Exclusive Experience Shiki-Shima

Locations :
ประเทศญี่ปุ่น
21 Oct 2018 - 27 Oct 2018

Download Details
บริษัท 1 เดียวในขณะนี้ ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้บริการรายแรกในโลก ที่ทำการจองรถไฟแบบเหมาขบวน !

ทำไมเราถึงเลือกรถไฟขบวนนี้มาให้ท่านได้สัมผัสกับ ประสบการณ์ที่น้อยคนนักจะได้พบ?
ลองออกเดินทางไปกลับเรา เพื่อค้นพบการเดินทางที่แปลกใหม่และมีสไตล์กับรถไฟสุดหรูหรา
ไม่ว่าจะเป็น ความละเอียดปราณีต ของการตกเเต่งขบวนรถไฟทั้งภายในและภายนอก
มื้ออาหารที่คัดสรรวัตถุดิบจากท้องถิ่น
การบริการที่เป็นเลิศแบบเวิลด์คลาส
รถไฟ 10 ตู้ มีห้อง Suite ทั้งหมด 17 ห้อง

World Surprise Travel จะสร้างประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนพิเศษตลอดกลางเดินทาง

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – โตเกียว

20.15 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
23.15 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียว ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY
วันที่สอง
โตเกียว – สถานีรถไฟอุเอะโนะ – รถไฟสุดหรู ชิกิชิมะ – นิกโกะ – สถานีนิกโกะ – โรงแรม นิโกะ คานายะ – ฮาโกดาเตะ
เช้า
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
06.55 น.
ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรพร้อมตรวจสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นแหล่งรวมทั้งย่านธุรกิจ ท่องเที่ยว ย่านวัฒนธรรม และศูนย์รวมความบันเทิงของแดนอาทิตย์อุทัยจากนั้น นำท่านสู่ สถานีอุเอะโนะ หลังจากลงทะเบียนและตรวจเช็คสำภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านพักผ่อน ณ ห้องรับรองพิเศษชิกิชิมะ ณ ชานชาลาที่ 13 ½ บริการท่านด้วยเครื่องดื่มเวลคัมดริ้งพร้อมอาหารว่างให้ท่านรับประทานขณะรอรถไฟเที่ยวพิเศษ
11.40 น.
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวโดย รถไฟสุดหรู ชิกิชิมะ ที่ได้รับการออกแบบ โดย เคน โอคุยามะ
นักออกแบบยานยนต์ชาวญี่ปุ่น โดดเด่นด้วยการผสมผสานงานฝีมือดั้งเดิมของญี่ปุ่นเข้ากับรถไฟได้อย่างลงตัว ทั้งยังคัดสรรเฉพาะวัสดุคุณภาพเยี่ยมมาใช้ เพื่อความหรูหราทั้งภายนอกและภายใน ชิกิชิมะ เปิดตัว และวิ่งเส้นทางแรก วันที่ 1 พฤษภาคม 2560โดยตลอดระยะเวลา 1 ปี จะเปิดบริการเฉพาะชาวญี่ปุ่นเท่านั้น และหลังจากครบกำหนด 1 ปี ทางชิกิชิมะจึงเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ทดลองนั่งรถไฟสุดหรูขบวนนี้ รถไฟชิกิชิมะ ประกอบไปด้วย ตู้โดยสาร10 ตู้ ซึ่ง ตู้ที่ 1 และ 10 เป็นตู้สำหรับชมวิวแบบพาโนราม่า ตู้ที่ 5 เป็นห้องรับรอง ตู้ที่ 6 เป็นห้องอาหาร และอีก 6 ตู้ที่เหลือเป็นห้องพักสำหรับผู้เดินทางรถไฟชิกิชิมะ นำท่านเดินทางสู่ นิกโกะ เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในรถไฟ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถไฟชิกิชิมะ
14.10 น.
รถไฟชิกิชิมะเดินทางถึง สถานีรถไฟนิกโกะ แล้วนำท่านชม โรงแรมนิกโกะ คานายะ โรงแรมเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 140 ปี และมีสถาปัตยกรรมโบราณสุดคลาสสิกสวยงาม โดยเฉพาะอาคารหลักจะมีภาพจิตกรรมแกะสลักวิจิตตระการตา อิสระให้ท่านชมสถาปัตยกรรมท่ามกลางธรรมชาติ และถ่ายภาพโดยรอบตัวอาคารด้านนอก เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ภายในรถไฟ
พักค้างแรม ณ ห้องพักสุดหรูบนรถไฟชิกิชิมะ
ในยามค่ำคืน รถไฟชิกิชิมะมุ่งหน้าสู่ ฮาโกดาเตะ

DAY
วันที่สาม

รถไฟชิกิชิมะ – สถานีฮาโกดาเตะ – พิพิธภัณฑ์ฮาโกดาเตะ – ชมการแสดงชนเผ่าพื้นเมืองไอนุ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ดาเตะ – สถานีดาเตะมอมเบ็ตสึ – นิเซโกะ

06.20

รถไฟชิกิชิมะเดินทางถึง สถานีฮาโกดาเตะ

เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยเมนูซีฟู้ด อาหารท้องถิ่น ณ ภัตตาคารชื่อดัง

หลังอาหาร นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ฮาโกดาเตะ ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นมาของ
ฮาโกดาเตะ วิถีชีวิต และชนเผ่าพื้นเมืองฮาโกดาเตะ ผ่านทางเรื่องราว และเครื่องมือเครื่องใช้สมัยก่อนที่จัดเก็บภายในพิพิธภัณฑ์ นำท่าน ชมการแสดงของชาเผ่าไอนุ ชนพื้นเมืองของภูมิภาคฮอกไกโด จากนั้น อิสระให้ท่านเดินชมพิพิธภัณฑ์ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่าสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฮาโกดาเตะ เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ ภายในส่วนใหญ่ขายสินค้าประเภท ผักสด อาหารทะเลสดๆ ซึ่งบางร้านมีบริการซื้ออาหารทะเลแล้วนำไปย่างบนเตาร้อนๆ พร้อมรับประทาน อิสระให้ท่านได้เดินชมตลาด และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เส้นทางรถไฟชิกิชิมะ
รถไฟมุ่งหน้าสู่เมือง ดาเตะ

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนรถไฟ
15.20 น.
รถไฟชิกิชิมะเดินทางถึง สถานีดาเตะมอมเบ็ตสึ
นำท่านเดินทางสู่ นิเซโกะ แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม บริการท่านด้วยเมนู ไคเซกิ อาหารแต่ละจานได้ถูกบรรจงตกแต่งอย่างสวยงาม ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ในแต่ละฤดูและเป็นของขึ้นชื่อในภูมิภาค

พักค้างแรม ณ โรงแรม Mokunosho หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่สี่

นิเซโกะ – ซาฮินะแคมป์ – สถานีรถไฟโทยะ – สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ – รถไฟชินคันเซ็น – สถานีชินอาโอะโมริ – พิพิธภัณฑ์โคมไฟทาจิเนะพุตะ – สถานีโกะโชกาวาระ – นั่งรถไฟชมวิว ชิราคามิ รีสอร์ท – สถานีฮิโรซากิ – ยามากาตะ

เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ซาฮินะแคมป์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นเพื่อมาตั้งแคมป์ไฟกลางหุบเขา ได้บรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม และได้เรียนรู้การใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่เส้นทางรถไฟไฟชิกิชิมะ
รถไฟชิกิชิมะเดินทางสู่ สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนรถไฟ
13.40 น.
นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเดินทางสู่อาโอโมริ โดย รถไฟชินคันเซ็น รถไฟความเร็วสูงขบวน Hayabusa รถไฟชินคันเซ็นที่เร็วที่สุดของญี่ปุ่น วิ่งด้วยความเร็วกว่า 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เชื่อมภูมิภาคโทโฮคุ เข้ากับภูมิภาคฮอกไกโด ด้วยเวลาเพียง 1 ชั่วโมง เท่านั้น ซึ่งถ้าจะขับรถเอง จะใช้เวลาขับถึง 4 – 5 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเลยทีเดียว
14.40 น.
รถไฟชินคันเซ็นเดินทางถึง สถานีชินอาโอโมริ แล้วนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โคมไฟทาจิเนะพุตะ ตั้งอยู่ในเมืองโกโชะงาวาระของจังหวัดอาโอโมริ มีการออกแบบตัวอาคารที่ทันสมัย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของ
อาโอโมริ อย่างเทศกาลโกะโชะงาวาระ ทาชิเนะพุตะ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสี่เทศกาลฤดูร้อนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 และ 8 สิงหาคมของทุกๆ ปี โดยมีการจัดแสดงหุ่นโคมไฟขนาดใหญ่ เป็นตุ๊กตาขนาดยักษ์ที่มีลวดลายเป็นรูปตำนานของญี่ปุ่น และมีสีสันสดใส ในช่วงเทศกาลตุ๊กตาจะใช้เป็นโคมไฟที่ใช้ในการแห่ขบวนของเทศกาล อีกทั้งยังมีส่วนของสตูดิโอที่ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นการทำงานในแต่ละขั้นตอนของการสร้างหุ่นโคมไฟแบบลอย ที่ได้สร้างสรรค์เป็นรูปทรงต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านได้เดินชมพิพิธภัณฑ์ได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านสู่ สถานีโกโชกาวาระ แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ นั่งรถไฟขบวนพิเศษ สำหรับเส้นทางชมวิว ชิราคามิรีสอร์ท ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชม ภูเขา น้ำทะเล และช่วงเวลาสุดไฮไลท์ ยามอาทิตย์อัศดง จะทอประกายสีส้มระยิบระยับสะท้อนกับผื่นน้ำทะเล ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงไม้เปลี่ยนสีท่านจะมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบเป็นสีส้มสวยงามสุดประทับใจ

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ภายในรถไฟ
บริการท่านด้วยอาหารอิตตาเลี่ยน สไตล์ฮิโรซากิ โดยเชฟชื่อดังในท้องถิ่น
21.50 น.
รถไฟชมวิวขบวนพิเศษเดินทางถึง สถานีฮิโรซากิ
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟ เดินทางกลับสู่เส้นทางรถไฟชิกิชิมะ
พักค้างแรม ณ ห้องพักสุดหรูบนรถไฟชิกิชิมะ
ในยามค่ำคืน รถไฟชิกิชิมะมุ่งหน้าสู่ ยามากาตะ
DAY
วันที่ห้า

รถไฟชิกิชิมะ – ยามากาตะ – สถานีอะสึมิ ออนเซ็น –

Option 1: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโมะ
Option 2: แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

นีงาตะ – สถานิอิสึ – ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินเกียวคุเซ็นโดะ – สถานีฮิงาชิซันโจ – โตเกียว – สถานีอุเอะโนะ – ท่าเรืออาสุมะบาชิ – ล่องเรือยากาตะบุเนะ – ท่าเรือโอไดบะ ซีไซด์ ปาร์ค

6.00 น.
รถไฟชิกิชิมะเดินทางถึงสถานีอะสึมิออนเซ็น เมือง ยามากาตะ
สำหรับท่านที่มีความสนใจชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามรายการดังต่อไปนี้
Option 1: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโมะ
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโมะ ภายในจัดแสดงสัตว์น้ำประเภทแมงกระพุน อิสระให้ท่านชมแมงกระพุนประเภทต่างๆ ภายในห้องจัดแสดงตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
Option 2: แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติยามเช้า
นำท่านเดินทางสู่โรงแรม Bankokuya ในเมืองอะสึมิออนเซ็น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าด้วยการแช่นำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งการแช่น้ำแร่ออนเซ็นนั้น ยังช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น และทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสุขภาพดีอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ไม่มีความสนใจในกิจกรรมข้างต้น ท่านสามารถเลือกพักผ่อนภายในรถไฟชิกิชิมะ
ได้ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เส้นทางรถไฟชิกิชิมะ รถไฟมุ่งหน้าสู่เมือง นีงาตะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บนรถไฟ
9.30 น.

รถไฟชิกิชิมะ เดินทางถึง สถานีนิอิสึ นำท่านสู่ ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินเกียวคุเซ็นโดะ เครื่องเงินเกียวคุเซ็นโดะเป็นหนึ่งในเครื่องเงินที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี ตั้งแต่ยุคเอโดะ โดยเริ่มตั้งแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านและได้รับการพัฒนาลวดลายและกรรมวิธีการผลิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก เนื่องจากเป็นสินค้าทำมือที่ต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความปราณีตสูง อิสระให้ท่านชมกรรมวิธีการผลิต และวาดลวดลายเครื่องเงินตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เส้นทางรถไฟชิกิชิมะ
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในรถไฟ
หลังอาหาร รถไฟชิกิชิมะ มุ่งหน้าสู่ โตเกียว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรถไฟสุดหรู ท่านสามารถผ่อนคลายไปกับเครื่องดื่มแก้วโปรดที่เล้าจ์ และเพลิดเพลินทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม ผ่านป่าไม้สีเขียวสดชื่นที่โอบล้อมอยู่รอบกาย สัมผัสแสงแดดอุ่นยามบ่ายที่ส่องผ่านหน้าต่างที่ออกแบบมาอย่างมีเอกลักษณ์ แล้วเก็บความทรงจำอันสุดพิเศษนี่ไปอีกแสนนาน

16.30 น.
รถไฟชิกิชิมะ เดินทางถึงสถานี อุเอะโนะโดยสวัสดิภาพ
หลังเคลื่อนย้ายสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออาสุมะบาชิ นำท่าน ล่องเรือ
ยากาตะบุเนะ แบบส่วนตัว เป็นเรือสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ มีเอกลักษณ์จากรูปทรงสุดคลาสสิค ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารร่วมกับเกโกะ พร้อมกับชมภาพทิวทัศน์ที่หลายหลาย ในยามค่ำคืนของอ่าวโตเกียว (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง)
ค่ำ อาหารค่ำ บริการบนเรือยากาตะบุเนะ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักค้างแรม ณ โรงแรม Imperial Tokyo หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่หก
โตเกียว – สวมชุดกิโมโน – ย่านช้อปปิ้งกินซ่า – ท่าอากาศยานฮาเนะดะ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร ให้ท่านได้ทดลอง สวมชุดกิโมโน ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่น และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

แล้วนำท่านสู่ สวนฮัปโปเอ็น สวนญี่ปุ่นขนาดใหญ่ กลางเมือง เป็นสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ยอดนิยมในการถ่ายพรีเว็ดดิ้ง และเป็นสถานที่จัดงานอีเว๊นท์ต่างๆ อีกด้วย

จากนั้น นำท่านเข้าร่วม พิธีชงชาญี่ปุ่น ภายในสวนฮัปโปเอ็น พิธีชงชาเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีหลักการแบบแผนภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเซ็น จุดประสงค์เพื่อทำวิญญาณให้บริสุทธิ์โดยการเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ หัวใจแท้จริงของพิธีชงชาประกอบไปด้วย ความสงบ ความเรียบง่าย ความสง่างาม และ สุนทรียศาสตร์แห่งความเรียบง่ายอันเข้มงวดและความยากที่ประณีต

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ร้านนิกิริซูชิแบบเอโดะ ที่มีชื่อเสียงที่สุดร้านหนึ่งในญี่ปุ่น ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมแดนปลาดิบ ผ่านการรับประทานซูชิ อาหารญี่ปุ่นซึ่งถือกำเนิดตั้งแต่ครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และภายหลังได้มีการพัฒนาทั้งหน้าตาและความหลากหลาย จนมาเป็นซูชิที่ได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วโลกในปัจจุบัน

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ120,000 เหรียญสหรัฐ) นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านทอยส์ปาร์คที่ขายของเล่น เกมส์ ร้านของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าต่าง ๆ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยเทปันยากิ เนื้อญี่ปุ่นคุณภาพดี จัดเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงต่างๆ บริการ ณ ภัตตาคารชื่อดัง

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะ

DAY
วันที่เจ็ด
โตเกียว – กรุงเทพฯ
00.20 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
อาหารพร้อมเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน
04.50 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Exclusive Experience Shiki-Shima
ผู้ใหญ่ ท่านละ 495,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 0 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 0 บาท
อัตราค่าบริการทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เดินทางในช่วง 21 – 27 ตุลาคม 2561
จำนวนผู้ใหญ่เดินทางขั้นต่ำ ต่อรถบัสขนาดใหญ่ 1 คัน 32 ท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ พักคู่

พักห้อง Suite บนรถไฟ Shiki-Shima (มีบริการ 14 ห้อง)

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

495,000.-
ราคาค่าบริการทัวร์ พักคู่

พักห้อง Duluxe Suite บนรถไฟ Shiki-Shima (มีบริการ 1 ห้อง)

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

555,000.-
ราคาค่าบริการทัวร์ พักคู่

พักห้อง Shiki-Shima Suite บนรถไฟ Shiki-Shima (มีบริการ 1 ห้อง)

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

589,000.-
พักห้องเดี่ยว เฉพาะโรงแรมคืนสุดท้าย 1 คืน เพิ่มท่านละ 9,500.-
อัตราค่าบริการตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย เดินทางระหว่างประเทศ
ชั้นธุรกิจ เดินทาง ไป – กลับ พร้อมคณะ ราคาท่านละ
64,000.-

หมายเหตุ         

 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย ชั้นธุรกิจ (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับ พร้อมกัน) และยังไม่ได้จองตั๋วกับทางสายการบิน
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์
 • กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

 อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่ารถไฟชิกิชิมะ 4 วัน 3 คืน
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าเข้าเข้าชมตามสถานที่ที่ระบุในรายการ
 • บริการส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน
 • บริการภาพถ่าย (CD) หลังการเดินทาง สำหรับลูกค้าทุกท่าน
 • การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 2 ขวดต่อวัน
 • ขนมขบเคี้ยวบริการตลอดทริป
 • บริการห้องรับรองสายการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ของ Premium ที่สนามบิน (กระเป๋า Travel Kit, หมอนรองคอ, ปกพาสปอร์ตหนังแท้, Universal Adeptor, กระเป๋าช้อปปิ้งแบบพับได้, เครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋า, ร่ม, ปากกาไฟฉาย, ลูกอม และยาดม)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • Pocket wifi แบบพกพา 1 เครื่อง / ท่าน

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นธุรกิจ สายการบินไทย (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับ พร้อมกัน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. สำหรับชั้นธุรกิจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 • ค่าตัดบัตรเครดิต

 ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. อัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับการเดินทางใน ช่วงวันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2561 ซึ่งใช้การคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) 1 เยน = 0.30 บาท อัตราค่าบริการจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหากอัตราแลกเปลี่ยนปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลงไม่เกิน 25 สตางค์ (ซึ่งยึดถือตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลัก)
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 300,000 บาท ´ จำนวนผู้เดินทาง ณ วันทำสัญญา
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด 30 วันก่อนวันออกเดินทาง
 • ป็นไปตามสัญญาที่ได้ทำระหว่าง บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวล จำกัด และ บริษัทของท่าน

    ทางบริษัทฯ รบกวนขอรับค่ามัดจำและส่วนที่เหลือ โดยการนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว

 

ธนาคารกสิกรไทย    สาขาสีลม     ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด    เลขที่บัญชี   789-2-28636-6

 

ธนาคารกรุงเทพ        สาขาสำนักงานใหญ่สีลม     สะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด     เลขที่บัญชี   101-801246-6

 

ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขาสีลม                          ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด       เลขที่บัญชี   065-238759-9

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา       สาขาสีลม                      ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด       เลขที่บัญชี   662-1-01753-7

 

 การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 45 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 

 หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
Download Details

Comments

comments