Enchanted Switzerland Surprise

ประเทศ : Italy : มิลาน,เบลลาจิโอ, ทีราโน่

ประเทศ : Switzerland : BERNINA EXPRESS – เซนต์มอริทซ์ - กลาเซียร์ เอ็กซเพรส – เซอร์แมท

โดยสายการบินไทย (TG)
8 - 17 เมษายน 2562 (10วัน)

เมืองเซนต์มอริทซ์ (ST.MORITZ) เมืองตากอากาศ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ

ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้งอีกด้วย

BERNINA EXPRESS เส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ โดยขบวนรถไฟ Regional Train จะเดินทางผ่านเขตใจกลาง

เทือกเขาแอลป์ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ และสะพานต่างๆ โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio อันงดงามและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

เมืองเซอร์แมท เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา เป็นเมืองที่มีกลิ่นอายของหมู่บ้านแบบสวิสโบราณ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นเมืองที่เป็น car free คือไม่อนุญาตให้มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันวิ่ง มีเพียงจักรยาน บริการรถม้า หรือรถคันเล็กๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น ถือว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษที่สวยสุดแห่งหนึ่งของโลก

ทาเทยามะ ภูเขาที่มีหิมะตกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีความสูงของหิมะที่ทับถมเฉลี่ย 7 เมตร (และอาจสูงถึง 20 เมตรในปีที่หิมะตกหนัก)

นักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่าน กำแพงหิมะ ที่ขุดเป็นทางยาวเกือบครึ่งกิโลเมตรหลังเปิดเส้นทางในช่วงเดือนเมษายนของแต่ละปี 

โดยช่วงที่กำแพงหิมะมีขนาดสูงที่สุดก็คือหลังเปิดเส้นทางในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และตรงจุดที่ชมกำแพงหิมะนี้ นักเดินทางสามารถใช้เวลาเล่นหิมะ หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดไว้อย่างน่าสนใจได้อีกด้วย

BERNINA EXPRESS เส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ โดยขบวนรถไฟ Regional Train จะเดินทางผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ และสะพานต่างๆ โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio อันงดงามและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

เมืองเซอร์แมท เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา เป็นเมืองที่มีกลิ่นอายของหมู่บ้านแบบสวิสโบราณ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นเมืองที่เป็น car free คือไม่อนุญาตให้มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันวิ่ง มีเพียงจักรยาน บริการรถม้า หรือรถคันเล็กๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น ถือว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษที่สวยสุดแห่งหนึ่งของโลก

โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก  8 เม.ย. 62  กรุงเทพฯ – มิลาน ประเทศอิตาลี

21.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2

เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

00.40 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940 นำท่านเหินฟ้าสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี

วันที่สอง 9 เม.ย. 62 มิลาน ประเทศอิตาลี – เบลลาจิโอ – โคโม

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

07.35 น. ถึงท่าอากาศยาน มาลเพนซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบลลาจิโอ (Bellagio) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบโคโม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบ คือ เทือกเขาแอลป์ อันเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ (ระยะทางประมาน 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองจนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านล่องเรือ ทะเลสาบโคโม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ อันเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วย

บ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ำ น้ำพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบทำให้ดูโดดเด่น

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Como หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม  10 เม.ย. 62  โคโม – ทีราโน่ – รถไฟเส้นทาง BERNINA EXPRESS – เซนต์มอริทซ์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองทีราโน่ (TIRANO) เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทติน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์

ให้ท่านเพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ำ น้ำพุ ทะเลสาบเนินเขา ที่ล้อมรอบ ทำให้ดูโดดเด่น จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองทีราโน่

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีแม่น้ำ ADDA ไหลผ่านกลางเมือง จนถึงเวลานัดหมาย

10.07 น. นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองทีราโน่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริทซ์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บนเส้นทางรถไฟ BERNINA EXPRESS เส้นทางสายเก่าแก่ที่สุด แห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ โดยขบวนรถไฟ Regional Train ผ่านเขตใจกลาง

เทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ และสะพานต่างๆ โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

12.36 น. เดินทางถึง เมืองเซนต์มอริทซ์ (ST.MORITZ) เมืองตากอากาศ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้งอีกด้วย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านถ่ายรูปความงดงามของ ทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ (LAKE ST.MORITZ) ซึ่งหากท่านมาในช่วงฤดูร้อนจะพบกับความงดงามของน้ำใสสีเขียวมรกต แต่ถ้าเป็นหน้าหนาว น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการจัดการแข่งม้าในทะเลสาบอีกด้วย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Reine Victoria หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่  11 เมษายน 2562 เซนต์มอริทซ์ – ไอซีเด – เบอร์เก้นสต็อก

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไอซีเด (EINSIEDELN) เมืองเล็กๆ ท่ามกลาง หุบเขา นำท่านเข้าชมโบสถ์แห่งไอซีเด เป็นโบสถ์เก่าแก่อายุนับพันปีสไตล์บารอค ที่มีประวัติการสร้าง มายาวนานและเรื่องราวของหลวงพ่อผู้อุทิศตนให้กับการทำงาน ยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระแม่มาเรียองค์ดำ ที่เรียกว่า Black Madonna เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวคาธอลิค อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนศรัทธาจากทั่วทุกมุมโลก

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่บริเวณ หุบเขาเบอร์เก้นสต็อก (Bürgenstock) ในเขต Nidwalden ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองลูเซิร์น

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Burgenstock หรือในระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า  12 เมษายน 2562 เบอร์เก้นสต็อก – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซเพรส – เซอร์แมท

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) เมืองเล็กๆ น่ารักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟ กลาเซียร์ เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS)

รถไฟสายโรแมนติคที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ แล้วนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จนได้เวลาอันสมควร

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.54 น. หลังอาหาร นำท่านขึ้นรถไฟพาโนราม่า ขบวนพิเศษ “กลาเซียร์ เอ็กซเพรส” อันเลื่องชื่อที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันจะได้สัมผัส ซึ่งมีประวัติมายาวนานกว่า 75 ปี

ด้วยเส้นทางผ่านหุบเขา สะพานแคบระหว่างยอดเขาหนึ่งไปยังอีกยอดหนึ่ง ต้องลอดถ้ำผ่านสายธารน้ำ น้ำแข็ง ที่ราบระหว่างเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทาง ทุ่งหิมะอันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ ที่ปกคลุมอยู่ชั่วนาตาปี

ตลอดการนั่งรถไฟกว่า 3 ชั่วโมง ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติของชาวชนบทในสวิตเซอร์แลนด์ ไปจนถึงเมืองเซอร์แมท ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา และยังเป็นเมืองที่มีกลิ่นอายของหมู่บ้านแบบสวิสโบราณ

17.10 น. เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท หมู่บ้านเล็กๆ ในอ้อมกอดของขุนเขาทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,600 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี

เป็นเมืองที่เป็น car free คือไม่อนุญาตให้มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันวิ่ง มีเพียงจักรยาน บริการรถม้า หรือรถคันเล็กๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น ถือว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษที่สวยสุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองเซอร์แมทนี้ เป็นหน้าด่านในการขึ้นไปเยือนแมทเทอร์ฮอร์นอันเป็นยอดเขาที่สวยสุดแห่งเทือกเขาแอลป์และสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นสวรรค์ของนักสกีจากทั่วโลก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Schweizerhof หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก 13 เมษายน 2562  เซอร์แมท – จุดชมวิว Sunnegga – Matterhorn glacier paradise – เซอร์แมท

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่สถานีเคเบิ้ลคาร์ เพื่อนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว Sunnegga ทางตะวันออกของเซอร์แมท อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,288 เมตร เพื่อชมทิวทัศน์ในมุม 360 องศา

ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอน และเทือกเขาน้อยใหญ่ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและธารน้ำแข็ง และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Sunnegga เป็นหนึ่งในภูเขาที่ล้อมรอบเมืองเซอร์แมท ที่มีกิจกรรมให้ทำมากมายทั้งเดินป่า ชมทะเลสาบบนภูเขา ส่องสัตว์ ทานอาหารบนร้านอาหารบนเขา

และที่สำคัญคือ ชมวิวสุดอลังการของยอดเขาแมทเทอร์ฮอน ในช่วงเช้าของแต่ละวัน ที่ทะเลสาบ Stellisee ซึ่งมีจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดคือ มุมด้านในสุดของทะเลสาบที่มีหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่ในน้ำพร้อมพื้นหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอน ที่มีเงาสะท้อนบนพื้นน้ำอย่างสวยงาม

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ Matterhorn glacier paradise โดยกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ และCrystal Ride เพื่อสัมผัสกับความงดงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์

ท่านจะได้ชื่นชมและสัมผัสกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นบริเวณ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิสถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามและบันทึกภาพอันแสนประทับใจ จนถึงเวลานัดหมาย ก่อนนำท่านเดินทางลงจากเขา เพื่อกลับสู่เมืองเซอร์แมท

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Schweizerhof หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด 14 เมษายน 2562  เซอร์แมท – แทสช์ – มิลาน

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองแทสช์ (TAESCH) เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขา เปรียบดั่งเมืองหน้าด่านของเซอร์แมท

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก (ระยะทางประมาณ 229 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที)

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Melia หรือในระดับเดียวกัน

วันที่แปด 15 เมษายน 2562  มิลาน – ดูโอโม – ห้างแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม เมืองมิลาน เมืองใหญ่อันดับสองของอิตาลี นครที่มีชื่อทางด้านอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจการค้าและแฟชั่น แล้วนำท่านเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิค ที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้างในปีค.ศ.1386

ด้านนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่

อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าชั้นนำของอิตาลีอย่างจุใจ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำต่างๆ ของอิตาลีได้ ณ ย่านช้อปปิ้งหลังดูโอโม่ ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก ที่ห้างแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล ซึ่งนับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน

อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีกหนึ่งท่านคือ เลโอนาร์โด ดา วินชี ที่อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า

อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก เช่น LV, Gucci, Tod’s และยังเป็นที่ตั้งของร้าน Prada ร้านแรกของโลก จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Melia หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เก้า 16 เมษายน 2562 มิลาน – ท่าอากาศยานมาลเพนซ่า – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน มาลเพนซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน

14.05 น.โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

ค่ำ อาหารค่ำ บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สิบ 17 เมษายน 2562  กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

05.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

วันแรก  8 เม.ย. 62  กรุงเทพฯ – มิลาน ประเทศอิตาลี

21.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2

เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

00.40 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940 นำท่านเหินฟ้าสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี

วันที่สอง 9 เม.ย. 62 มิลาน ประเทศอิตาลี – เบลลาจิโอ – โคโม

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

07.35 น. ถึงท่าอากาศยาน มาลเพนซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบลลาจิโอ (Bellagio) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบโคโม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบ คือ เทือกเขาแอลป์ อันเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ (ระยะทางประมาน 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองจนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านล่องเรือ ทะเลสาบโคโม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ อันเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วย

บ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ำ น้ำพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบทำให้ดูโดดเด่น

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Como หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม  10 เม.ย. 62  โคโม – ทีราโน่ – รถไฟเส้นทาง BERNINA EXPRESS – เซนต์มอริทซ์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองทีราโน่ (TIRANO) เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทติน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์

ให้ท่านเพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ำ น้ำพุ ทะเลสาบเนินเขา ที่ล้อมรอบ ทำให้ดูโดดเด่น จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองทีราโน่

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีแม่น้ำ ADDA ไหลผ่านกลางเมือง จนถึงเวลานัดหมาย

10.07 น. นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองทีราโน่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริทซ์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บนเส้นทางรถไฟ BERNINA EXPRESS เส้นทางสายเก่าแก่ที่สุด แห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ โดยขบวนรถไฟ Regional Train ผ่านเขตใจกลาง

เทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ และสะพานต่างๆ โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

12.36 น. เดินทางถึง เมืองเซนต์มอริทซ์ (ST.MORITZ) เมืองตากอากาศ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้งอีกด้วย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านถ่ายรูปความงดงามของ ทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ (LAKE ST.MORITZ) ซึ่งหากท่านมาในช่วงฤดูร้อนจะพบกับความงดงามของน้ำใสสีเขียวมรกต แต่ถ้าเป็นหน้าหนาว น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการจัดการแข่งม้าในทะเลสาบอีกด้วย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Reine Victoria หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่  11 เมษายน 2562 เซนต์มอริทซ์ – ไอซีเด – เบอร์เก้นสต็อก

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไอซีเด (EINSIEDELN) เมืองเล็กๆ ท่ามกลาง หุบเขา นำท่านเข้าชมโบสถ์แห่งไอซีเด เป็นโบสถ์เก่าแก่อายุนับพันปีสไตล์บารอค ที่มีประวัติการสร้าง มายาวนานและเรื่องราวของหลวงพ่อผู้อุทิศตนให้กับการทำงาน ยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระแม่มาเรียองค์ดำ ที่เรียกว่า Black Madonna เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวคาธอลิค อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนศรัทธาจากทั่วทุกมุมโลก

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่บริเวณ หุบเขาเบอร์เก้นสต็อก (Bürgenstock) ในเขต Nidwalden ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองลูเซิร์น

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Burgenstock หรือในระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า  12 เมษายน 2562 เบอร์เก้นสต็อก – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซเพรส – เซอร์แมท

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) เมืองเล็กๆ น่ารักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟ กลาเซียร์ เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS)

รถไฟสายโรแมนติคที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ แล้วนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จนได้เวลาอันสมควร

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.54 น. หลังอาหาร นำท่านขึ้นรถไฟพาโนราม่า ขบวนพิเศษ “กลาเซียร์ เอ็กซเพรส” อันเลื่องชื่อที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันจะได้สัมผัส ซึ่งมีประวัติมายาวนานกว่า 75 ปี

ด้วยเส้นทางผ่านหุบเขา สะพานแคบระหว่างยอดเขาหนึ่งไปยังอีกยอดหนึ่ง ต้องลอดถ้ำผ่านสายธารน้ำ น้ำแข็ง ที่ราบระหว่างเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทาง ทุ่งหิมะอันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ ที่ปกคลุมอยู่ชั่วนาตาปี

ตลอดการนั่งรถไฟกว่า 3 ชั่วโมง ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติของชาวชนบทในสวิตเซอร์แลนด์ ไปจนถึงเมืองเซอร์แมท ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา และยังเป็นเมืองที่มีกลิ่นอายของหมู่บ้านแบบสวิสโบราณ

17.10 น. เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท หมู่บ้านเล็กๆ ในอ้อมกอดของขุนเขาทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,600 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี

เป็นเมืองที่เป็น car free คือไม่อนุญาตให้มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันวิ่ง มีเพียงจักรยาน บริการรถม้า หรือรถคันเล็กๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น ถือว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษที่สวยสุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองเซอร์แมทนี้ เป็นหน้าด่านในการขึ้นไปเยือนแมทเทอร์ฮอร์นอันเป็นยอดเขาที่สวยสุดแห่งเทือกเขาแอลป์และสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นสวรรค์ของนักสกีจากทั่วโลก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Schweizerhof หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก 13 เมษายน 2562  เซอร์แมท – จุดชมวิว Sunnegga – Matterhorn glacier paradise – เซอร์แมท

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่สถานีเคเบิ้ลคาร์ เพื่อนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว Sunnegga ทางตะวันออกของเซอร์แมท อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,288 เมตร เพื่อชมทิวทัศน์ในมุม 360 องศา

ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอน และเทือกเขาน้อยใหญ่ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและธารน้ำแข็ง และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Sunnegga เป็นหนึ่งในภูเขาที่ล้อมรอบเมืองเซอร์แมท ที่มีกิจกรรมให้ทำมากมายทั้งเดินป่า ชมทะเลสาบบนภูเขา ส่องสัตว์ ทานอาหารบนร้านอาหารบนเขา

และที่สำคัญคือ ชมวิวสุดอลังการของยอดเขาแมทเทอร์ฮอน ในช่วงเช้าของแต่ละวัน ที่ทะเลสาบ Stellisee ซึ่งมีจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดคือ มุมด้านในสุดของทะเลสาบที่มีหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่ในน้ำพร้อมพื้นหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอน ที่มีเงาสะท้อนบนพื้นน้ำอย่างสวยงาม

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ Matterhorn glacier paradise โดยกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ และCrystal Ride เพื่อสัมผัสกับความงดงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์

ท่านจะได้ชื่นชมและสัมผัสกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นบริเวณ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิสถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามและบันทึกภาพอันแสนประทับใจ จนถึงเวลานัดหมาย ก่อนนำท่านเดินทางลงจากเขา เพื่อกลับสู่เมืองเซอร์แมท

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Schweizerhof หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด 14 เมษายน 2562  เซอร์แมท – แทสช์ – มิลาน

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองแทสช์ (TAESCH) เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขา เปรียบดั่งเมืองหน้าด่านของเซอร์แมท

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก (ระยะทางประมาณ 229 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที)

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Melia หรือในระดับเดียวกัน

วันที่แปด 15 เมษายน 2562  มิลาน – ดูโอโม – ห้างแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม เมืองมิลาน เมืองใหญ่อันดับสองของอิตาลี นครที่มีชื่อทางด้านอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจการค้าและแฟชั่น แล้วนำท่านเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิค ที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้างในปีค.ศ.1386

ด้านนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่

อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าชั้นนำของอิตาลีอย่างจุใจ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำต่างๆ ของอิตาลีได้ ณ ย่านช้อปปิ้งหลังดูโอโม่ ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก ที่ห้างแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล ซึ่งนับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน

อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีกหนึ่งท่านคือ เลโอนาร์โด ดา วินชี ที่อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า

อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก เช่น LV, Gucci, Tod’s และยังเป็นที่ตั้งของร้าน Prada ร้านแรกของโลก จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Melia หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เก้า 16 เมษายน 2562 มิลาน – ท่าอากาศยานมาลเพนซ่า – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน มาลเพนซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน

14.05 น.โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

ค่ำ อาหารค่ำ บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สิบ 17 เมษายน 2562  กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

05.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (สายการบินไทย : TG)
เดินทางในช่วง 8-17 เม.ย. 62
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 169,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 151,900
พักห้องเดี่ยว(เตียงคู่) เพิ่มท่านละ 30,000

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้นผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (TG)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ไกด์ท้องถิ่น คอยให้บริการขณะเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 45 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์