Hidden Gems of Chugoku Surprise 8 Days

Locations :
(ประเทศญี่ปุ่น) ฟุกุโอกะ => ฮิโรชิม่า
12 Apr 2017 - 19 Apr 2017

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ
22.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว C
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
00.50 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 นำท่านเหินฟ้าสู่ ฟุกุโอกะ
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่สอง
ฟุกุโอกะ – ยามางุจิ – ตลาดเช้าคาราโตะ – อาคิโยชิไดและอาคิโยชิโด – ยุดะออนเซ็น
เช้า
บริการอาหารบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
08.00 น.
ถึงท่าอากาศยานฟุกุโอกะ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางข้ามเกาะคิวชูสู่ใต้สุดของเกาะฮอนชูที่ ชิโมโนะเซกิ เพื่อนำท่านเดินชม ตลาดสด คาราโตะ ที่นี่เป็นตลาดในร่ม แบ่งขายเป็นโซนๆ อาทิ โซนขายวัตถุดิบจากทะเล โซนขายผักและผลไม้ โซนขายอาหารพร้อมทาน เป็นต้น โดยที่ตลาดนี้ตั้งอยู่ริมทะเลซึ่งการันตีได้ว่าปลาที่ขายในตลาดนี้จับสดๆมาจากทะเล
ฟุกุโอกะ – ยามางุจิ – ตลาดเช้าคาราโตะ – อาคิโยชิไดและอาคิโยชิโด –                             ยุดะออนเซ็น - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้ทานซูชิซึ่งรังสรรค์จากวัตถุดิบสดๆในตลาด อาทิเช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า
ฟุกุโอกะ – ยามางุจิ – ตลาดเช้าคาราโตะ – อาคิโยชิไดและอาคิโยชิโด –                             ยุดะออนเซ็น - 2
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อาคิโยชิไดและอาคิโยชิโด สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดยามางุจิ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาของที่ราบ ซึ่งมีหินปูนตะปุ่มตะป่ำขึ้นเต็มบริเวณที่ราบอันเกิดจากการชะของฝนที่ตกลงมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ซึ่งทัศนียภาพแบบนี้ถือว่าหาชมได้ยากในประเทศญี่ปุ่น
ฟุกุโอกะ – ยามางุจิ – ตลาดเช้าคาราโตะ – อาคิโยชิไดและอาคิโยชิโด –                             ยุดะออนเซ็น - 2
จากนั้นนำท่านชม อาคิโยชิโด ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่มีความยาวกว่า 9 กิโลเมตร แต่เปิดให้เข้าชม1 กิโลเมตร ซึ่งภายในถ้ำนี้มีความสวยงามจากการรังสรรค์ทางธรรมชาติมากมาย อาทิ หินปูนเป็นแอ่งบ่อน้ำลดหลั่นเป็นขั้นบันได หินงอกหินย้อย น้ำสีฟ้าอันเกิดจากแร่ธาตุ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจจนถึงเวลานัดหมาย
ฟุกุโอกะ – ยามางุจิ – ตลาดเช้าคาราโตะ – อาคิโยชิไดและอาคิโยชิโด –                             ยุดะออนเซ็น - 2
แล้วนำท่านเดินทางสู่ ยุดะออนเซ็น ให้ท่านได้พักผ่อนในโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น อิสระให้ ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศการอาบน้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Nishi no Miyabi Tokiwa หรือในระดับเดียวกัน
ฟุกุโอกะ – ยามางุจิ – ตลาดเช้าคาราโตะ – อาคิโยชิไดและอาคิโยชิโด –                             ยุดะออนเซ็น - 2
DAY
วันที่สาม
ยุดะออนเซ็น – วัดรูริโค – คินไตเคียว – ฮิโรชิม่า – ช้อปปิ้งย่านฮงโดริ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดรูริโค วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นโดยตระกูลโออูฉิ ในปลายศตวรรษที่ 14 จุดเด่นของวัดนี้คือเจดีย์ 5 ชั้น สูง 31.2 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1442 ซึ่งได้รับการขนานนามว่ามีความงดงามติด 1 ใน 3 ของเจดีย์ 5 ชั้นที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น
ยุดะออนเซ็น – วัดรูริโค – คินไตเคียว – ฮิโรชิม่า –                                                    ช้อปปิ้งย่านฮงโดริ  - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คินไตเคียว สะพานข้ามแม่น้ำนิชิกิจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองอิวาคุนิ ด้วยรูปลักษณ์ของสะพานที่สวยงามแปลกตาซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นเอกของ ช่างไม้ชาวญี่ปุ่น ที่สร้างสะพานโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แม้ว่าปัจจุบันสะพานแห่งนี้จะถูกบูรณะขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังคงความสวยงามแบบดั้งเดิมไว้ได้
ยุดะออนเซ็น – วัดรูริโค – คินไตเคียว – ฮิโรชิม่า –                                                    ช้อปปิ้งย่านฮงโดริ  - 2
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดฮิโรชิม่า เมืองหลวงของภูมิภาคจูโกขุ ให้ท่านเดินเล่น ย่านฮงโดริ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองฮิโรชิม่าที่เรียงรายไปด้วยห้างสรรพสินค้า และร้านค้า ชื่อดังรวมถึงร้านอาหารต่าง ๆ มากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า ตามอัธยาศัยจนถึงเวลา นัดหมาย
ยุดะออนเซ็น – วัดรูริโค – คินไตเคียว – ฮิโรชิม่า –                                                    ช้อปปิ้งย่านฮงโดริ  - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Prince Hotel Hiroshima หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สี่
ฮิโรชิม่า – มิยาจิม่า – สวนสันติภาพ – ฮิโรชิม่า
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เกาะมิยาจิม่า ที่ได้รับขนานนามว่า เป็น 1 ใน 3 สถานที่ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ในส่วนของ Seto Inland Sea นำท่านเดินทางสู่บริเวณท่าเรือ จากนั้น นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่งเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟาก สู่ เกาะมิยาจิม่า ซึ่งเป็น 1 ในหลาย ๆ เกาะ ของเมืองฮิโรชิม่า
ฮิโรชิม่า – มิยาจิม่า – สวนสันติภาพ – ฮิโรชิม่า - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ามิยาจิม่า หรือเรียกอีกชื่อว่า ศาลเจ้าอิทสึคุชิม่า (Itsukushima Shrine) ท่านจะได้สัมผัสกับความงามของประตูโทริสีแดง ตระหง่านอยู่กลางน้ำ โดยมีฉากหลังเป็นตัวศาลเจ้าสีแดงสด ทำให้เกิดภาพที่ ศาลเจ้าแห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหนโครงสร้างประกอบด้วยศาลเจ้าหลักและศาลเจ้ารอง มีทั้งที่ยกพื้นสูงและต่ำ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินยาวไปจนถึงทะเล เวลาที่น้ำขึ้นก็จะเหมือนกับศาลเจ้าที่ลอยอยู่กลางทะเล ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกด้วย
ฮิโรชิม่า – มิยาจิม่า – สวนสันติภาพ – ฮิโรชิม่า - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่กลับไปยัง มิยาจิม่ากูจิ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมือง ฮิโรชิม่า เพื่อชม อะตอมมิคบอมบ์โดม สวนสันติภาพ และ พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งเป็นสถานที่แสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิด โจมตีทางอากาศ เป็นสถานที่เป็นจุดศูนย์กลางระเบิด ที่โดนถล่ม ณ วันที่ 6 สิงหาคม 1945 ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก องค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลกด้วย
ฮิโรชิม่า – มิยาจิม่า – สวนสันติภาพ – ฮิโรชิม่า - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Prince Hotel Hiroshima หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่ห้า
ฮิโรชิม่า – ไซโจ – สวนดอกไม้คามุโนะซาโตะรคขุตัน – คุราชิกิ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิโรชิม่า ปราสาทนี้ตั้งอยู่กลางเมืองบนเนินเขา มีคูน้ำล้อมรอบปราสาท สร้างจากไม้ตั้งแต่ ค.ศ. 1589 โดยขุนนาง โมริ เทรุโมโตะ
ฮิโรชิม่า – ไซโจ – สวนดอกไม้คามุโนะซาโตะรคขุตัน – คุราชิกิ - 2
ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่เมือง ไซโจ เมืองเล็กๆมีชื่อเสียงด้านสาเกญี่ปุ่น วัตถุดิบหลักๆในการผลิตสาเกคือข้าวและน้ำ ซึ่งที่เมืองนี้ขึ้นชื่อว่าน้ำใสสะอาด จึงทำให้สาเกมี รสอร่อยและมีชื่อเสียง โดยโรงผลิตสาเกที่นี่มีทั้งหมด 9 แห่งโดยมีเอกลักษณ์คือปล่องไฟสูงๆและผนังก่อกระเบื้องสลับสีขาวดำ
พิเศษ ให้ท่านได้ชิมสาเกญี่ปุ่น และชมโรงงาน อีกทั้งให้ท่านได้เลือกซื้อสาเกเป็นของฝาก
ฮิโรชิม่า – ไซโจ – สวนดอกไม้คามุโนะซาโตะรคขุตัน – คุราชิกิ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์ม คามุโนะซาโตะ รคขุตัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับดอกไม้นานาพันธุ์ในฟาร์ม ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 80,000 ตารางเมตร อาทิ ดอกป๊อปปี้, ดอกทิวลิป โดยเฉพาะดอกไม้ไฮไลท์ในช่วงนี้ดอกชิบะซากุระ ซึ่งเป็นพันธุ์ของซากุระชนิดหนึ่ง ตัวดอกจะขึ้นเรี่ยกับพื้นดินราวกับพรมสีชมพูบนพื้นที่กว่า 50,000 ตารางเมตร ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพความประทับใจจนถึงเวลานัดหมาย
หมายเหตุ การชมดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี
ฮิโรชิม่า – ไซโจ – สวนดอกไม้คามุโนะซาโตะรคขุตัน – คุราชิกิ - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คุราชิกิ เมืองซึ่งตั้งอยู่จังหวัดโอคายาม่า ภูมิภาคจูโกะกุ ความทันสมัยของเมืองคุราชิกิ เริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1928 โดยก่อนหน้านี้ ในสมัยเฮอัน เมืองนี้อยู่ภายใต้ความไม่ลงรอยกันระหว่างกลุ่มซามูไรกับกลุ่มเก็นจิ ต่อมาในยุคสมัยเอโดะ ซึ่งมี โชกุนเข้ามาปกครองดูแลโดยตรง มีการสร้างโกดังที่มีกำแพงเป็นสีขาว และใช้กระเบื้องเป็น สีดำเพื่อเก็บสินค้าต่าง ๆ จนกระทั่งในสมัยเมจิ หรือสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดการสร้างโรงงานมากมาย ทำให้เกิดความทันสมัยขึ้นมา
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Kurashiki Royal Art หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่หก
คุราชิกิ – โอคายาม่า – นั่งรถไฟชินคันเซน – โกเบ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านบิคัง นำท่านล่องเรือเพลิดเพลินกับวิวสองฝั่งข้างทางในย่านบิคัง ที่ยังคงมีกลิ่นไอญี่ปุ่นสมัยเอโดะซ่อนอยู่ในความทันสมัยของปัจจุบันตามอัธยาศัย
คุราชิกิ – โอคายาม่า – นั่งรถไฟชินคันเซน – โกเบ - 2
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอคายาม่า เมืองหลวงของจังหวัดโอคายาม่าและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคชุโกกุ
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมือง โกเบ เมืองท่าพาณิชย์ของญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่สถานีโอคายาม่า เพื่อขึ้นรถไฟชินคันเซนหรือรถไฟหัวกระสุนที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง มุ่งหน้าสู่สถานีชินโกเบ
13.49 น.
นำท่านเดินทางสู่โกเบโดยรถไฟหัวกระสุน
14.21 น.
ถึงสถานีชินโกเบ
คุราชิกิ – โอคายาม่า – นั่งรถไฟชินคันเซน – โกเบ - 2
แล้วนำท่านเดินทางนำท่านขึ้นกระเช้า ชินโกเบ สู่ สวนสมุนไพรนุโนะมิคิ ตั้งอยู่ที่บนภูเขาร็อกโกะเหนือเมืองโกเบ ระหว่างที่นั่งกระเช้าขึ้นไปชมสวน ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์สวยๆจากมุมสูง เช่น วิวของท่าเรือเมืองโกเบ น้ำตกนุโนะบิกิ และอ่างเก็บน้ำโกะฮุนมัตซึ สมุนไพร นุโนะมิคิเป็นสวนสมุนไพรที่มีขนาดใหญ่ที่แห่งหนึ่งญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยพืชกว่า 75,000 ชนิด อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวอันสุดยอดในการชมเมืองโกเบ ส่วนบนสุดเป็นส่วนของจุดชมวิวและร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และอ่างแช่เท้า สมุนไพร ให้แช่เท้าไปพร้อมชมวิวสวยๆ เหนือท่าเรือเมืองโกเบ เรือนกระจกที่มีการจัดแสดงสมุนไพรและการจัดสวนแบบน่ารักๆ จากจุดบนสุดก็มีทางเดินลงเขา ผ่านสวนสมุนไพรซึ่งจัดไว้อย่างสวยงาม มีสมุนไพรอยู่มากมายหลายชนิด แต่ละอย่างก็มีกลิ่นหอมและสรรพคุณเฉพาะตัว
คุราชิกิ – โอคายาม่า – นั่งรถไฟชินคันเซน – โกเบ - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านซันโนมิยะ เป็นย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองโกเบที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านรวงมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
คุราชิกิ – โอคายาม่า – นั่งรถไฟชินคันเซน – โกเบ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ บริการท่านด้วยเทปันยากิเนื้อโกเบ หนึ่งในสามเนื้อวัวที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในบรรดานักชิมจากทั่วโลก ว่าเป็นอาหารที่พลาดไม่ได้หากได้มาเยือนเมืองโกเบ เชิญท่านลิ้มลองความนุ่ม หอมหวานอันเลื่องชื่อของ (สำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อทางร้านมีเมนูซีฟู้ดบริการ)
คุราชิกิ – โอคายาม่า – นั่งรถไฟชินคันเซน – โกเบ - 2
พักค้างแรม ณ โรงแรม Okura Kobe หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่เจ็ด
โกเบ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาฉิ – ริงกุทาวน์ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต – สนามบินนานาชาติคันไซ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินไซบาฉิ ที่มีร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงย่านโดตมโบริ หรือสยามสแควร์เมืองโอซาก้า ที่ตั้งอยู่สองข้างแม่น้ำโดตมโบริกาว่า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อของฝากจนถึงเวลานัดหมาย
โกเบ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาฉิ – ริงกุทาวน์ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต –                         สนามบินนานาชาติคันไซ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ลิ้มรส ข้าวหน้าปลาไหลร้อน ๆ หอมกรุ่น จัดมาเป็นเซ็ทพร้อมเครื่องเคียงต่าง ๆ
โกเบ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาฉิ – ริงกุทาวน์ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต –                         สนามบินนานาชาติคันไซ - 2
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ริงกุทาวน์ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 ร้านรอให้ท่านเลือกซื้อ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย
โกเบ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาฉิ – ริงกุทาวน์ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต –                         สนามบินนานาชาติคันไซ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านอาหารที่ท่านชื่นชอบ โดยบริษัท ฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณให้ท่านละ 2,500 เยน
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคันไซ
DAY
วันที่แปด
โอซาก้า – กรุงเทพฯ
00.30 น.
โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 673 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
04.20 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Hidden Gems of Chugoku Surprise 8 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 0 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 0 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วันมิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่า ภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การ สำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3

 

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

จาก มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็น ผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

Comments

comments