1
พ. 22 พ.ย. 66
กรุงเทพฯ

23.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ 

อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ P เคาน์เตอร์เช็คอินแถว 7

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

2
พฤ. 23 พ.ย. 66
โดฮา – ทบิลิซิ – เทลาวิ – พิพิธภัณฑ์ อเล็กซานเดอร์ ชาฟชาเวดซ์
02.10 น. โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837 นำท่านเหินฟ้าสู่ โดฮา ประเทศกาตาร์

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

05.35 น. ถึงท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ 

แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

09.05 น. โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR255 นำท่านเหินฟ้าสู่ ทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย

กลางวัน อาหารกลางวันบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

13.25 น. ถึงสนามบิน ทบิลิซิ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว      

นำท่านเดินทางสู่ เทลาวิ (Telavi) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัด Kakheti ทางตะวันออกของจอร์เจียเป็นที่ตั้งของโรงบ่มไวน์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ปราสาท และโรงละคร  ที่เน้นการร้องเพลงและเต้นรำพื้นบ้าน

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ อเล็กซานเดอร์ ชาฟชาเวดซ์  ในช่วงศตวรรษที่ 19 ที่พำนักหลังใหญ่นี้เป็นของนักกวีชาวจอร์เจียที่มีชื่อเสียงและบุคคลสาธารณะ อเล็กซานเดอร์ ชาฟชาเวดซ์ ประกอบไปด้วยสวนสวยที่มีต้นไม้และพันธุ์ไม้กว่า 1,000 สายพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก

นอกจากนี้ภายในอาคารยังมีห้องเก็บไวน์ที่มีคอลเล็กชั่นไวน์ที่เป็นเอกลักษณ์

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Tsinandali Estate, A Radisson Collection หรือในระดับเดียวกัน

3
ศ. 24 พ.ย. 66
เทลาวิ – ขึ้นบอลลูนชมวิวยามเช้า – ซิกนากิ – กำแพงเมืองและป้อมปราการณ์ซิกนากิ – ห้องเก็บไวน์ มิเทวานิ
ชิมไวน์จอร์เจีย – อารามนักบุญนีโน่แห่งบ็อดบี – ชาโตว์ไวน์ชุชแมน – เทลาวิ

เช้า

05.00 น. นำท่านสู่จุดขึ้นบอลลูน

06.00 น. นำท่าน ขึ้นบอลลูน สัมผัสประสบการณ์การชมทัศนียภาพน่านฟ้าประเทศจอร์เจียยามเช้าตรู่

สูดอากาศอันแสนสดชื่น บนบอลลูนยักษ์ ท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ไพศาลของหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยเนินเขาและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของประเทศจอร์เจีย

(ใช้ระยะเวลาในการขึ้นบอลลูนเที่ยวชมทัศนียภาพประมาณ รอบละประมาณ 1 ชั่วโมง)

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ซิกนากิ ศูนย์กลางการปลูกไวน์ของจอร์เจียเช่นเดียวกับภูมิทัศน์ที่งดงามบ้านสีพาสเทลและถนนแคบๆ สามารถมองเห็นหุบเขาอลาซานี อันกว้างใหญ่ 

แล้วนำท่านชม กำแพงเมืองและป้อมปราการณ์ซิกนากิ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมือง ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ที่นี่คือป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในจอร์เจีย มีหอสังเกตการณ์ประมาณ 28 แห่ง 

ซึ่งเมื่อขึ้นไปบนหอนั้นท่านจะสามารถชมวิวอันงดงามของหุบเขาอลาซานีได้ 

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม ห้องเก็บไวน์ มิเทวานิ (Mtevani Wine Cellar) ชมโรงผลิตไวน์ที่ชั้นใต้ดิน ชาวจอร์เจียเป็นผู้ผลิตไวน์มายาวนาน ไวน์จะหมักใน qvevri หรือไหดินเหนียวแบบดั้งเดิมหมักด้วยยีสต์ตามธรรมชาติ แล้วฝั่งลงไปใต้ดินจนถึงเวลาที่กลายเป็นไวน์รสเลิศ  

พิเศษ ให้ท่านทดลองชิมไวน์จอร์เจีย และเลือกซื้อไวน์ที่ท่านชื่นชอบ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อารามนักบุญนีโน่แห่งบอดบี อารามจอร์เจียนออร์โธด๊อกซ์โบราณดั้งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 และได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมเมื่อช่วงราวศตวรรษที่ 17 อารามแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ประทับของบิชอปบ็อดบี (Bishop of Bodbe) และยังนับเป็นหนึ่งในอารามที่อยู่ในเส้นทางแสวงบุญของชาวจอร์เจีย

ภายในเป็นที่ประทับของร่างแห่งองค์เซนต์นีโน่ ศาสดาหญิงผู้มีชีวิตอยู่ช่วงศตวรรษที่ 4 ซึ่งชาวจอร์เจียนับถือเป็นอย่างมาก ผู้ซึ่งเคยถวายการรักษาแก่ราชินีนานาและกษัตริย์มิเรี่ยนที่ 3 แห่งแคว้นไอบีเรีย ส่งผลให้จากนั้นได้ทรงประกาศศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกซ์เป็นศาสนาประจำชาติจอร์เจีย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ชาโตว์ไวน์ชุชแมน ตั้งอยู่ในเทลาวิ ซึ่งมีไร่องุ่นและทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาคอเคซัส

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พร้อมให้ท่านทดลอง ชิมไวน์จอร์เจีย และเลือกซื้อไวน์ที่ท่านชื่นชอบ

พักค้างแรม ณ โรงแรม Tsinandali Estate, A Radisson Collection หรือในระดับเดียวกัน
4
ส. 25 พ.ย. 66
เทลาวิ – ป้อมอันนานูรี – สเตพานท์สมินด้า (คาซเบกี) – โบสถ์เกอร์เกตี้

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ป้อมอันนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงาม ของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น

ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูง ของป้อมปราการนี้ จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซิ มีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้ และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คาซเบกี ซึ่งเป็นชื่อเมืองอันดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพานท์สมินด้า หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด็อกซ์ ชื่อ สเตฟานได้มาพํานักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สําหรับจําศีล ภาวนาขึ้นมา

เมืองคาซเบกี เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กีที่มีความยาว ประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ   1,740 เมตร ใน ฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ – 5 องศาเซลเซียส 

แล้วนำท่านเดินทางโดยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่ โบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำ Chkheri ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร มีฉากหลังเป็นเทือกเขาของคาซเบกีที่งดงาม ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีชื่อเรียกกันว่า ทสมิน ดา ซามีบา ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้ 

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Rooms Kazbegi หรือในระดับเดียวกัน

หมายเหตุ เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาทางเหนือของเทือกเขาคอเคซัส ทำให้บริเวณนี้มีอาการเย็นเกือบตลอดทั้งปี

โรงแรมในบริเวณนี้จึงไม่มีเครื่องปรับอากาศในห้องพัก แต่จะมีเครื่องทำความร้อน (ฮีทเตอร์) ไว้บริการ

5
อา. 26 พ.ย. 66
สเตพานท์สมินด้า (คาซเบกี) – จุดชมวิวกูดาอูรี – ทบิลิซิ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถจิบกาแฟยามเช้าและชมทิวทัศน์ของเมืองสเตพ้านท์สมินด้า (คาซเบกี) และเทือกเขาคอเคซัสที่สวยงามได้จากระเบียงของโรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กูดาอูรี ซึ่งเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร

สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นสกีในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา

นำท่านเยี่ยมชม Russia –Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทบิลิซิ เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา เมืองนี้ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 นอกจากนั้นเมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลาง การทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส

ในประวัติศาสตร์เมืองนี้ อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะ ศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป

แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Radisson Blu Iveria หรือในระดับเดียวกัน
6
จ. 27 พ.ย. 66
ทบิลิซิ – มิสเคต้า – โบสถ์จวารี – มหาวิหารสเวติสโคเวลี – ชาโตว์มุครานี – ทบิลิซิ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สเคต้า ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ ห่างจากกรุงทบิลิซิประมาณ 20 กิโลเมตร ในจังหวัดคาร์ตลีทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย

เมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมิสเคต้าและเทียนิตี้ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน และเนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994

แล้วนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์จวารี (Jvari Monastery) อารามออร์โธดอกซ์แห่งศตวรรษที่ 6 สร้างขึ้นบนเนินเขาตรงข้ามเมืองมิสเคต้า ที่นี่ท่านจะพบกับเนินเขาสีมรกตที่ล้อมรอบด้วยน้ำสีฟ้าครามที่จุดบรรจบกันของแม่น้ำ Aragvi และ Mtkvari

ตามตำนานท้องถิ่น โบสถ์จวารีเป็นสถานที่ที่เซนต์นิโญ นักบุญหญิงได้ประกาศเปลี่ยนศาสนาของจอร์เจียให้เป็นคริสต์ศาสนา ไม่นานหลังจากการรับเอาศาสนาคริสต์เข้ามา พระเจ้ามิเรียนที่ 3 ทรงสร้างไม้กางเขนขนาดมหึมาบนเนินเขาแห่งนี้ จากนั้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 6 กูอารัม ผู้ปกครองของ Kartli ได้สร้างโบสถ์เล็กๆ ขึ้นคลุมไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ไว้ โบสถ์นี้ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกอีกด้วย

จากนั้น นำท่านชม มหาวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในบริเวณของมิสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศมาหลายร้อยปีแล้ว

ประกอบด้วยโบสถ์ ประตู หอระฆัง ปราสาท และที่พำนักของนักบวช มีเสื้อคลุมของพระคริสต์ถูกเก็บรักษาไว้ในอาสนวิหารสเวติตสโคเวลี หลุมฝังศพของกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali ผู้ก่อตั้งทบิลิซิก็อยู่ภายในอาคารเช่นกัน มหาวิหารนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกอีกด้วย

แล้วนำท่านเดินทางสู่ ชาโตว์มุครานี (Chateau Mukhrani) โรงงานผลิตไวน์ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากมิสเคต้า และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตไวน์ของจอร์เจีย โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ของวังเก่าและโรงบ่มไวน์ที่เคยเป็นของเจ้าชายบากราติ ทุกอย่างได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชมห้องเก็บไวน์ชั้นใต้ดิน และฟังประวัติศาสตร์การทำไวน์ของจอร์เจีย พร้อมให้ท่านทดลอง ชิมไวน์จอร์เจีย และเลือกซื้อไวน์ที่ท่านชื่นชอบ

 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ทบิลิซิ

แล้วนำท่านโดยสารรถรางไฟฟ้าทบิลิซิ ซึ่งจะนำท่านสู่ Mtatsminda สถานที่พักผ่อนและ
สวนสนุกที่สวยงามบนยอดเขา มีจุดชมวิวซึ่งมองเห็นทบิลิซิได้ทั่วทั้งเมือง

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Radisson Blu Iveria หรือในระดับเดียวกัน

7
อ. 28 พ.ย. 66
ทบิลิซิ – โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ – ป้อมปราการนาริกาลา – ย่านเมืองเก่าทบิลิซิ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซิ ที่เรียกกันว่า มหาวิหารซาเมบา (Sameba) เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธด๊อกซ์จอร์เจีย ตั้งอยู่ในทบิลิซิเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1995-2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ในโลก

แล้วนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมปราการนาริกาลา ให้ท่านได้ชมป้อมปราการโบราณที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เพื่อปกป้องเมือง ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน

โดยชื่อ Nari-Kala เป็นภาษาเปอร์เซียน แปลว่า ป้อมที่ไม่สามารถตีแตก และหลายศึกก็ได้พิสูจน์มาแล้วถึงความแข็งแกร่งของป้อมนาริกาลา นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมกำแพงเมือง และทิวทัศน์เมืองทบิลิซิมุมสูงอันงดงามได้

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นําท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า ของเมืองทบิลิซิ ซึ่งจะทำให้ท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว 

ชม โรงอาบน้ำของราชวงศ์ ที่เคยใช้เป็นโรงอาบน้ำของกษัตริย์ในอดีต นำท่านเดินเล่นที่ตลาด Meiden Barzaar ตลาดใกล้จัตุรัสใจกลางย่านเมืองเก่า 

จากนั้น นำท่านเยี่ยมชมเมืองทบิลิซิ ผ่านชมถนนรุสตาเวลี (Shota Rustaveli Avenue) ที่ตั้งชื่อตามชื่อของนักประพันธ์เอกชาวจอร์เจียน Shoto Rustaveli เป็นถนนหลักของเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและผู้คน มีบ้านเรือนที่มีเสน่ห์ อาคารสไตล์นีโอคลาสสิก คาเฟ่ และร้านอาหารอยู่สองข้างทาง

ผ่านชม โอเปร่าเฮ้าส์ ซึ่งเป็นโรงโอเปร่าที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปตะวันออก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1851 โดยสมัยนั้น จอร์เจียยังคงอยู่ภายใต้ จักรวรรดิรัสเซียที่ปกครองโดยซาร์ อาคารสไตล์นีโอ มัวริช แห่งนี้ ค่อนข้างแปลกตา เหมาะกับการถ่ายรูปสวยๆ

ผ่านชม จัตุรัสอนุสาวรีย์เสรีภาพ (Liberty Square) สถานที่ตั้งของรูปปั้นนักบุญจอร์ชฆ่ามังกรในปัจจุบัน โดยอดีตเคยเป็นรูปปั้นอนุเสาวรีย์วลาดีมีร์ ปูติน ผู้นำคนสำคัญของรัสเซีย ได้ถูกรื้อถอนออกไปในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1991 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศจอร์เจียเป็นอิสระจากประเทศรัสเซีย

แล้วนำท่านเดินทางสู่ ตลาดนัดดรายบริดจ์ (Dry Bridge Flea Market) ตลาดนัดที่ไม่ธรรมดาในเมืองหลวงของจอร์เจียที่ท่านจะเพลิดเพลินกับการเดินชมสินค้าต่างๆ ได้เป็นเวลาหลายชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านชอบของเก่าและของโบราณ มีโบราณวัตถุมากมายหลายประเภท และยังขายของที่ระลึกทุกอย่างเท่าที่จะจินตนาการได้

เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่ชอบการเดินช้อปปิ้งตลาดนัด มีตั้งแต่สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ หน้ากาก ของสะสมโบราณ เช่น เข็มทิศ เครื่องประดับทำมือ เหรียญเก่า กล้องเก่า ของเล่น เครื่องเคลือบหายาก ไปจนถึงภาพวาดที่สวยงาม ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ และเครื่องดนตรี ที่แห่งนี้คือสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งสินค้าที่มีเรื่องราว 

อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Radisson Blu Iveria หรือในระดับเดียวกัน
8
พ. 29 พ.ย. 66
ทบิลิซิ – ห้าง East Point – โดฮา
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิซิ

14.55 น. โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR256 นำท่านเหินฟ้าสู่ โดฮา ประเทศกาตาร์

ค่ำ อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

17.00 น. ถึงท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ 

แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

20.10 น. โดยสายการบินกาตาร์แอร์ฌวย์ เที่ยวบินที่ QR830 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

พักค้างแรมบนเครื่องบิน
9
พฤ. 30 พ.ย. 66
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

06.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Georgia Wine & The Greater Caucasus Surprise!

22 – 30 พ.ย. 66 (9 วัน 6 คืน )

โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR)

จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ ขั้นต่ำต่อคณะ
10 – 14 ท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
95,900 บาท
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
85,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
80,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
19,900 บาท
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน

– ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

ค่าบริการรวม
– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ

– ค่าขึ้นบอลลูนชมวิวตามระบุในรายการ

– ค่าอาหารตามระบุในรายการ

– ค่ารถรับส่งตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบิน

– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

– ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

– ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)