Fantastic Snow and Family
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2566
โตเกียว –โอมิยะ – พิพิธภัณฑ์รถไฟ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ชิชิบุ – กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ – นางาโทโร่ – ล่องเรือแม่น้ำอาระคาว่า – ทาคาซากิ – วัดโชรินซัน ดารุมะจิ – ยูซาวะ – ลานสกีกาล่ายูซาวะ – อิสระกิจกรรมฤดูหนาว – โตเกียว – teamLab Planets – ย่านชินจูกุ – โตเกียว – กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โตเกียว – โอมิยะ – พิพิธภัณฑ์รถไฟ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ชิชิบุ
พิพิธภัณฑ์รถไฟ JR East
เป็นที่ชื่นชอบของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ภายในรวบรวมเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของรถไฟของญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ
ย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตั้งเรียงรายอยู่ตลอดแนวยาวสองข้างทาง ในสมัยก่อนเมืองคาวาโกเอะมีความเจริญรุ่งเรื่องทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก เปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบัน
Day 1

20.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย

อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพรส์ รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

22.45 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียวโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยพักค้างแรมบนเครื่องบิน

Day 2
เช้า

อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน

06.55 น. ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว 

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมือง โอมิยะ จังหวัดไซตามะ 

แล้วนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์รถไฟ ยอดนิยมของบริษัทรถไฟ JR East ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ภายในรวบรวมเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของรถไฟของญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเยี่ยมชมกัน

มีรถไฟทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จัดแสดงอยู่ให้ท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ทั้งจุดชมวิวบนดาดฟ้าที่ท่านจะได้สัมผัสความเร็วของรถไฟชินคันเซนแบบใกล้ชิด รวมถึงพื้นที่สำหรับเด็ก ๆ ที่มีกิจกรรมสนุกๆ เช่น การขับรถไฟจำลองขนาดจิ๋ว เป็นต้น

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คาวาโกเอะ แล้วนำท่านชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตั้งเรียงรายอยู่ตลอดแนวยาวสองข้างทาง

ในสมัยก่อนเมืองคาวาโกเอะมีความเจริญรุ่งเรื่องทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก เปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบัน พ่อค้าแม่ค้าจึงมีความร่ำรวยและได้สร้างอาคารต่างๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ ตึกรามบ้านช่องต่างๆ รวมถึงโกดังเก็บของหลายแห่งมีอายุเก่าแก่แต่ยังคงเก็บรักษาสภาพความดั้งเดิมเช่นในอดีตมาได้จนถึงปัจจุบัน

ถนนหลักของคาวาโกเอะเป็นเส้นที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ทำให้ย่านนี้มีฉายา Koedo Kawagoe หรือแปลได้ว่า Little Edo นั่นเอง ปัจจุบันสองข้างทางได้ดัดแปลงเป็นร้านค้าต่างๆ คาเฟ่น่ารักๆ และร้านขายขนมโบราณที่ทรงเสน่ห์รอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกาล

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พักบริเวณ ชิชิบุ

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Kyu-Okumusashi หรือในระดับเดียวกัน

ชิชิบุ – กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ – นางาโทโร่ – ล่องเรือแม่น้ำอาระคาว่า – ทาคาซากิ – วัดโชรินซัน ดารุมะจิ – ยูซาวะ
วัดโชรินซัน ดารุมะจิ หรือวัดดารุมะ
ชาวญี่ปุ่นจะนิยมซื้อตุ๊กตาดารุมะในช่วงขึ้นปีใหม่โดยที่ตุ๊กตายังไม่มีตา ชาวญี่ปุ่นจะขอพรหรืออธิษฐานขอสิ่งที่ตนต้องการ จากนั้นวาดตาให้ตุ๊กตา 1 ข้าง เมื่อสิ่งที่อธิษฐานเป็นจริงจึงจะวาดตาข้างที่ 2 ให้กับตุ๊กตา
ล่องเรือแม่น้ำอาระคาว่า
แม่น้ำสายหลักของนางาโทโรแห่งนี้เปรียบดังเช่นแม่น้ำ สุมิดะในโตเกียว ซี่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตร พร้อมรายล้อมไปด้วยแนวหน้าผาสูงชัน พืชพันธุ์ธรรมชาตินานาชนิดที่ได้รับการกล่าวขานว่างดงามยิ่งนักตลอดสองข้างทาง
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสัมผัสประสบการณ์ กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เก็บสตอเบอร์รี่สดๆจากต้น พร้อมรับประทานสตอเบอร์รี่หวานฉ่ำได้แบบไม่อั้นภายในเวลาที่กำหนดอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ นางาโทโร นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำอาระคาว่า เพื่อซึมซับบรรยากาศของธรรมชาติสองข้างทางแม่น้าอาระคาว่า ซึ่งเป็นแม่น้้ำสายหลักของนางาโทโร เปรียบดังเช่นแม่น้ำ สุมิดะในโตเกียว ซี่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตร พร้อมรายล้อมไปด้วยแนวหน้าผาสูงชัน พืชพันธุ์ธรรมชาตินานาชนิดที่ได้รับการกล่าวขานว่างดงามยิ่งนักตลอดสองข้างทาง

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ ทาคาซากิ นำท่านสู่ วัดโชรินซัน ดารุมะจิ หรือวัดดารุมะ ตามประเพณีชาวญี่ปุ่นจะนิยมซื้อตุ๊กตาดารุมะในช่วงขึ้นปีใหม่โดยที่ตุ๊กตายังไม่มีตา ชาวญี่ปุ่นจะขอพรหรืออธิษฐานขอสิ่งที่ตนต้องการ

จากนั้นวาดตาให้ตุ๊กตา 1 ข้าง เมื่อสิ่งที่อธิษฐานเป็นจริงจึงจะวาดตาข้างที่ 2 ให้กับตุ๊กตา จากนั้นชาวญี่ปุ่นจำนำตุ๊กตาดารุมะกลับไปไว้ที่วัดหรือศาลเจ้า และตุ๊กตาเหล่านั้นจะถูกเผาเมื่อถึงเวลาสิ้นปี

พิเศษ ให้ท่านสนุกสนานกับการระบายสีตุ๊กตาดารุมะ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ยูซาวะ จังหวัดนีกาตะ เป็นแหล่งที่ตั้งของลานสกียอดนิยมของนักท่องเที่ยวและชาวโตเกียว เนื่องจากสามารถเดินทางไปกลับได้ในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนั้ยังมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องการเป็นแหล่งออนเซนธรรมชาติชั้นยอดอีกด้วย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Shosenkaku Kagetsu หรือในระดับเดียวกัน

ยูซาวะ – ลานสกีกาล่ายูซาวะ – อิสระกิจกรรมฤดูหนาว – โตเกียว
ลานสกีกาล่ายูซาวะ
หนึ่งในสกีรีสอร์ทที่เป็นที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น มีทั้งเส้นทางลงเขาที่ตื่นเต้นและท้าทายสำหรับนักสกี และพื้นที่ให้กิจกรรมฤดูหนาวง่ายๆ อย่างลานที่มีเครื่องเล่นสนุกสนาน
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีกาล่ายูซาวะ หนึ่งในสกีรีสอร์ทที่เป็นที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น มีทั้งเส้นทางลงเขาที่ตื่นเต้นและท้าทายสำหรับนักสกี และพื้นที่ให้กิจกรรมฤดูหนาวง่ายๆ อย่างลานที่มีเครื่องเล่นสนุกสนาน

เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มหัดเล่นกิจกรรมฤดูหนาว ครอบครัว จนถึงนักเล่นกีฬาระดับสูง และเป็นที่นิยมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเองด้วย

นำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวทางด้านบนสุดด้วยกอนโดล่า ชมวิวทิวทัศน์อันขาวบริสุทธิ์จากมุมสูง

จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกเล่นกิจกรรมฤดูหนาวที่ท่านชื่นชอบตามอัธยาศัย ซึ่งรีสอร์ทมีบริการให้เช่าชุดสำหรับกิจกรรมฤดูหนาว อุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ด คลาสเรียนสกี รวมถึงลานเล่น

(ไม่รวมค่าเช่าชุดและค่ากิจกรรมในค่าบริการทัวร์)

กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ นครโตเกียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sunshine City Prince หรือในระดับเดียวกัน

โตเกียว – teamLab Planets – ย่านชินจูกุ
teamLab Planets
พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิตอลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีพื้นที่ถึง 10,000 ตารางเมตร ภายใต้คอนเซปต์ Body Immersive หรือต้องใช้ร่างกายเข้าสัมผัสงานศิลปะ
ย่านชินจูกุ
แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทม์สแควร์ อิเซตัน มารุอิ (0101) มิตสึโคฉิ ถนนช้อปปิ้งในชั้นใต้ดิน ที่มีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ teamLab Planets พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิตอลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีพื้นที่ถึง 10,000 ตารางเมตร ภายใต้คอนเซปต์ Body Immersive หรือต้องใช้ร่างกายเข้าสัมผัสงานศิลปะ โดยผ่านการช่วยเหลือเทคโนโลยีดิจิตอล

ระหว่างการเดินชม ท่านจะได้ยินเสียงลม มองเห็นดวงดาว และดวงไฟกะพริบที่รายล้อมอยู่รอบตัว เน้นในการนำตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานศิลปะ เช่น เดินเท้าเปล่าในสายน้ำที่มีทั้งน้ำอุ่นน้ำเย็นปะปน พื้นขรุขระเลียนแบบธรรมชาติ หรือห้องฉายภาพกลีบดอกไม้ที่ร่วงหล่น เป็นต้น

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ในบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟชินจูกุ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานีมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทม์สแควร์  อิเซตัน มารุอิ (0101) มิตสึโคฉิ ถนนช้อปปิ้งในชั้นใต้ดิน ที่มีสินค้าต่าง ๆ มากมาย

ท่านสามารถเลือกซื้อกันได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน ของมือสอง ของเล่น เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกซื้อของที่ถูกใจทุก ๆ คนได้ภายในแห่งเดียวกัน ทางฝั่งตะวันตกของสถานีชินจูกุคือย่านของตึกสูงระฟ้า ที่ตั้งของตึกต่าง ๆ ที่สูงที่สุดในโตเกียว รวมไปถึงโรงแรมใหญ่ ๆ และอาคารของสำนักงานที่ว่าการเมือง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ 

โตเกียว – กรุงเทพฯ
เช้า

00.20 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

05.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

Fantastic Snow and Family Surprise 6 Days

โดยสายการบินไทย (TG)

ออกเดินทางวันที่
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
81,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
77,500 บาท
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
71,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
66,000 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
16,500 บาท
หมายเหตุ

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15ท่าน

– ขั้นต่ำ ผู้ใช้ตั๋วกรุ๊ป ผู้ใหญ่ 10ท่าน กรณีที่ใช้ตั๋วกรุ๊ปไม่ถึงจำนวนที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

 

อัตราค่าบริการรวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นทัศนาจร เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน

– ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

– ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– บริการจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน

– ค่าอาหาร ตามรายการ

– ค่ารถรับส่งตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000บาท

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000บาท

– มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกภายในต่างประเทศ

– ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ

– Sim2flyท่านละ 1 ซิม

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%(คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าตัดบัตรเครดิต3% 

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกลค่าเครื่องดื่ม

– ค่าตรวจ RT-PCRในกรณีรับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็มก่อนเดินทาง

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)