Enchanted Switzerland Surprise! 9 Days

ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์

โดยสายการบินสายการบินไทย
10 - 18 เม.ย. 2563 (9 วัน)

นำท่านสัมผัสความมหัศจรรย์ในบรรยากาศแวดล้อมด้วยภูเขาน้ำแข็งอันกว้างใหญ่
เก็บภาพความประทับใจกับการมุ่งหน้าสู่อลาสก้า ตามเส้นทางคดเคี้ยวที่เต็มไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม
ของผาหินสูงชัน ป่าเขา และธารน้ำแข็ง กับการเดินทางบนเรือสำราญ Ovation of The Seas
ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และความบันเทิงในทุกรูปแบบบริการชั้นเยี่ยม อาหารรสเลิศ
พร้อมความสนุกสนานที่รอท่านไปพิสูจน์

วันแรก 21 พ.ค. 63

กรุงเทพฯ – ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

01.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  ประตู 2

เคาน์เตอร์สายการบินไทย  เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

01.05 น. โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG970 นำท่านเหินฟ้าสู่ ซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง
11 เมษายน 2562

ซูริค – บาเดน – สะพานไม้ – ลา โชส์ เดอ ฟอนด์ – พิพิธภัณฑ์นาฬิกา – เนอชาแตล

เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

07.50 น. ถึงท่าอากาศยาน นครซูริค หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาเดน เมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลิมมัต เมืองนี้เป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่เน้นธรรมชาติ การบำบัดสปาในแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีแร่ธาตุสูง และสิ่งบันเทิงต่าง ๆ

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม สะพานไม้ สะพานเก่าของเมืองบาเดน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1809  สะพานปกคลุมด้วยกระเบื้องมุงหลังคาไม้เชื่อมต่อระหว่างปราสาท Landvogteischloss กับเมืองเก่าที่ตั้งอยู่บนอีกฝั่งของแม่น้ำลิมมัต ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ลา โชส์ เดอ ฟอนด์ เมืองที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาจูร่า ที่มีความสูงกว่า 1,000 เมตร และเนื่องจากอยู่ติดกับชายแดนของประเทศฝรั่งเศส ทำให้ส่วนหนึ่งของประชากรที่นี่จึงพูดได้ทั้งภาษาสวิสและภาษาฝรั่งเศส มีความสำคัญ คือ เคยเป็น “หนึ่งในเมืองหลวงแห่งการผลิตนาฬิกาของโลก” มายาวนานกว่าหนึ่งร้อยปี ปัจจุบัน เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองมรดกโลกจากองค์กร UNESCO

จากนั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์นาฬิกา ที่ภายในรวบรวมเรื่องราวต่างๆและกระบวนการในการผลิตนาฬิกาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการจำลองโต๊ะทำงานของช่างนาฬิกา กลไกของนาฬิกาต่างๆ โบราณ และนาฬิกาในเชิงดาราศาสตร์ เรื่อยมาจนถึงคอลเลกชั่นนาฬิกาในยุคสมัยปัจจุบัน

 

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเนอชาแตล เมืองที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ประชากรส่วนมากใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษากลาง ดังนั้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมส่วนมากภายในเมือง จึงได้รับอิทธิพลมาจากทางประเทศฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่

ตึกรามบ้านช่องที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 และ 18 จะสร้างขึ้นจากหินทรายสีเหลือง จนเคยมีผู้กล่าวเปรียบเมืองนี้ไว้ว่า เป็นเสมือนเมืองที่ถูกฉาบไว้ด้วยเนยแข็ง

 

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Best Western Beaulac หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม
12 เมษายน 2562

เนอชาแตล – โรมันมอนติเย่ร์ – ปราสาทชิยง – มงเทรอซ์

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โรมันมอนติเย่ร์ หมู่บ้านเล็ก ๆ น่ารักตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา และธรรมชาติที่สุดแสนจะงดงาม และเป็นที่ตั้งของโบสถ์สไตล์โรมันเนกส์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านชมตัวเมือง และบ้านเรือนที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมความรุ่งเรืองของสมัยยุคกลางราวศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ที่ยังคงได้รับเก็บรักษาไว้ได้เป็นอย่างดี


กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ชิยง อันเป็นที่ตั้งของ ปราสาทชิยง (Château de Chillon) อันมีชื่อเสียง เป็นปราสาทที่ยื่นออกไปในทะเลสาบเลอมัง จึงมีบรรยากาศที่งดงามยิ่งนัก สร้างโดยท่านดยุคแห่งซาวอย ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที่ 11 ปราสาทแห่งนี้เป็นหนึ่งในปราสาทที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในยุโรป จึงมีสภาพทั้งภายนอกและภายในที่สมบูรณ์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมความงดงามอย่างไม่ขาดสาย

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ มงเทรอซ์

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Suisse Majestic หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่
13 เมษายน 2562

มงเทรอซ์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก โกลเด้นพาส ซไวซิมเมน – พิชิตยอดเขา Glacier 3000

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสัมผัสกับการเดินทางที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันแสนสวยงามตลอดสองข้างทาง

ในสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยการ นั่งรถไฟสายโรแมนติก โกลเด้นพาส (Golden Pass Line) รถไฟสายชมวิวที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์สู่ สถานีซไวซิมเมน โดยตัวรถไฟนั้นจะเป็นกระจกรอบด้านสามารถมองวิวทิวทัศน์ด้านนอกได้อย่างพาโนรามา ตลอดเส้นทางทัศนียภาพเหนือคำบรรยาย

ชมวิวภูเขา   ทุ่งหญ้า และบ้านเรือนสไตล์สวิสที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ภายในห้องโดยสารมีที่นั่งหรูหราแบบย้อนยุคที่คุณไม่ควรพลาดสัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่มีระดับและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ เขา Glacier 3000 ที่เมืองโกล เดอ ปิยง เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน  พาท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ พร้อมชมทัศนียภาพที่งดงาม สู่บริเวณ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ได้รับการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3000

พาท่านนั่งรถ Snow Bus ตะลุยหิมะที่ขาวโพลนสู่จุดชมวิวทัศนียภาพที่งดงาม หากอากาศดี ท้องฟ้าสดใส ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขายูงฟราวหรือแมทเทอร์ฮอร์นได้จากที่นี่

เพลิดเพลินกับกิจกรรมตื่นเต้นสนุกสนานในบริเวณ Fun Park ให้ท่านได้เล่นสโนว์สเลด ในลานหิมะ และไม่พลาด Peak Walk By Tissot กิจกรรมท้าทายด้วยการเดินบนสะพานแขวนเชื่อมสองยอดเขาด้วยความสูง 3,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

 

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Suisse Majestic หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า
14 เมษายน 2562

ทูน ล่องเรือทะเลสาบทูน สเปียซ ทะเลสาบสีฟ้าเบลาเซ ถ้ำนักบุญเซนต์บีตัส – อินเทอลาเก้น

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองทูน เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำอาเรอ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศอันสวยงาม มีกลิ่นอายแบบสวิตเซอร์แลนด์อย่างแท้จริงโดยรอบเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบสวิส ตัดกับทะเลสาบทูนสีฟ้าใสดุจอัญมณี

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือ ล่องทะเลสาบทูน สู่ สปีซ

ระหว่างทางอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบสีฟ้าสด และมีชื่อเสียงแห่งนี้

 

 

จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม เมืองสเปียซ เมืองริมทะเลสาบสาบทูน และเป็นชุมทางรถไฟที่สำคัญเพราะรถไฟส่วนใหญ่จะมาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีนี้ บริเวณท่าเรือสเปียซ จะมีเรือยอร์ชจอดเรียงราย อีกทั้งบนเนินเขายังมีปราสาทสเปียซ (Spiez Castle) ที่มีอายุมากกว่า หนึ่งพันปี

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบสีฟ้าเบลาเซ ทะเลสาบที่สวยที่สุด ตั้งอยู่ในเขตแบร์นเนอร์  โอเบอร์ลันด์ ระหว่าง Kandersteg และ Frutigen เป็นทะเลสาบขนาดย่อมมีชื่อเสียงในเรื่องสีของน้ำในทะเลสาบที่ใสเหมือนผลึกคริสตัลสีฟ้าเทอร์ควอยส์ จนสามารถมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในที่ที่ตกปลาเทราต์ปลอดสารพิษ คุณภาพดีเยี่ยมแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาลปลาเทราต์แบบออร์แกนิกนั่นเอง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ

 

 

นำท่านชม ถ้ำนักบุญเซนต์บีตัส ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านบีเตนเบิร์ก (Beatenberg Village) ในเมืองอินเทอลาเก้น เหนือทะเลสาบทูน เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบทูนและเทือกเขาได้อย่างชัดเจน ถัดลงมาจากปากถ้ำยังมีน้ำตกที่ไหลออกมาจากถ้ำ มีสะพานไม้พาดผ่านน้ำตกสามารถชื่นชมวิวสวย ๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารที่รอต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวชมความงามของถ้ำแห่งนี้ด้วย

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ  โรงแรม  Royal St Georges Interlaken หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก
15 เมษายน 2562

อินเทอลาเก้น – กรินเดอร์วาล เฟียร์ต – อาเร่ จอร์จ – อินเทอลาเก้น

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ กรินเดอร์วาล เฟียร์ต จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (กอนโดล่า) ขึ้นสู่ด้านบนที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร จากนั้น นำท่านเดินเลียบหน้าผาเฟียสต์(First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหน้าผาสูงชมทัศนียภาพตะการตาของไอเกอร์จนถึงบริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า บนระเบียงชมวิวที่ยื่นออกไปสัมผัสธรรมชาติ ซึ่งมีความยาวถึง 45 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาสายน้ำเขียวมรกต อาเร่ จอร์จ หรือเรียกว่า Aareschlucht ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Meiringen เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีเกิดจากการสำรวจพบในปี ค.ศ. 1888 ซึ่งเกิดจากแม่น้ำอาเร่ ไหลผ่านกัดเซาะหุบเขา เป็นโตรกหินสูงชัน มีระยะทางประมาณ 1,400 เมตร นำท่านเดินเล่นชมความสวยงามของหุบเขาที่มีแม่น้ำอาเร่สีเขียวมรกตไหลผ่าน

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

พักค้างแรม ณ  โรงแรม  Royal St Georges Interlaken หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด
16 เมษายน 2562

อินเทอลาเก้น – สตัล – เคเบิ้ลคาร์ Cabrio – ซูริค

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สตัล เพื่อขึ้น กระเช้าคาบริโอ้ กระเช้าเปิดประทุนแห่งแรกของโลก ไต่สู่ยอดของเทือกเขาสตัลเซอฮอร์ล ที่ความสูงกว่า 190 เมตร ตลอดทาง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติแบบ 360 องศา พร้อมทั้งสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ที่จะทำให้ท่านประทับใจกับบรรยากาศความงามของธรรมชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและของทวีปยุโรป

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถนน Bahnhofstrasse  ชมวิถีชีวิตชาวเมืองที่ถนนสายหลัก ยิ่งไปกว่านั้น ในปี ค.ศ. 2010 ที่ดินบนถนนแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นพื้นที่ที่แพงที่สุดอันดับ 3 ในทวีปยุโรป และอันดับ 5 ในโลกอีกด้วย โดยตลอดสองข้างทางมีร้านค้า และร้านแบร์นเนมชื่อดังมากมาย

อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ  โรงแรม Park Hyatt Zurich หรือในระดับเดียวกัน

วันที่แปด
17 เมษายน 2562

ซูริค – ท่าอากาศยานนครซูริค

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน นครซูริค

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน

13.30 น.โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

ค่ำ อาหารค่ำ บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่เก้า
18 เมษายน 2562

กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

05.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

   อัตราค่าบริการ   
อัตราค่าบริการ (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย)
ออกเดินทางวันที่ 10 – 18 เมษายน 2563
อัตราค่าบริการสำหรับ 10 – 14 ท่าน 15 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ ท่านละ 163,500 บาท 144,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 47,000 บาท
อัตราค่าตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ
สายการบินไทย ท่านละ
117,900 บาท
   ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา เมื่อจำนวนผู้เดินทาง ไม่ถึงจำนวนที่กำหนด
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วันมิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการรวม

  • ค่ารถบริการตามระบุในรายการ
  • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
  • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ – ซูริค และ ซูริค – กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าโดยสายการบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ

ระเบียบการ และเงื่อนไข:

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (15 ท่านขึ้นไป)
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเราได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 60 วัน
 4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 70 วัน มิฉะนั้นจะ ถือว่าสละสิทธิ์
 5. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ฃ
 6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์  ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 80 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 60 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด