Discover The Nature of Kagoshima

ประเทศ : ญี่ปุ่น / เมือง : ฟุกะโอกะ / คุมาโมตะ / คาโกชิม่า

โดยสายการบินไทย (TG
1 - 7 พฤศจิกายน 2562 (7วัน)

🔹นำท่านสัมผัสธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ คาโกชิม่า จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดเกาะคิวชู

🔹เพลิดเพลินกับกิจกรรม ล่องเรือไม้ เรียนรู้ศิลปะการทำซูชิ และชมโรงผลิตเหล้าโชจูของดีเมืองคาโกชิม่า

🔹สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชมวิวเจอาร์ คาวะเซมิ ยามะเซมิ ขบวนใหม่

🔹ชมวิวภูเขาซากุระจิม่า ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น และ อบทรายร้อนแบบดั้งเดิม ณ อิบุสุกิ

🔹ชมสวนญี่ปุ่นอายุกว่า 300 ปี และ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งส่งท้ายในฟุกุโอกะ

📍 ออกเดินทางวันที่ : 1 – 7 พฤศจิกายน 2562
ราคา : 102,900 บาท / ท่าน

โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก  ศ. 1 พ.ย. 62 กรุงเทพฯ 

21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

01.00 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 นำท่านเหินฟ้าสู่ฟุกุโอกะ

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง ส. 2 พ.ย. 62 : ฟุกุโอกะ – ซากะ – วัดไดโคเซ็นจิ – ยานาคาว่า – เรือล่องแม่น้ำยานากาวา –
คุมาโมโตะ

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

08.00 น. ถึงท่าอากาศยาน ฟุกุโอกะ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ซากะ แล้วนำท่านชม วัดไดโคเซ็นจิ หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดสึสึจิ” เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในต้นศตวรรษที่ 8 ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาจิกิริยะมะ เขตเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดฟุกุโอกะกับจังหวัดซากะ

ปัจจุบันเป็นวัดที่ผู้คนนิยมมาชมดอกไม้และใบไม้เปลี่ยนสี ด้านในมีต้นเมเปิ้ลหนาแน่นบริเวณสวนญี่ปุ่นและลานชมพระอาทิตย์ตก พร้อมจุดชมใบไม้อีกหลายจุด อีกทั้งที่นี่ได้รับความนิยมจากหนุ่มสาวจำนวนมากเนื่องจากได้รับการคัดเลือกเป็น “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคู่รัก” แผ่นโลหะรูปหัวใจบริเวณยอดเขาก็เป็นจุดที่ถูกกล่าวขวัญถึงอย่างมาก

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ยานากาว่า เพื่อสัมผัสบรรยากาศการ เรือล่องแม่น้ำยานากาวา ไปตามสองฝั่งคลองอันมีลักษณะคดเคี้ยว ผ่านตัวเมือง ชมบรรยากาศบ้านเรือนริมน้ำของญี่ปุ่น เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และทัศนียภาพอันงดงามริมสองฝั่งคลอง เปรียบเสมือนการล่องเรือกอนโดล่าในบรรยากาศแบบญี่ปุ่น

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คุมาโมโตะ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม ANA Crowne Plaza Kumamoto หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม อา. 3 พ.ย. 62 คุมาโมโตะ – สวนผลไม้ – สถานีคุมาโมโตะ – รถไฟชมวิวคาวะเซมิ ยามะเซมิ –สถานีฮิโตะโยชิ – คาโกชิม่า – ศาลเจ้าคิริชิม่า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บลูกแอปเปิ้ล มารับประทานสดๆ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สถานีคุมาโมโตะ

11.24 น. แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางโดย รถไฟชมวิวคาวะเซมิ ยามะเซมิ ซึ่งมีความหมายว่า ครึ่งหนึ่งของรถไฟเป็นด้านที่สามารถชมวิวภูเขา และอีกด้านหนึ่งสำหรับชมวิวแม่น้ำนั่นเอง นำท่านเพลิดเพลินกับวิวภูเขาและแม่น้ำทั้งสองข้างทาง พร้อมกับทานขนมหวานแสนอร่อยภายในรถไฟ

13.03 น. รถไฟเดินทางถึง สถานีฮิโตะโยชิ แล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารโดยรถโค้ช

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คาโกชิม่า จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้แล้วนำท่านชม ศาลเจ้าคิริชิม่า ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชูซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี ในอดีตได้รับความเสียหายจากการปะทุของภูเขาคิริชิม่า จึงทำให้ต้องบูรณะใหม่หลายครั้ง ส่วนสถาปัตยกรรมอย่างศาลเจ้าหลักได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า

มีความเชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการขอพรให้บ้านเมืองสงบสุข ครอบครัวแคล้วคลาดปลอดภัย การค้าขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทางปลอดภัย ดังนั้นจึงสามารถพบเห็นนักเดินทาง นักธุรกิจ หรือชาวเมืองมาสักการะศาลเจ้าแห่งนี้อย่างเนืองแน่นเป็นประจำ

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ  อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บริการท่านด้วยเมนูไคเซกิ คัดสรรควัตถุดิบที่ดีที่สุดตามฤดูกาล จัดเสิร์ฟแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมให้ท่านได้รับประทาน

พักค้างแรม ณ โรงแรม Shiroyama Kanko หรือในระดับเดียวกัน

โรงแรมวิวสวยที่สุดของจังหวัดคาโกชิม่า เนื่องจากตั้งอยู่บนเขา อีกทั้งยังสามารถชมวิวภูเขาไฟซากุระจิม่าจากห้องพัก ห้องออนเซ็น ไวน์เซล่า และล็อบบี้ของโรงแรม อีกทั้งยังได้รับรางวัลการันตีมากมายจากทางองค์กรญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ทั้งมาตราฐานการบริการ ภัตตาคารอาหาร และได้รับความนิยมมากที่สุดจากทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติที่มาเยือนคาโกชิม่า

วันที่สี่ จ. 4 พ.ย. 62 : คาโกชิม่า – จุดชมวิวภูเขาซากุระจิม่า – กิจกรรมทำซูชิ – สวนเซ็นกันเอ็น –
ย่านช้อปปิ้งถนนเท็นมงคัง

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวภูเขาซากุระจิม่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ บนเขาชิโรยาม่า ท่านสามารถชมความงดงามของภูเขาซากุระจิม่าและตัวเมืองคาโกชิม่าได้จากมุมสูง อิสระให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเข้าร่วม กิจกรรมทำซูชิ ซูชิถือเป็นหนึ่งในอาหารที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ให้ท่านได้เรียนรู้กรรมวิธีในการปั้นซูชิตามแบบแผนที่ถูกต้อง โดยมีเชฟผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแล

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนเซ็นกันเอ็น อดีตเรือนพำนักของขุนนางสมัยเอโดะ มีอายุกว่า 360 ปี ซึ่งได้รับการบูรณะใหม่แต่ยังคงสภาพสถาปัตยกรรมแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ภายในเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณขนาดใหญ่ สวนแห่งนี้ได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นสวนที่มีความสวยงามในทุกฤดูกาล นอกจากนี้ภายใน ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร​ ร้านขายของที่ระลึก​ โรงน้ำชา​ และจุดชมวิวซากุระจิม่า​ ที่ควรค่าแก่การเข้าชมเป็นอย่างยิ่ง

พิเศษ ให้ท่านได้จิบชาร้อนๆ ทานขนมญี่ปุ่น พร้อมกับชมวิวซากุระจิม่าอันน่าประทับใจ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถนนเทนมงคัง แหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์แฟชั่นมากมายรวมถึงโรงภาพยนตร์ และร้านอาหารหลากหลายประเภท รวมไปถึงร้านของฝากพื้นเมืองให้เลือกซื้อหาอย่างมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อของฝากได้อย่างเต็มอิ่มจุใจจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนู ชาบูหมูดำคุโรบุตะ เนื้อหมูที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มและมีรสชาติอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น คาโกชิม่าเป็นแหล่งผลิตหมูดำที่ได้มาตราฐาน และส่งออกไปยังทั่วทุกภูมิภาคในญี่ปุ่น

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Shiroyama Kanko หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า อ. 5 พ.ย. 62 คาโกชิม่า – อิบุสุกิ –  พิพิธภัณฑ์โรงกลั่นเหล้าโชจู – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
ซัทสึมะ เดนโชคัง – กิจกรรมอบทรายร้อน

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อิบุสุกิ เมืองที่อยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดคาโกชิม่า

แล้วนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โรงกลั่นโชจู นำท่านชมกรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตโชจูจาก เผือกและมัน โชจูถือเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมสูงในจังหวัดคาโกชิม่า และที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตโชจูชั้นยอดของญี่ปุ่นอีกด้วย

พิเศษ ให้ท่านได้ทดลองลิ้มรสชาติของโชจูชื่อดังของคาโกชิม่าได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย นางาชิโซเมน หรือ โซเมนน้ำไหล หนึ่งในเมนูขึ้นชื่อของอิบุสุกิ เป็นต้นตำหรับของโซเมนที่ได้รับความนิยม และโด่งดังไปทั่วญี่ปุ่น ทางร้านใช้น้ำแร่ที่สะอาดบริสุทธิ์
อีกทั้งยังรักษามาตตราฐานเรื่องความสะอาด และรสชาติที่อร่อยถูกปากจนต้องติดใจ

หลังอาหาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ซัทสึมะ เด็นโชคัง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงตัวอย่างเครื่องแก้ว​ซึ่งผลิตโดยการเป่าด้วยไฟแล้วตัดด้วยมืออย่างประณีต เครื่องแก้วเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากสมัยอดีตกาลชาวญี่ปุ่นในสมัยนั้นทำเครื่องแก้วขึ้นเพื่อถวายแด่จักรพรรดิ  และใช้กันแต่ภายในราชวงศ์เท่านั้น แต่ภายหลังได้นำมาสู่งานศิลปะ​อันทรงคุณค่าของคาโกชิม่าที่ราคาสูงถึงหลักล้านเยน

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าด้วยการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ หรือเลือกอบทรายร้อน หนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่อิบุสุกิ

เนื่องจากทรายบริเวณหาดของอิบุสุกิมีอุณหภูมิที่สูงกว่าทรายร้อนที่อื่น มีแร่ธาตุที่จำเป็นและมีประโยชน์ ในการบำรุงการไหลเวียนโลหิต ช่วยให้ผ่อนคลาย อีกทั้งการอบทรายร้อนของอิบุสุกิยังเป็นถิ่นกำเนิดวัฒนธรรมการอบทรายร้อน จนได้รับความนิยมและแพร่หลายไปในเขตเมืองต่างๆ ของญี่ปุ่น

ค่ำ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hakusuikan หรือในระดับเดียวกัน

โรงแรมที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในเมืองอิบุสุกิ และเป็นที่พำนักประจำในการมาเยือนอิบุสุกิของมหาจักรพรรดิและราชวงศ์ญี่ปุ่น

วันที่หก พ. 6 พ.ย. 62 อิบุสุกิ – คาโกชิม่า – สถานีคาโกชิม่าชูโอ – ฟุกุโอกะ – สถานีฮากาตะ – ย่านเท็นจิน

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คาโกชิม่า แล้วนำท่านสู่ สถานีคาโกชิม่าชูโอ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ฟุกุโอกะ

10.48 น. นำท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ โดยรถไฟชินคันเซ็น รถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น ใช้เวลาเดินทางจากคาโกชิม่า ถึง ฟุกุโอกะ ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

12.13 น. รถไฟเดินทางถึง สถานีฮากาตะ แล้วนำท่านเดินทางสู่ ย่านเทนจิน โดยรถไฟท้องถิ่น
ย่านเทนจินเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิเช่น อิเซตัน มิตสึโคชิ เป็นต้น

กลางวัน อาหารกลางวันอิสระ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งส่งท้าย ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัยจนได้เวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ให้ได้ท่านลิ้มลองความนุ่ม หอมหวานของ เนื้อมิยาซากิ สไตล์ เทปันยากิในบรรยากาศของร้านที่สวยงามแห่งนี้

ร้านนี้ได้รับความนิยมแป็นอย่างยิ่งในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากอังกฤษ ดังจะเห็นได้จากคำนิยมในเว็บไซส์ของ Japan Travel Center UK

เนื้อวัวจากเมืองมิยาซากิ ถือว่าเป็นเนื้อวัวคุณภาพชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น เพราะมีรสชาติอร่อย เนื้อนุ่มสุดยอด ละลายในปาก มีไขมันแทรกเหมือนลายหินอ่อนสวยงาม เป็นเนื้อที่หาทานยากในญี่ปุ่น

พักค้างแรม ณ โรงแรม Okura หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด พฤ. 7 พ.ย. 62 ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ

11.40 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน: TG)
เดินทางในช่วง 1-7 พ.ย. 62
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 102,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 102,900
เด็กอายุ 6 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 92,900
เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 82,500
พักห้องเดี่ยว (ห้องคู่) เพิ่มท่านละ 35,900
อัตราค่าบริการตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร เดินทางไป – กลับ พร้อมกันเป็นหมู่คณะ ราคาท่านละ 20,000

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

* รูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างในการนำเสนอเท่านั้น

* ภัตตาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยังไม่ได้ทำการจอง

* การชมวิวภูเขาไฟซากุระจิม่า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน) สายการบินการบินไทย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตั๋วเครื่องบิน จากตั๋วกรุ๊ปเป็นตั๋วเดี่ยว ในกรณีที่มีผู้เดินทางที่ใช้ตั๋วกรุ๊ปน้อยกว่า จำนวนตั๋วกรุ๊ปขั้นต่ำที่ทางสายการบินกำหนด
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่ารถไฟชินคันเซ็น
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 4,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกภายในต่างประเทศ
 • บริการจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน
 • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 • บริการขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง
 • ของพรีเมี่ยม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กระเป๋า Travel kit, universal adapter,
  Shopping bag, ปกพาสปอร์ตหนังแท้, ปากกาไฟฉาย, ร่ม, แท็กกระเป๋า, ลูกอม และ
  ยาดม)
 • Snack box บริการ ณ ท่าอากาศยาน
 • พิเศษ! Pocket wifi แบบพกพา 1 เครื่อง / 2ท่าน หรือ Sim 2 fly ท่านละ 1 sim

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าตัดบัตรเครดิต 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย 
เลขที่บัญชี 789-2-28636-6
ชื่อบัญชี : บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 065-2-38759-9
ชื่อบัญชี :
บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกสิกรไทย 
เลขที่บัญชี 789-2-28636-6
ชื่อบัญชี : บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 065-2-38759-9
ชื่อบัญชี :
บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย