Natural Faroe Islands
Surprise! 8 Days
โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินแอตแลนติก แอร์เวย์ส (RC)
10-17 มิถุนายน 2566
Natural Faroe Islands
Surprise! 8 Days
โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินแอตแลนติก แอร์เวย์ส (RC)
10-17 มิถุนายน 2566
Natural Faroe Islands
Surprise! 8 Days
โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินแอตแลนติก แอร์เวย์ส (RC)
10-17 มิถุนายน 2566
Natural Faroe Islands
Surprise! 8 Days
โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินแอตแลนติก แอร์เวย์ส (RC)
10-17 มิถุนายน 2566

วันแรก เสาร์ที่  10 มิ.ย. 2566

กรุงเทพ ฯ
22.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ขาออกชั้นที่ 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก 

01.20 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม 

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง อาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2566

โคเปนเฮเกน – หมู่เกาะแฟโร – หมู่บ้าน Bour – หมู่บ้าน Gasadalur – น้ำตก Mulafossur

07.40 น. ถึง ท่าอากาศยานกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เพื่อเปลี่ยนเครื่องเป็นสายการบินระหว่างประเทศ

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ แล้วนำท่านเช็คอินสายการบินแอตแลนติก แอร์เวย์ส

12.25 น. โดยสายการบินแอตแลนติก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ RC453 นำท่านเหินฟ้าสู่ หมู่เกาะแฟโร (เวลาที่หมู่เกาะแฟโร ช้ากว่า ที่เดนมาร์ก 1 ชม.)

13.40 น. ถึงสนามบิน Vagar หมู่เกาะแฟโร หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Bour หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่ของหมู่เกาะแฟโร

หมู่บ้านนี้มีเสน่ห์ด้วยบ้านทรงกระท่อมหลังคาหญ้า พร้อมด้วยวิวทิวทัศน์ของภูเขาเป็นฉากหลัง และความสวยงามของท้องทะเลที่มีหินรูปทรงประหลาดที่ตั้งอยู่กลางทะเลอย่าง Tindholmur หรือ “เกาะเขา 5 ยอด” และ Drangarnir วางซ้อนกันอยู่ 

อิสระให้ท่านเก็บภาพแห่งความประทับใจจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Gasadalur หมู่บ้านที่ในอดีตนั้น เข้าถึงยากที่สุดของเกาะ หมู่บ้านแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านทัศนียภาพที่เป็นหมู่เกาะ และภูเขาล้อมรอบ

นำท่านเดินต่อสู่ น้ำตก Mulafossur หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของหมู่เกาะแฟโร และเป็นหนึ่งในภาพถ่ายโปสการ์ดที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็น “สัญลักษณ์” และทำให้ใครๆก็รู้จักกับหมู่เกาะแฟโร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ Torshavn เมืองหลวงของหมู่เกาะแฟโร

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Garden Inn Faroe Islands หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม  จันทร์ 12 มิ.ย. 2566

Torshavn – ท่าเรือ Sorvagur – เกาะ Mykines – ท่าเรือ Sorvagur – Torshavn

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ Sorvagur

  

เพื่อโดยสารเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะ Mykines สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการชมนกพัฟฟิน (Puffin) และนกนานาชนิด อย่างใกล้ชิด ทำให้ที่นี่ คือ หนึ่งในจุดหมายปลายทางของใครหลายๆคนที่หลงรักธรรมชาติ

กลางวัน

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินชมบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ภายในหมู่บ้านและธรรมชาติอันสวยงามบนเกาะแห่งนี้ ทั้งนี้ ท่านอาจมีโอกาสได้เห็น นกพัฟฟิน ตามธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ซึ่งนกพัฟฟินนั้นเปรียบเสมือนนกสัญลักษณ์ของแอตแลนติก

** โปรดเดินด้วยความระมัดระวังและกรุณาใส่รองเท้าที่เดินสบายๆ มีความคล่องตัว เนื่องจากพื้นที่บนเกาะ เป็นทิวเขา อาจเกิดอุบัติเหตุได้(สภาพอากาศบนเกาะ อาจมีลมแรง โปรดเตรียมเสื้อกันลม) **

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ Sorvagur เพื่อเดินทางกลับสู่ Torshavn

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Garden Inn Faroe Islands หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ อังคาร 13 มิ.ย. 2566

Torshavn – ขี่ม้า  –  Tinganes –  หมู่บ้าน Klaksvik – หมู่บ้าน Gjogv

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านชมทัศนียภาพของหมู่เกาะแฟโรโดยการ ขี่ม้า ชมความสวยงามและให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับความสวยงามทางธรรมชาติบนเกาะ ระหว่างทางอิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย

* The weight limit is 90 kg.

** กิจกรรมขี่ม้า อาจมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย อีกกลุ่มจะสลับโดยการชมตัวเมือง Torshavn

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ Torshavn 

นำท่านชมย่าน Tinganes ซึ่งเป็นบริเวณเมืองเก่าใน Torshavn หนึ่งในสถานที่ประวัติศาสตร์หมู่เกาะแฟโร กล่าวคือ เป็นหนึ่งในสถานที่จัดประชุมรัฐสภาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยความหมายของชื่อนั้นสื่อถึง “ท่าเทียบเรือของรัฐสภา” (“parliament jetty”) หรือ “จุดรัฐสภา” (“parliament point”) ในภาษาแฟโร

จากนั้น นำท่านชม ป้อม Skansin ป้อมปราการที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1580 เพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรูและโจรสลัด ปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่สำคัญของหมู่เกาะแฟโร

กลางวัน

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Klaksvik เมืองใหญ่ลำดับที่สองบนหมู่เกาะแฟโร โดยเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้าน อุตสาหกรรมประมง จนอาจกล่าวได้ว่าเป็น Fishing Capital  หรือศูนย์กลางทางด้านการประมงบนเกาะแห่งนี้ได้เลยทีเดียว 

จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้าน Gjogv หมู่บ้านทางตอนเหนือสุดของเกาะ Eysturoy หนึ่งในหมู่บ้านที่มีทัศนียภาพที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในหมู่เกาะแฟโร โดยชื่อของหมู่บ้านนั้น ตั้งชื่อตามช่องเขา (gorge) ที่เว้าเข้ามาจากชายฝั่งยาวกว่า 200 เมตร อีกทั้งที่นี่ยังได้รับการเสนอชื่อโดย The Nordic Council for the Natural & Environmental ในปี 2014 ว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยงาม เงียบสงบและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่  Torshavn

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Garden Inn Faroe Islands หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า พุธ 14 มิ.ย. 2566

Torshavn – Vestmanna Sea Cliffs – ล่องเรือ – หมู่บ้าน Eioi – หมู่บ้าน Tjornuvik – หมู่บ้าน Saksun – Torshavn

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Vestmanna Sea cliffs เพื่อพาท่านทำอีกหนึ่งกิจกรรมอันยอดนิยม คือ การล่องเรือ ในมหาสมุทรแอตแลนติก ที่เป็น 1 ใน Natural wonder ที่จะพาท่านสำรวจความอลังการและน่าทึ่งภายในถ้ำ, ช่องแคบ และหน้าผาสูงเสียดฟ้ากว่า 700 เมตร ซึ่งบริเวณเหล่านี้ คือ แหล่งทำรังของนกนานาชนิดในช่วงฤดูร้อน เช่น นก puffin , razorbills, guillemots และ fulmars

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Eioi ชมทัศนียภาพของสนามฟุตบอลที่ว่ากันว่า ติดอันดับสนามฟุตบอลที่สวยงามที่สุดในโลก ที่มีฉากหลังเป็นทัศนียภาพของภูเขาและท้องทะเลตามธรรมชาติ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Tjornuvik หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขา มีชายหาดสีดำที่ทอดยาว อีกทั้งยังสามารถมองเห็นแท่นหินที่มีชื่อเสียง คือ Risin og Kellingin หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ “The Giant and the Witch”

แล้ว นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Saksun อีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีเสน่ห์อันโดดเด่นด้วยบ้านและโบสถ์ที่มีหลังคาปกคลุมด้วยผืนหญ้า ชมบรรยากาศของทะเลสาบที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยภูเขา

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ Torshavn

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Garden Inn Faroe Islands หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก พฤหัสบดี 15 มิ.ย. 2566

Torshavn – โคเปนเฮเกน – Storget
เช้า อาหารเช้าแบบ breakfast box

05.20 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน Vagar หมู่เกาะแฟโร

06.20 น. ถึงสนามบิน Vagar แล้วนำท่านทำการเช็คอิน

08.20 น. โดยสายการบินแอตแลนติก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน RC450 นำท่านเหินฟ้าสู่ รุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

11.25 น. ถึงท่าอากาศยาน กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก หลังตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง Stroget แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโคเปนเฮเกน และเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออกของโคเปนเฮเกน รวม 4 ถนนหลักเข้าด้วยกัน

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายยี่ห้อตามอัธยาศัยตลอดสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็น Prada, Louis Vuitton, Chanel, Mulbery, Max Mara และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม NH Collection Copenhagen หรือ ในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ศุกร์ 16 มิ.ย. 2566

โคเปนเฮเกน – ทอรวูเฮเลอเน่ –  ท่าอากาศยานกรุงโคเปนเฮเกน

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทอรวูเฮเลอเน่ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในใจกลางกรุงโคเปนเฮเกน ที่มีผู้มาเยือนกว่า 60,000 คนต่อสัปดาห์ภายในประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 60 ร้านค้า

อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อ หรือลิ้มลองอาหารพื้นเมืองภายในตลาดแห่งนี้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงโคเปนเฮเกน

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ภายในท่าอากาศยาน

14.25 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่แปด เสาร์ 17 มิ.ย. 2566

กรุงเทพฯ

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

06.00 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

Natural Faroe Islands

Surprise! 8 Days

โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินแอตแลนติก แอร์เวย์ส(RC)

ออกเดินทางวันที่
10-17 มิ.ย. 2566
จำนวนผู้ใหญ่เดินทางขั้นต่ำ ต่อรถบัส 1 คัน
15 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ท่านละ
183,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
29,900 บาท
หมายเหตุ

– ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– กรณีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 20,000 บาท โดยประมาณ (ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไม่น้อยกว่า 10 ท่าน)

ค่าบริการรวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ เส้นทางโคเปนเฮเกน– หมู่เกาะแฟโร – โคเปนเฮเกน

– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ และกิจกรรมตามรายการ

– ค่าห้องพักสองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหาร ตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว

– ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ2,000,000 บาท

– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,500,000บาท

– หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ค่าทิปคนขับรถ

– Internet Sim Cardสำหรับใช้ในประเทศยุโรป 1 ซิมต่อท่าน

– ขนมและของว่างบริการระหว่างเดินทาง

– ของพรีเมี่ยม (Universal Travel Adapter, WST Shopping Bag)

ค่าบริการนี้ไม่รวม

-ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

-ภาษีสนามบินทุกแห่ง

– ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR สำหรับผู้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกลค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินระหว่างประเทศ

– ค่าภาษีสนามบินเที่ยวบินระหว่างประเทศ

– ค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)