Exclusive Enchanted Turkey Surprise! 9 Days

ประเทศ : ตุรกี

โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
28 ก.ย. - 6 ตุลาคม 2562 (9วัน)

Exclusive Enchanted Turkey Surprise! 9 Days
สร้างสรรค์การเดินทางระดับสุด Exclusive สู่ประเทศตุรกีดินแดนสองทวีปแห่งเอเชีย

สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่ง Cappadocia ด้วยมุมมองสุดพิเศษจาก Museum Hotel โรงแรมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหนึ่งเดียวในตุรกี
ซึ่งผสมผสานการออกแบบด้วยศิลปะสมัยใหมกับผนังถ้ำตามธรรมชาติได้อย่างสวยงามราวพิพิธภัณฑ์

ล่องเรือยอร์ชส่วนตัวท่ามกลางบรรยากาศสุดคลาสสิคที่ช่องแคบบอสฟอรัส

ออกเดินทางวันที่ 28 ก.ย.- 6 ต.ค. 2562

เริ่มต้นท่านละ 223,000 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)


โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก

กรุงเทพฯ

 

เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

 

20.00 น พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ประตู 10  เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว U

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

 

23.00 น.โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK069 นำท่านเหินฟ้าสู่อิสตันบูล ประเทศตุรกี

 

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง

อิสตันบูล – ไกเซรี – คัปปาโดเจีย – เกอเรเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

 

เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

 

05.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 

08.50 น. โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK2026 นำท่านเหินฟ้าสู่ไกเซรี

 

10.25 น. ถึงท่าอากาศยานไกเซรี หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

 

นำท่านเดินทางสู่ เกอเรเม่ หนึ่งในมรดกโลกที่ประกาศโดยยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1985 ที่เกิดจากการกัดกร่อนลาวาภูเขาไฟ โดยลมฝน หิมะ ทำให้รูปพรรณสัณฐานของภูเขาเปลี่ยนเป็นทรงกรวย นับเป็นเวลากว่า 1,600 ปีมาแล้วที่คนได้เห็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ และได้เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นที่อยู่อาศัย สถานที่หลบภัย รวมถึงโบสถ์ วิหารต่าง ๆ ที่เจาะผ่านโพรงหิน

 

กลางวันอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

หลังอาหาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญแห่งคัปปาโดเจีย ที่มีโบสถ์ถ้ำซ่อนอยู่ถึง 365 แห่ง นำท่านชมภาพวาดของพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของคริสเตียนบนฝาผนัง และเพดานจากยุคโบราณ ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบแซนไทน์

 

 

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Museum Cappadocia หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม

คัปปาโดเจีย – เลิฟวัลเลย์ – ปล่องนางฟ้า – โชว์ระบำหน้าท้อง

 

05.00 น. นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ นอกตัวเมืองเกอเรเม่ เพื่อนำท่านสัมผัสประสบการณ์อันสุดแสนประทับใจไปกับการ ขึ้นบอลลูนชมพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า ที่หลายๆ คนกล่าวไว้ว่าเป็นจุดปล่อยบอลลูนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

05.30 น. จากนั้น คณะนักบินและพนักงานผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทบอลลูนรอต้อนรับพร้อมอธิบายรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นจะต้องทราบเกี่ยวกับการขึ้นบอลลูน พร้อมชมการสาธิตขั้นตอนต่าง ๆ โดยละเอียด แล้วให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจที่จะทำให้ท่านจดจำไปชั่วชีวิต กับการล่องลอยขึ้นเหนือฟากฟ้าคัปปาโดเจีย

 

ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยภูเขาหินรูปทรงแปลกตาที่แตกต่างไปจากภูมิประเทศอื่นๆ บนโลกใบนี้ ราวกับว่าอยู่บนพื้นผิวบนดวงจันทร์ ผนวกกับสายลมและพระอาทิตย์ทอแสงในยามเช้า ในการรับอรุณกับวันใหม่ ที่รอมอบความสุข ความทรงจำและประสบการณ์ดีๆ ให้แก่ท่านไปนานแสนนาน (รวมระยะเวลาที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าประมาณ 1 ชั่วโมง)

 

 

เช้าอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ภัตตาคาร อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

กลางวัน หลังอาหาร นำท่านชม เลิฟวัลเล่ย์ (Love Valley) หุบเขาที่ซ่อนเร้นอยู่ในคัปปาโดเจีย มีแท่งหินสูงใหญ่ที่ก่อตัวขึ้น และถูกกัดเซาะด้วยลมและฝนตามธรรมชาตินานนับล้านๆ ปี จนกลายเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม และน่าทึ่ง แล้วนำท่านชม ปล่องไฟนางฟ้า หรือ Fairy Chimneysซึ่งในช่วงยุคโรมัน ชาวคริสเตียนถูกกลั่นแกล้ง ได้หลบหนีมายังเมืองเกอเรมเม่ ในคัปปาโดเจีย ชาวคริสเตียนได้เรียนรู้ว่าเนื้อหินนั้นสามารถขุดถ้ำได้ง่าย พวกเขาจึงสร้างบ้านและโบสถ์ภายในปล่องหินเหล่านี้

 

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม โชว์ระบำหน้าท้อง เป็นการเต้นรำที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสำคัญที่ได้อนุรักษ์ระบำหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทำให้ระบำหน้าท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบำหน้าท้องตุรกีในปัจจุบัน

 

 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Museum Cappadociaหรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่

คัปปาโดเจีย – นครใต้ดินไคมัคลี – ท่าอากาศยานไกเซรี – อิซมีร์

 

เช้าอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม พร้อมชมวิวเมืองคัปปาโดเจียและบอลลูน

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ภัตตาคาร

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี หนึ่งในเมืองใต้ดินสำคัญอันขึ้นชื่อแห่งคัปปาโดเจีย ซึ่งมีที่หลบซ่อนตัวจากการรุกรานของข้าศึก ที่มีการวางรากฐานสาธารณูปโภคไว้อย่างดี ทั้งช่องระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล และแหล่งน้ำดื่ม

นครใต้ดินไคมัคลีแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ถึง 2.5 ตารางกิโลเมตร ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1964 ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมใต้ดิน 5 ชั้น จาก 8 ชั้น ซึ่งเชื่อกันว่าในนครใต้ดินแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรหลายพันคนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 6 – 9

 

 

ค่ำจากนั้นเดินทางสู่ ไกเซรี

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.25 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ อิซมีร์ โดยสายการบินเพกาซัสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PC3191

21.50 น. ถึงท่าอากาศยานอิซมีร์ หลังตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านสู่โรงแรมที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Swissotel Efes Izmir หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า

อิซมีร์ – บ้านพระแม่มารี – เอฟิซัส – อิซมีร์

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ บ้านพระแม่มารี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์อันสงบร่มรื่น เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ซึ่งพระแม่มารีเสด็จมากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และประทับอยู่สิ้นพระชนม์

วิหารอิฐหนาซึ่งเชื่อว่าคือบ้านของพระแม่มารีนี้เมื่อปีค.ศ. 1774 แม่ชีชาวเยอรมันได้นิมิตเห็นบ้านหลังนี้และได้เขียนบรรยายไว้ในสมุดบันทึก ต่อมามีผู้สนใจและตามค้นหาบ้านในนิมิตนั้นจนได้พบที่นี่เมื่อปี ค.ศ. 1891

มีสายน้ำที่ไหลออกมาจากบริเวณที่พระแม่มารีเคยนอนและต่อเป็นก๊อกน้ำออกมาหรือบางคนเรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับอธิษฐาน 3 บ่อ มีความหมายเพื่อสุขภาพ ความร่ำรวย และความรัก และมีกำแพงอธิษฐานเขียนขอพรลงบนผ้าแล้วแล้วนำไปผูกไว้จนเป็นกำแพงสีขาว

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม เอฟิซัส เมืองโบราณที่ก่อนเกิดก่อนคริสตกาล มีความเก่าแก่ สวยงาม และแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของตุรกี จนกระทั่งมีการในจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” นำท่านชม วิหารเทพีอาร์เทมิส ซึ่งถื่อว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ นำท่านชม หอสมุดเซลซุส ห้องสมุดโบราณที่มีขนาดใหญ่โต ชมการตกแต่งภายในของอาคารที่ยังคงเหลืออยู่

 

 

จากนั้นนำท่านเดินไปตามทางเดินที่ปูด้วยหินอ่อนไปยัง โรงละครโบราณ เป็นโรงละครกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่โตสามารถจุผู้ชมได้กว่า 24,000 คน และในปัจจุบันนี้ยังคงเปิดใช้งานอยู่ ในการแสดงดนตรี หรือในเทศกาลสำคัญของเมือง

 

จากนั้นนำท่านชม ยิมเนเซียมเวดิอุส ที่สร้างขี้นโดยพ่อค้าและคหบดี เมื่อศตวรรษที่ 2 มีรูปแบบตามความนิยมของโรมันในสมัยนั้นคือ รวมยิมเนเซียมไว้กับโรงอาบน้ำที่พรั่งพร้อมไปด้วย น้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุ่น ภายในประดับด้วยโมเสกและรูปปั้นต่างๆ ชม อาคารบ้านเรือนโบราณ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของคนรวยในสมัยโบราณ

 

ซึ่งภายนอกยังคงรูปแบบธรรมดา แต่ภายในมีการตกแต่งอย่างหรูหรา โดยมีรูปแบบเป็นอาคารสองชั้น โดยชั้นสองออกแบบให้เป็นห้องนอน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้วที่อยู่ภายในเมืองโบราณ

 

 

ค่ำอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Swissotel Efes Izmir หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก

อิซมีร์ – ปามุคคาเล่ – เฮียราโพลิส – เดนิซลี

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ปามุคคาเล ภูเขาหินปูนสีขาวที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำแร่เป็นเวลานับพันปี นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่หาชมได้ยาก

ปามุคคาเล่ ภาษาเติร์กแปลว่าปราสาทแห่งปุยฝ้าย ซึ่งเกิดจากธารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นน้ำที่มีแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลเอ่อท่วมขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฎิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นรูปทรงต่าง ๆ เหมือนในถ้ำหินปูนและน้ำแร่ที่ไหลมาจากภูเขาชาลดา ที่อยู่ทางเหนือของเมืองโบราณ เฮียราโพลิส ที่มีอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอคือ 33-35.5 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี

เชื่อกันว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ซึ่งทางโรงแรมและรีสอร์ทมากมายที่นี่มักจะมีบริการสปา บริการน้ำแร่แก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่ต้องการรักษาโรคโดยวารีบำบัด

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านสู่ เฮียราโพลิส นครโบราณซึ่งตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นราว 190 ปี ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ศูนย์กลางทางศาสนา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมัน

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน เดนิซลี

19.50 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ อิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK2579

21.10 น.ถึงท่าอากาศยานเดนิซลี หลังตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านสู่โรงแรมที่พัก

22.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Four Seasons At The Bosphorus หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่เจ็ด

อิสตันบูล – พระราชวังท็อปคาปึ – พิพิธภัณฑ์อายาโซเฟีย – บาซิลิกา ซิสเทิร์น – แกรนด์ บาซาร์

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม พระราชวังท็อปคาปึ ศูนย์กลางแห่งอำนาจอันไพศาลของจักรวรรดิออตโตมันตลอดช่วง 500 ปี

 

 

ในอดีตพระราชวังท็อปคาปีเป็นที่สำหรับแสดงทรัพย์สมบัติอันมีค่าของสุลต่านของออตโตมันสมัยต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ พระราชวังชั้นนอก พระราชวังชั้นใน และฮาเร็ม ในอดีตภายในพระราชวังนี้จะมีข้าราชบริพารทำงานกันอยู่ประมาณ 5 พันคน จึงมีสภาพคล้ายตัวเมืองที่ซับซ้อนอยู่ในตัวเมืองอีกชั้นหนึ่ง ตัวพระราชวังนั้นได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรในยุคที่จักรวรรดิออตโตมันรุ่งเรืองถึงขีดสุด

 

กลางวันอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์อายาโซเฟีย ต้นแบบสถาปัตยกรรมโบสถ์ของคริสต์ศาสนิกชนตะวันตก ยุคไบเซนไทน์ (Byzantine) ทั้งนิกายออร์โธดอกซ์ และคาทอลิกกรีก ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดในเมืองอิสตันบูล และได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ก่อนจะได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายให้เป็น 1 ใน 21 สิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 2007

 

เดิมเคยเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์สร้างโดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งไบแซนไทน์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1453 จักรวรรดิออตโตมันมีชัยชนะเหนือจักรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 จึงดัดแปลงโบสถ์ให้เป็นสุเหร่าแทน

 

โดยสุเหร่าฮาเกียโซเฟียเป็นสุเหร่าหลักของเมืองอิสตันบูลยาวนานกว่า 500 ปี ก่อนรัฐบาลตุรกีจะดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1935 ความโดดเด่นของที่นี่คือยอดโดมขนาดใหญ่และความงดงามของสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไบแซนไทน์กับศิลปะออตโตมันเข้าด้วยกัน

 

 

จากนั้น นำท่านชม บาซิลิกา ซิสเทิร์น ที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ใต้ดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในซากโบราณอันน่าทึ่งของกรุงคอนสแตนติโนเปิลสมัยไบแซนไทน์ และเป็นอุโมงค์น้ำใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาที่เก็บน้ำนับร้อยๆ แห่งของอิสตันบูล

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ แกรนด์ บาซาร์ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก แหล่งรวมร้านค้ามากมายกว่า 3,000 ร้านไม่ว่าจะเป็นพรมนำเข้าจากอิหร่าน ร้านขายทอง ร้านเครื่องแก้วเจียระไน เครื่องประดับมากมาย ฯลฯ อิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอย่างเต็มที่ จนถึงเวลานัดหมาย

 

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Four Seasons At The Bosphorus หรือในระดับเดียวกัน

วันที่แปด

อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – ลองเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ช้อปปิ้งที่ Istinye Park center

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังโดลมาบาเช พระราชวังหลัก และศูนย์กลางการปกครอง ของจักรวรรดิออตโตมัน ให้กับสุลต่านถึง 6 รัชสมัย

 

 

ต่อมาในวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1924 พระราชวังถูกโอนกรรมสิทธิ์ ให้เป็นมรดกแห่งชาติ ของสาธารณรัฐตุรกีใหม่ โดยมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ผู้ก่อตั้งและประธานาธิบดีคนแรก ของสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งพระราชวังถูกใช้เป็น ที่พำนักของประธานาธิบดี ในช่วงฤดูร้อน และเขาเสียชีวิตด้วยอาการป่วย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 ที่พระราชวังแห่งนี้

 

ต่อมาระหว่างปี ค.ศ. 1926 – ค.ศ. 1984 บางส่วนของพระราชวัง ถูกเปิดบริการแก่นักท่องเที่ยว ให้สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ และถูกเปิดให้บริการเป็นพิพิธภัณฑ์พระราชวัง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 เป็นต้นมา

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส พรมแดนธรรมชาติที่แบ่งอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มารา ณ จุดสุดขอบของทั้งสองทวีป ช่องแคบ บอสฟอรัสมีความยาวทั้งสิ้น 32 กิโลเมตร และกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร

 

ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับอาคารบ้านเรือน โบสถ์วิหาร พระราชวัง ป้อมปราการ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ทั้งสมัยใหม่และเก่าแก่ผสมกัน รวมทั้งสะพานบอสฟอรัส ที่เชื่อมสองทวีปเข้าด้วยกัน

 

 

จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งที่ Istinye Park ห้างสรรพสินค้าสุดหรูและทันสมัยของอิสตันบูลและมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำจากทั่วโลกให้เลือกมากมาย เช่น Armani, Beymen, Boyner, Burberry, Louis Vuitton, Calvin Klenin, Chanel, Dior, Gap, Gucci, Hermes, Longchamp, Penti และ Under Armour และอื่นๆอีกเกือบ 300 ร้านค้า

 

อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่เก้า

อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

 

01.25 น. โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK068 นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

 

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

15.00 น.   

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

 • ฿ 223,000
  ราคาต่อท่าน (พักคู่)
 • Gold Class

  • 2 คืนที่ Museum Hotel Cappadocia (Prime Suite มีเพียง 3 ห้องเท่านั้น)
  • 2 คืนที่ Swissotel Grand Efes Izmir (Executive Sea View Room)
  • 2 คืนที่ Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus (Courtyard Room)
 • ฿ 246,500
  ราคาต่อท่าน (พักคู่)
 • Platinum Class

  • 2 คืนที่ Museum Hotel Cappadocia ( Imperial Suite มีเพียง 3 ห้องเท่านั้น)
  • 2 คืนที่ Swissotel Grand Efes Izmir ( Executive Sea View Room )
  • 2 คืนที่ Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus (Deluxe Room)
 • หมายเหตุ     
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน
  • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

   อัตราค่าบริการรวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โดยสายการบินเพกาซัสแอร์ไลน์ ไกเซรี – อิซมีร์
  • ค่ารถรับส่งตามรายการ
  • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
  • ค่าอาหาร ตามรายการ
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
  • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
  • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

  ค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
  • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
  • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 10 ท่านขึ้นไป)
 2.  การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 80,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

4. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 45 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

5. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย