000 บาท
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
67,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
60,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

18,900 บาท

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานฑูตเท่านั่น ผลการพิจารณา ขึ้นอยู่กับสถานฑูตแต่เพียงผู้เดียว

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหาร ตามรายการ

– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000บาท

– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000บาท

– หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทสก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าตัดบัตรเครดิต 3%

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกลค่าเครื่องดื่ม

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)